EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Virksomheder omfattet af CO2-kvoteordningen skal oprette en konto i EU’s CO2-kvoteregister. Virksomheder og privatpersoner, der vil handle med kvoter, kan også ansøge om en konto.

  • Opdateret 24. august 2022

EU’s CO2-kvoteregister er etableret som led i EU’s kvotehandelssystem og omfatter driftsledere, luftfartsoperatører og andre, som ønsker at handle med CO2-kvoter.

Det Danske Kyoto-register er etableret for at føre regnskab med den danske stats klimaforpligtelser i forhold til Kyotoprotokollen.

EU’s CO2-kvoteregister er et fælles register for alle de nationale kvoteregistre i det europæiske kvotehandelssystem (EU ETS). Fra 1. januar 2021 er forordning, 2019/1122/EU, gældende for EU-konti.

Hvis din virksomhed er omfattet af CO2-kvoteordningen, skal I oprette en konto i EU’s CO2-kvoteregister. Det er Energistyrelsen, der administrerer CO2-kvoteordningen og træffer afgørelse om, hvilke virksomheder er omfattede. Virksomheder og fysiske personer kan også selv vælge at åbne en handelskonto i EU’s CO2-kvoteregister for at handle med kvoter.

EU’s kvotehandelssystem kaldes også EU ETS, hvilket på engelsk står for EU Emissions Trading System. Det er et elektronisk system, som administreres af EU-medlemsstaterne og EU-kommissionen.

Medlemsstaterne har nationale kvoteregistre, som er koblet sammen i et elektronisk netværk. Herved kan der handles og udveksles kvoter mellem konti i de nationale registre.

EU ETS udgør en hjørnesten i EU’s indsats mod klimaforandringerne og er det primære værktøj til at reducere industrielle CO2-udledninger på en omkostningseffektiv måde. Markedet er baseret på en såkaldt 'Cap and trade'-model. Dette betyder, at der er sat et loft for den totale mængde udledning af drivhusgasser. Over tid sænkes loftet, hvilket skal sikre, at den samlede udledning reduceres over årene.

Under dette loft modtager og handler virksomheder kvoter. Når en virksomhed er omfattet af CO2-kvoteordningen, er de forpligtigede til 'betale' et antal kvoter tilbage til EU. Antallet af kvoter, som en virksomhed skal betale tilbage, svarer til den totale mængde drivhusgasser, som virksomheden har udledt i atmosfæren. På den måde sætter EU ETS en pris på CO2. Denne 'betaling' kaldes returnering.

Hvis din virksomhed er omfattet af kvoteordningen, er der nogle deadlines og regler, I skal være særligt opmærksomme på. Fx vil din virksomhed blive pålagt en bøde, hvis den ikke returnerer nok kvoter til at dække for virksomhedens emissioner.

Log på med dit EU login

Gå til 'EU's CO2-Kvoteregister'

Det Danske Kyoto-register fører regnskab med statens klimaforpligtelser over for FN. Du kan som privat person eller virksomhed ansøge om en konto for at opbevare og handle med CER-kreditter fra FN's CDM-projekter (Clean Development Mechanism).

Danmark er aftalepart til Kyoto-protokollen og skal derfor have et nationalt register, som fører nøjagtigt regnskab med udstedelse, beholdning, overførsel, køb, annullering og tilbagetrækning af landekvoter og CO2-kreditter. 

Den danske stats konti bliver administreret i Det Danske Kyoto-register. Registeret er koblet sammen med de øvrige aftaleparters Kyoto-registre, og der kan udveksles kreditter mellem de forskellige nationale registre, som er part i Kyoto-protokollen.

Doha-ændringen, som medfører en forlængelse af Kyoto-protokollen frem til 2020, trådte i kraft 31. december 2020.  CER-kreditter kan opbevares på konti i Det Danske Kyoto-register indtil, at registeret lukkes ned, når alle forpligtelser er indfriet (antageligvis i 2026). Læse mere om Kyoto-protokollen på unfccc.int.

Konti i Det Danske Kyoto-register reguleres af forordning 389/2013/EU.

Kyoto-protokollen er blevet afløst af Parisaftalen. Der er stadig forhandlinger om detaljerne i Parisaftalen, herunder brugen af kreditter. Læs mere om Parisaftalen på kefm.dk.

Virk selvbetjening

Anmod om at åbne konto i Det Danske Kyoto-register.

Konti i Det Danske Kyoto-register kan kun indeholde CER-kreditter (dog ikke lCERs eller tCERs). 

CER-kreditter skabes gennem investeringer i godkendte klimaprojekter over hele verden - de såkaldte CDM-projekter, som skal sikre en reduktion i udledningen af drivhusgasser eller en forøgelse af CO2-optaget. Projekterne skal godkendes af FN. CO2-gevinsten omsættes i kreditter, som kan handles mellem konti i Kyoto-registre.

Alle EU-landenes nationale Kyoto-registre drives teknisk som en del af EU's CO2-kvoteregister, selv om de, herunder også Det Danske Kyoto-register, juridisk er separate fra EU's CO2-kvoteregister. Kontohavere, der både har konti i EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register, har derfor adgang til deres konti i begge registre med samme login.

På FN's klimasekretariats hjemmeside kan du læse mere om Kyoto-Protokollen samt information om registersystemet under Kyoto-protokollen.

I Danmark administreres Kyoto-protokollen af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På deres hjemmeside kan du læse om Kyoto-Protokollen samt om Danmarks klimaindsats.

Læs om Kyoto-Protokollen (engelsk)

Læs om registersystemet (engelsk)

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Der findes forskellige typer konti, du som kontohaver kan have. Hvis din virksomhed er med i CO2-kvoteordningen, skal I enten have en driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto. Handelskonti er frivillige konti, som du kan anmode om at få oprettet i EU’s CO2-kvoteregister. I Det Danske Kyoto-register er det også muligt at anmode om at åbne en frivillig personbeholdningskonto. Verifikatorer kan få adgang til EU’s kvoteregister for at verficere udledninger.

Spørgsmål om CO2-kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.