Gebyrer og takster

Erhvervsstyrelsen administrerer en række gebyrordninger på forskellige områder. Her kan du se de gældende takster, ligesom du kan finde priser for rekvirering af oplysninger og dokumenter.

 • Opdateret 13. juni 2024

Takster for virksomhedsregistrering

Nogle stiftelser og ændringer af virksomheder koster et gebyr, andre er gratis. Her finder du en samlet oversigt over takster for de registreringspligtige virksomheder. 

Takster for registrering af stiftelser
Stiftelse af ApS, A/S og P/S 670 kr.
Stiftelse af SE-selskab og europæiske andelsselskaber (SCE) 670 kr.
Stiftelse af filialer af udenlandske A/S eller ApS 670 kr.
Stiftelse af forening med begrænset ansvar (f.m.b.a) 670 kr.
Stiftelse af andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a) 670 kr.
Stiftelse af særlig finansiel virksomhed 670 kr.
Stiftelser af øvrige virksomheder, der ikke er understøttet af digital selvbetjening 2.150 kr.
   

Lovgrundlag: § 11 i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

Ændringer i registrerede ApS, A/S og P/S 180 kr.
Ændringer i registrerede IVS.
Se § 5, stk 5 i 'Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven
180 kr.
Ændringer i registrerede SE-selskaber og europæiske andelsselskaber (SCE) 180 kr.
Ændring af filialer af udenlandske A/S eller ApS samt filialer af visse udenlandske virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet 180 kr.
Ændring af forening med begrænset ansvar (f.m.b.a) 180 kr.
Ændring af andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a) 180 kr.
Ændring af visse virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet 180 kr.
Gennemførelse af fusion eller spaltning. Pr. deltagende virksomhed 180 kr.
Offentliggørelse af fusion eller spaltning Gratis
Offentliggørelse af omdannelse af andelsselskab til aktieselskab Gratis
Ændring af adresse og hjemsted Gratis
Ændring af regnskabsår Gratis
Ændring af status (under afvikling eller opløsning) Gratis
Ændring af revisor (ikke til- og fravalg af revision) Gratis
Genoptagelse efter afsagt konkursdekret, når der ikke afsiges endelig konkursdekret. Gratis
Omdannelse af selskab, der er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, til ikke-erhvervsdrivende virksomhed Gratis
Effektuering af kapitalnedsættelser Gratis
Registrering og ændring af ejerforhold Gratis
Notering af, at en virksomhed er undtaget fra registrering i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder Gratis
Ændringer, der ikke er understøttet af digital selvbetjening 340 kr.
Fejlrettelse af indberetningsfejl 340 kr.
Rettelse af fejlregistreringer, når fejl skyldes Erhvervsstyrelsen Gratis

 

Takster for genoptagelse og rykkere
Genoptag virksomhed 350 kr.
Rykkergebyr 100 kr.

Lovgrundlag: § 11, stk. 5, i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

For registrering af binavne udover 5 i et aktieselskab, partnerselskab, et anpartsselskab og andre virksomheder, der følger navnereglerne i selskabsloven, betales et gebyr pr. binavn på 1.000 kr.

Lovgrundlag: Selskabslovens § 3, stk. 2.

Erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde betaler et årsgebyr på 0,015 pct. af egenkapitalen, dog altid mindst 300 kr. og højest 20.000 kr.

I tilfælde af manglende betaling af årsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere om gebyrer for fonde

 • Personlige virksomheder (personligt ejet mindre virksomhed og enkeltmandsvirksomhed)
 • Frivillige foreninger (dvs. foreninger uden afgifts- og registreringspligter overfor det offentlige)
 • Almindelige foreninger
 • Særlige foreninger (fx indkøbsforeninger, andelsforeninger, arbejdsmarkedsforeninger, brugsforeninger, legater og stiftelser)
 • Fonde (erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde)
 • Folkekirkelige foreninger
 • Selvejende institutioner
 • Interessentskaber og kommanditselskaber
 • Partrederier
 • Dødsboer
 • Konkursboer
 • Aktie-, anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber
 • Partnerselskaber
 • Filialer af udenlandske kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar
 • Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber (K/S)
 • Europæiske økonomiske firmagrupper
 • SE-selskaber
 • SCE-selskaber
 • Energinet.dk
 • Naviair
 • Danpilot
 • DSB
 • Nordsøenheden
 • Fjordforbindelsen Frederikssund
 • Finansiel Stabilitet
 • EKF Danmarks Eksportkredit
 • Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktieselskaber:
  • Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser
  • Tværgående pensionskasser
  • Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed
  • Firmapensionskasser
  • Sparevirksomheder
  • SIKAV’er
  • Investeringsforeninger
  • Kapitalforeninger/AIF-SIKAV'er

Værd at vide om gebyrer

Vi opkræver:

 • Kun ét gebyr pr. registrering.
 • Et gebyr hver gang en sag registreres. Dette gælder også, hvis registreringen kun har til formål at rette en tidligere fejl. Vi opkræver også et gebyr, hvis du beder os om at rette en fejl, du har lavet.
 • Kun ét gebyr én gang, hvis du registrerer flere ændringer i et selskab samtidigt.
 • Kun et gebyr, hvis du på grund af systemerne skal foretage flere registreringer ved en aktivitet, som tidsmæssigt ligger forskudt.

Gebyret betales på Virk, når du registrerer, og det kan ikke betales kontant.

