Gebyrer og takster

Erhvervsstyrelsen administrerer en række gebyrordninger på forskellige områder. Her kan du se de gældende takster, ligesom du kan finde priser for rekvirering af oplysninger og dokumenter. 

 • Opdateret 9. januar 2020

Takster for virksomhedsregistrering

Nogle stiftelser og ændringer af virksomheder koster et gebyr, andre er gratis. Her finder du en samlet oversigt over takster for de registreringspligtige virksomheder. 

Takster for registrering af stiftelser
Stiftelse af ApS, A/S og P/S 670 kr.
Stiftelse af SE-selskab og europæiske andelsselskaber (SCE) 670 kr.
Stiftelse af filialer af udenlandske A/S eller ApS 670 kr.
Stiftelse af forening med begrænset ansvar (f.m.b.a) 670 kr.
Stiftelse af andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a) 670 kr.
Stiftelse af særlig finansiel virksomhed 670 kr.
Stiftelser af øvrige virksomheder 2.150 kr.
Stiftelse af SIKAV'er (Selskaber for Investering med kapital der er variabel) 92.856 kr.

Lovgrundlag: § 11 i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

Takster for registreringer af ændringer
Ændringer i registrerede ApS, A/S og P/S) 180 kr.

Ændringer i registrerede IVS.

Se § 5, stk 5 i 'Lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven

 
Ændringer i registrerede SE-selskaber og europæiske andelsselskaber (SCE) 180 kr.
Ændring af filialer af udenlandske A/S eller ApS samt visse virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet 180 kr.
Ændring af forening med begrænset ansvar (f.m.b.a) 180 kr.
Ændring af andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a) 180 kr.
Ændring af visse virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet 180 kr.
Gennemførelse af fusion eller spaltning. Pr. deltagende virksomhed 180 kr.
Offentliggørelse af fusion eller spaltning gratis
Offentliggørelse af omdannelse af andelsselskab til aktieselskab gratis
Ændring af adresse og hjemsted gratis
Ændring af regnskabsår gratis
Ændring af status (under afvikling eller opløsning) gratis
Ændring af revisor (ikke fravalg af revision) gratis
Genoptagelse efter afsagt konkursdekret, når der ikke afsiges endelig konkursdekret. gratis
Omdannelse af selskab, der er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, til ikke-erhvervsdrivende virksomhed gratis
Effektuering af kapitalnedsættelser gratis
Registrering og ændring af ejerforhold gratis
Notering af, at en virksomhed er undtaget fra registrering i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder gratis
Ændringer, der ikke er understøttet af digital selvbetjening 340 kr.
Fejlrettelse af indberetningsfejl 340 kr.
Rettelse af fejlregistreringer, når fejl skyldes Erhvervsstyrelsen gratis
Takster for genoptagelse og rykkere
Genoptag virksomhed 350 kr.
Rykkergebyr 100 kr.

Lovgrundlag: § 11, stk. 5, i bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

For registrering af binavne udover 5 i et aktieselskab, partnerselskab, et anpartsselskab og andre virksomheder, der følger navnereglerne i selskabsloven, betales et gebyr pr. binavn på 1.000 kr.

Lovgrundlag: Selskabslovens § 3, stk. 2.

Erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde betaler et årsgebyr på 0,017 pct. af egenkapitalen, dog altid mindst 300 kr. og højest 25.000 kr.

I tilfælde af manglende betaling af årsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

Læs mere om gebyrer for fonde

SIKAV'er (Selskaber for Investering med kapital der er variabel)

For SIKAV’er betales en årlig afgift på 15.476 kr.

Afgiften skal dække Erhvervsstyrelsens og Skattestyrelsens omkostninger ved administration af lovgivningen, fx registreringsopgaver i forbindelse med ændringer i virksomhedsoplysninger og SE-numre samt offentliggørelse af årsrapporter.

Erhvervsstyrelsen opkræver afgiften hos den pågældende SIKAV i marts måned for et helt kalenderår ad gangen.

Det første år opkræves afgiften dog samtidig med stiftelsesgebyret. Hvis SIKAV’en ikke stiftes pr. 1. januar, reduceres afgiften det første år til en forholdsmæssig andel af årsafgiften, beregnet fra første løbende måned efter stiftelsestidspunktet.

I tilfælde af manglende betaling af årsafgift vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

 • Personlige virksomheder (personligt ejet mindre virksomhed og enkeltmandsvirksomhed)
 • Frivillige foreninger (dvs. foreninger uden afgifts- og registreringspligter overfor det offentlige)
 • Almindelige foreninger
 • Særlige foreninger (fx indkøbsforeninger, andelsforeninger, arbejdsmarkedsforeninger, brugsforeninger, legater og stiftelser)
 • Fonde (erhvervsdrivende fonde og ikke-erhvervsdrivende fonde)
 • Folkekirkelige foreninger
 • Selvejende institutioner
 • Interessentskaber og kommanditselskaber
 • Partrederier
 • Dødsboer
 • Konkursboer
 • Aktie-, anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber
 • Partnerselskaber
 • Filialer af udenlandske kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar
 • Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber (K/S)
 • Europæiske økonomiske firmagrupper
 • SE-selskaber
 • SCE-selskaber
 • Energinet.dk
 • Naviair
 • Danpilot
 • DSB
 • Nordsøenheden
 • Fjordforbindelsen Frederikssund
 • Finansiel Stabilitet
 • EKF Danmarks Eksportkredit
 • Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktieselskaber:
  • Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser
  • Tværgående pensionskasser
  • Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed
  • Firmapensionskasser
  • Sparevirksomheder
  • SIKAV’er
  • Investeringsforeninger
  • Kapitalforeninger

Værd at vide om gebyrer

Vi opkræver:

 • Kun ét gebyr pr. registrering.
 • Et gebyr hver gang en sag registreres. Dette gælder også, hvis registreringen kun har til formål at rette en tidligere fejl. Vi opkræver også et gebyr, hvis du beder os om at rette en fejl, du har lavet.
 • Kun ét gebyr én gang, hvis du registrerer flere ændringer i et selskab samtidigt.
 • Kun et gebyr, hvis du på grund af systemerne skal foretage flere registreringer ved en aktivitet, som tidsmæssigt ligger forskudt.

