Lukning, tvangsopløsning og genoptagelse

Et IVS, ApS, A/S eller P/S kan lukkes på tre måder: Med betalingserklæring, ved frivillig (solvent) likvidation eller ved tvangsopløsning.

 • Opdateret 10. januar 2024

Når et selskab lukkes med betalingserklæring, erklærer kapitalejerne (overfor Erhvervsstyrelsen), at al gæld - forfalden såvel som uforfalden - er betalt, og at virksomheden er opløst.

Betalingserklæring kan således benyttes, hvis virksomheden ikke har gæld til kreditorer eller ubetalte skatter og afgifter til Skattestyrelsen

Hvis selskabet lukkes med betalingserklæring, hæfter kapitalejerne efterfølgende personligt. Hvis der fx ved senere kontrol konstateres et skattekrav, eller der opstår et krav ifm en tvist om et håndværksarbejde, så hæfter kapitalejerne for kravet med deres personlige formue.

For at lukke et selskab med betalingserklæring, skal du gøre følgende:

 • Afmeld alle selskabets forpligtelser over for told- og skatteforvaltningen, fx moms og arbejdsgiverpligter, via 'Ændre virksomhed' på Virk.

 • Send en anmeldelse til Skattestyrelsen sammen med en opgørelse af indkomsten (selvangivelse) for det afsluttende indkomstår. Anmeldelsen skal sendes til Skattestyrelsen, inden en måned efter erhvervsaktiviteten er ophørt. Skattestyrelsen udsteder derefter en betalingserklæring om, at de ikke har skatte- og afgiftskrav til selskabet.

 • Udfyld til slut "Kapitalejers betalingserklæring" fra Virk og vedhæft den sammen med erklæringen fra Skattestyrelsen, når du registrerer opløsningen på Virk.dk.

Et selskab kan lukkes ved frivillig likvidation, når selskabet er solvent.

Beslutningen skal træffes på en generalforsamling, og generalforsamlingen vælger samtidigt en likvidator, som skal varetage ledelsen og de praktiske opgaver i forbindelse med likvidationen.

En frivillig likvidation er en længere proces, som kan strække sig over mange måneder.

I den periode, hvor likvidationen står på, kan selskabets kreditorer gøre krav gældende over for selskabet. Selskabet kan i perioden udbetale løn til medarbejderne mv.

For at lukke ved frivillig likvidation skal du gøre følgende:

 • Start frivillig likvidation via 'Ændre virksomhed' på Virk . Her skal generalforsamlingens beslutning indberettes. Vi offentliggør herefter beslutningen og eventuelle kreditorer opfordres til at anmelde eventuelle krav til likvidator.
 • Tidligst efter tre måneder skal en afsluttende generalforsamling endeligt godkende likvidationsregnskabet. Forud for den afsluttende generalforsamling, er det en god idé at kontakte Skattestyrelsen for at indhente en skattekvittance, hvor der på det foreliggende grundlag gives meddelelse om, at der ikke bliver rejst yderligere krav om indkomstskat mod boet. Desuden bør selskabet afmelde sine forpligtelser i forhold til skat, moms mv.
 • Likvidationen afsluttes via 'Ændre virksomhed' på Virk. Udbetaling af likvidationsprovenu kan tidligst ske tre måneder efter offentliggørelsen og når evt. gæld er betalt. Efterfølgende slettes selskabet fra CVR.

Et selskab kan blive tvangsopløst, hvis

 • Selskabet ikke har indsendt årsrapport i tide
 • Selskabet mangler en revisor, med mindre selskabet lovligt har fravalgt revision af årsrapporten
 • Selskabet ikke har en lovlig ledelse
 • Det ikke er muligt at komme i kontakt med ledelsen på den registrerede adresse for virksomheden
 • Selskabet ikke har reageret på tabt udestående kapital
 • Selskabet ikke har registreret legale eller reelle ejere

Før Erhvervsstyrelsen sender et selskab til tvangsopløsning, varsler vi selskabet om de forhold, som skal bringes på plads for at undgå en tvangsopløsning.

Tvangsopløsningen foregår ved, at Erhvervsstyrelsen sender besked til skifteretten, som skal foretage tvangsopløsningen. Selskabets senest registrerede ledelse vil herefter blive indkaldt til skifteretten.

Hvordan genoptages en virksomhed?

En virksomhed, som er sendt til tvangsopløsning hos skifteretten, kan genoptages. Dog ikke, hvis virksomheden har været under tvangsopløsning inden for de seneste 5 år.

Registrering og frister

Hvis en virksomhed skal genoptages, skal det ske senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at opløse selskabet.

Fristen på 3 måneder forhindrer ikke skifteretten i at behandle sagen inden de 3 måneder er gået.

Likvidator

Hvis selskabet vil undgå, at skifteretten udpeger en likvidator, bør selskabet indberette genoptagelsen til Erhvervsstyrelsen, før skifteretten behandler sagen.

Det er op til skifteretten at afgøre, om den vil udpege en likvidator.

Takster og afgifter

Der er et gebyr på at få virksomheden genoptaget

Hvis tvangsopløsningen skyldes en for sent indsendt årsrapport, vil medlemmerne af virksomhedens øverste ledelsesorgan blive pålagt afgift i forlængelse af genoptagelsen.

Afgiften afhænger blandt andet af, hvor meget fristen er overskredet.

Virksomhedsguiden

Virksomhedernes guide til opstart, drift og udvikling.