Vejledning om

Registrering som registreret socialøkonomisk virksomhed

Vejledningen handler om registrering af en virksomhed som registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV), herunder hvad og hvor der skal registreres samt en beskrivelse af dokumentationskravene.

  • Version 3.0
  • Seneste opdatering 8. august 2019

1
Kapitel
Indledning

I denne vejledning beskrives, hvordan du registrerer en virksomhed som en registreret socialøkonomisk virksomhed efter lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder (RSV-loven). Loven trådte i kraft den 1. januar 2015.

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål. 

Det skal bemærkes, at der ikke er tale om en særlig virksomhedsform, men en form for ”mærkat” som de socialøkonomiske virksomheder kan anvende. Det vil sige, at en registreret socialøkonomisk virksomhed fx kan være et kapitalselskab, en fond eller andet. 

Hvis virksomheden bliver registreret som en registreret socialøkonomisk virksomhed, er den berettiget til at bruge denne betegnelse (registreret socialøkonomisk virksomhed eller RSV) i virksomhedens navn og markedsføring, og det vil fremgå af Det Centrale Virksomhedsregister  (CVR), at virksomheden er en registreret socialøkonomisk virksomhed.

1.1. Hvilke virksomhedsformer kan registrere sig som RSV?

Det fremgår af RSV-loven, at juridiske personer, der har et CVR-nummer, og som er hjemmehørende i Danmark, kan blive registeret som en registreret socialøkonomisk virksomhed.

Det vil sige, at fx et kapitalselskab eller en fond kan registreres som registreret socialøkonomisk virksomhed.

Hertil skal nævnes, at virksomheder etableret ved sameje, enkeltmandsvirksomheder samt personligt ejet mindre virksomhed ikke kan blive registreret som registreret socialøkonomisk virksomhed, da der ved disse virksomhedsformer ikke er en adskillelse mellem ejers formue og virksomhedens formue.

1.2. Er det et krav, at en socialøkonomisk virksomhed registrerer sig som RSV?

Det er ikke et krav for socialøkonomiske virksomheder, at de registrerer sig som registrerede social-økonomiske virksomheder. Hvis en socialøkonomisk virksomhed ikke bliver registreret, kan virk-somheden således fortsat godt kalde sig for en socialøkonomisk virksomhed. De kan i denne situation ikke anvende betegnelsen ”registreret socialøkonomisk virksomhed” eller ”RSV”.

Det skal endvidere bemærkes, at en socialøkonomisk virksomhed ikke har pligt til at lade sig registrere, selvom virksomheden opfylder betingelserne i RSV-loven. Registreringsordningen er et tilbud til de socialøkonomiske virksomheder. 

2
Kapitel
Registreringen af virksomheden

2.1. Registrering sker på 'Virk'

  • For eksisterende virksomheder sker registrering på Virk under Ændre virksomhed
  • For nye virksomheder sker registrering under Start virksomhed på Virk
  • Markering som RSV tilvælges under fanen ”formål”. Virksomheden skal sætte flueben i ”Virksomheden er en registreret socialøkonomisk virksomhed” og derefter trykke ”Gem ændring”
  • Virksomheden skal uploade dokumentation, for at virksomheden lever op til betingelserne for registrering i RSV-loven, se afsnit 3, og skal derefter godkende registreringen.

3
Kapitel
Dokumentationskrav

Virksomheder, der ønsker at blive registreret som RSV, skal i forbindelse med registreringen på virk.dk uploade 5 separate dokumenter som dokumentation for, at virksomheden lever op til visse standarder i deres virksomhedsdrift og transparens. 

De 5 dokumenter er til brug for Erhvervsstyrelsens vurdering af, om virksomheden lever op til betingelserne, for at være registreret som en registreret socialøkonomisk virksomhed. Nedenfor er de enkelte dokumentationskrav beskrevet.

Der er ikke særlige formkrav til dokumentationen, og det afhænger derfor af den konkrete situation, hvilken dokumentation der skal indsendes for de forskellige forhold, der skal vurderes.

3.1. Virksomheden skal have et socialt formål

Virksomheden skal have et socialt formål, hvilket defineres bredt. Kravet er, at virksomheden skal have et primært formål af samfundsgavnlig karakter med et socialt, beskæftigelses-, sundheds-, miljømæssigt eller kulturelt sigte. 

3.1.1     Dokumentation

Dokumentationskravet kan eksempelvis opfyldes ved indsendelse af virksomhedens gældende ved-tægt. 

Det er endvidere Erhvervsstyrelsens erfaring, at det ofte er hensigtsmæssigt, at der indsendes en beskrivelse af, hvordan virksomheden nærmere efterlever formålet, herunder en faktisk beskrivelse af virksomhedens virke. Dette er særligt vigtigt for virksomheder, hvor vedtægtens formålsbestemmelse er bredt formuleret.

