Åbn, luk og ændre konto

Læs her om krav i forbindelse med at åbne og have en konto i CO2-Kvoteregisteret, herunder krav til hvis du skal tilføjes som kontorepræsentant.

  • Opdateret 22. december 2020

Ønsker du at åbne eller lukke en konto eller ændre kontorepræsentanter, skal du anmode om det via Virk, hvor du kan læse mere om hvilken dokumentation, du skal indsende til os.

Forkortelser der anvendes på denne side:

BR: Bemyndiget Repræsentant  YBR: Yderligere Bemyndiget Repræsentant

På Virk.dk kan du anmode om at åbne en konto i CO2-kvoteregisteret.

Hvis din virksomhed bliver omfattet af CO2-kvoteordningen (jf. CO2-kvoteloven), vil Energistyrelsen gøre Erhvervsstyrelsen opmærksom herom. Herefter tager Erhvervsstyrelsen kontakt til din virksomhed og anmoder om de nødvendige oplysninger i forbindelse med kontoåbning.

En virksomhed eller privatperson kan også vælge at åbne en frivillig konto. 

I forbindelse med åbning af en konto skal kontohaver udpege kontorepræsentanter, som kan handle på vegne af kontohaveren. Læs hvordan du tilføjer en kontorepræsentant nedenunder.

I forbindelse med åbning af en konto skal kontohaver udpege kontorepræsentanter, som kan handle på vegne af kontohaveren. Læs hvordan du tilføjer en kontorepræsentant nedenunder.

Kyoto-konti

På Kyoto-konti kan der vælges mellem to forskellige roller som kontorepræsentant på konti i det danske Kyoto-register. Den ene er Bemyndiget Repræsentant (BR). Denne rolle kan starte transaktioner, og hvis der ikke er tilknyttet en Yderligere Bemyndiget Repræsentant, vil denne også kunne godkende transaktioner. Der skal altid være tilknyttet mindst to bemyndiget repræsentanter, som har adgang til kontoen.

Den anden rolle, man kan vælge, er Yderligere Bemyndiget Repræsentant (YBR). Denne rolle kan IKKE starte transaktioner, men KUN godkende transaktioner. Når der er en yderligere bemyndiget repræsentant tilknyttet en konto, vil alle godkendelser skulle foretages af en yderligere bemyndiget repræsentant.

Du kan anmode om at tilføje en kontorepræsentant til en konto på Virk.dk.

EU-konti

Til januar 2021 indføres der nye roller for kontorepræsentanter på konti i EU's CO2-kvoteregister. Fra den 4. januar 2021 vil der kunne anmodes om tilføjelse af kontorepræsentant på EU-konti i forhold til de nye roller via Virk.dk. I mellemtiden kan du læse mere om de nye roller her

Hvis du vil fjerne en kontorepræsentant fra din konto, skal du anmode om at slette kontorepræsentanten på Virk Indberet.

Bemærk at en Kyoto-konto altid skal have tilknyttet mindst to bemyndigede repræsentanter. Du kan derfor ikke slette en kontorepræsentant, hvis det betyder, at der er færre end to bemyndigede repræsentanter på kontoen.

Det er muligt at suspendere en kontorepræsentants adgang, mens der udpeges en ny.

Driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti kan kun lukkes efter aftale med Energistyrelsen og vil kun ske, hvis udledningstilladelsen eller overvågningstilladelsen er trukket tilbage.

For at lukke en konto, skal kontoen være tømt for enheder, så saldoen er i nul.

Du kan anmode om at lukke en handels- eller personbeholdningskonto i CO2-Kvoteregisteret via Virk.dk.

Pligt til at oplyse om ændringer i kontoinformation

Bemærk, at du som kontohaver skal underrette Erhvervsstyrelsen om enhver ændring i de oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har modtaget i forbindelse med åbning af en konto eller senere ajourføring heraf. Det skal du gøre inden for 10 arbejdsdage fra, at ændringen er sket. Underretningen gælder dog ikke for ændringer i virksomhedsoplysninger, som er meddelt Erhvervsstyrelsen i forbindelse med ajourføring af virksomhedens oplysninger i CVR-registeret, fx ændring af virksomhedsadresse eller tegningsregel.

Dokumentationstjek

Erhvervsstyrelsen skal minimum hvert tredje eller femte år foretage et tjek af kontohavernes tidligere indsendte dokumentation, jf. EU's Registerforordning 389/2013, artikel 25 stk. 4 for så vidt angår Kyoto-konti eller EU’s registerforordning 2019/1122, artikel 22.

Vi tager kontakt til din virksomhed, når det periodiske dokumentationstjek skal foretages.

Sagsbehandlingstid

Erhvervsstyrelsen ifølge Registerforordningen oprette en konto eller afvise en anmeldelse herom senest 20 arbejdsdage (40 arbejdsdage for luftfartøjsoperatørbeholdningskonti) efter modtagelse af fuldstændige oplysninger og dokumentation, herunder modtagelse af straffeattest fra Rigspolitiet. Kræves der længere tid til vurderingen af en kontorepræsentant, kan Erhvervsstyrelsen forlænge sagsbehandlingstiden med op til 20 arbejdsdage. I så tilfælde giver vi anmelderen besked herom.

Ved ajourføring af kontooplysninger og dokumenter skal Erhvervsstyrelsen godkende eller afvise ajourføringen senest 15 arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelse fra kontohaveren og modtagelse af fuldstændige oplysninger og dokumentation, herunder modtagelse af straffeattest fra Rigspolitiet.

Gebyr

Der opkræves et årligt gebyr for at have en konto i EU´s CO2-kvoteregister.

Erhvervsstyrelsen opkræver gebyrerne én gang årligt medio året. Gebyret opkræves for det indeværende kalenderår for de konti, der er åbne og aktive den 1. juli det pågældende år og opkræves uanset, om kontoen er åben i hele kalenderåret.

Ved oprettelse af Handelskonti eller en Personbeholdningskonti opkræver Erhvervsstyrelsen et gebyr svarende til det årlige gebyr for den pågældende kontotype. Betalingen af gebyret er en betingelse for oprettelse af en konto. Gebyret gælder for oprettelse af kontoen samt for den resterende del af det indeværende kalenderår.

Læs om EU´s CO2-kvoteregistrets gebyrsatser på Gebyrer og takster

Betingelser og vilkår

Kontohavere og kontorepræsentanter er ansvarlige for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at hindre at data mistes, stjæles eller kompromitteres.

Erhvervsstyrelsen skal straks underrettes, hvis data mistes, stjæles eller kompromitteres.

Erhvervsstyrelsen er ikke ansvarlig for forhold, der skyldes at en kontohaver eller kontorepræsentanter ikke har overholdt anbefalinger til sikker datahåndtering og brug af internettet, som fremgår af https://sikkerdigital.dk/virksomhed/.

Log på med dit EU login

Gå til 'CO2-Kvoteregisteret'

Spørgsmål om CO2-Kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.