EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Virksomheder omfattet af CO2-kvoteordningen skal oprette en konto i EU’s CO2-kvoteregister. Virksomheder og privatpersoner, der vil handle med kvoter, kan også ansøge om en konto.

  • Opdateret 6. juli 2020

Det Danske Kyoto-register er etableret for at føre regnskab med den danske stats klimaforpligtelser i forhold til Kyotoprotokollen.

Som privatperson kan du oprette en konto i Det Danske Kyoto-register for at deltage i CO2-reducerende projekter (CDM-projekter).

EU’s CO2-kvoteregister er et fælles register for alle de nationale kvoteregistre i det europæiske kvotehandelssystem (EU ETS).

Hvis din virksomhed er omfattet af CO2-kvoteordningen, skal I oprette en konto i EU’s CO2-kvoteregister. Det er Energistyrelsen, der administrerer CO2-kvoteordningen og træffer afgørelse om, hvilke virksomheder er omfattede. Virksomheder og fysiske personer kan også selv vælge at åbne visse typer konti i EU’s CO2-kvoteregister for at handle med kvoter.

EU’s kvotehandelssystem kaldes også EU ETS, hvilket på engelsk står for (EU Emissions Trading System). Det er et elektronisk system, som administreres af EU-medlemsstaterne og EU-kommissionen.

Medlemsstaterne har nationale kvoteregistre, som er koblet sammen i et elektronisk netværk. Herved kan der handles og udveksles kvoter og kreditter mellem konti i de nationale registre.

Det europæiske handelssystem med CO2-kvoter trådte i kraft den 1. januar 2005. I oktober 2008 blev det europæiske system koblet til FN's kvotehandelssystem, og der er derfor i dag tale om et verdensomspændende kvote- og kredithandelssystem.

EU ETS udgør en hjørnesten i EU’s indsats mod klimaforandringerne og er det primære værktøj til at reducere industrielle CO2-udledninger på en omkostningseffektiv måde. Markedet er baseret på en såkaldt ”Cap and trade”-model. Dette betyder, at der er sat et loft for den totale mængde udledning af drivhusgasser. Over tid sænkes loftet, hvilket skal sikre, at den samlede udledning reduceres over årene.

Under dette loft modtager og handler virksomheder kvoter. Når en virksomhed er omfattet af CO2-kvoteordningen, er de forpligtigede til ”betale” et antal kvoter tilbage til EU. Antallet af kvoter, som en virksomhed skal betale tilbage, svarer til den totale mængde drivhusgasser, som virksomheden har udledt i atmosfæren. På den måde sætter EU ETS en pris på CO2. Denne "betaling" kaldes returnering.

Hvis din virksomhed er omfattet af kvoteordningen, er der nogle deadlines og regler, I skal være særligt opmærksomme på. Fx vil din virksomhed blive pålagt en bøde, hvis den ikke returnerer nok kvoter til at dække for virksomhedens emissioner.

Log på med dit EU login

Gå til 'EU's CO2-Kvoteregister'

Det Danske Kyoto-register fører regnskab med statens klimaforpligtelser. Du kan som privat person eller virksomhed ansøge om en konto for at deltage i CDM-projekter (Clean Development Mechanism).

Danmark er aftalepart til Kyoto-protokollen og skal derfor have et nationalt register, som fører nøjagtigt regnskab med udstedelse, beholdning, overførsel, køb, annullering og tilbagetrækning af landekvoter og CO2-kreditter. Det er vedtaget i 'Beslutning 13/CMP.1' under Kyoto-protokollen.

Den danske stats konti bliver administreret i Det Danske Kyoto-register. Registeret er koblet sammen med de øvrige aftaleparters Kyoto-registre, og der kan udveksles landekvoter og CO2-kreditter mellem de forskellige nationale registre.

Deltag i CO2-reducerende CDM-projekter.

Som privat person eller på vegne af din virksomhed har du som udgangspunkt mulighed for at oprette en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register. Du kan læse nærmere om gebyr, dokumentationskrav med videre i forbindelse med oprettelse af en konto på Virk.

Selvbetjening

Anmod om at åbne konto i Det Danske Kyoto-register.

Konti i Det Danske Kyoto-register kan kun indeholde landekvoter og CO2-kreditter; og ikke CO2-kvoter. CO2-kvoter er kun gyldige enheder inden for EU's CO2-kvotehandelssystem og kan derfor kun stå på konti i EU's CO2-kvoteregister. CO2-kreditter kan derimod godt stå på konti i EU's CO2-kvoteregister og herfra udveksles både med konti i EU's CO2-kvoteregister og konti i de nationale Kyoto-registre.

CO2-kreditter skabes gennem investeringer i godkendte klimaprojekter over hele verden - de såkaldte CDM-projekter, som skal sikre en reduktion i udledningen af drivhusgasser eller en forøgelse af CO2-optaget. Projekterne skal godkendes af FN. CO2-gevinsten omsættes i kreditter, som kan handles på kvotemarkedet.

Alle EU-landenes nationale Kyoto-registre drives teknisk som en del af EU's CO2-kvoteregister, selv om de, herunder også Det Danske Kyoto-register, juridisk er separate fra EU's CO2-kvoteregister. Kontohavere, der både har konti i EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register, har derfor adgang til deres konti i begge registre med samme login.

På FN's klimasekretariats hjemmeside kan du læse mere om Kyoto-Protokollen samt information om registersystemet under Kyoto-protokollen.

I Danmark administreres Kyoto-protokollen af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. På deres hjemmeside kan du læse om Kyoto-Protokollen samt om Danmarks klimaindsats.

Læs om Kyoto-Protokollen (engelsk)

Læs om registersystemet (engelsk)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Her kan du se en oversigt over kontotyper i EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. Der er kun medtaget eksterne kontotyper; og ikke kontotyper, som udelukkende anvendes af den danske stat. Bemærk særligt forskellen mellem beholdningskonti og handelskonti. Der findes endvidere en oversigt over, hvilke enheder (CO2-kvoter og CO2-kreditter), som kan stå på de forskellige kontotyper i registrene.

Der findes forskellige typer konti, du som kontohaver kan have. Hvis din virksomhed er med i CO2-kvoteordningen, skal I enten have en driftslederbeholdningskonto eller en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto. Personbeholdningskonti og handelskonti er frivillige konti, som du kan anmode om at få oprettet i EU’s CO2-kvoteregister. I Det Danske Kyoto-register er det også muligt at anmode om at åbne en frivillig personbeholdningskonto. 

I oversigten nedenunder kan du se de væsentligste forskelle mellem de forskellige kontotyper. 

Verifikatorkonti

Udover kontotyperne i ovenstående figur findes der også verifikatorkonti i EU's CO2-kvoteregister. Denne kontotype kan ikke indeholde enheder, og der kan ikke foretages transaktioner. Kontotypen anvendes udelukkende til at verificere udledninger af drivhusgasser i forbindelse med driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti.

Spørgsmål om CO2-Kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.