Åbn, luk og ændre konto

Læs her om krav i forbindelse med at åbne og have en konto i CO2-Kvoteregisteret, herunder krav til hvis du skal tilføjes som kontorepræsentant.

  • Opdateret 19. september 2022

Ønsker du at åbne eller lukke en konto eller ændre kontorepræsentanter, skal du anmode om det via Virk.dk, hvor du også kan læse mere om hvilken dokumentation, du skal indsende til os.

Hvis din virksomhed bliver omfattet af CO2-kvoteordningen (jf. CO2-kvoteloven), vil Energistyrelsen gøre Erhvervsstyrelsen opmærksom herom. Herefter tager Erhvervsstyrelsen kontakt til din virksomhed og anmoder om de nødvendige oplysninger i forbindelse med kontoåbning.

En virksomhed eller privatperson kan også vælge at åbne en frivillig konto. 

I forbindelse med åbning af alle typer konti, skal kontohaver udpege minimum to kontorepræsentanter, som kan handle på vegne af kontohaveren. For verifikatore er der dog kun krav om at udpege én kontorepræsentant. Inden en konto kan blive åbnet, skal kontohaver indsende påkrævet dokumentation for kontoåbning og de udpegede kontorepræsentanter, skal oprette et brugerlogin til CO2-kvoteregisteret.

På Virk kan I anmode om at åbne en frivillig konto, samt læse om, hvilken dokumentation er påkrævet, afhængigt af kontotyper.

Læs hvordan du tilføjer en kontorepræsentant nedenunder.

Ved åbning af en konto, skal der som minimum udpeges to kontorepræsentanter, hvor mindst én af dem har bopæl i Danmark. Der kan også altid tilføjes flere kontorepræsentanter til eksisterende konti. Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for kravet om dansk bopæl.

For at tilføje en kontorepræsentant til en konto, skal der anmodes om det hos CO2-kvoteregisterteamet i Erhvervsstyrelsen. Anmodningen samt påkrævet dokumentation kan indsendes digitalt via Virk. Inden en kontorepræsentant kan blive knyttet til en konto, skal vedkommende også oprette et brugerlogin i CO2-kvoteregisteret. 

Læs mere om brugerlogin til CO2-kvoteregisteret og find et link til vejledning i oprettelse af det, i afsnittet på denne side 'Login til CO2-kvoteregisteret'.

Der er forskellige roller, som kontorepræsentanter kan blive tildelt, afhængigt af, om kontoen er en EU-konto eller en Kyoto-konto. 

Du kan læse mere om rollerne og rolle sammensætninger for henholdsvis EU-konti og Kyoto-konti her nedenunder.

Roller på EU-konti (Driftslederbeholdningskonti, Luftfartsoperatørbeholdningskonti og Handelskonti)

Der findes fire forskellige roller for kontorepræsentanter på konti i EU's CO2-kvoteregister.

  • Starter af transaktioner og andre processer
  • Godkender af transaktioner og andre processer
  • Starter og/eller godkender af transaktioner og andre processer
  • Repræsentant med læseadgang

Rollerne har forskellige rettigheder:

Som Starter kan repræsentanten igangsætte transaktioner og andre processer såsom tilføjelse af en konto til listen over betroede konti eller returnering.

Som Godkender kan repræsentanten godkende transaktioner og andre processer såsom tilføjelse af en konto til listen over betroede konti eller returnering.

Som Starter og/eller godkender kan repræsentanten enten igangsætte en transaktion eller anden proces eller afslutte såfremt en anden kontorepræsentant har startet transaktionen/processen.

Som Repræsentant med læseadgang har repræsentanten rettighed til at læse information vedrørende den konto, repræsentanten er tilknyttet, men repræsentanten kan ikke foretage nogle processer i registeret.

Hvordan kan rollerne kombineres

Som kontohaver kan du vælge at kombinere dine kontorepræsentanters roller således:

  • Én repræsentant med ret til at starte processer og én med ret til at godkende processer
  • Én repræsentant med ret til at starte processer og til at godkende processer, der er igangsat af en anden repræsentant, og én med ret til at godkende processer
  • Én repræsentant med ret til at starte processer og én med ret til at igangsætte processer og at godkende processer, der er igangsat af en anden repræsentant
  • To repræsentanter med ret til at starte processer og til at godkende processer, der er igangsat af en anden repræsentant.

Kombinationen af rollerne skal altid indebære, at én kontorepræsentant har rettighed til at starte transaktioner og processer, og en anden kontorepræsentant har rettighed til at godkende. Med mindre I ønsker, at der kun skal én kontorepræsentant til for at gennemføre transaktioner til en betroet-konto. I så tilfælde skal kontorepræsentanten have rollen ’Starter’ eller 'Starter og/eller godkender'.

