Tilsynsafgørelser

Herunder afgørelser vedrørende standardtilbud 2003 til 2019

 • Opdateret 6. december 2019

Erhvervsstyrelsens tilsynsafgørelser omfatter afgørelser om fastsættelse af konkrete priser og vilkår om netadgang eller samtrafik mellem teleselskaber. Tilsynsafgørelserne omfatter også styrelsens tilsyn med om et dominerende teleselskab overholder de forpligtelser, som selskabet er pålagt i medfør af styrelsens markedsafgørelser på et konkret delmarked. Et delmarked kan fx være engrosmarkedet for netværksinfrastruktur (marked 4) og bredbåndstilslutninger (marked 5).

Hvis erhvervsstyrelsen konstatere, at et teleselskab ikke har overholdt sine forpligtelser i medfør af teleloven, kan styrelsen pålægge konkrete tiltag til at bringe den manglende overholdelse til ophør.

Tilsyn med priser for TDC’s netadgangsprodukter dokumenterede efter historiske omkostnings metode (HO-metoden)

Erhvervsstyrelsen har foretaget et større tilsyn med priser for TDC’s netadgangsprodukter dokumenterede efter historiske omkostnings metode (HO-metoden). Tilsynet er fokuseret på de 10 mest omsættende tjenester, da det er en tidskrævende proces at foretage kontrollen. Tilsynet har ikke givet anledning bemærkninger.

Brev (afrunding) vedrørende Erhvervsstyrelsens tilsyn med TDC A/S’ samlede aftalekompleks/standardtilbud på engrosbredbåndsmarkederne (marked 3a og marked 3b)

Erhvervsstyrelsen har ved brev af 29. marts 2019 til TDC afrundet et større tilsyn, som styrelsen har ført siden november 2017 med TDC’s samlede aftalekompleks/standardtilbud på engrosbredbåndsmarkederne. Tilsynet har omfattet en grundig gennemgang af vilkårene i de standardtilbud, som TDC i henhold til Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser af 17. august 2017 har været forpligtet til at udarbejde og offentliggøre på hhv. engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b).

Erhvervsstyrelsens standardtilbudstilsyn har haft til formål at sikre, at TDC tilbyder alternative teleselskaber netadgangsvilkår, der lever op til forpligtelserne i styrelsens markedsafgørelser på de to nævnte engrosbredbåndsmarkeder, og har som led heri omfattet flere høringer af branchen over de omhandlede standardtilbud samt løbende dialog og korrespondancer med TDC.

I Erhvervsstyrelsens brev af 29. marts 2019 meddeles TDC, at styrelsens standardtilbudsgennemgang ikke for nuværende har givet styrelsen anledning til at foretage sig yderligere i forhold til TDC, idet det bl.a. bemærkes, at det er styrelsens vurdering, at TDC har taget Erhvervsstyrelsens observationer og henstillinger til efterretning.

Erhvervsstyrelsens afgørelser o. lign. vedrørende overholdelsen af de forpligtelser, som er pålagt i medfør af styrelsens markedsafgørelser på et konkret delmarked, herunder styrelsens tilsyn med standardtilbud

Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s

Erhvervsstyrelsen har den 23. marts 2018 truffet afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s. Afgørelsen fastslår, at TDC har iværksat en prisklemme i strid med selskabets priskontrolforpligtelse på henholdsvis engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) af 17. august 2017. 

Erhvervsstyrelsens afgørelser o. lign. vedrørende overholdelsen af de forpligtelser, som er pålagt i medfør af styrelsens markedsafgørelser på et konkret delmarked, herunder styrelsens tilsyn med standardtilbud

Henvendelse vedrørende samhusning og betaling for adgang til TDC’s telefoncentraler

Kviknet rettede den 10. maj 2017 henvendelse til Erhvervsstyrelsen angående betaling for adgang til de af TDC’s telefoncentraler, hvor Kviknet gør brug af samhusning. Kviknet har udstyr stående på en hyldeplads på centralerne, men har ikke brug for løbende fysisk adgang hertil, idet selskabet har indgået aftale med en underleverandør, der i forvejen har samhusning med TDC på centralerne, og som varetager al  fysisk arbejde og vedligehold af udstyret.

Kviknet anmodede Erhvervsstyrelsen om at tage stilling til, hvorvidt Kviknet som operatør skal betale for certificeret adgang til samtlige centraler, hvor selskabet har udstyr stående, uagtet at al fysisk arbejde varetages af  en underleverandør, som har egen aftale med TDC, herunder også aftale om adgang til TDC's centraler.

Kviknet uddybede imidlertid efterfølgende, at selskabet helst ønsker at afvande trafik fra TDC via en POI2-port, der kobles direkte på en fibertrunk hos underleverandøren, idet denne løsning vil medføre, at Kviknet sparer udgiften til unødig samhusning og adgang til den enkelte central. TDC har i forbindelse med Erhvervsstyrelsens behandling af sagen oplyst, at den løsning med en POI2-port koblet direkte på underleverandørens fibertrunk, som Kviknet efterspørger, pr. 12. juni 2017 er blevet tilgængelig, samt at Kviknet er blevet informeret om dette.

Da Kviknets ønske om af få leveret en POI2-port direkte på underleverandørens fibertrunk er blevet tilgængelig, er Kviknets forespørgsel om opkrævning af betaling for certificeret adgang ikke længere relevant. TDC har imidlertid præciseret, at TDC vil undlade at opkræve betaling for certificeret adgang i de tilfælde, hvor det skulle blive aktuelt for en operatør at bestille en hyldeplads, fordi TDC mod forventning ikke kan levere en fibertrunk, der forbinder et POI for operatøren til tredjeparts samhusning. TDC’s løsning indebærer ikke en mulighed for generelt at fravælge betaling for adgang til samhusning.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af TDC’s løsning samt oplysningerne om ikke at ville opkræve betaling for certificeret adgang i de tilfælde, hvor TDC mod forventning ikke kan levere den nævnte løsning, ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere i sagen. Styrelsen har den 26. juni 2017 orienteret sagens parter herom.

Behandling af høringssvar fra Gigabit vedrørende opsætning af indvendig splidseboks

Erhvervsstyrelsen sendte den 24. oktober 2016 TDC’s opdaterede Rammeaftaletillæg for installationsydelser i høring. Efterfølgende har Gigabit den 3. november i et høringssvar blandt andet anført, at prisen for opsætning af indvendig splidseboks efter selskabets mening er urimelig høj.

Styrelsen har haft en dialog med TDC og har i den forbindelse fået nærmere oplysninger vedrørende blandt andet de arbejdsprocesser, som er aktuelle ved TDC’s behandling – i det tidligere DONG-område – af det pågældende tillægsprodukt.

På baggrund af TDC’s bemærkninger har Erhvervsstyrelsen ikke for nærværende fundet anledning til at foretage sig yderligere i sagen, hvilket styrelsen den 8. juni 2017 orienterede sagens parter om.

Behandling af en klage fra Gigabit ApS vedrørende TDC A/S’ opkrævning af gebyr for besigtigelse af ejendom i forbindelse med levering af en fiberforbindelse

Gigabit anmodede den 13. februar 2017 Erhvervsstyrelsen om at behandle en klage over et gebyr på 2.600 kr. plus ukendt ekstra omkostninger, som selskabet efter det oplyste ville blive opkrævet af TDC, for besigtigelse af en ejendom i forbindelse med TDC’s levering af en fiberforbindelse og under henvisning til, at fiberforbindelsen ikke var til en privat, men til en erhvervskunde, samt til en større bygning. Ifølge Gigabit var der tale om fiber til en adresse omfattet af TDC’s stikledningsforpligtelse, hvorfor TDC alene måtte være berettiget til at opkræve i henhold til den af Erhvervsstyrelsen fastsatte prisregulering.

TDC har ved e-mail af 6. marts 2017 kommenteret sagen over for Erhvervsstyrelsen. Heraf fremgår det, at den pågældende adresse ved en fejl var optaget på TDC’s whitelist over FttH-adresser med allerede etableret fiber og kap-stik på adressen, hvilket var årsagen til, at TDC havde accepteret ordren. Da fejlen efterfølgende blev opdaget, stod TDC ved sin bekræftelse, men oplyste imidlertid fejlagtigt over for Gigabit, at etableringen af en ny stikledning ville kræve en betalbar besigtigelse. Dette har TDC ved sin e-mail af 6. marts 2017 korrigeret og oplyst ikke at ville fakturere for.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af TDC’s bemærkninger ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere i sagen, hvilket styrelsen den 7. marts 2017 orienterede sagens parter om.

Erhvervsstyrelsens afgørelser o. lign. vedrørende overholdelsen af de forpligtelser, som er pålagt i medfør af styrelsens markedsafgørelser på et konkret delmarked, herunder styrelsens tilsyn med standardtilbud

Afgørelse af 14. december 2016 om TDC’s proces: Migrering med tilbagekoblingsmulighed

Telia har den 7. marts 2016 klaget til Erhvervsstyrelsen over en proces, som TDC har anvendt til at overflytte en detailkundes ca. 3400 individuelle bredbåndsforbindelser fra Telia til TDC.  

Selve processen - migrering med tilbagekoblingsmulighed - indebærer, at såfremt den enkelte overflytning af en bredbåndsforbindelse fejler, og dermed ikke kan aktiveres, så tilbagekobles forbindelsen til den afgivende udbyders udstyr, således at den oprindelige forbindelse genetableres. 

