Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Stiftelse og registrering af selskaber

Et selskab stiftes ved at underskrive et stiftelsesdokument, der indeholder vedtægter. Selskabets stiftelse skal registreres i Erhvervsstyrelsens it-system eller anmeldes til registrering senest 2 uger efter at stiftelsesdokumentet er underskrevet. Ellers kan registrering ikke finde sted.

Indskuddet i selskaber kan være kontanter eller andre værdier end kontanter. Indskudsgrænser for selskabsformerne er:

 • For IVS skal indskuddet være mindst 1 krone (kurs 100) og højst 49.999 kroner. IVS kan kun stiftes kontant.
 • For ApS skal indskuddet være mindst 50.000 kr. Der er ingen øvre grænse på indskuddet.
 • For A/S skal indskuddet være mindst 500.000 kr. Der er ingen øvre grænse på indskuddet.
 • For P/S skal indskuddet være mindst 500.000 kr. Der er ingen øvre grænse på indskuddet.

Registrering og frister

Du registrerer et selskab digitalt via Start virksomhed på Virk Indberet. Digital registreringen skal ske inden for 14 dage efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Det er også muligt, at benytte selskabsblanketten, som skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 14 dage efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.

Gebyrer og omkostninger

Se Erhvervsstyrelsens takster for registrering af selskaber. Der er ingen øvrige omkostninger til Erhvervsstyrelsen i forhold til registrering og ændring af selskaber.

Krav til stiftere

Stifteren er den eller de personer, der skriver under på stiftelsesdokumentet. ​Stiftere i et selskab kan enten være fysiske eller juridiske personer.

Fysiske personer skal være myndige på stiftelsestidspunktet (det vil sige 18 år og ikke under værge- eller samværgemål). Stifteren må ikke være ejer i et selskab, som er under rekonstruktion eller konkurs.

Stifteren har ikke pligt til at indskyde kapital, men skal have fast bopæl enten i Danmark eller i udlandet. Der stilles ikke særlige krav til nationalitet.

Juridiske personer kan fx være interessentskaber, selskaber (IVS, ApS, A/S, P/S), foreninger eller erhvervsdrivende fonde.

Et selskab, der indgår som stifter, kan ikke selv være under stiftelse. Den danske stat og danske kommuner kan også indgå som stiftere. Juridiske personer, der indgår som stiftere, har ikke pligt til at indskyde kapital.

Enkeltmandsvirksomheder kan ikke indgå som juridisk stifter. En enkeltmandsvirksomhed kan dog indskydes som kapital af en fysisk person (dog ikke i iværksætterselskaber) og herefter lukkes, men de kan ikke som virksomhed optræde som stifter. Enkeltmandsvirksomheder, der indskydes i et selskab, må ikke være under rekonstruktion eller konkurs. 

Hvad skal registreres?

Når du skal registrere et selskab, skal du oplyse følgende:

 • navn og eventuelle binavne på selskabet. Iværksætterselskab, anpartsselskab, aktieselskab henholdsvis partnerselskab eller forkortelserne IVS, ApS, A/S eller P/S (alt efter selskabsformen) skal fremgå af navn og binavne. Fx Virksomhedsnavn: Virksomhed Aps. Binavn: Virksomhed København ApS.
 • et selskab kan gratis tage op til 5 binavne, som fx kan benyttes til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe. Fx Virksomhedsnavn: Aarhus Aps. Binavn: Anpartsselskabet Murer.
 • selskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger samt navne på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer og eventuel revisor. Hvis personerne har CPR-nummer eller CVR-nummer, skal disse oplyses.
 • dato for stiftelse, som skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet
 • selskabets formål
 • selskabets tegningsregel, som beskriver hvem i ledelsen, der har ret til at skrive under på selskabets vegne og dermed kan indgå forpligtende aftaler for selskabet i situationer, der ligger udenfor selskabets daglige drift.
 • selskabets kapital - dvs. den indskudte kapital, indskudsmetoden samt kursen. regnskabsår samt navn på revisor, med mindre selskabet har fravalgt revision af årsrapporter.

Dokumentation

Når du registrerer selskabet, skal du vedhæfte:

 • Stiftelsesdokument med vedtægter. Hvis vedtægterne ikke er en del af stiftelsesdokumentet, skal de vedhæftes separat. Vedtægterne skal være dateret samme dag som stiftelsesdokumentet. Desuden skal stifteren eller stifterne underskrive stiftelsesdokumentet.
 • Dokumentation for kapital. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen, kan anvendes:
  • Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en konto, som tilhører selskabet under stiftelse. En udskrift fra netbank er ikke tilstrækkelig dokumentation.
  • Udtog fra advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende selskab under stiftelse.
  • Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto, som tilhører selskabet.
  • Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto, som tilhører selskabet eller at kapitalen findes som kassebeholdning.

På Start Virksomhed på Virk Indberet kan du invitere din revisor, advokat eller bank til at godkende kapital ved at indtaste deres e-mail under Godkend kapital i virksomhedsregistrering. 

Dokumentation i iværksætterselskaber

Iværksætterselskaber, der stiftes med en selskabskapital på 25.000 kr. eller mindre, kan som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen indsende en erklæring fra stifterne om, at kapitalen er til stede.

Hvis indbetalingen af selskabskapitalen sker i andre værdier end kontanter, skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance tilknyttes en registrering via Start virksomhed på Virk Indberet. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, som sendes med e-mail eller post.