Krav til børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber

De børsnoterede virksomheder skal aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse D og IFRS-forordningen (International Financial Reporting Standards).  

  • Opdateret 8. juni 2023

De statslige aktieselskaber skal ligeledes aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens regler, men de er ikke omfattet af IFRS-forordningen, med mindre de frivilligt tilvælger dette, jf. årsregnskabslovens § 137.

Noterede virksomheder er fx virksomheder, hvis aktier eller obligationer er optaget til notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land.

I Danmark er der pt. ét reguleret marked – Nasdaq OMX Nordic – den nordiske børs i København.

First North er ikke defineret som et reguleret marked, og virksomheder, som er noteret på First North, er dermed ikke omfattet af regnskabsklasse D.

Noterede virksomheder skal aflægge deres koncernregnskab efter IFRS – de internationale regnskabsstandarder.

Noterede virksomheder kan dog vælge, om de vil anvende IFRS eller årsregnskabsloven på modervirksomhedens årsregnskab.

Såfremt virksomheden ikke er modervirksomhed i en koncern, og dermed ikke udarbejder koncernregnskab, er der krav om, at virksomhedens årsregnskab aflægges efter IFRS.

IFRS-standarder

Reglerne om anvendelse af IFRS-standarderne er reguleret i IFRS-forordningen fra EU.

De virksomheder, som anvender IFRS, skal desuden følge reglerne i IFRS-bekendtgørelsen.

De virksomheder, som anvender IFRS, skal udarbejde deres regnskab efter de IFRS-standarder og fortolkninger, der er godkendt af EU-Kommissionen til brug i Europa.

Find IFRS-standarderne

Noterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal udarbejde en halvårsrapport.

Kravene til de noterede virksomheders halvårsrapport er reguleret i delårsrapportbekendtgørelsen, mens kravene til de statslige aktieselskabers halvårsrapport er reguleret i årsregnskabsloven.

Den internationale regnskabsstandard for delårsregnskaber (IAS 34) skal anvendes for alle noterede modervirksomheders halvårsrapporter, hvis virksomheden er modervirksomhed i en koncern. Delårsrapportbekendtgørelsen indeholder yderligere krav som også skal opfyldes.

Noterede virksomheder, der ikke er koncerner, kan vælge at aflægge delårsrapporten efter IAS 34 eller at udarbejde en balance og resultat i sammendrag, samt forklarende noter efter bestemmelserne i delårsrapportbekendtgørelsen.

Frivillige kvartalsrapporter, udarbejdet af børsnoterede virksomheder, skal tillige udarbejdes i overensstemmelse med delårsrapportbekendtgørelsen.