Vejledning om

Sletning og genregistrering af I/S og K/S

 • Version 1.0
 • Seneste opdatering 19. marts 2021

1
Kapitel
Indledning

Vejledningen omhandler sletning og genregistrering af interessentskaber og kommanditselskaber, som er registrerede i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. 

Der er således kun tale om de interessentskaber og kommanditselskaber, hvori samtlige interessenter henholdsvis komplementarer er aktieselskaber, anpartsselskaber (herunder iværksætterselskaber), partnerselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform.

Interessentskaber og kommanditselskaber, som ikke er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, kan i stedet være registreret i henhold til skatte- og afgiftsmæssig lovgivning eller i henhold til lov om det centrale virksomhedsregister (CVR-loven) på baggrund af pligten til at registrere reelle ejere. Vejledningen omhandler ikke disse interessentskaber og kommanditselskaber. 
 

2
Kapitel
Sletning

Reglerne om sletning af interessentskaber og kommanditselskaber fremgår af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder § 21, stk. 1.

Et kommanditselskab eller et interessentskab kan slettes af Erhvervsstyrelsens register, hvis:

 1. Virksomheden anmelder, at en af interessenterne henholdsvis komplementarerne ikke længere er kapitalselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform,
 2. Erhvervsstyrelsen ikke rettidigt har modtaget virksomhedens årsrapport eller undtagelseserklæring i henhold til årsregnskabslovens regler herom,
 3. virksomheden har ikke den ledelse eller det hjemsted, der er foreskrevet i loven eller i virksomhedens vedtægter,
 4. virksomheden ikke har registreret oplysninger om reelle ejere eller virksomheden har foretaget en mangelfuld registrering af reelle ejere,
 5. virksomheden ikke har opbevaret dokumentation for oplysningerne om virksomhedens reelle ejere eller virksomheden har opbevaret mangelfuld dokumentation om virksomhedens reelle ejere,
 6. virksomheden ikke har opbevaret virksomhedsdokumenter på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår dokumenterne vedrører, eller opbevaringen af virksomhedsdokumenterne er mangelfuld eller dokumenterne er mangelfulde,
 7. virksomheden ikke efter Erhvervsstyrelsen anmodning har indsendt oplysninger om, at en registrering er lovligt foretaget, eller virksomheden indsender mangelfulde oplysninger til Erhvervsstyrelsen,
 8. virksomheden ikke efter Erhvervsstyrelsens anmodning har indhentet en erklæring om rigtigheden af bestemte oplysninger indberettet til Erhvervsstyrelsen,   
 9. virksomheden ikke har anmeldt en revisor, selv om den er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, 
 10. virksomheden ikke har anmeldt en revisor, selv om generalforsamlingen eller tilsvarende øverste myndighed har besluttet, at virksomhedens årsrapport skal revideres.  

En virksomhed slettes efter nr. 1, hvis virksomheden ikke længere er registreringspligtig efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, fx hvis der indtræder en fysisk person som interessent eller komplementar. Sletningen påvirker ikke en eventuel registrering hos SKAT, og virksomheden vil blive videreført uændret under det samme CVR-nummer, hvis virksomheden er registreret i henhold til skatte- eller afgiftslovgivning. Når en virksomhed slettes efter nr. 1, vil det derfor forsat være muligt at drive virksomhed. Hvis virksomheden ikke er registreret i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, skal virksomheden registreres i henhold til CVR-loven.

Hvis en virksomhed, omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, slettes efter en af tilfældene i nr. 2-10, vil virksomheden ikke længere være aktiv i CVR, og virksomhedens registreringer i henhold til skatte- og afgiftslovgivning vil således også ophøre. Virksomheden har dermed ikke længere ret til lovligt at drive virksomhed, idet dette forudsætter en registrering i henhold til enten lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skatte- og afgiftslovgivning eller CVR-loven.

En ”sletning” betyder ikke, at virksomheden ikke længere vil fremgå af CVR, men blot at virksomheden skifter status. 
 

2.1. Registrering sker på Virk

Registrering af frivillig sletning skal ske på 'Ændre virksomhed' på Virk. 

3
Kapitel
Genregistrering

Interessentskaber og kommanditselskaber, som er blevet slettet, kan genregistreres, hvis det efter sletningen viser sig, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger. 

Interessentskaber og kommanditselskaber, som er blevet slettet i henhold til nr. 1, kan genregistreres, hvis de igen kun har kapitalselskaber eller selskaber med en tilsvarende retsform som interessenter eller komplementarer. Dette vil være tilfældet, hvis der ikke længere er en fysisk person, som er interessent eller komplementar. 

Virksomheden genregistreres efter anmeldelse og bliver registreret med samme CVR-nummer. Der er således tale om den samme juridiske person. 

Hvis en virksomhed er blevet slettet efter ét af tilfældene i nr. 2-10, kan der ske genregistrering af virksomheden. Der er en række grundlæggende betingelser, som skal opfyldes, for at en virksomhed kan genregistreres:

 • Årsagen til at virksomheden blev slettet skal berigtiges. Hvis virksomheden fx er blevet slettet fordi virksomheden ikke har indberettet sin årsrapport, skal denne indberettes til Erhvervsstyrelsen, før virksomheden kan genregistreres.
 • Virksomheden skal vælge en ledelse og eventuel revisor. 
 • Anmeldelse om genregistrering skal være modtaget af Erhvervsstyrelsen senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har slettet virksomheden. 
 • Virksomheden må ikke indenfor de sidste 5 år have været slettet efter ét af tilfældene i nr. 2-10.
   

3.1. Registrering på Virk

Registrering af genregistrering skal ske på 'Ændre virksomhed' på Virk.

Anmeldelsen af genregistrering skal vedhæftes virksomhedens ajourførte og daterede vedtægter, hvis disse er blevet ændret.

Virksomheden skal selv foretage fornyet registrering efter de skatte- og afgiftsretlige regler (herunder moms).