Krav til årsrapportens indhold

Virksomheden skal give alle de oplysninger i årsrapporten, der er relevante for at give regnskabsbrugeren et retvisende billede.

 • Opdateret 12. oktober 2022

En årsrapport består af de lovpligtige dele samt eventuelle supplerende beretninger, som virksomheden kan vælge at tilføje. Det hele skal være samlet i ét dokument – årsrapporten.

Supplerende frivillige beretninger kan være:

 • Virksomheden social ansvar
 • Videnregnskab
 • Etisk regnskab
 • Miljøregnskab

De lovpligtige dele i årsrapporten afhænger af, hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører.

Forsiden skal altid indeholde:

 • Betegnelsen 'Årsrapport'
 • Virksomhedens fulde navn, CVR-nummer og hjemstedsadresse
 • Regnskabsperiode
 • Navnet på dirigenten for generalforsamlingen eller det tilsvarende godkendelsesorgan
 • Datoen for godkendelse af årsrapporten

Kravene til årsrapportens indhold afhænger af, hvilken regnskabsklasse virksomheden tilhører.

Der er 4 regnskabsklasser: A, B, C og D. Regnskabsklasse B er opdelt i mikrovirksomheder og øvrige mindre virksomheder og regnskabsklasse C er opdelt i mellemstore og store virksomeheder.

Klasse A er den nederste – mest simple – klasse, og klasse D er den øverste – mest komplicerede – klasse. Virksomheden skal overholde reglerne i den klasse, den tilhører samt reglerne i de underliggende klasser.

Regnskabsklasse A

Virksomheder i regnskabsklasse A er ikke pligtige til at udarbejde årsrapport efter årsregnskabsloven, men hvis de frivilligt vælger at aflægge årsrapport, som ikke kun er til eget brug, skal de som minimum følge kravene til virksomheder i regnskabsklasse A.

Virksomheder som aflægger årsrapport efter regnskabsklasse A skal ikke indberette årsrapporten til Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse A kan f.eks. være:

 • Personligt ejede virksomheder
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori en eller flere ansvarlige deltagere ikke er kapitalselskaber
 • Meget små virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

En virksomhed der aflægger årsrapport efter reglerne i regnskabsklasse A, skal mindst udarbejde en årsrapport bestående af:

 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Evt. revisionspåtegning

Hvis en godkendt revisor har underskrevet en påtegning eller erklæring til årsrapporten, skal påtegningen, henholdsvis erklæringen, indgå i årsrapporten.

Regnskabsklasse B, herunder mikrovirksomheder

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B er pligtige til at udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven. Årsrapporten skal indberettes til Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder der aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B kan f.eks. være:

 • Aktie- og anpartsselskaber, iværksætterselskaber og partnerselskaber (kommanditselskaber)
 • Interessentskaber og kommanditselskaber, hvori alle ansvarlige deltagere er kapitalselskaber
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Virksomheder med begræsnet ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, medmindre disse er omfattet af regnskabsklasse A.

En virksomhed i regnskabsklasse B må på balancetidspunktet ikke overskride to af følgende størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår:

 • En balancesum på 44 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 89 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

En virksomhed der er omfattet af regnskabsklasse B, skal udarbejde en årsrapport, der mindst består af:

 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Ledelsesberetning (alternativ kan hovedaktivitet oplyses i en note)
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Evt. revisionspåtegning

Hvis en godkendt revisor har underskrevet en påtegning eller erklæring til årsrapporten, skal påtegningen, henholdsvis erklæringen, indgå i årsrapporten.

Nogle noteoplysninger, herunder anvendt regnskabspraksis, kan udelades, såfremt virksomheden anvender undtagelserne for mikrovirksomheder. Ved mikrovirksomheder forstås meget små virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. For at kunne anvende undtagelserne for mikrovirksomheder, er der en række krav som skal være opfyldt.

Mikrovirksomheder er bl.a. karakteriseret ved, at de i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overstiger to af følgende grænser:

 • En balancesum på 2,7 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 5,4 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 10

Derduover er der øvrige krav oplistet i årsregnskabslovens § 22a, stk. 3.

En mikrovirksomhed er undtaget fra at give følgende oplysninger i årsrapporten:

 • Oplysninger om anvendt regnskabspraksis
 • Oplysninger om gæld, der forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet
 • Oplysninger om visse særlige poster
 • Oplysninger om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret.

Regnskabsklasse C, herunder store virksomheder

Virksomheder i regnskabsklasse C er mellemstore og store virksomheder, som har pligt til at uarbejde og indberette en årsrapport.

En virksomhed i regnskabsklasse C mellemstor må på balancetidspunktet ikke overskride følgende størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår:

 • En balancesum på 156 mio. kr.
 • En nettoomsætning på 313 mio. kr.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 250

Såfremt en virksomhed overskrider grænserne, vil virksomheden være omfattet af regnskabsklasse C stor.

En virksomhed der er omfattet af regnskabsklasse C, skal udarbejde en årsrapport, der mindst består af:

 • Ledelsespåtegning (med mindre der kun er ét medlem af ledelsen)
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Revisionspåtegning

Regnskabsklasse D

Virksomheder i regnskabsklasse D er børsnoterede selskaber og statlige aktieselskaber uanset størrelse, som har pligt til at udarbejde og indberette årsrapport.

En virksomhed der er omfattet af regnskabsklasse D, skal udarbejde en årsrapport, der mindst består af:

 • Ledelsespåtegning
 • Ledelsesberetning
 • Hoved- og nøgletalsoversigt
 • Resultatopgørelse
 • Balance
 • Egenkapitalopgørelse
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis
 • Revisionspåtegning

En modervirksomhed har pligt til at udarbejde et koncernregnskab. Et koncernregnskab viser koncernen som én samlet virksomhed og viser altså de konsoliderede virksomheders aktiver og passiver, deres finansielle stilling samt deres resultat, som var de én virksomhed.

En modervirksomhed kan undlade at udarbejde et koncernregnskab, hvis koncernvirksomhederne på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser:

 • En balancesum på 44 mio. kr.,
 • En nettoomsætning på 89 mio. kr., og
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Undtagelsen finder ikke anvendelse på modervirksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse D eller hvis en dattervirksomhed af den pågældende modervirksomhed er:

 • omfattet af regnskabsklasse D
 • et kreditinstitut som defineret i artikel 4, nr. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF, og som ikke er omhandlet i direktivets artikel 2, eller
 • et forsikringsselskab som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 91/674/EØF.

Årsregnskabslovens §§ 111-113 indeholder yderligere fritagelsesmuligheder for udarbejdelse af koncernregnskab.

Underskrifter

Årsrapporten skal være forsynet med dokumentation for, at årsrapporten er udarbejdet og godkendt i overensstemmelse med lovgivningen og virksomhedens vedtægter.

Det skal tydeligt fremgå, hvem der har udarbejdet, eventuelt revideret, godkendt og bekræftet årsrapporten.

Dirigenten for generalforsamlingen, bekræfter ved sin underskrift på årsrapporten, at årsrapporten er godkendt af virksomhedens ansvarlige ledelsesorganer, og at den har været fremlagt og er godkendt af generalforsamlingen.

Der stilles ikke krav om gengivelse af fysiske underskrifter, hvis årsrapporten indberettes digitalt. Den, der indberetter en digital årsrapport, indestår over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet af dirigenten og eventuelt revisor.

Sprog

Årsrapporten skal være på dansk eller engelsk. Dog kan filialer af udenlandske virksomheder og udenlandske modervirksomheder indsende hhv. årsrapport eller koncernregnskab på et andet sprog.