Hvad skal I overveje i forbindelse med valg af roller

Når du som kontohaver skal vælge roller til jeres kontorepræsentanter, kan du tænke over, hvor fleksibelt I ønsker at kunne foretage kvotehandler og andre processer i EU's CO2-kvoteregister. Eller om I ønsker, at en specifik kontorepræsentant skal have en controller-funktion og være den, der godkender transaktioner og andre processer.

Du kan anmode om at tilføje en kontorepræsentant til en EU-konto på Virk.dk. Se link her nedenunder.


Roller på Kyoto-konti (Personbeholdningskonti)

På konti i det danske Kyoto-register kan der vælges mellem to forskellige roller for kontorepræsentant. Den ene er Bemyndiget Repræsentant (BR). Denne rolle kan starte transaktioner, og hvis der ikke er tilknyttet en Yderligere Bemyndiget Repræsentant, vil denne også kunne godkende transaktioner. Der skal altid være tilknyttet mindst to bemyndiget repræsentanter, som har adgang til kontoen.

Den anden rolle, som kan vælges er Yderligere Bemyndiget Repræsentant (YBR). Denne rolle kan IKKE starte transaktioner, men KUN godkende transaktioner. Når der er en yderligere bemyndiget repræsentant tilknyttet en konto, vil alle godkendelser skulle foretages af en yderligere bemyndiget repræsentant.

Du kan anmode om at tilføje en kontorepræsentant til en Kyoto-konto på Virk.dk. Se link her nedenunder.

For at kunne blive knyttet til konti og for at få adgang til CO2-kvoteregisteret, skal hver kontorepræsentant oprette et brugerlogin til CO2-kvoteregisteret. Til det formål skal der anvendes en app som EU har udviklet, EU Login mobile app. Denne app bruges også til at signere transaktioner og andre processer.

Hvor finder I appen

EU Login mobil appen kan hentes på Google Play, og Apple App Store samt Windows Store, og kan anvendes på de fleste nyere modeller af de gængse mobiltelefoner. 
Det gælder dog ikke nyere modeller af Huawei. EU Login mobil appen kan ikke anvendes på Huawei enheder, som er kommet på markedet efter den 16. Maj 2019. Da Google Play, efter den dato, ikke understøtter Huawai. På de Huawai enheder, som var på markedet inden den 16. maj 2019, kan EU Login mobil appen hentes på Google Play. 
EU-kommissionen har besluttet at appen ikke skal være tilgængelig i Huaweis app gallery. 

Login til CO2-kvoteregisteret kræver to enheder, en mobiltelefon, hvor du har appen installeret og en computer. En tablet kan ikke anvendes til loginprocessen.

Læs nærmere om oprettelse af brugerlogin til CO2-kvoteregiteret i vejledningen, som vi linker til nederst på denne side.

EU-konti

I har mulighed for at ændre jeres kontorepræsentanters roller på jeres EU-konti.
Hvis I ønsker en anden rollesammensætning, end der er på jeres EU-konti, kan I anmode Erhvervsstyrelsen herom. I kan finde mere information og link hertil nedenunder.

Hvis I ændrer rollerne for jeres kontorepræsentanter på en konto, skal I være opmærksomme på, at der efter ændringen er den kombination af roller på kontoen, som gør det muligt at gennemføre transaktioner. På Compliancekonti skal I især være opmærksom på, at jeres konto har den rollesammensætning, som gør det muligt at overholde jeres returneringsforpligtelse.

Udover ved kontoåbning er det med Registerforordning (EU) 2019/1122 ikke et krav, at der som minimum skal være to kontorepræsentanter tilknyttet en EU-konto. Vær opmærksom på at det kræver to kontorepræsentanter for at kunne gennemføre direkte transaktioner og for at tilføje en konto til en kontos liste over betroede konti.

Læs mere om kombination af roller her på siden under afsnittet Tilføj kontorepræsentant – EU-konti.

Kyoto-konti

For Kyoto-konti er det et krav, at der som minimum skal være to Bemyndigede repræsentanter tilknyttet en konto.

Hvis I ønsker at ændre roller for kontorepræsentanter på en Kyoto-konto, skal processen for tilføjelse af ny kontorepræsentant følges.

Se nærmere i afsnittet her på siden Tilføj kontorepræsentant - Kyoto-konti.

Hvis du vil fjerne en kontorepræsentant fra din konto, skal du anmode om at slette kontorepræsentanten på Virk.dk.

Bemærk at en Kyoto-konto altid skal have tilknyttet mindst to bemyndigede repræsentanter. Du kan derfor ikke slette en kontorepræsentant, hvis det betyder, at der er færre end to bemyndigede repræsentanter på kontoen.

Det er muligt at suspendere en kontorepræsentants adgang, mens der udpeges en ny.

Driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti kan kun lukkes efter aftale med Energistyrelsen og vil kun ske, hvis udledningstilladelsen eller overvågningstilladelsen er trukket tilbage.

