Vejledning om

Genoptagelse af grønlandske aktie- eller anpartsselskaber under tvangsopløsning

I vejledningen finder du betingelserne for genoptagelse af et Grønlandsk selskab under tvangsopløsning.

 • Version
 • Seneste opdatering 9. januar 2012
 

1
Kapitel
Undgå tvangsopløsning

Om genoptagelse af grønlandske aktie- eller anpartsselskab.

Når et aktie- eller anpartsselskab med hjemsted i Grønland er under tvangsopløsning, kan det kun genoptages, hvis anmeldelse m.m. er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder og 3 uger efter, at styrelsen har anmodet Retten i Grønland om at tvangsopløse selskabet.

Genoptagelse er betinget af, at selskabet inden for de sidste 5 år ikke tidligere har været under tvangsopløsning.

Følgende skal indsendes til Erhvervsstyrelsen:

 1. Korrekt udfyldt anmeldelsesblanket. Blanketten kan findes på Virk.dk. Ledelsen og evt. en statsautoriseret eller registeret revisor skal anmeldes, også selvom de var registreret før opløsningsanmodningen. En statsautoriseret eller registeret revisor skal ikke anmeldes, hvis selskabet lovligt har fravalgt revision. Fravalg af revision kan kun ske på selskabets ordinære generalforsamling, eller i et anpartsselskab ved tilsvarende beslutning.
   
 2. Referat fra generalforsamling, eller i et anpartsselskab tilsvarende beslutning, hvoraf det fremgår:
  • at der er truffet beslutning om, at selskabet skal genoptages,
  • hvem der er valgt som ledelse (bestyrelse og/eller direktion),
  • evt. hvilken statsautoriseret eller registreret revisor der er valgt, hvis selskabet er underlagt revisionspligt eller frivilligt har tilvalgt revision, og
  • evt. beslutning om kapitalforhøjelse og/eller –nedsættelse samt evt. andre ændringer af vedtægten.
    
 3. Selskabets ajourførte og daterede vedtægter.
   
 4. En erklæring med høj grad af sikkerhed udarbejdet af en statsautoriseret eller registeret revisor om, at egenkapitalen (efter de evt. kapitalændringer, der er besluttet som led i genoptagelsen) mindst svarer til den registrerede selskabskapital på tidspunktet, hvor selskabet besluttes genoptaget. Af erklæringen skal endvidere fremgå, at evt. ulovlige aktionærlån-/anpartshaverlån med tillæg af lovpligtige renter er tilbagebetalt til selskabet eller, at der ikke er aktionærlån-/anpartshaverlån. Erklæringen skal udarbejdes og indsendes uanset, at selskabet tidligere har fravalgt revision.
   
 5. Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet. Årsrapporten skal være udarbejdet i overensstemmelse med anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven, underskrevet af ledelsen og forsynet med en statsautoriseret eller registreret revisors revisionspåtegning (erklæring med høj grad af sikkerhed) og uden forbehold, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt. Årsrapporten skal være godkendt af generalforsamlingen, eller i anpartsselskaber ved tilsvarende lovlig beslutning.

  OBS! Ved genoptagelse, hvor tvangsopløsningen skyldes manglende rettidig indsendelse af selskabets årsrapport, vil medlemmer af selskabets øverste ledelsesorgan, blive pålagt afgift efter reglerne i §§ 151- 152 i anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven.
   
 6. Hvis Retten i Grønland har udpeget en likvidator, skal der indsendes dokumentation til styrelsen for, at den udpegede likvidator kan tiltræde genoptagelsen.

Erhvervsstyrelsen foreslår, at advokat og/eller statsautoriseret eller registreret revisor medvirker - også selvom selskabet har fravalgt revision.

NB! Fristen på 3 måneder og 3 uger udelukker ikke, at Retten i Grønland behandler sagen inden da. Det er Retten i Grønland, som udpeger en evt. likvidator. Hvis selskabet vil undgå, at Retten i Grønland udpeger en likvidator, bør anmeldelse om genoptagelse indsendes til Erhvervsstyrelsen, inden Retten i Grønland behandler sagen. Det er op til Retten i Grønland at afgøre, om den vil udpege en likvidator.