Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Indberetning af årsrapport

Virksomheder skal efter udløbet af deres regnskabsår indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Her kan du læse nærmere om indsendelsesreglerne.

Alle virksomheder skal som udgangspunkt indberette årsrapporten digitalt til Erhvervsstyrelsen via Regnskab 2.0. Du kan læse mere om digitale årsrapporter her.

Virksomheder, som i stedet indsender en undtagelseserklæring i henhold til årsregnskabslovens §§ 4-6, skal indsende denne digitalt på Virk Indberet.

I forbindelse med indberetningen af årsrapporten skal medtages følgende, hvis det er relevant:

 • vedhæfte eller henvise til koncernregnskab samt relevante erklæringer, jf. årsregnskabslovens § 78 a
 • vedhæfte eller henvise til koncernregnskab for overliggende modervirksomhed, jf. årsregnskabslovens § 112
 • vedhæfte eller henvise til koncernregnskab for underliggende dattervirksomhed, jf. årsregnskabslovens § 111, stk. 3, hvis der er tale om en fond
 • ​vedhæfte eller henvise til koncernregnskab i overensstemmelse med IFRS 10

I forbindelse med indberetningen af årsrapporten er det muligt at:

 • vedhæfte generalforsamlingsprotokollat, hvis der er sket ændring på generalforsamlingen af det af ledelsen foreslåede udbytte
 • vedhæfte en legatarfortegnelse, hvis der er tale om en fond

Derudover skal følgende virksomheder indberette årsrapporten i PDF:

 • virksomheder, der har søgt og fået fritagelse for indberetning i XBRL
 • filialer af udenlandske virksomheder

Indberetning af årsrapporten i PDF foregår i Regnskab Special. Gå til Regnskab Special.

Derudover er det muligt for grønlandske virksomheder at indberette årsrapporten kun i PDF.

 

Undtagelser til kravet om obligatorisk digitalt indberetning

Visse virksomheder kan ikke indberette årsrapporten digitalt og skal derfor fortsat indsende årsrapporten på papir til styrelsen:

 • Virksomheder, som er under likvidation, skal indsende afsluttende likvidationsregnskab på papir som bilag til anmeldelsen.

Vi gør opmærksom på, at årsrapporten ikke kan indsendes pr. mail til Erhvervsstyrelsen.

Frister for indsendelse af årsrapport

Årsrapporten skal indsendes så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

Årsrapporten fra børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal dog være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

For filialer skal filialbestyrerne indsende den udenlandske virksomheds årsrapport. Filialens eget regnskab skal ikke indsendes. Her er fristen også 5 måneder efter udløbet af den udenlandske virksomheds regnskabsår.

I de tilfælde hvor fristen for indsendelse af årsrapport ligger i en weekend eller på en helligdag, skal årsrapporten være modtaget senest næstkommende hverdag.

Udsættelse med indsendelsesfristen?

Der kan ikke gives udsættelse med indsendelsen undtagen i følgende tilfælde:

 1. Virksomheder, der er under rekonstruktionsbehandling efter konkursloven. Erhvervsstyrelsen kan give udsættelse, så årsrapporten først skal være modtaget senest 1 måned efter rekonstruktionsbehandlingens ophør.
 2. Virksomheder, som er under konkurs, skal ikke indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Genoptages virksomheden, skal den indsende årsrapporter for den manglende periode eller indsende en revideret åbningsbalance pr. datoen for konkursbehandlingens ophør, så årsrapporterne eller åbningsbalancen er modtaget senest 1 måned efter konkursbehandlingens ophør. Genoptagelse skal anmeldes til styrelsen.

Kvittering for modtagelsen

Når en virksomheds årsrapport eller undtagelseserklæring er modtaget i Erhvervsstyrelsen, sendes der automatisk en kvittering for modtagelsen til indsenderen. En kvittering er ikke en bekræftelse på, at årsrapporten er behørig i henhold til årsregnskabsloven.

Når årsrapporten indberettes digitalt, vil indsenderen straks efter årsrapporten er modtaget hos styrelsen modtage en kvittering pr. e-mail. Hvis årsrapporten i stedet indsendes på papir, kan indsender først forvente at modtage kvitteringen efter 1-2 uger, men i den mellemværende periode kan du med fordel selv undersøge, om årsrapporten er offentliggjort i CVR på Virk.

Har indsenderen ikke modtaget en kvittering inden for 2 uger, bør Erhvervsstyrelsen kontaktes.

Modtagelsestidspunktet er afgørende

Husk, at det er modtagelsestidspunktet i Erhvervsstyrelsen, som er afgørende for, om indsendelsesfristen anses for overholdt. En enkelt dags forsinkelse er derfor en overskridelse af fristen. Denne praksis er tidligere stadfæstet af Erhvervsankenævnet.

Konstaterer Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en stikprøvekontrol, at det indsendte lider af væsentlige fejl eller mangler, får virksomheden en frist til berigtigelse. Indsendelsespligten er først opfyldt, når det pågældende er modtaget i Erhvervsstyrelsen i behørig stand.