For at lukke en konto, skal kontoen være tømt for enheder, så saldoen er i nul.

Du kan anmode om at lukke en handels- eller personbeholdningskonto via Virk.dk.

Der er lidt forskellige krav til dokumentation afhængigt af kontotyper, men hovedsageligt er de, de samme. I forbindelse med kontroller og sagsbehandling indhenter Erhvervsstyrelsen selv oplysninger i det omfang, det er muligt fra CVR, CPR og Skatteforvaltningen. Den dokumentation, som Erhvervsstyrelsen ikke har mulighed for at indhente, skal kontohaver fremskaffe og indsende.

På Virk.dk, under hver enkelt indberetning, finder du oplysninger om, hvilken dokumentation du skal indsende i forbindelse med anmodninger til CO2-kvoteregisteret. Der kan du ligeledes læse om hvilke krav, det stilles til nogle af de dokumenter, du skal indsende, samt i vejledningen 'Krav til dokumentation til CO2-kvoteregisteret', som der linkes til her længere nede på siden.

EU-medlemsstaterne kan bede hinanden om hjælp til at lave datatjek af dokumentation. Hvis en ny, potentiel kontohaver eller verifikator er registreret i et andet EU-lands kvoteregister og gerne vil oprette en konto eller verifkatoradgang i det danske CO2-kvotereister, kan den potentielle kontohaver eller verifikator anmode Erhvervsstyrelsen om at få bistand til dokumentationstjek hos den nationale administrator i det andet EU-land. Hvis Erhvervsstyrelsen modtager en sådan anmodning fra et andet medlemsland, vil den pågældende kontohaver eller verifikator blive underrettet.

Pligt til at oplyse om ændringer i kontoinformation

Bemærk, at du som kontohaver skal underrette Erhvervsstyrelsen om enhver ændring i de oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har modtaget i forbindelse med åbning af en konto eller senere ajourføring heraf. Det skal du gøre inden for 10 arbejdsdage fra, at ændringen er sket. Underretningen gælder dog ikke for ændringer i virksomhedsoplysninger, som er meddelt Erhvervsstyrelsen i forbindelse med ajourføring af virksomhedens oplysninger i CVR-registeret, fx ændring af virksomhedsadresse eller tegningsregel.

Dokumentationstjek

Erhvervsstyrelsen skal minimum hvert tredje eller femte år foretage et tjek af kontohavernes tidligere indsendte dokumentation, jf. EU's Registerforordning 389/2013, artikel 25 stk. 4 for så vidt angår Kyoto-konti eller EU’s registerforordning 2019/1122, artikel 22.

CO2-kvoteregisterteamet tager kontakt til din virksomhed, når det periodiske dokumentationstjek skal foretages.

Sagsbehandlingstid

Erhvervsstyrelsen ifølge Registerforordningen oprette en konto eller afvise en anmeldelse herom senest 20 arbejdsdage (40 arbejdsdage for luftfartøjsoperatørbeholdningskonti) efter modtagelse af fuldstændige oplysninger og dokumentation, herunder modtagelse af straffeattest fra Rigspolitiet. Kræves der længere tid til vurderingen af en kontorepræsentant, kan Erhvervsstyrelsen forlænge sagsbehandlingstiden med op til 20 arbejdsdage. I så tilfælde giver vi anmelderen besked herom.

Ved ajourføring af kontooplysninger og dokumenter skal Erhvervsstyrelsen godkende eller afvise ajourføringen senest 15 arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelse fra kontohaveren og modtagelse af fuldstændige oplysninger og dokumentation, herunder modtagelse af straffeattest fra Rigspolitiet.

Gebyr

Der opkræves et årligt gebyr for at have en konto i EU´s CO2-kvoteregister.

Erhvervsstyrelsen opkræver gebyrerne én gang årligt medio året. Gebyret opkræves for det indeværende kalenderår for de konti, der er åbne og aktive den 1. juli det pågældende år og opkræves uanset, om kontoen er åben i hele kalenderåret.

Ved oprettelse af Handelskonti eller en Personbeholdningskonti opkræver Erhvervsstyrelsen et gebyr svarende til det årlige gebyr for den pågældende kontotype. Betalingen af gebyret er en betingelse for oprettelse af en konto. Gebyret gælder for oprettelse af kontoen samt for den resterende del af det indeværende kalenderår.

Betingelser og vilkår

Kontohavere og kontorepræsentanter er ansvarlige for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at hindre at data mistes, stjæles eller kompromitteres.

Erhvervsstyrelsen skal straks underrettes, hvis data mistes, stjæles eller kompromitteres.

Erhvervsstyrelsen er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes at en kontohaver eller kontorepræsentanter ikke har overholdt anbefalinger til sikker datahåndtering og brug af internettet, som fremgår af sikkerdigital.dk.

Log på med dit EU login

Gå til 'CO2-Kvoteregisteret'

Spørgsmål om CO2-kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.