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af Telias klage konkluderet, at TDC har tilsidesat markedsafgørelserne af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) på følgende punkter: TDC har tilsidesat selskabets netadgangsforpligtelse ved ikke at sikre Telias accept til at anvende den pågældende proces samt ved ikke at have sikret Telia tilstrækkelige oplysninger om tidspunktet for, hvornår TDC ville overflytte de enkelte individuelle bredbåndsforbindelser til TDC’s eget udstyr. Derudover har TDC tilsidesat selskabets transparensforpligtelse ved ikke over for selskabets engroskunder, fra det tidspunkt TDC selv tog processen i anvendelse, at have oplyst om muligheden herfor.

Afkortning af konkurrencefremmende innovationsperiode (KIP)

Erhvervsstyrelsen modtog den 17. oktober 2016 en anmodning fra TDC A/S om afkortning af den konkurrencefremmende innovationsperiode i relation til selskabets lanceringsplan for levering af nye hurtige hastigheder på fiber-BSA-produktet.

Erhvervsstyrelsen har den 27. oktober 2016 godkendt anmodningen fra TDC om afkortning af den konkurrencefremmende innovationsperiode og i den forbindelse sendt følgende svar til TDC:

"...Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der i det konkrete tilfælde er grundlag for en forkortelse af den konkurrencefremmende innovationsperiode, hvorfor styrelsen kan godkende, at TDC fra mandag den 27. februar 2017 kan afsætte de hurtigere fiber-BSA-hastigheder såvel eksternt som internt.

Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at branchen – der har været hørt i relation til TDC’s anliggende – ikke har haft nogle indvendinger imod den konkrete forkortelse af perioden. Styrelsen har derudover lagt vægt på dels det forhold, at TDC allerede i marts måned 2016 offentliggjorde selskabets plan om at udvide hastighedsporteføljen på fiber-BSA (om end denne efterfølgende måtte sættes i bero), dels hensynet til TDC om at undgå en unødig forsinkelse af selskabets lancering.”
 

Afgørelse af 4. maj 2016 om prissætning af Hipers anmodning om samhusning til brug for netadgang til fysisk fiber

Erhvervsstyrelsen har taget stilling til en anmodning fra Hiper A/S om prisen for et samhusningsprodukt til brug for netadgang til fysisk fiber i TDC’s net. Erhvervsstyrelsen har på baggrund af sagsoplysningen fundet anledning til at nedsætte den pris, som TDC må opkræve for samhusningsproduktet.

Selve samhusningsproduktet er fremkommet i dialog mellem Hiper og TDC, og produktet kan anvendes i TDC’s teknikhuse og teknikskabe. Produktet indebærer, at der opsættes en ekstra ODF-boks ved TDC’s ODF, og udstyret placeres således i TDC’s område på samhusningslokaliteten. Løsningen giver Hiper mulighed for at udveksle trafik mellem slutkunderne og et geografisk mere centralt placeret sted, hvor Hipers aktive fiberudstyr er placeret.

Afrundingsbrev af 22. januar 2016

Erhvervsstyrelsen har afsluttet behandlingen af en klagesag fra teleselskabet Kviknet.dk om netadgang til TDC’s kobbernet. Sagen drejede sig om, at TDC (Fullrate) - for et mindre udsnit af Fullrates detailkunder – har opretholdt et underliggende engrosprodukt i syv dage, efter at opsigelsesperioden for slutkunden var udløbet.

TDC har i brev af 5. januar 2016, som opfølgning på et udkast til afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, oplyst, at TDC har valgt at ophøre med den pågældende praksis, således at linjen frigives samtidig med udløbet af slutkundens opsigelsesperiode. Erhvervsstyrelsen har som følge heraf valgt at lukke sagen.

Afgørelse af 5. oktober 2015 om TDC’s prissætning af en rå fiberaccesforbindelse

SE/Stofa har klaget til Erhvervsstyrelsen over TDC’s prissætning for køb af rå fiberpar til en slutkunde. TDC har oplyst, at prisen for køb af et fiberpar til samme slutkunde via TDC’s fibernet er at sidestille med prisen for to fiberaccesforbindelser. SE/Stofas klage vedrører derfor, hvorvidt TDC er berettiget til at opkræve betaling for to fiberaccesforbindelser, når SE/Stofa som engroskunde ønsker at købe et fiberpar til samme slutkunde.

Erhvervsstyrelsen træffer i sagen afgørelse om, at TDC maksimalt må opkræve den gældende LRAIC-pris for rå fiber, når en engroskunde køber ét rå fiberpar til samme slutkunde af TDC.

Afslutning på Erhvervsstyrelsens undersøgelse af TDC's leveranceprocesser for engrosprodukter på kobbernettet

Erhvervsstyrelsen iværksatte i slutningen af 2012 en undersøgelse af forholdene for levering af engrosprodukter til TDC selv og til selskabets eksterne engroskunder. Formålet var som udgangspunkt at belyse, om der er forskel på de processer, der knytter sig til henholdsvis leveranceforholdene for de eksterne engroskunder og TDC Detail, når de aftager produkter på TDC's kobberplatform. Undersøgelsen blev udvidet til også at afklare, i hvilket omfang TDC stiller tilstrækkelige og korrekte oplysninger til rådighed i bestillingssystemerne.

Erhvervsstyrelsen har til brug for undersøgelsen været i dialog med TDC, Telenor og Telia.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af dialogen med branchen analyseret en række konkrete forhold i relation til TDC's leveranceprocesser. Analyserne, som fremgår af Erhvervsstyrelsens undersøgelse, har været i høring hos TDC, Telia og Telenor. Styrelsen følger op på selskabernes høringssvar i de undersøgelser af engrosbredbåndsmarkederne, som styrelsen har igangsat.

Relevant materiale:

Afrundingsbrev af 11. maj 2015 vedrørende engrosproduktet Shared Fiber Access

Erhvervsstyrelsen har nu gennemført tilsynet med TDC's standardtilbud vedrørende TDC's produkt Shared Fiber Access, som henhører til engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5).

Standardtilbuddet blev sendt i branchehøring den 18. februar 2015. Der indkom høringssvar fra Dansk Energi og SE/Stofa, der havde bemærkninger til produktbeskrivelsen for Shared Fiber Access, bilag 1e.

Dansk Energi, SE/Stofa og TDC's bemærkninger er opsummeret i afrundingsbrevet, hvor der tillige er redegjort for Erhvervsstyrelsens vurdering.

Afgørelse af 25. marts 2015 vedrørende prisen for TDC's gebyr "NP SP Håndteringsgebyr"

Teleklagenævnet har den 5. februar 2015 truffet afgørelse om at hjemvise Erhvervsstyrelsens afgørelse af 30. september 2014 vedrørende prisen på TDC's gebyr "NP SP Håndteringsgebyr" til fornyet behandling.

Erhvervsstyrelsen finder i nærværende afgørelse ikke grundlag for at tilsidesætte TDC's omkostningsdokumentation af 30. juni 2014 over de afholdte omkostninger i forbindelse med gebyret "NP SP Håndteringsgebyr".

Denne afgørelse erstatter Erhvervsstyrelsens afgørelse af 30. september 2014 om prisen på TDC's gebyr "NP SP Håndteringsgebyr".

Afgørelse af 30. september 2014 vedrørende prisen for TDC's gebyr "NP SP Håndteringsgebyr"

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om størrelsen af det gebyr, som TDC opkræver for at håndtere nummereksport for en gensælger af fastnettilslutninger. Styrelsen finder, at TDC har opgjort omkostningerne til timeprisen for nummereksport for en gensælger for højt. Det skyldes, at det er den samme medarbejdergruppe, som udfører arbejdsprocesserne, som ved en almindelig nummerportering, som ikke sker på vegne af en gensælger. Timeprisen for omkostningerne ved en almindelig nummerportering er baseret på en timepris, der blev truffet afgørelse om den 17. marts 2011. TDC bør derfor også anvende denne timepris for nummereksport for en gensælger. TDC skal derfor ændre den nuværende pris for gebyret ”SP NP Håndteringsgebyr” på 51 kr. til maksimalt 42 kr.

Afgørelse af 29. september 2014 vedrørende klage fra Comflex Aps over TDC’s håndtering af to konkrete bestillinger af netadgang til rå fiber

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om TDC A/S’ håndtering af bestillinger af netadgang til rå fiber til hhv. en adresse på Sundvej 12E i Køge og Tagensvej 256, 2. th. i København NV. Styrelsens afgørelse vedrører dels TDC’s forpligtelse til at etablere fiber-stikledninger, dels TDC’s prissætning af en fiberforbindelse efter HO-metoden under henvisning til, at forbindelsen vedrører en fiberforbindelse baseret via TDC’s BtO-net. Styrelsen fastslår ved afgørelsen ift. den ene bestilling, at TDC ikke har overtrådt sin fiber-netadgangsforpligtelse, og ift. den anden, at TDC’s prissætning ikke er i strid med selskabets priskontrolforpligtelse.

Afrundingsbrev af 16. juni 2014

Afrunding af sag over for TDC A/S vedrørende ændring af standardtilbud som følge af Erhvervsstyrelsens afgørelse om brug af vectoring på fremskudte indkoblingspunkter.

TDC anmeldte første gang den 28. marts 201 reviderede standardtilbud vedrørende VULA, uncontended VULA, rå kobber og eBSA. Erhvervsstyrelsen har valgt at afslutte behandlingen af TDC’s standardtilbud med brev af 16. juni 2014.