3.2. Virksomheden skal være erhvervsdrivende

Virksomheden skal være erhvervsdrivende. Som dokumentation for dette kan virksomheden indsende virksomhedens årsrapport, hvis virksomheden aflægger en sådan. Alternativt kan der indsendes et budget, hvis der endnu ikke er udarbejdet en årsrapport. Budgettet skal indeholde en oversigt over de kommende 3-5 års forventede bruttoindtægter. Dette vil typisk gøre sig gældende for en nystiftet virksomhed eller en virksomhedsform, som ikke aflægger årsrapport efter årsregnskabsloven. 
Udover indtægter fra egentlig erhvervsdrift kan virksomhederne få deres driftskapital fra en lang række kilder, såsom donationer, private eller offentlige fonde, offentlige støtteordninger, satspuljemidler mv. 

Kravet om, at virksomheden skal være erhvervsdrivende, skal ikke forstås således, at størstedelen af virksomhedens indtægter skal stamme fra salg af produkter og serviceydelser, men erhvervsdriften skal dog udgøre en betydelig andel af omsætningen. Virksomheden kan derfor fortsat modtage offentlige og private tilskud, donationer m.v., hvis blot virksomheden sideløbende har fx et salg af produkter eller serviceydelser, som ikke er ubetydeligt for virksomhedens samlede omsætning. 

Som tommelfingerregel skal en virksomhed have direkte erhvervsmæssige indtægter svarende til mindst 10 pct. af de samlede indtægter.

3.2.1.    Dokumentation

I forbindelse med registreringen bedes virksomheden således udover en evt. årsrapport, indsende dokumentation for, at virksomhedens faktiske erhvervsmæssige indtægter udgør mindst 10 pct. af de samlede indtægter. Indsender virksomheden et budget som dokumentation, skal fordelingen mellem tilskud og faktiske erhvervsmæssige indtægter fremgå.

3.3. Virksomheden skal være uafhængig af det offentlige

Virksomheden skal være uafhængig af det offentlige. Det vil sige, at virksomheden drives uden væsentlig offentlig indflydelse på ledelse eller drift. Det er afgørende, at det offentlige ikke har bestemmende indflydelse i virksomheden. 

Endvidere skal det bemærkes, at hvis virksomheden er så afhængig af indtægter fra det offentlige, at det offentlige derigennem de facto har en bestemmende indflydelse på virksomheden, kan virksomheden ikke anses for uafhængig af det offentlige. Dette afhænger af en konkret vurdering.

Som et eksempel på en virksomhed, som ikke er uafhængig af det offentlige, kan være en virksomhed, hvor en kommune har ret til at udpege to ud af tre bestyrelsesmedlemmer.

3.3.1. Dokumentation

Virksomheden kan dokumentere sin uafhængighed af det offentlige ved en beskrivelse af, hvilken – om nogen – indflydelse det offentlige har på virksomhedens drift eller daglige ledelse. 

3.4. Virksomheden skal være inddragende og ansvarlig i sit virke

En forudsætning for at være en registreret socialøkonomisk virksomhed er, at virksomheden er  inddragende og ansvarlig i sit virke. Herved forstås, at virksomhedens ledelse sørger for at involvere fx virksomhedens ansatte, kunder, samarbejdspartnere og interessenter i sit virke, samt udviser ansvarlighed i forhold til det sociale formål i virksomhedens forretningsstrategi og forretningsaktiviteter.

3.4.1. Dokumentation

Som dokumentation herfor skal virksomheden indsende en beskrivelse af, hvordan virksomheden er eller planlægger at være inddragende og ansvarlig i sit virke. I beskrivelsen kan indgå vurdering af virksomhedens vedtægter, målsætninger, strategier, interne dokumenter eller praksis, som beskriver hvordan virksomheden arbejder. 

3.5. Virksomheden skal have en social håndtering af overskud

Virksomheden skal håndtere sit overskud socialt, hvilket betyder, at virksomheden skal anvende sit resultat efter skat til reinvestering i egen virksomhed eller andre registrerede socialøkonomiske virksomheder, donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål eller i begrænset omfang, som udbytte til investorer. 

Herudover gælder det, at der ikke kan udbetales lønninger som overstiger, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, samt hvad der må anses for forsvarligt i forhold til virksomhedens sociale formål.

3.5.1. Dokumentation

Virksomhedens håndtering af overskud kan for eksempel dokumenteres ved at indsende virksomhedens seneste årsrapport. Hvis virksomheden ikke kan fremvise en årsrapport, kan virksomheden udarbejde et budget og en beskrivelse som dokumentation for overskudshåndtering/udbyttebetaling. 

3.6. Hvem kan se dokumentationen

Når en virksomhed er blevet registreret som registreret socialøkonomisk virksomhed, vil det fremgå af virksomhedens offentligt tilgængelige oplysninger på CVR på Virk. Oplysningen vil fremgå af virksomhedens grundoplysninger.

Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at de øvrige dokumenter ikke er tilgængelige på CVR på Virk, men at der kan søges aktindsigt i dokumentationen efter reglerne i offentlighedsloven.  

