Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Stiftelse og registrering af selskaber

Et selskab stiftes ved at underskrive et stiftelsesdokument, der skal indeholde selskabets vedtægter. Selskabets stiftelse skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system senest 2 uger efter at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Ellers kan registrering ikke finde sted.

Kapitalindskuddet i selskaber kan ske i form af kontanter eller andre værdier end kontanter - såkaldt apportindskud.

Indskudsgrænserne er som følger:

 • IVS: Indskuddet skal være på mindst 1 krone (kurs 100) og højst 49.999 kroner. IVS kan kun stiftes kontant, herunder ved overførsel af reserver (fondsforhøjelse).
 • ApS: Indskuddet skal være på mindst 50.000 kr. Der er ingen øvre grænse på indskuddet.
 • A/S: Indskuddet skal være på mindst 500.000 kr. Der er ingen øvre grænse på indskuddet.
 • P/S: Indskuddet skal være på mindst 500.000 kr. Der er ingen øvre grænse på indskuddet.

Registrering og frister

Du registrerer et selskab digitalt via Start virksomhed på Virk Indberet. Registreringen skal ske inden for  2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.

Gebyrer og omkostninger

Se Erhvervsstyrelsens takster for registrering af selskaber. Der er ingen øvrige omkostninger til Erhvervsstyrelsen i forhold til registrering og ændring af selskaber.

Krav til stiftere

Stifteren er den eller de personer, der skriver under på stiftelsesdokumentet. ​Stiftere af et selskab kan enten være fysiske eller juridiske personer.

Fysiske personer skal være myndige på stiftelsestidspunktet (det vil sige 18 år og ikke under værge- eller samværgemål). Stifteren må ikke være ejer i et selskab, som er under rekonstruktion eller konkurs.

Stifteren har ikke pligt til at indskyde kapital, Der stilles ikke særlige krav til nationalitet.

Juridiske personer vil fx være interessentskaber, selskaber (IVS, ApS, A/S, P/S), foreninger eller erhvervsdrivende fonde.

Et selskab under stiftelse kan ikke være stifter. Den danske stat og kommuner kan også optræde som stiftere. Stiftere, der er juridiske personer, har ikke pligt til at indskyde kapital.

Enkeltmandsvirksomheder kan ikke optræde som stifter af et selskab. En enkeltmandsvirksomhed kan dog indskydes som kapital (apportindskud) (dette gælder dog ikke i IVS). Enkeltmandsvirksomheder, der indskydes i et selskab, må ikke være under rekonstruktion eller konkurs. 

Hvad skal registreres?

Når du skal registrere et selskab, skal du oplyse følgende:

 • Navn og eventuelle binavne på selskabet. Selskabsformen (iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab henholdsvis partnerselskab eller forkortelserne IVS, ApS, A/S eller P/S) skal fremgå af navn og binavne. Fx Virksomhed Aps. Binavn: Virksomhed København ApS.
 • Et selskab kan gratis registrere op til 5 binavne, som fx kan benyttes til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe. Fx Aarhus ApS. Binavn: Anpartsselskabet Murer.
 • Selskabets branche og/eller bibranche. De forskellige branchekoder findes her.
 • Selskabets adresse, herunder hjemstedskommune, og øvrige kontaktoplysninger samt navne på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer og eventuel revisor. Hvis personerne har CPR-nummer eller CVR-nummer, skal disse oplyses. For udenlandske personer, der ikke har CPR-nummer, skal oplyses pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan bruges til indrejse i et Schengenland, samt køn på den pågældende. Kopi af pas eller identitetskort vedhæftes registreringen.
 • Stiftelsesdato, som skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet
 • Selskabets formål
 • Selskabets tegningsregel, der beskriver hvem i ledelsen, der kan skrive under på selskabets vegne og dermed indgå forpligtende aftaler for selskabet i situationer, der ligger udenfor selskabets daglige drift.
 • Selskabskapitalen - dvs. den indskudte kapital, indskudsmetoden samt kurs. regnskabsår samt navn på revisor, med mindre selskabet har fravalgt revision af årsrapporter.

Dokumentation

Når du registrerer selskabet, skal du vedhæfte:

 • Stiftelsesdokument inkl. vedtægter. Hvis vedtægterne ikke er en del af stiftelsesdokumentet, skal de vedhæftes separat. Vedtægterne skal være dateret samme dag som stiftelsesdokumentet. Desuden skal stifteren eller stifterne underskrive stiftelsesdokumentet.
 • Dokumentation for kapital. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen, kan anvendes:
  • Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en konto, tilhørerende selskabet under stiftelse. En udskrift fra netbank er ikke tilstrækkelig dokumentation.
  • Udtog fra advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende selskab under stiftelse.
  • Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto, som tilhører selskabet.
  • Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto, som tilhører selskabet eller at kapitalen findes som kassebeholdning.

På Start Virksomhed på Virk Indberet kan du invitere din revisor, advokat eller bank til at godkende kapital ved at indtaste deres e-mail under Godkend kapital i virksomhedsregistrering. 

Hvis indbetalingen af selskabskapitalen sker i andre værdier, skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance tilknyttes en registrering via Start virksomhed  på Virk indberet. eller vedlægges

Dokumentation i iværksætterselskaber

Iværksætterselskaber, der stiftes med en selskabskapital på 25.000 kr. eller mindre, kan som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen indsende en erklæring fra stifterne om, at kapitalen er til stede.