Afrundingsbrev af 3. juni 2014

Erhvervsstyrelsen har færdiggjort tilsynet med TDC’s standardtilbud på fastnetmarkederne. Standardtilbuddene vedrører således detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2) samt engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3).

TDC har ændret og tilpasset de vilkår, som styrelsen har fundet anledning til at tage op i forbindelse med styrelsens tilsyn med standardtilbuddene.

Afgørelse vedrørende TDC’s bestemmelser om kompensation i standardtilbud på engrosbredbåndsmarkederne (marked 4, 5 og 6)

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om, at TDC i sine standardtilbud på engrosbredbåndsmarkederne (marked 4, 5 og 6) skal ændre i selskabets bestemmelser om kompensation. TDC pålægges fremover at skulle betale kompensation pr. dag, når der er tale om en misligholdelse som forsinket levering eller mangelfuld levering. Endvidere må TDC ikke afskære sine konkurrenter fra at få udbetalt kompensation, hvis de ikke indsender retvisende prognoser for fremtidige bestillinger af engrosprodukter. Endeligt har styrelsen fundet, at TDC ikke må anvende kompensationsordningen til at fraskrive sig erstatningsansvar for forhold, der ikke er dækket af en kompensationsudbetaling.

Brev af 2. juni 2014 til TDC A/S vedrørende PDS-løsninger

I forbindelse med TDC’s overtagelse af ComX pr. 1. december 2013 har Erhvervsstyrelsen den 2. juni 2014 meddelt TDC A/S, at styrelsen ikke har fundet grundlag for at pålægge TDC at tilbyde netadgang til andre selskaber for så vidt angår boligforeninger baseret på PDS-løsninger.

Afgørelse af Gigabits klage over TDC’s priser for adgang til fiber, der tidligere har tilhørt ComX.

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om, at TDC ved sin opkrævning af priser for Gigabits adgang til det i sagen omhandlede fibernet, som TDC har købt af ComX-fiber, ikke har handlet i strid med selskabets forpligtelser som fastlagt i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse over for TDC af 29. november 2013. Erhvervsstyrelsen kunne derfor ikke give Gigabit medhold i selskabets klage.

Afrundingsbrev af 14. maj 2014

Afrunding af sag over for TDC A/S vedrørende standardtilbud angående Rå Fiber og Fiber BSA.

TDC anmeldte første gang den 22. januar 2014 nyt standardtilbud vedrørende Rå Fiber og Fiber BSA. Erhvervsstyrelsen har valgt at afslutte behandlingen af TDC’s standardtilbud om Rå Fiber og Fiber BSA med brev af 14. maj 2014.

Afgørelse af 9. maj 2014

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om, at en TDC-salgsmedarbejders håndtering af en specifik salgsforespørgsel ikke skete i strid med Telelovens § 35. Erhvervsstyrelsen kunne derfor ikke give Telia medhold i selskabets klage over det konkrete forløb.

Afrundingsbrev af 25. februar 2014

Afrunding af sag over for TDC A/S vedrørende standardtilbud om uncontended VULA (marked 4).

TDC anmeldte første gang den 1. november 2013 nyt standardtilbud vedrørende uncontended VULA. Erhvervsstyrelsen har valgt at afslutte behandlingen af TDC’s standardtilbud om uncontended VULA med brev af 25. februar 2014.

Afrundingsbrev af 25. februar 2014

Afrunding af sag over for TDC A/S vedrørende standardtilbud om multicast og Video- On-Demand i tilknytning til eBSA, FiberBSA og VULA, herunder VULA uncontended (marked 4 og 5 ).

Erhvervsstyrelsen anmeldte 13. august 2013 opdaterede prisbilag for multicast og VOD for henholdsvis eBSA, FiberBSA og VULA og 10. september 2013 opdaterede produktspecifikationer ligeledes for eBSA, FiberBSA og VULA samt 1. november 2013 for uncontended VULA. Erhvervsstyrelsen har valgt at afslutte behandlingen af TDC’s standardtilbud om multicast og Video-On-Demand med brev af 25. februar 2014.

Afrundingsbrev af 16. juni 2014

Afrunding af sag over for TDC A/S vedrørende ændring af standardtilbud som følge af Erhvervsstyrelsens afgørelse om brug af vectoring på fremskudte indkoblingspunkter. TDC anmeldte første gang den 28. marts 201 reviderede standardtilbud vedrørende VULA, uncontended VULA, rå kobber og eBSA. Erhvervsstyrelsen har valgt at afslutte behandlingen af TDC’s standardtilbud med brev af 16. juni 2014.

Afgørelse vedrørende TDC’s bestemmelser om kompensation i standardtilbud på engrosbredbåndsmarkederne (marked 4, 5 og 6)

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om, at TDC i sine standardtilbud på engrosbredbåndsmarkederne (marked 4, 5 og 6) skal ændre i selskabets bestemmelser om kompensation. TDC pålægges fremover at skulle betale kompensation pr. dag, når der er tale om en misligholdelse som forsinket levering eller mangelfuld levering. Endvidere må TDC ikke afskære sine konkurrenter fra at få udbetalt kompensation, hvis de ikke indsender retvisende prognoser for fremtidige bestillinger af engrosprodukter. Endeligt har styrelsen fundet, at TDC ikke må anvende kompensationsordningen til at fraskrive sig erstatningsansvar for forhold, der ikke er dækket af en kompensationsudbetaling.

Brev af 2. juni 2014 til TDC A/S vedrørende PDS-løsninger

I forbindelse med TDC’s overtagelse af ComX pr. 1. december 2013 har Erhvervsstyrelsen den 2. juni 2014 meddelt TDC A/S, at styrelsen ikke har fundet grundlag for at pålægge TDC at tilbyde netadgang til andre selskaber for så vidt angår boligforeninger baseret på PDS-løsninger.

Afgørelse af Gigabits klage over TDC’s priser for adgang til fiber, der tidligere har tilhørt ComX.

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om, at TDC ved sin opkrævning af priser for Gigabits adgang til det i sagen omhandlede fibernet, som TDC har købt af ComX-fiber, ikke har handlet i strid med selskabets forpligtelser som fastlagt i Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse over for TDC af 29. november 2013. Erhvervsstyrelsen kunne derfor ikke give Gigabit medhold i selskabets klage.

Afrundingsbrev af 14. maj 2014

Afrunding af sag over for TDC A/S vedrørende standardtilbud angående Rå Fiber og Fiber BSA.

TDC anmeldte første gang den 22. januar 2014 nyt standardtilbud vedrørende Rå Fiber og Fiber BSA. Erhvervsstyrelsen har valgt at afslutte behandlingen af TDC’s standardtilbud om Rå Fiber og Fiber BSA med brev af 14. maj 2014.

Afgørelse af 9. maj 2014

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om, at en TDC-salgsmedarbejders håndtering af en specifik salgsforespørgsel ikke skete i strid med Telelovens § 35. Erhvervsstyrelsen kunne derfor ikke give Telia medhold i selskabets klage over det konkrete forløb.

Afrundingsbrev af 25. februar 2014

Afrunding af sag over for TDC A/S vedrørende standardtilbud om uncontended VULA (marked 4).

TDC anmeldte første gang den 1. november 2013 nyt standardtilbud vedrørende uncontended VULA. Erhvervsstyrelsen har valgt at afslutte behandlingen af TDC’s standardtilbud om uncontended VULA med brev af 25. februar 2014.

Afrundingsbrev af 25. februar 2014

Afrunding af sag over for TDC A/S vedrørende standardtilbud om multicast og Video- On-Demand i tilknytning til eBSA, FiberBSA og VULA, herunder VULA uncontended (marked 4 og 5 ).

Erhvervsstyrelsen anmeldte 13. august 2013 opdaterede prisbilag for multicast og VOD for henholdsvis eBSA, FiberBSA og VULA og 10. september 2013 opdaterede produktspecifikationer ligeledes for eBSA, FiberBSA og VULA samt 1. november 2013 for uncontended VULA. Erhvervsstyrelsen har valgt at afslutte behandlingen af TDC’s standardtilbud om multicast og Video-On-Demand med brev af 25. februar 2014.

Tilsynsafgørelser truffet i 2013, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

Afgørelse af 19. december 2013

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G's mobilnet.

Afgørelse af 17. december 2013

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om, at TDC's ændring af faktureringspraksis, hvorved selskabet har fremrykket sidste rettidige betalingsdato med gennemsnitligt 5 dage, er i strid med TDC's netadgangsforpligtelse på bredbåndsmarkederne. TDC skal herefter administrere faktureringen af engroskunderne i henhold til tidligere gældende praksis.

Afgørelse af 16. december 2013

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om, at TDC ved migreringen af fire kobberlinjer fra BSA til VULA ikke har opfyldt selskabets netadgangsforpligtelse, da linjerne blev flyttet fra et fremskudt indkoblingspunkt til den bagvedliggende central, hvilket resulterede i forringede båndbredde for de berørte linjer. Erhvervsstyrelsen har derfor pålagt TDC at indsende sine interne retningslinjer for migrering til og levering af VULA til styrelsen samt at orientere styrelsen om, hvor mange gange lignende fejl er indtruffet.

Afgørelse af 8. oktober 2013

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om, at TDC i forbindelse med en kampagne på Fullrates 20/1 Mbit/s bredbåndsforbindelse havde iværksat en prisklemme i strid med selskabets priskontrolforpligtelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger.