4
Kapitel
Tilsyn i medfør af RSV-loven

Fonde og andre selvejende institutioner, der registreres som socialøkonomiske virksomheder, og som ikke er underlagt andet offentligt tilsyn, vil blive underlagt et tilsyn hos Erhvervsstyrelsen. Tilsynet er tilpasset fondenes særlige struktur og størrelse, og omfatter at Erhvervsstyrelsen som tilsynsmyndighed f.eks. skal give tilladelse til vedtægtsændringer, ekstraordinære dispositioner og mulighed for nedsættelse af vederlag til bestyrelse.  

5
Kapitel
Virksomhedens forpligtelser efter registrering

En virksomhed registreret som registreret socialøkonomisk virksomhed skal efter RSV-lovens kapitel 2 leve op til visse krav til transparens og årlig rapportering til Erhvervsstyrelsen. Virksomhederne skal blandt andet indsende årsrapport og redegøre for visse oplysninger. 

5.1. Årsrapport

En registreret socialøkonomisk virksomhed skal som minimum indsende årsrapport efter regnskabsklasse B. Dette gælder uanset virksomhedsform. Årsrapporten skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter afslutningen af regnskabsåret. Årsrapporten vil blive offentlig tilgængelig på CVR på Virk. 

5.2. Afrapportering

De registrerede socialøkonomiske virksomheder skal årligt i forbindelse med indsendelse af årsrapporten rapportere følgende:

  1. Vederlag m.v. til ledelsen og eventuelle vederlag til virksomhedens stiftere og ejere
  2. Aftaler indgået med nærtstående parter
  3. Likvide midler og andre aktiver, der udloddes eller uddeles af virksomhedens formue
  4. Hvordan virksomheden opfylder sit sociale formål, hvordan den er uafhængig af det offentlige og hvordan virksomheden er inddragende og ansvarlig i sit virke

Rapporteringskravet kan opfyldes ved at indskrive oplysningerne i ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport, vedlægge oplysningerne som et særskilt bilag til årsrapporten i Erhvervsstyrelsens digitale indberetningsløsning eller indsende afrapporteringen særskilt i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningssystem Virk.

5.3. Udbetaling af udbytte til virksomhedens ejere

Registrerede socialøkonomiske virksomheder må kun udbetale en begrænset del af virksomheden overskud som udbytte til ejere og investorer. Den samlede årlige udbetaling må svare til den oprindelige indskudte kapital plus rimelig årlig forrentning, og må ikke overstige mere end 35 pct. af virksomhedens resultat efter skat.

6
Kapitel
Markedsføring - og brug af RSV-logo

Som registreret socialøkonomisk virksomhed kan du frit anvende RSV-logoet i dine forskellige materialer såsom i din eksterne markedsføring.

Er du registreret som registreret socialøkonomisk virksomhed (RSV), kan du via linket i boksen herunder downloade og benytte logo-pakken. I den zip-komprimerede mappe finder du logoet i forskellige formater, og du kan vælge mellem en farvet og en sort/hvid variant. Vær opmærksom på, at eps-filerne skal åbnes i programmer som fx Photoshop.

Hent logo-pakke for Registreret Socialøkonomisk Virksomhed

7
Kapitel
Afregistrering

En virksomhed kan til hver en tid vælge at afregistrere sig som ”registreret socialøkonomisk virksomhed”, hvis virksomheden ikke længere ønsker at være del af ordningen. 

Hvis den registrerede virksomhed ikke længere opfylder betingelserne i RSV-loven, har virksomhedens centrale ledelsesorgan pligt til at afregistrere virksomheden. 
Erhvervsstyrelsen foretager stikprøvevis kontrol af, om de registrerede socialøkonomiske virksomheder opfylder betingelserne for at være omfattet af registreringsordningen. Såfremt Erhvervsstyrelsen afgør, at en virksomhed ikke længere lever op til betingelserne for at være ”registreret socialøkonomisk virksomhed”, kan Erhvervsstyrelsen afregistrere virksomheden som registreret socialøkonomisk virksomhed. Virksomheden fortsætter således, blot uden at være registreret socialøkonomisk virksomhed med de rettigheder og forpligtelser der følger med, se dog afsnit 6.2. om overskudshåndtering efter afregistrering. 
Når afregistrering har fundet sted, kan virksomheden ikke længere benytte sig af betegnelsen registreret socialøkonomisk virksomhed eller RSV.

7.1. Indberetning af afregistrering

Afregistrering foretages på 'Virk' under feltet ”ændre virksomhed”.  Markering som registreret socialøkonomisk virksomhed fravælges under fanen ”formål”. Virksomheden skal fjerne fluebenet i ”Virksomheden er en registreret socialøkonomisk virksomhed” og derefter trykke ”Gem ændring”, og godkende registreringen.

7.2. Overskudshåndtering efter afregistrering

En virksomhed, som er blevet afregistreret, skal være opmærksom på, at forpligtelsen til at håndtere virksomhedens overskud socialt i overensstemmelse med RSV-lovens betingelser også gælder efter en afregistrering, se afsnit 3.5. Dette gælder for den del af overskuddet, der er optjent, mens virksomheden var registreret som registreret socialøkonomisk virksomhed.