Redegørelse for dataetik i årsrapporten

De største danske virksomheder skal i årsrapportens ledelsesberetning redegøre for deres politik for dataetik, hvis de har en. Her kan du læse, hvordan du skal gøre, hvis din virksomhed er omfattet af reglerne.

  • Opdateret 12. april 2024

Reglerne om redegørelse for dataetik omfatter store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D.

Store virksomheder i regnskabsklasse C

Store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C er virksomheder, som i to på hinanden følgende regnskabsår, overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser:

  • En balancesum på 156 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250.

Størrelsesgrænserne, der følger af årsregnskabsloven § 7, skal opgøres for den enkelte virksomhed, og ikke for hele koncernen.

Virksomheder i regnskabsklasse D

Regnskabsklasse D omfatter de børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber uanset disses størrelse.

Begrebet dataetik forstås overordnet som den etiske dimension af forholdet mellem på den ene side teknologi og på den anden side borgernes grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier, som den teknologiske udvikling giver anledning til at overveje. 

Dataetik vedrører dermed de etiske overvejelser, som den enkelte virksomhed bør gøre sig i forbindelse med ansvarlig brug af data og nye teknologier.

Dataetik er relevant for anvendelsen af alle former for data. Det går videre end gældende krav til data- og privatlivsbeskyttelse i snæver forstand, fx reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

I skal redegøre for virksomhedens politik for dataetik i årsrapportens ledelsesberetning, hvis I har en politik. Har I ikke en politik for dataetik, skal baggrunden herfor forklares i årsrapportens ledelsesberetning. Dette svarer til følg-eller-forklar-princippet, der kendes fra bl.a. reglerne om virksomhedernes redegørelser for samfundsansvar i årsregnskabslovens § 99 a.

Formålet med reglerne er at give kunder, aktionærer, investorer mv. et billede af virksomhedens eventuelle politik for dataetik i forbindelse med dataanvendelse, fx udvikling og brug af kunstig intelligens m.v.

Politik for dataetik

Har I en politik for dataetik, skal I supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for herom.

Ved 'politik for dataetik' forstås bredt virksomhedens interne retningslinjer, målsætninger eller andet, der beskriver, hvordan virksomheden arbejder med dataetik. Det er altså ikke afgørende, hvad I har valgt at kalde politikken, eller om det kaldes en politik.

Få nyt om de kommende krav direkte i din indbakke

Abonnér på vores nyheder om bæredygtighed, hvis du vil være opdateret på, hvad der er aktuelt omkring virksomheders arbejde med bæredygtighed. I vores nyheder får du blandt andet indblik i ny lovgivning om bæredygtighed samt nyeste vejledning og værktøjer, som understøtter virksomheders arbejde med bæredygtig omstilling.