Prisklemmen blev iværksat den 1. september 2013 og varede til og med den 6. september 2013.

Brev af 3. oktober 2013 til TDC A/S om organisering af kabel-tv-aktiviteter

Erhvervsstyrelsen har den 3. oktober 2013 meddelt TDC A/S, at styrelsen - i lyset af et svar fra Europa-Kommissionens tjenestegrene - ikke anser telelovens § 51 for at være til hinder for TDC's reorganisering af selskabets kabel-tv-aktiviteter.

Afgørelse af 17. september 2013

Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse om, at TDC i forbindelse med en kampagneperiode på TDC Bredbånd havde iværksat en prisklemme i strid med selskabets priskontrolforpligtelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5).

Prisklemmen ophørte, da kampagneperioden udløb den 21. august 2013.

Afrundingsbrev af 24. maj 2013

Erhvervsstyrelsen har færdiggjort tilsynet med TDC’s standardtilbud på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6).

Dertil har Erhvervsstyrelsen noteret sig, at TDC senest den 1. juli 2013 vil have tilpasset TDC’s systemer, således at selskabet kan levere KPI’er for bestillingssystemer, bestillinger, kvalitet af rå kobber og leveringstider for samhusningsprodukter.

Afgørelse af 22. april 2013

Afgørelse vedrørende dele af TDC's standardtilbud om VULA.

Erhvervsstyrelsen har ved brev af 22. april 2013 truffet afgørelse vedrørende TDC’s standardtilbud om VULA. Erhvervsstyrelsen har på baggrund af sit tilsyn med TDC’s standardtilbud efter telelovens § 52 fundet anledning til at træffe afgørelse om følgende:

 1. Områder defineret som NGA-områder.
 2. VLAN.
 3. Uncontended VULA.

Afrundingsbrev af 9. april 2013

Afrunding af sag over for TDC A/S vedrørende dele af standardtilbud om VULA (kompensationsmodel).

Erhvervsstyrelsen har valgt at afslutte dele af behandlingen af TDC’s standardtilbud om VULA (kompensationsmodel) med brev af 9. april 2013.

Afrundingsbrev af 1. marts 2013

Afrunding af sag over for TDC A/S vedrørende dele af standardtilbud om VULA (marked 4).

TDC anmeldte første gang den 3. december 2012 nyt standardtilbud vedrørende VULA. Erhvervsstyrelsen har valgt at afslutte dele af behandlingen af TDC’s standardtilbud om VULA med brev af 1. marts 2013.

Tilsynsafgørelser truffet i 2012, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

Afrundingsbrev af 15. november 2012

Afrunding af sag over for TDC A/S vedrørende standardtilbud om coax BSA af 31. august 2011 (marked 5)

TDC anmeldte henholdsvis den 5. oktober 2012 og 6. november 2012 nyt standardtilbud vedrørende coax BSA. Erhvervsstyrelsen har på denne baggrund valgt at afslutte behandlingen af TDC’s standardtilbud om coax BSA af 31. august 2011.

Afgørelse af 7. august 2012

Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse "opsætning af nettermineringspunkt" (KAP-stik).

Erhvervsstyrelsen har ved e-mail af 7. august 2012 truffet ny afgørelse i en klagesag anlagt af Telia Danmark (herefter Telia) den 21. januar 2011 vedrørende TDC's produktdefinition af den LRAIC-regulerede ydelse "opsætning af nettermineringspunkt" (KAP-stik). Styrelsens afgørelse relaterer sig til Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) afgørelse af 3. november 2011, som styrelsen den 19. december 2011 tilbagekaldte fra Teleklagenævnet i konsekvens af den afgørelse nævnet den 15. december 2011 havde truffet i en lignende sag.

Afgørelse af 19. april 2012

Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik)

Erhvervsstyrelsen har ved e-mail af 19. april 2012 truffet ny afgørelse i en klagesag anlagt af Telia Danmark (herefter Telia) den 24. november 2010 vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik). Styrelsens afgørelse relaterer sig til en afgørelse af 15. december 2011 fra Teleklagenævnet, hvorved den daværende IT- og Telestyrelses (nu Erhvervsstyrelsen) oprindelige afgørelse i sagen af 1. juni 2011 var blevet hjemvist til fornyet behandling.

Afrundingsbrev af 2. april 2012

Opfølgning på TDC A/S standardtilbud af 30. september 2011 på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6)

Ved e-mail af 30. september 2011 til den daværende IT- og Telestyrelse (nu Erhvervsstyrelsen) anmeldte TDC A/S (herefter TDC) reviderede bilag (bilag 1b og 2b) til selskabets produkttillæg for fiber og transmission, som udgør TDC's standardtilbud på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6). Styrelsen opstartede efterfølgende og på baggrund af det fremsendte en tilsynssag over for TDC, idet styrelsen umiddelbart fandt det tvivlsomt, om TDC's ændring af standardtilbuddet for så vidt angår 64 kbit/s-kredsløb var forenelig med den adgangsforpligtelse, som selskabet er pålagt på marked 6.

På baggrund af såvel TDC's skriftlige bemærkninger, herunder et møde med TDC den 25. januar 2012, afrundede Erhvervsstyrelsen ved e-mail af 2. april 2012 imidlertid sagen over for TDC på det foreliggende grundlag.

Afgørelse af 9. marts 2012

Erhvervsstyrelsen har den 9. marts 2012 truffet afgørelse om, at TDC’s varsel om ophør med at udbyde fast operatørvalg til TDC’s privatabonnenter ikke er i strid med IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 22. december 2010 over for TDC på engrosmarkedet for fastnetoriginering (marked 2).

Påbud af hhv. 17. januar og 20. februar 2012

Påbud af 17. januar 2012 om offentliggørelse af månedlige KPI'er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) samt påbud af 20. februar 2012 om offentliggørelse af KPI'er til standardtilbud for henholdsvis fiber BSA og ethernet transmission.

På baggrund af den daværende forretningsstyrelse, IT- og Telestyrelsens, (nu Erhvervsstyrelsen) generelle tilsyn med TDC A/S' (herefter TDC) standardtilbudsforpligtelser, som pålagt ved styrelsens markedsafgørelser på marked 4, 5 og 6, påbegyndte styrelsen i oktober 2011 en korrespondance herom med TDC, idet styrelsen i forbindelse med sit tilsyn bl.a. havde konstateret, at TDC ikke i en række tilfælde overholdt sin forpligtelse til månedligt at offentliggøre Key Performance Indicators (KPI'er) på selskabets hjemmeside. TDC's manglende offentliggørelse af KPI'er relaterede sig til selskabets standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber (marked 4) samt til standardtilbuddene for henholdsvis Fiber Bitstream Access og Ethernet Transmission (marked 5).

Som følge af TDC's fortsat manglende offentliggørelse af KPI'er i relation til selskabets marked 4-standardtilbud sendte Erhvervsstyrelsen den 17. januar 2012 et påbud til TDC om offentliggørelse.

Ved brev af 20. februar 2012 sendte Erhvervsstyrelsen et påbud til TDC om offentliggørelse af månedlige KPI'er til standardtilbuddene for henholdsvis fiber BSA og ethernet transmission.

Erhvervsstyrelsen fører fortsat et løbende tilsyn med TDC's forpligtelse til månedligt at offentliggøre KPI'er i relation til de af selskabet i standardtilbud definerede mål for Service Level Agreements (SLA).

Tilsynsafgørelser truffet i 2011, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

Notat om TDC's statistikker over leveringstider på bredbånds-engromarkederne

Den 19. juni 2009 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse i sagen om styrelsens undersøgelse af TDC's forretningsgange for visse samtrafikprodukter. I tilknytning til afgørelsen anmodede IT- og Telestyrelsen TDC om fremadrettet at give styrelsen oplysninger om selskabets leveringstider for de produkter, der var omfattet af undersøgelsen (engrosprodukterne BSA og rå kobber).

I notat af 14. november 2011 gennemgår Den danske Telemyndighed de statistikker, TDC har udarbejdet til og med 3. kvartal 2011. 

Afgørelse vedrørende TDC's opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej i forbindelse med oprettelsen af en BSA uden samproduktion

IT- og Telestyrelsen har den 27. juli 2011 truffet afgørelse i forbindelse med en klage indbragt af Telia den 3. februar 2011 over TDC's opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej i forbindelse med oprettelsen af en BSA uden samproduktion.

Telia har i forbindelse med sin klage anført, at TDC's opkrævning af det omhandlede gebyr for etablering af manglende kobling på ledningsvej er i strid med IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 30. oktober 2009 samt styrelsens efterfølgende opdatering heraf af 29. oktober 2010.

Spørgsmålet i sagen har været, hvorvidt udgifterne til kobling af ledningsvej i forbindelse med oprettelsen af en BSA uden samproduktion er indeholdt i den almindelige BSA oprettelsespris, eller om TDC er berettiget til særskilt at opkræve gebyr herfor.

IT- og Telestyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 52 i teleloven. I afgørelsen fastslår styrelsen, at TDC er berettiget til at opkræve et gebyr på 305 kr. for etableringen af en eventuel manglende koblingsvej på det underliggende ledningsnet i forbindelse med oprettelsen af en BSA uden samproduktion, samt at beløbet følger af den regulering, der er fastsat for installation af det underliggende ledningsnet, nemlig af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 29. oktober 2010 om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2011 fastnet, tabel 14/15.

Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik

IT- og Telestyrelsen har den 1. juni 2011 truffet afgørelse vedrørende TDC’s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik på baggrund af en klage fra Telia.

Telia har anmodet IT- og Telestyrelsen om at tage stilling til, hvorvidt TDC's praktiserede fakturering i forbindelse med opsætning af KAP ved "oprettelse m/teknikerbesøg" er i overensstemmelse med styrelsens tillægsafgørelse af 26. april 2010 vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen "opsætning af nettermineringspunkt".

Spørgsmålet i nærværende sag omhandlede, hvorvidt TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik i forbindelse med ydelserne "oprettelse m/teknikerbesøg" (marked 4) og "tekniker, inkl. opsætning af Nettermine-ringspunkt" (marked 5), var i overensstemmelse med IT- og Telestyrelsens afgørelse om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2011 - fastnet af 29. oktober 2010, herunder styrelsens tillægsafgørelse af 26. april 2010 vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen "opsætning af nettermineringspunkt". Ovennævnte ydelser bestilles i forbindelse med GIG (Godt-I-Gang) oprettelser.

IT- og Telestyrelsen giver ikke Telia medhold i selskabets klage over, at TDC ikke efterlever styrelsens afgørelse om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2011.

IT- og Telestyrelsen har ved sin 'Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik' lagt særligt vægt på følgende forhold:

 • TDC's faktureringspraksis adskiller ydelsen opsætning af KAP-stik fra en "oprettelse m/teknikerbesøg", idet selskabet efter tillægsafgørelsen af 26. april 2010 har ændret processen i forbindelse med faktureringen for opsætning af KAP-stik.
 • Der for den overvejende del af oprettelser m/tekniker skal opsættes et KAP-stik. Det forhold, at der for størstedelen af oprettelser m/tekniker skal opsættes et KAP-stik, bestrides ikke af Telia.
 • TDC har oplyst, at det kun er i få tilfælde, hvor der foreligger et månedsskifte mellem to fakturameddelelser, således at krediteringen først vil ske ved faktureringen den efterfølgende måned. I de tilfælde gives udbyderen besked om tilbagebetalingen ved hver enkelt kreditering.
 • Antallet af tilfælde, hvor en kreditering først sker ved en efterfølgende fakturering, er således ikke af et væsentligt omfang.

Afgørelse vedrørende prissætning for mobilaccess til SuperTels frikaldsnumre

IT- og Telestyrelsen har den 28. april 2011 truffet afgørelse over for SuperTel A/S på baggrund af en anmodning fra selskabet om vurdering af, hvorvidt TDC A/S' prissætning af mobilaccess til SuperTels frikaldsnumre er rimelig.

IT- og Telestyrelsens afgørelse er truffet i medfør af § 65, stk. 1, nr. 2, i teleloven.

Afgørelsen fastslår, at TDC er berettiget til at afvise SuperTel's anmodning om, at TDC skal sænke sin pris for mobilaccess til SuperTels frikaldsnumre allerede fordi, anmodningen vedrører et vilkår på et marked (engrosmarkedet for mobilaccess og -originering, marked 15), som ikke er omfattet af en af styrelsen truffet markedsafgørelse.

SuperTels anmodning falder således uden for TDC's forpligtelser i medfør af telereguleringen, da marked 15 er dereguleret. Styrelsen har i afgørelsen oplyst, at det omhandlede spørgsmål derfor henhører under den almindelige konkurrenceregulering. 

TDC's standardservice for fejlretning

Afgørelse af 16. marts 2011 vedrørende TDC's standardservice i standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) samt Ethernet BSA (marked 5)

TDC fremsendte den 31. august 2010 et nyt standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber, hvori selskabet ændrede reaktionstiden fejlretning til "hurtigst muligt" som standardservice. En "12-timers service" skulle herefter bestilles som en tillægsydelse (samme problemstilling gør sig gældende for så vidt angår TDC's standardtilbud om Ethernet BSA (marked 5).

Problemstillingen i denne sag er, hvorvidt TDC's ændring af serviceniveauet for standardservice er i strid med IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelser af 30. oktober 2009 og 29. oktober 2010, og dermed er forpligtet til at levere fejlretning med en reaktionstid på 12 timer.

IT- og Telestyrelsen har vurderet, at TDC ikke har overholdt IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelser af 30. oktober 2009 og 29. oktober 2010 ved at have ændret selskabets standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber samt standardtilbud om Ethernet BSA, således at niveauet for standardservice ikke længere er "12 timers service". På den baggrund skal TDC indskrive "12 timers service" som standardservice i selskabets standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber samt standardtilbud om Ethernet BSA.

Afgørelse vedrørende TDC's opkrævning for ydelserne "KAP inkl. kørsel" og "KAP pr. linje inkl. kørsel" i forbindelse med oprettelsen af accessforbindelser på marked 4

Den danske Telemyndighed har den 3. november 2011 truffet afgørelse i en klagesag indbragt af Telia den 21. januar 2011 over den opkrævning, som TDC i forbindelse med selskabets oprettelse af accessforbindelser på marked 4 foretager for ydelserne "KAP inkl. kørsel" og "KAP pr. linje inkl. kørsel".

Telia har i forbindelse med sin klage anført, at TDC's opkrævning for ydelserne ikke direkte følger af den produktdefinition og prissætning, som er fastsat i IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 29. oktober 2010, og at opkrævningen således ikke er i overensstemmelse med den gældende prisafgørelse.

Afgørelsen er truffet i medfør af § 52 i teleloven. I afgørelsen fastslår Den danske Telemyndighed, at TDC's opkrævning for de omhandlede ydelser - således som den iflg. det oplyste praktiseres - ikke er i modstrid med de forpligtelser, som TDC er pålagt i iht. telelovgivningen, herunder til IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 29. oktober 2010. Der er i afgørelsen lagt afgørende vægt på, at engroskunden (her Telia) ikke betaler mere for TDC's oprettelse af de omhandlede accessforbindelser, end hvad der følger af den gældende LRAIC-afgørelse. Telemyndigheden har således lagt afgørende vægt på den faktiske betaling/"bundlinjen" fremfor selve processen/fakturaen.  

Afrunding af sag vedr. TDC's standardtilbud om fiber BSA (marked 5) af 18. august 2011

Den danske Telemyndighed har den 10. november 2011 lukket sagen om TDC’s produktbeskrivelse for delt adgang (bilag 1e), som indgår i selskabets standardtilbud for fiber BSA (marked 5).

Den 18. august 2011 fremsendte TDC bl.a. selskabets nye bilag 1e til selskabets standardtilbud vedrørende Fiber BSA (marked 5). Det pågældende bilag vedrørte produktbeskrivelsen for Shared Fiber Access og kunne beordres fra den 5. september 2011.

Den danske Telemyndighed sendte den 23. august 2011 det pågældende bilag i høring i branchen. Hertil modtog Den danske Telemyndighed høringssvar fra Dansk Energi.

Til brug for sagens oplysning blev TDC den 6. oktober 2011 anmodet om selskabets bemærkninger til Dansk Energis høringssvar.

På baggrund af TDC s bemærkninger af 26. oktober 2011 finder den danske Telemyndighed ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at foretage sig yderligere i sagen.

Den danske Telemyndighed har noteret sig, at TDC er indstillet på at ændre teksten i punkt 4.1, såfremt TDC får en konkret henvendelse herom fra en udbyder om indgåelse af en aftale eller ændring af en aftale om fiber BSA, samt at overveje, hvorvidt punkt 7 kan præciseres, således at afsnittet ikke giver anledning til den af Dansk Energi angivne tvivl. 

Afrunding af sag vedrørende TDC's standardtilbud vedrørende G.SHDSL

IT- og Telestyrelsen har den 21. september 2011 lukket sagen om TDC's produktspecifikation for G.SHDSL, som indgår i selskabets standardtilbud for eBSA

Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA (eBSA), som er en del af selskabets standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5). De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

Det omhandlede materiale har været i høring fra den 15. marts 2011 til den 6. april 2011. Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger fra branchen.

Med IT- og Telestyrelsens 'Notat af 16. juni 2011' meddelte IT- og Telestyrelsen TDC, at det er styrelsens opfattelse, at G.SHDSL-produktet er omfattet af marked 6 (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) og ikke marked 5.
TDC har på den baggrund den 24. august 2011 anmeldt, at selskabet har revideret sit standardtilbud for eBSA. I præamblen i produkttillægget for eBSA er der indsat en henvisning til IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse på marked 6. Endvidere fremgår det nu, at produkttillægget for eBSA - undtagen bilag 1f og 2c (som vedrører G.SHDSL) - udgør TDC's standardtilbud på marked 5, og at produkttillægget for eBSA er en del af standardtilbuddet på marked 6, for så vidt angår de ydelser, der fremgår af bilag 1f.

IT- og Telestyrelsen behandler i øjeblikket en sag om prissætningen for G.SHDSL.

Afgørelse om TDC's standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

IT- og Telestyrelsen har den 22. august 2011 truffet afgørelse over for TDC om TDC’s standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

TDC havde i selskabets standardtilbud indsat et vilkår om, at individuelle adgange til fiber BSA, hvor der foretages nyanlæg frem til slutbrugerens bolig, var uopsigelige i en periode på 5 år for TDC's engroskunde fra tidspunktet for TDC's levering. Afgørelsen medfører, at uopsigelighedsperioden for individuelle adgange til fiber BSA maksimalt kan fastsættes til 6 måneder fra tidspunktet for TDC's levering.