Andre gebyrordninger og priser

Få overblik over Erhvervsstyrelsens andre gebyrordninger samt priser på rekvirering af oplysninger og dokumenter.

Følgende priser er for rekvirering af oplysninger og dokumenter fra Erhvervsstyrelsens IT-system.

Priser for ydelser leveret fra Erhvervsstyrelsens IT-system

Kopier af virksomhedsdokumenter:

 

 • Vedtægter
 • Stiftelsesdokument
 • Generalforsamlings- eller bestyrelsesprotokollat
 • Kapitaldokumentation
 • Vurderingsberetning
 • Ledelseserklæring
 • Åbningsbalance
 • Fusionsplan
 • Spaltningsplan
 • Anmeldelsesblanket
 • Redegørelse om efterfølgende erhvervelser
 • Redegørelse om selvfinansiering
150 kr.

Tillæg for ekspreslevering af en eller flere ydelser

Læs mere om ekspreslevering på VirkData

450 kr.

Bekræftede udskrifter af visninger
120 kr.
Registreringscertifikat 300 kr.
Navneændringscertifikat 500 kr.

Regnskaber pr. post hentet fra mikrofilm
300 kr.
Særlige attestationer, erklæringer mv., fx serviceattest betales efter regning    -

Lovgrundlag: § 15 i Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

Årsgebyr 2023

 

Årsgebyr for 2023

Kvalitetskontrol med ikke-PIE revisionsvirksomheder

Årsgebyr pr. revisor tilknyttet en ikke-PIE revisionsvirksomhed.

1.730 kr.

Kvalitetskontrol med PIE revisionsvirksomheder

Årsgebyr pr. revisor tilknyttet en PIE revisionsvirksomhed.

2.120 kr.

Undersøgelser (Public Oversigt)

Årsgebyr pr. revisor tilknyttet hver revisionsvirksomhed.

1.720 kr.

Revisornævnet

Årsgebyr pr. revisor tilknyttet hver revisionsvirksomhed

690 kr.

Hvidvasktilsyn

Årsgebyr pr. revisor tilknyttet en revisionsvirksomhed. Vi opkræver dog ikke gebyr hos revisorer, som er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der alene har til formål at eje ejerandele i andre revisionsvirksomheder.

Læs mere om gebyr for hvidvasktilsyn

2.200 kr.


Kvalitetskontrolbesøg af PIE revisionsvirksomheder

Timepris: 950 kr. pr. time.

Læs mere om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder
 

Læs mere om registrering af revisorer og revisionsvirksomheder

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Årsgebyr på 590 kr. pr. ejendomsmægler, som opkræves til at finansiere driften af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Hvidvasktilsyn

Årsgebyr på 880 kr. pr. ejendomsmægler, som opkræves til finansiering af hvidvasktilsyn med ejendomsmæglere.

Læs mere om gebyr for hvidvasktilsyn på boligjer.dk  

Syrien-ordningen

 • Pr. ansøgning: 7.500 kr.
 • Teknisk vurdering 7.500 kr. og derudover 1.050 kr. pr. påbegyndt time.

Læs mere om gebyrer under Syrien- ordningen

Antitortur-ordningen

 • Pr. ansøgning: 7.500 kr.

Læs mere om gebyrer under antitortur-ordningen

Rusland-ordningen

 • Pr. ansøgning: 7.000 kr.

Mere information følger 

Iran-ordningen

 • Indefrysningssager: 2.500 kr.
 • Opkrævning af gebyr for øvrige sager er p.t. suspenderet som følge af ophævelse af en del af sanktionerne mod Iran samt ændrede artikelnumre i den nugældende Iran-forordning.

Læs mere om gebyrer under Iran-ordningen

Årsgebyret udgør 

Årsgebyr for børskontrol

For virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på under 250 mio. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår

16.000 kr.
For virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på 250 mio. kr. eller derover, men under 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår 33.000 kr.
For virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på mindst 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår 49.000 kr.

 

Den årlige gebyrsats for at have en konto i EU’s CO2-kvoteregister er følgende:

Compliancekonto

 • 14.000 kr. for under 25.000 tons udledt CO2
 • 20.000 kr. for 25.000 -50.000 tons udledt CO2
 • 30.000 kr. for 50.0000 – 250.000 tons udledt CO2
 • 50.000 kr. for 250.000 – 700.000 tons udledt CO2
 • 100.000 kr. for 700.000 – 1.500.000 tons udledt CO2
 • 350.000 kr. for over 1.500.000 tons udledt CO2

Handelskonto

 • 10.500 kr.

Personbeholdningskonto i Kyoto registeret

 • 10.500 kr.

Verifikator adgang

 • 7.200 kr. 

National beholdnings- og auktionsleveringskonto

 • 30.000 kr. for opbevaring af CO2-kvoter eller Kyoto-enheder på en national beholdningskonto. Gebyret påhviler den tidligere kontohaver.
   

Læs mere om gebyrer vedr. CO2-kvoteregistret

Ejendomsdatarapporten koster 70 kr.

Rapporten samler en række oplysninger, som skal bruges ved ejendomshandel, bl.a. indgår oplysninger fra kommuner, Skattestyrelsen og regioner samt fx tilstandsrapport, energimærke og jordforureningsattester.

Læs mere om gebyret for ejendomsdatarapporten på Boligejer.dk