Hvilke virksomheder skal indsende årsrapporter - og hvem kan undtages?

Stort set alle danske virksomheder skal indsende årsrapporten digitalt til Erhvervsstyrelsen.
Hvis fristen overskrides risikerer virksomhedens øverste ledelse at skulle betale en afgift og i værste tilfælde risikerer virksomheden at blive tvangsopløst.

 • Opdateret 24. august 2022

Hvem skal indberette årsrapporter?

Følgende virksomheder skal indberette årsrapport, medmindre de er undtaget:

 • Aktieselskaber, partnerselskaber og anpartsselskaber
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle interessenterne henholdsvis komplementarerne er
  • aktieselskaber, partnerselskaber, anpartsselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform
  • interessentskaber eller kommanditselskaber, i hvilke alle interessenter henholdsvis komplementarer er aktieselskaber, partnerselskaber anpartsselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begrænset ansvar
 • Europæiske andelsselskaber –  SCE-selskaber
 • Medarbejderinvesteringsselskaber

Hvem har ikke pligt til at indberette årsrapport?

Disse virksomheder skal ikke indsende årsrapport:

 • Enkeltmandsvirksomheder
 • Personligt ejede mindre virksomheder
 • Interessentskaber, hvis den fuldt ansvarlige endelige ejer ikke er et kapitalselskab
 • Kommanditselskaber, hvis den fuldt ansvarlige endelige ejer ikke er et kapitalselskab
 • Virksomheder, der har indsendt en undtagelseserklæring
 • Virksomheder, som er under konkurs
 • Virksomheder, som er under rekonstruktion efter konkursloven, og hvor det er meddelt Erhvervsstyrelsen

Hvem kan blive undtaget?

Følgende virksomheder kan under visse betingelser blive undtaget fra at indberette årsrapport:

 • Andelsselskaber, virksomheder og foreninger med begrænset ansvar (VMBA)
 • Interessentskaber og kommanditselskaber (I/S og K/S)
 • Dattervirksomheder uden aktivitet
 • Filialer af udenlandske virksomheder

Desuden kan virksomheder, som er under likvidation, ikke indberette det afsluttende likvidationsregnskab digitalt.  De skal i stedet indsende det afsluttende likvidationsregnskab på papir som bilag til den digitale anmeldelse om likvidationens afslutning på Virk.

De årsrapporter, som virksomheden udarbejder, mens den er under likvidation, skal indberettes digitalt.

Hvordan bliver man undtaget?

Du skal søge om at blive undtaget fra at indsende årsrapport.

Undtagelseserklæringer skal sendes digitalt via Virk, og fristerne er de samme som for indsendelse af årsrapporter.

Andelsselskaber med begrænset ansvar samt virksomheder og foreninger med begrænset ansvar, kan jf. årsregnskabslovens §§ 4 og 145 indsende en undtagelseserklæring, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af følgende størrelser på balancetidspunktet:

 • en balancesum på 7 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 14 mio. kr.
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10.

De særlige krav til undtagelseserklæringer skal dog opfyldes.

Modervirksomheder, der skal aflægge koncernregnskab, kan dog ikke indsende en undtagelseserklæring. De skal udarbejde en årsrapport.

Det gælder også for virksomheder, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU-/EØS-land.

Interessentskaber og kommanditselskaber skal indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, hvis alle interessenter eller komplementarer er enten aktieselskaber, anpartsselskaber, partnerselskaber eller selskaber med tilsvarende retsform.

Dog kan de indsende en undtagelseserklæring (jf årsregnskabslovens § 5), hvis

 • interessentskabets eller kommanditselskabets regnskab indgår i et koncernregnskab
 • årsrapporten aflægges af en interessent eller komplementar med hjemsted her i landet, eller
 • årsrapporten aflægges af en interessent eller komplementar med hjemsted i et EU/EØS-land.

De særlige krav til undtagelseserklæringer skal dog opfyldes.

Bemærk også, at der er yderligere krav i årsregnskabslovens § 5 til de enkelte undtagelser.

Dattervirksomheder uden aktivitet kan jf. årsregnskabslovens § 6 vælge at indsende en undtagelseserklæring til Erhvervsstyrelsen. Denne mulighed forudsætter, at

 • dattervirksomheden indgår i et koncernregnskab aflagt af en modervirksomhed,
 • modervirksomheden hører under lovgivningen i et EU/EØS-land,
 • koncernregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven eller efter anden regnskabslovgivning inden for EU/EØS,
 • dattervirksomhedens ejere alle har erklæret sig indforstået med at undtagelsen anvendes,
 • modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens forpligtelser, og
 • det oplyses i koncernregnskabet, at dattervirksomheden har undladt at udarbejde årsrapport.

De særlige krav til undtagelseserklæringer skal opfyldes.

En filial af en udenlandsk virksomhed kan jf. årsregnskabslovens § 144, 145 og 146, indsende en undtagelseserklæring i stedet for modervirksomhedens årsrapport, hvis filialen indgår i et koncernregnskab for en højere modervirksomhed.

Det pågældende koncernregnskab skal indsendes sammen med undtagelseserklæringen.

En virksomhed har mulighed for at ansøge om at blive fritaget for digital indberetning af årsrapporten og således kun indberette årsrapporten i pdf. 

Du kan ansøge via styrelsens selvbetjeningsløsning.

Aktie- og anpartsselskaber under likvidation skal indsende afsluttende likvidationsregnskab som bilag, når anmeldelsen af likvidationens afslutning sker på Virk.

Inden virksomheden kan opløses, skal der være indsendt årsrapporter samt likvidationsregnskab, som tilsammen dækker perioden fra virksomhedens stiftelse til dens opløsning. Der må ikke være ”huller” i regnskabsaflæggelsen

Hvis virksomheden opløses efter regnskabsårets udløb – men inden fristen for årsrapportens indsendelse – kan virksomheden dog undlade at indsende årsrapport for det pågældende år. Her kan likvidationsregnskabet dække perioden, men kun hvis det er indsendt før fristen for årsrapportens indsendelse.

I modsat fald skal virksomheden lave både årsrapport og likvidationsregnskab fra seneste balancedag til likvidationens ophør.

En likvidation indledes den 20. august 2016 og afsluttes 31. januar 2017.

Selskabet har kalenderåret som regnskabsår.

Selskabet kan nøjes med at udarbejde og indsende det afsluttende likvidationsregnskab for perioden 1. januar 2016 – 31. januar 2017, såfremt likvidationsregnskabet er modtaget inden udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten (31. maj 2017).

Hvis likvidationsregnskabet ikke er modtaget inden udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten, skal der udarbejdes og indsendes en årsrapport for 1. januar - 31. december 2016.