Afrunding af sag vedrørende TDC's standardtilbud vedrørende eBSA m.v. på marked 5

IT- og Telestyrelsen har den 18. august 2011 lukket sagen om TDC's produkttillæg vedrørende Ethernet BSA og Ethernet Transmission af BSA-trafik samt tilhørende bilag på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

IT- og Telestyrelsen har i perioden fra den 2. juli 2010 til den 12. august 2011 fra TDC modtaget reviderede standardtilbud/produkttillæg og bilag hertil vedr. Ethernet BSA (eBSA) og Ethernet Transmission af BSA-trafik.

IT- og Telestyrelsen har gennemført en række høringer vedrørende disse dokumenter.

IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra 4 organisationer og selskaber

IT- og Telestyrelsen fandt på baggrund af en gennemgang af det modtagne materiale samt de modtagne høringssvar anledning til at rette henvendelse til TDC med henblik på en afklaring af en følgende bestemmelser i selskabets produkttillæg og bilag hertil:

 • Pkt. 5.17 i bilag 1a til produktspecifikationen for eBSA om etablering af VDSL
 • Pkt. 4 i bilag 1d til produkttillæg for eBSA – produktspecifikation for eBSA Multicast
 • Produkttillæg for Ethernet Transmission af BSA-trafik – spørgsmål om manglende bods- og kompensationsbestemmelser

For så vidt angår det første punkt (pkt. 5.17 i bilag 1a) har TDC ved brev af 3. december 2010 forklaret, at det, der er afgørende for anvendelsen af VDSL er, at husinstallationens øvrige stik og ledninger er frakoblet, jf. teksten i pkt. 5.17. Frakoblingen er nødvendig, fordi den øvrige husinstallation virker som antenner og generer støj, som VDSL er mere følsom overfor end de hidtidige anvendte DSL-teknologier.

For så vidt angår det andet punkt (pkt. 4 i bilag 1d) har TDC bl.a. oplyst, at selskabet i samråd med branchen vil redigere den tekniske beskrivelse i bilagets pkt. 4.1. Den 18. januar 2011 har TDC oplyst, at ingen operatør siden december 2010 har vist interesse i at drøfte de omhandlede tekniske forhold, men at selskabet har til hensigt at sikre, at der foreligger et revideret standardtilbud, umiddelbart efter en evt. kommende afklaring med en operatør.

Videre i relation til det andet punkt har TDC oplyst, at det for TDC er uden betydning, om IP-Multicastadresser tilhører et AS-nummer, der direkte er tildelt kunden, eller om kunden råder over det gennem f.eks. et koncernforbundet selskab.
Endelig har TDC i relation til det andet punkt oplyst, at det ikke er TDC’s intention at opkræve særskilt betaling for at foretage statisk konfiguration.

For så vidt angår det tredje punkt (bod og kompensation i produkttillægget for Ethernet Transmission af BSA-trafik) har TDC den 25. februar 2011 fremsendt et revideret produkttillæg, hvori der er indsat vilkår for bod og kompensation i tilfælde af mangler og forsinkelser.

Det reviderede produkttillæg har givet IT- og Telestyrelsen anledning til at stille TDC en række uddybende spørgsmål, som TDC har besvaret hhv. den 6. april, 1. juni 2011 og 12. august 2011. Senest har TDC ved en revision af produkttillægget for Ethernet Transmission af BSA-trafik og bilag 5 hertil, som er fremsendt til IT- og Telestyrelsen den 12. august 2011, præciseret, at kompensationssatsen i tilfælde af andre mangler end afbrydelse er den samme som ved mangler, der kan betegnes som afbrydelse.
TDC har i øvrigt på andre punkter – end dem IT- og Telestyrelsen har rejst – revideret de omhandlede standardtilbud i lyset af de indkomne høringssvar.

IT- og Telestyrelsen har på den baggrund ikke fundet anledning til på nuværende tidspunkt at foretage sig yderligere i sagen for så vidt angår styrelsens tilsyn med det høringsmateriale, der blev sendt i branchehøring i perioden juli-december 2010.
Den 4. maj 2011 modtog IT- og Telestyrelse fra TDC nye bilag 1 og 2 til produkttillægget for Ethernet Transmission af BSA-trafik. Samme dag iværksatte styrelsen en høring over bilagene med høringsfrist den 26. maj 2011. Høringen gav ikke anledning til bemærkninger fra branchen

Afrunding af sag vedrørende Fall Back i forbindelse med fejlmelding

Afrundingsbrev vedrørende TDC's omkostningsdokumentation for Fall Back i forbindelse med fejlmelding, som på nuværende tidspunkt gælder for TDC's standardtilbud på rå kobber, delt rå kobber og eBSA (marked 4 og 5)

TDC har redegjort for omkostningerne for Fall Back udført i forbindelse med fejlmelding. Styrelsen har vurderet dokumentationen og har på nuværende tidspunkt ikke yderligere spørgsmål.

IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke grundlag for at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt i relation til ovennævnte.

Vurdering af omkostningsdokumentation i forbindelse med TDC's Fiber BSA standardtilbud

IT- og Telestyrelsen har den 3. januar 2011 offentliggjort vurdering af omkostningsdokumentation i forbindelse med TDC’s Fiber BSA standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger.

IT- og Telestyrelsen arbejder for tiden på at færdigudvikle en fiber LRAIC-model, som skal udmønte sig i LRAIC-regulerede priser. En afgørelse om fastsættelse af priser efter modellen træffes inden udgangen af første kvartal 2011, og de LRAIC regulerede priser træder i kraft d. 1. april 2011.

Indtil dette sker, vil priserne for adgang til bredbåndstilslutninger via TDC's fiber blive reguleret efter historiske omkostningers metode. TDC har 3. december 2010 fremsendt standardtilbud for Fiber BSA (marked 5) og den bagvedliggende omkostningsdokumentation til IT- og Telestyrelsens kontrol.

Styrelsen har vurderet og stillet opklarende spørgsmål til den af TDC fremsendte omkostningsdokumentation.

På denne baggrund finder IT- og Telestyrelsen, at TDC lever op til telelovgivningens krav vedrørende omkostningsdokumentation ved prisfastsættelse efter historiske omkostningers metode. Der er derfor ikke grundlag for nærmere justering af priserne i TDC's Fiber BSA standardtilbud, indtil de LRAIC-regulerede priser træder i kraft.

Vurdering

Overordnet viser TDC's dokumentation - givet de anmeldte standardpriser og antagelser omkring kundebase - et årligt underskud af en betydelig størrelse. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at med et underskud af denne størrelse kræver det meget ændrede antagelser om kundeantal og/eller omkostninger, før resultatet bliver positivt, således at der i givet fald kunne kræves en nedjustering af TDC's fremsendte standardpriser.

Omsætning

Med hensyn til BSA adskiller TDC's priser sig ud fra en gennemsnitlig betragtning ikke væsentligt fra DONG's tidligere priser.

Priserne for eBSA 1 kanals QoS i Fiber BSA er i overensstemmelse med priserne for samme produkt i TDC's gældende Ethernet BSA standardtilbud, hvor BSA-produktet er baseret på rå kobber.

TDC anvender for Fiber BSA og eBSA 1 kanals QoS et kundegrundlag svarende til de kunder, TDC i det store hele overtog fra DONG.

Omsætningen på multicast er baseret på TDC's forventning til den efterspurgte kapacitet i 2011. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at denne ikke er undervurderet.

For yderligere spørgsmål kontakt vicedirektør Finn Petersen, fpt@itst.dk, tlf.: 35 45 01 10.

Afrunding af sag vedrørende TDC's standardtilbud vedrørende G.SHDSL

IT- og Telestyrelsen har den 21. september 2011 lukket sagen om TDC's produktspecifikation for G.SHDSL, som indgår i selskabets standardtilbud for eBSA

Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA (eBSA), som er en del af selskabets standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5). De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

Det omhandlede materiale har været i høring fra den 15. marts 2011 til den 6. april 2011.

Høringen har ikke givet anledning til bemærkninger fra branchen.

Med IT- og Telestyrelsens notat af 16. juni 2011 meddelte IT- og Telestyrelsen TDC, at det er styrelsens opfattelse, at G.SHDSL-produktet er omfattet af marked 6 (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb) og ikke marked 5.

TDC har på den baggrund den 24. august 2011 anmeldt, at selskabet har revideret sit standardtilbud for eBSA. I præamblen i produkttillægget for eBSA er der indsat en henvisning til IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse på marked 6. Endvidere fremgår det nu, at produkttillægget for eBSA - undtagen bilag 1f og 2c (som vedrører G.SHDSL) - udgør TDC's standardtilbud på marked 5, og at produkttillægget for eBSA er en del af standardtilbuddet på marked 6, for så vidt angår de ydelser, der fremgår af bilag 1f.

IT- og Telestyrelsen behandler i øjeblikket en sag om prissætningen for G.SHDSL.