Gebyret betales på Virk, når du registrerer, og det kan ikke betales kontant. Det er heller ikke muligt at betale månedsvist for alle registreringer.

Andre gebyrordninger og priser

Få overblik over Erhvervstyrelsens andre gebyrordninger samt priser på rekvirering af oplysninger og dokumenter.

Følgende priser er for rekvirering af oplysninger og dokumenter fra Erhvervsstyrelsens IT-system.

Priser for ydelser leveret fra Erhvervsstyrelsens IT-system

Kopier af virksomhedsdokumenter:

 

 • Vedtægter
 • Stiftelsesdokument
 • Generalforsamlings- eller bestyrelsesprotokollat
 • Kapitaldokumentation
 • Vurderingsberetning
 • Ledelseserklæring
 • Åbningsbalance
 • Fusionsplan
 • Spaltningsplan
 • Anmeldelsesblanket
 • Redegørelse om efterfølgende erhvervelser
 • Redegørelse om selvfinansiering
150 kr.

Tillæg for ekspreslevering af en eller flere ydelser

Læs mere om ekspreslevering på VirkData

450 kr.

Bekræftede udskrifter af visninger
120 kr.
Registreringscertifikat 300 kr.
Navneændringscertifikat 500 kr.

Regnskaber pr. post hentet fra mikrofilm
300 kr.
Særlige attestationer, erklæringer mv., fx serviceattest betales efter regning    -

Lovgrundlag: § 15 i Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen.

Kvalitetskontrolbesøg af PIE revisionsvirksomheder

Timepris: 950 kr. pr. time.

Læs mere om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder

Kvalitetskontrol med ikke-PIE revisionsvirksomheder

Årsgebyr på 1.785 kr. pr. revisor tilknyttet en ikke-PIE revisionsvirksomhed

Kvalitetskontrol med PIE revisionsvirksomheder

Årsgebyr på 1.130 kr. pr. revisor tilknyttet en PIE revisionsvirksomhed.

Undersøgelser (Public Oversigt)

Årsgebyr på 1.590 kr. pr. revisor tilknyttet hver revisionsvirksomhed.

Revisornævnet

Årsgebyr på 1.590 kr. pr. revisor tilknyttet hver revisionsvirksomhed

Læs mere om registrering af revisorer og revisionsvirksomheder

Syrien-ordningen

 • Pr. ansøgning: 7.500 kr.
 • Teknisk vurdering 7.500 kr. og derudover 1.050 kr. pr. påbegyndt time.

Læs mere om gebyrer under Syrien- ordningen

Antitortur-ordningen

 • Pr. ansøgning: 7.500 kr.

Læs mere om gebyrer under antitortur-ordningen

Rusland-ordningen

 • Pr. ansøgning: 7.000 kr.

Læs mere om gebyrer under Rusland-ordningen

Iran-ordningen

 • Indefrysningssager: 2.500 kr.
 • Opkrævning af gebyr for øvrige sager er p.t. suspenderet som følge af ophævelse af en del af sanktionerne mod Iran samt ændrede artikelnumre i den nugældende Iran-forordning.

Læs mere om gebyrer under Iran-ordningen

Årsgebyret udgør:

Årsgebyr for børskontrol

For virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på under 250 mio. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår

 

6.000 kr.

For virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på 250 mio. kr. eller derover, men under 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår

 

33.000 kr.

For virksomheder, hvis markedsværdi af de værdipapirer, som er optaget til handel, er på mindst 1 mia. kr. pr. balancedagen i det på opkrævningsdagen senest afsluttede regnskabsår

 

49.000 kr.

Læs mere om regnskabskontrol med børsnoterede selskaber

Den årlige gebyrsats for at have en konto i EU’s CO2-kvoteregister er:

 • 5.250 kr. for en driftslederbeholdningskonto samt 0,20 kr. pr. tildelt gratiskvote
 • 5.250 kr. for en luftfartøjsoperatørbeholdningskonto samt 0,20 kr. pr. tildelt gratiskvote
 • 3.600 kr. for en verifikatorkonto
 • 5.250 kr. for en handelskonto
 • 5.250 kr. for en personbeholdningskonto
 • 2.910 kr. for en auktionsleveringskonto
 • 13.950 kr. for en ekstern handelsplatformskonto

Den årlige gebyrsats for at have en personbeholdningskonto i Det Danske Kyoto-register er 5.250 kr.

Den årlige gebyrsats for opbevaring af CO2-kvoter eller Kyoto-enheder på en national beholdningskonto, jf. forordningen, artikel 32, stk. 1, er 30.000 kr. Gebyret påhviler den tidligere kontohaver.

Læs mere om gebyrer vedr. CO2-kvoteregistret

Ejendomsdatarapporten koster 100 kr.

Rapporten samler en række oplysninger, som skal bruges ved ejendomshandel, bl.a. indgår oplysninger fra kommuner, Skattestyrelsen og regioner samt fx tilstandsrapport, energimærke og jordforureningsattester.

Læs mere om gebyret for ejendomsdatarapporten på Boligejer.dk