Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Stiftelse og registrering af selskaber

Et selskab stiftes ved at underskrive et stiftelsesdokument samt vedtage selskabets vedtægter. Selskabets stiftelse skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger efter at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Ellers kan registrering ikke finde sted.

Kapitalindskuddet i selskaber kan ske i form af kontanter eller andre værdier end kontanter - såkaldt apportindskud. Iværksætterselskaber kan dog kun stiftes ved kontant indskud.

Indskudsgrænserne er som følger:

 • IVS: Indskuddet skal være på mindst 1 krone. IVS kan kun stiftes kontant. Der er ingen øvre grænse for indskuddet, men den angivne selskabskapital kan højest være på 49.999 kr.
 • ApS: Indskuddet skal være på mindst 50.000 kr.
 • A/S: Indskuddet skal som udgangspunkt være på mindst 500.000 kr. (fra 1. juli 2018 nedsættes grænsen til 400.000 kr.)
 • P/S: Indskuddet skal som udgangspunkt være på mindst 500.000 kr.

Registrering og frister

Du registrerer et selskab digitalt via Start virksomhed på Virk Indberet. Registreringen skal ske inden for 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.

Gebyrer og omkostninger

Se Erhvervsstyrelsens takster for registrering af selskaber. Der er ingen øvrige omkostninger til Erhvervsstyrelsen i forhold til registrering og ændring af selskaber.

Krav til stiftere

Stifteren er den eller de personer, der skriver under på stiftelsesdokumentet. ​Stiftere af et selskab kan enten være fysiske eller juridiske personer. Stifteren må dog ikke være under rekonstruktion eller konkurs.

Fysiske personer skal være myndige på stiftelsestidspunktet (det vil sige 18 år og ikke under værge- eller samværgemål).  Stifteren har ikke pligt til selv at indskyde kapitalen.

Juridiske personer vil fx være interessentskaber, selskaber (IVS, ApS, A/S, P/S), foreninger eller erhvervsdrivende fonde.

Et selskab under stiftelse kan ikke være stifter. Et selskab under tvangsopløsning kan heller ikke være stifter. Et selskab under likvidation kan imidlertid være stifter. Den danske stat og kommuner kan også optræde som stiftere. Stiftere, der er juridiske personer, har ikke pligt til selv at indskyde kapitalen.

Enkeltmandsvirksomheder kan ikke optræde som stifter af et selskab. En enkeltmandsvirksomhed kan dog indskydes som apportindskud ved stiftelsen af et selskab. Enkeltmandsvirksomheder, der indskydes i et selskab, må ikke være under rekonstruktion eller konkurs.

Hvad skal registreres?

Når du skal registrerer selskabet, skal du oplyse følgende:

 • Navn og eventuelle binavne på selskabet. Selskabsformen (iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab henholdsvis partnerselskab eller forkortelserne IVS, ApS, A/S eller P/S) skal fremgå af navn og binavne. Fx Virksomhed Aps. Binavn: Virksomhed København ApS.
 • Et selskab kan gratis registrere op til 5 binavne, som fx kan benyttes til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe. Fx Aarhus ApS. Binavn: Anpartsselskabet Murer.
 • Selskabets branche og/eller bibranche. Se de forskellige branchekoder.
 • Selskabets adresse, herunder hjemstedskommune, og øvrige kontaktoplysninger samt navne på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer og eventuel revisor. Hvis personerne har CPR-nummer eller CVR-nummer, skal disse oplyses. For udenlandske personer, der ikke har CPR-nummer, skal oplyses pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan bruges til indrejse i et Schengenland, samt køn på den pågældende. Kopi af pas eller identitetskort vedhæftes registreringen.
 • Stiftelsesdato, som skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet
 • Selskabets formål
 • Selskabets tegningsregel, der beskriver hvem i ledelsen, der kan skrive under på selskabets vegne og dermed indgå forpligtende aftaler for selskabet i situationer, der ligger udenfor selskabets daglige drift.
 • Selskabskapitalen - dvs. den indskudte kapital, indskudsmetoden samt kurs.
 • Regnskabsår, herunder første regnskabsår.
 • Navn på revisor, medmindre selskabet har fravalgt revision. Læs om fravalg af revision

Dokumentation

Når du registrerer selskabet, skal du vedhæfte:

 • Stiftelsesdokument inkl. vedtægter. Hvis vedtægterne ikke er en del af stiftelsesdokumentet, skal de vedhæftes separat. Vedtægterne skal være dateret med samme dato som stiftelsesdokumentet. Desuden skal stifteren eller stifterne underskrive stiftelsesdokumentet. Det er det underskrevne stiftelsesdokument der skal indsendes ved anmeldelse af stiftelsen for at stiftelsen er gyldig.   
 • Dokumentation for kapital. Kapitalen kan godkendes af en advokat eller en registreret eller statsautoriseret revisor eller af et pengeinstitut.

På Start Virksomhed på Virk Indberet kan du invitere din revisor, advokat eller bank til at godkende kapital ved at indtaste deres e-mail under Godkend kapital i virksomhedsregistrering.

Hvis indbetalingen af selskabskapitalen sker i andre værdier end kontanter, skal der tilknyttes en vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance til registreringen via Start virksomhed på Virk indberet.

Dokumentation i iværksætterselskaber

Iværksætterselskaber, der stiftes med en selskabskapital på 25.000 kr. eller mindre, kan som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen indsende en erklæring fra stifterne om, at kapitalen er til stede Se vejledning om egen-erklæring.