Tilsynsafgørelser truffet i 2010, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

Afgørelse af 15. juli 2010 over for Telia på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias mobilnet (marked 7)

Afgørelse om omkostninger ved Points of Interconnect (POI) på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias mobilnet (marked 7)

På baggrund af en henvendelse fra TDC A/S har IT- og Telestyrelsen den 15. juli 2010 i medfør af telelovens § 65 truffet afgørelse om, at Telia på engrosmarkedet for terminering af trafik i Telias mobilnet (marked 7) skal imødekomme en anmodning fra TDC A/S om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik på vilkår, hvorefter Telia ikke må opkræve særskilt betaling for samtrafikpunkter (POI), samtrafikbundter og samtrafikkapacitet.

Begrundelsen for afgørelsen er bl.a., at det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at omkostninger til oprettelse og drift af samtrafikpunkter (POI), herunder etablering af samtrafikbundter og samtrafikkapacitet, er indeholdt i de minutpriser for mobilterminering, som ved styrelsens LRAIC-afgørelser er udmeldt over for alle fire LRAIC-regulerede mobiloperatører, herunder Telia.

Afgørelse vedr. prisen for ydelsen "opsætning af nettermineringspunkt" fra perioden den 1. januar 2010 til den 26. april 2010

Denne sag drejer sig om, hvorvidt TDC handlede i strid med den pålagte priskontrolforpligtelse, når TDC opkrævede betaling for to LRAIC-regulerede ydelser oprettelse m/tekniker og opsætning af nettermineringspunkt i de situationer, hvor opsætning af nettermineringspunkt var nødvendig.

IT- og Telestyrelsen finder i det konkrete tilfælde ikke, at der er tilstrækkelig grundlag for af fastslå, at den pris TDC opkrævede i perioden 1. januar 2010 til 26. april 2010 for opsætning af NTP-stik har været i strid med priskontrolforpligtelse, jf. telelovens § 51 f, som TDC er pålagt, således som den tidligere LRAIC-priskontrolafgørelse var udformet.

IT- og Telestyrelsen kan derfor i den konkrete sag ikke anfægte den af TDC opkrævede pris for perioden den 1. januar 2010 til den 26. april 2010.

Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet

IT- og Telestyrelsen har den 21. juni 2010 truffet afgørelse på baggrund af en klage fra Telia vedrørende adgang til TDC's fibernet

Telia har ved brev af 3. juni 2010 klaget til IT- og Telestyrelsen over mulig diskriminerende adfærd fra TDC på bredbåndsområdet.

Ifølge Telia har TDC i kraft af erhvervelsen af DONG Energy's fibernet tilgodeset det koncernforbundne YouSee ved at give selskabet mulighed for at udbyde produkter via fibernettet på et tidligere tidspunkt, end hvad Telia har haft mulighed for. Telia mener derfor, at TDC har været forpligtet til at udbyde sine wholesale produkter internt som ekstern samtidigt.

IT- og Telestyrelsen har truffet afgørelse om, at TDC i den konkrete sag ikke har handlet i strid med telelovens bestemmelser om ikke-diskrimination i forbindelse med YouSee's markedsføring af produkter, der tilbydes via TDC's fibernet.

Besvarelse af 19. maj 2010 af TDC's anmodning om forhåndsbesked efter telelovens § 77

IT- og Telestyrelsen har den 19. maj 2010 afvist en anmodning fra TDC om forhåndsbesked efter telelovens § 77 vedrørende den juridiske fortolkning af kriteriet almindelig fyldning i nettet i relation til kvalitetskravet i afgørelsen på marked 4.

IT- og Telestyrelsen har den 19. maj 2010 afvist en anmodning fra TDC om forhåndsbesked efter telelovens § 77.

Baggrunden herfor er, at det af TDC rejste spørgsmål er genstand for behandling i forbindelse med styrelsens tilsyn med TDC's standardtilbud på marked 4. I denne sag behandles spørgsmålet om CMP'ens betydning for TDC's adgang til at kunne blive undtaget fra kvalitetskravet som følge af almindelige fyldninger i nettet.

Udtalelse af 10. maj 2010 til TDC efter telelovens § 77

IT- og Telestyrelsen har den 10. maj 2010 sendt en udtalelse til TDC efter telelovens § 77 vedrørende spørgsmålet om idriftsættelse af visse fremskudte indkoblingspunkter før udløbet af varslingsperioden på seks måneder, jf. marked 4-afgørelsen af 1. maj 2009.

TDC har ved brev af 23. april 2010 anmodet IT- og Telestyrelsen om at afgive en forhåndsbesked efter telelovens § 77.

Anmodningen vedrører, hvordan varslingsforpligtelsen i styrelsens marked 4-afgørelse skal fortolkes i de undtagelsestilfælde, hvor TDC kan benytte et kortere varsel end seks måneder for etablering af fremskudte indkoblingspunkter.

Afgørelse på baggrund af Telenors klage af 29. september 2010

Telenor har anmodet IT- og Telestyrelsen om at træffe en tillægsafgørelse, hvorved der blev rettet op på de af Telenor anførte omregningsfejl.

Ved brev af 29. september 2010 klagede Telenor til IT- og Telestyrelsen over styrelsens afgørelse af 30. oktober 2009 vedrørende udmøntning af LRAIC-maksimalpriser for 2010. Telenor henviste til, at afgørelsen indeholdt "åbenlyse fejl" i relation til styrelsens omregning af de maksimale årlige BSA-priser til kvartalspriser. Telenor anmodede på den baggrund styrelsen om at træffe en tillægsafgørelse, hvorved der blev rettet op på de af Telenor anførte omregningsfejl.

IT- og Telestyrelsen har den 22. december 2010 truffet afgørelse i sagen på baggrund af Telenors klage. Styrelsen har ikke fundet anledning til at træffe en tillægsafgørelse til afgørelsen af 30. oktober 2009 og dermed imødekomme Telenors anmodning.

Afgørelse på baggrund af TDC's brev af 3. november 2010

TDC har anmodet IT- og Telestyrelsen om at ændre afgørelsen af 29. oktober 2010 med henblik på at foretage en korrigerende prisfastsættelse.

Ved brev af 3. november 2010 anmodede TDC IT- og Telestyrelsen om at ændre styrelsens LRAIC-model for 2011 og på den baggrund styrelsens afgørelse af 29. oktober 2010 om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2011. TDC henviste til, at styrelsens LRAIC-model indeholdt en åbenlys fejl, og at styrelsen på afgørelsestidspunktet var i besiddelse af de nødvendige oplysninger til at kunne udarbejde en korrekt model og dermed træffe en korrekt afgørelse. TDC anmodede på den baggrund styrelsen om at ændre afgørelsen af 29. oktober 2010 med henblik på at foretage en korrigerende prisfastsættelse.

IT- og Telestyrelsen har den 22. december 2010 truffet afgørelse i sagen på baggrund af TDC's anmodning. Styrelsen har ikke fundet anledning til at ændre styrelsens LRAIC-model og derpå styrelsens afgørelse af 29. oktober 2010.

Afgørelse om TDC's opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms slutbrugere

Sagen har sin baggrund i, at TDC i 2009 opkøbte selskaberne Fullrate og A+ Telecom, hvorefter selskaberne bliver underlagt samme regulering som TDC.

IT- og Telestyrelsen har den 22. december 2010 truffet afgørelse i klagesagen, som behandler problemstillinger i forhold til Fullrate og A+ Telecom.

Fullrate

Telia har rejst spørgsmål om, hvorvidt TDC har været berettiget til at opkræve transitbetaling for aflevering af trafik til Fullrate VoIP-slutkunder efter TDC's opkøb af selskabet.

IT- og Telestyrelsen fastslår, idet VoIP-trafik ikke er omfattet og dermed reguleret af styrelsens markedsafgørelser (markederne 9 og 10), har TDC ikke handlet i strid med telelovgivningen ved at opkræve transitafgift i forbindelse med aflevering af trafik til Fullrates VoIP-slutkunder.

A+ Telecom

Telia har rejst spørgsmål om, hvorvidt TDC efter opkøbet af A+ Telecom kan kræve, at trafikken udveksles på en anden lokalitet end den nuværende for, at Telia kan kræve, at prisen herfor er den regulerede termineringspris (lokaltakst).

IT- og Telestyrelsen fastslår, at TDC i medfør af markedsafgørelsen på marked 9 skal give Telia adgang til at aflevere trafikken til A+ Telecoms PSTN- og ISDN-slutkunder på lokalcentralen på Hørskætten til regulerede priser.

Afrunding af sag vedrørende TDC's standardtilbud m.v. på marked 5

IT- og Telestyrelsen har den 9. september 2010 lukket sagen om TDC's produkttillæg vedrørende Ethernet BSA samt tilhørende bilag på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

IT- og Telestyrelsen modtog henholdsvis den 31. maj og den 15. juni 2010 fra TDC et produkttillæg vedrørende Ethernet BSA samt tilhørende bilag under henvisning til, at det fremsendte udgjorde TDC's standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger.

Standardtilbuddene m.v. blev den 3. juni 2010 sendt i branchehøring med svarfrist den 1. juli 2010.

Ved svarfristens udløb havde ITST modtaget høringssvar fra Advokatsamfundet, Telia og Forbrugerrådet. Alene selskabet Telia havde bemærkninger til høringsmaterialet.

IT- og Telestyrelsen fandt på baggrund af en gennemgang af det aktuelle høringsmateriale samt Telias høringssvar anledning til at rette henvendelse til TDC med henblik på en afklaring af to bestemmelser i selskabets produkttillæg, nemlig:

 1. Bestemmelsen (pkt. 9) om SLA – hvor IT- og Telestyrelsen over for TDC henstillede, at selskabet ændrede bestemmelsen således, at den kom til at svare til bestemmelsen i TDC's standardtilbud på marked 4
 2. Bestemmelsen (pkt. 14.1) om TDC's opgørelse af kompensation – hvor IT- og Telestyrelsen anmodede TDC om at besvare, hvorvidt ordlyden "Kompensationen opgøres kvartalsvis" også indbefattede, at kompensationen udbetales kvartalsvis

For så vidt angår det første punkt, modtog IT- og Telestyrelsen den 9. august 2010 et i henhold til styrelsens anmodning revideret produkttillæg fra TDC vedrørende SLA.

For så vidt angår det andet punkt, har TDC ved e-mail af 8. september 2010 over for IT- og Telestyrelsen oplyst, at "kompensation for svigt iht. standardaftalerne opgøres pr. kvartal og udbetales pr. kvartal. Udbetaling er dog betinget af kundens anmoder om en opgørelse og udbetaling af kompensationen."

IT- og Telestyrelsen har på den baggrund ikke fundet anledning til på nuværende tidspunkt at foretage sig yderligere i sagen for så vidt angår styrelsens tilsyn med det høringsmateriale, der blev sendt i branchehøring den 3. juni 2010.

IT- og Telestyrelsen har derudover i perioden fra den 2. til den 9. juli 2010 modtaget reviderede bilag samt standardtilbud vedrørende Ethernet Transmission fra TDC. Styrelsen iværksatte på den baggrund den 9. juli 2010 en ny branchehøring over det senest modtagne materiale fra TDC. Høringsfristen udløb den 31. august 2010. For så vidt angår dette materiale fører styrelsen fortsat et tilsyn.

Afrunding af sag vedrørende Telenors reviderede standardtilbud af 20. januar 2010 på marked 16

IT- og Telestyrelsen har den 8. februar 2010 lukket sagen vedrørende Telenors reviderede standardtilbud af 20. januar 2010 på engrosmarkedet for mobilterminering (marked 16)

IT- og Telestyrelsen modtog den 20. januar 2010 Telenors nye standardtilbud med bilag på marked 16.

IT- og Telestyrelsen har gennemgået standardtilbuddet og har på nuværende tidspunkt ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Afrunding af sag vedrørende Telias reviderede standardtilbud af 19. januar 2010 på marked 16

IT- og Telestyrelsen har den 8. februar 2010 lukket sagen vedrørende Telias reviderede standardtilbud af 19. januar 2010 på engrosmarkedet for mobilterminering (marked 16)

IT- og Telestyrelsen modtog den 19. januar 2010 Telias nye standardtilbud med bilag på marked 16.

IT- og Telestyrelsen har gennemgået standardtilbuddet og har på nuværende tidspunkt ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Afrundingsbrev vedr. ændring i produkttillæg om samhusning af 4. oktober 2010

IT- og Telestyrelsen har den 26. oktober 2010 sendt et afrundingsbrev til TDC

TDC's anmeldte ændring til produkttillæg om samhusning omfattede en korrektion i afsnit 21.1 om kundens opsigelse af individuelle samhusninger, idet den oprindelige formulering eventuelt kunne misforstås til, at kunden kun har én måneds opsigelse, hvor den rent faktisk er 6 måneder.

Branchen har ikke haft bemærkninger til det opdaterede produkttillæg omhandlende samhusning, som bl.a. gælder for TDC's standardtilbud vedrørende engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, engrosmarkedet for bredbåndstilslutning og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb.

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet grundlag for at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt i relation til ovennævnte.

Afrundingsbrev af 27. maj 2010 over for TDC vedrørende selskabets anmeldelse af ændring i bilag om forholdet ved expressudbedring af mangelfuld leverance på henholdsvis marked 4, 8 og 12

Afrundingsbrev vedrørende TDC's anmeldelse af 27. april 2010 om ændring i bilag om forholdet ved expressudbedring ved mangelfuld leverance i relation til selskabets gældende standardtilbud på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4), engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8) og i relation til selskabets standardtilbud om ATM-BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 12)

IT- og Telestyrelsen har foretaget en branchehøring den 27. april 2010 over TDC's reviderede bilag modtaget s.d. om forholdet ved expressudbedring ved mangelfuld leverance, som gælder for selskabets standardtilbud på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4), engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8) og i relation til selskabets standardtilbud om ATM-BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 12).

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at ændringen i de berørte standardtilbud består i, at der under punkt B i bilagene er tilføjet følgende:

"Processen kan anvendes af Kunden inden for 14 kalenderdage fra klarmeldingsdatoen. Herefter er Kunden henvist til at fejlmelde iht. standardvilkårene om fejlmelding."

Derudover er der foretaget mindre justeringer i relation til selve tidsrummet for fejlindmeldelse, for Kundeservice åbningstid og for ny installation.

Branchen har ikke haft bemærkninger til de reviderede bilag omhandlende ovennævnte ændringer.

IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke grundlag for at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt i relation til ovennævnte.

Afrundingsbrev af 19. april 2010 til TDC vedrørende selskabets anmeldelse af 22. marts 2010 om ændring af generelle vilkår

IT- og Telestyrelsen har den 19. april 2010 afsendt et afrundingsbrev til TDC vedrørende selskabets anmeldelse af 22. marts 2010 om ændring af generelle vilkår for TDC’s standardtilbud vedrørende rå kobber/delt rå kobber og eBSA

IT- og Telestyrelsen har foretaget en høring af branchen den 24. marts 2010 over TDC's reviderede generelle vilkår, modtaget den 22. marts 2010.

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at ændringerne i standardtilbuddenes generelle vilkår består af følgende:

 • I punkt 5.4, 3. afsnit er følgende indsat: "Dette punkt 5.4 gælder ikke for selskaber i TDC-koncernen".
 • Der er tilføjet et nyt punkt 6.9 vedrørende "Behandling af Slutkundens personoplysninger".

Branchen har ikke haft bemærkninger til de reviderede generelle vilkår omhandlende ovennævnte ændringer.

IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke grundlag for at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt i relation til ovennævnte.

Afrundingsbrev af 5. maj 2010 over for TDC vedrørende selskabets anmeldelse af ændring i Generelle Vilkår i relation til de gældende standardtilbud på marked 4 og 12

Afrundingsbrev vedrørende TDC's anmeldelse af ændring i de Generelle Vilkår af 12. april 2010, som på nuværende tidspunkt bl.a. gælder for TDC’s standardtilbud vedrørende rå kobber/delt rå kobber og eBSA (marked 4 og 12).

IT- og Telestyrelsen har foretaget en branchehøring den 12. april 2010 over TDC's opdaterede Generelle Vilkår modtaget den 12. april 2010, som bl.a. gælder for selskabets standardtilbud vedrørende rå kobber/delt rå kobber og eBSA (marked 4 og 12).

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at ændringen i de berørte standardtilbud består af følgende:

- Der er tilføjet et nyt punkt 8.3 vedrørende "Wholesale Online"

Branchen har ikke haft bemærkninger til de opdaterede Generelle Vilkår omhandlende ovennævnte ændring.

IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke grundlag for at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt i relation til ovennævnte.

Tilsynsafgørelser truffet i 2009, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

Afgørelse af 23. november 2009 om prissætning af ydelsen "fall back"

TDC pålægges i afgørelsen at bringe ydelsen "fall back" fra selskabets standardtilbud på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) i overensstemmelse med markedsafgørelsen af 1. maj 2009. Dette indebærer, at udbyderen i tilfælde af en mislykket GDS-installation højst skal betales en pris svarende til en standardinstallation (oprettelse og "opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel").

Afgørelse af 30. oktober 2009 på engrosmarkedet for mobilaccess og -originering (marked 15)

IT- og Telestyrelsen har den 30. oktober 2009 truffet afgørelse vedrørende TDC's forsinkede indsendelse af samtrafikaftaler på marked 15

IT- og Telestyrelsen modtog henholdsvis den 1. og 12. oktober 2009 i alt 11 samtrafikaftaler fra TDC på engrosmarkedet for mobilaccess og -originering (marked 15). Samtrafikaftalerne er anmeldt senere end den lovbestemte frist på 14 dage. Styrelsen har således truffet afgørelse om, at TDC har handlet i strid med forpligtelsen til indsendelse af samtrafikaftaler. 

IT- og Telestyrelsen har endvidere udtryk kritik af, at TDC ikke har levet op til reguleringen.

Afgørelse af 18. august 2009 om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med lancering af nyt BSA-produkt

IT- og Telestyrelsen har den 18. august 2009 truffet afgørelse i sagen vedrørende Telenors klage over mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med TDC Branchesalgs lancering af nyt BSA-produkt (5 Mbit/s). IT- og Telestyrelsen har ikke fundet grundlag for at konstatere, at TDC A/S i forbindelse med lanceringen af nyt 5 Mbit/s BSA-samtrafikprodukt med tilhørende bredbåndstelefoni har handlet i strid med ikke-diskriminationsforpligtelsen i telelovens § 51 b ved at have videregivet oplysninger om produktet til TDC Detail på et tidligere tidspunkt end til selskabets eksterne kunder.

Afgørelse af 6. juli 2009 om høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter

IT- og Telestyrelsen har den 6. juli 2009 truffet afgørelse vedrørende TDC's priser for 30A. og 60A-strømydelser i en klagesag indbragt af Cybercity

IT- og Telestyrelsen påbyder herved TDC i standardtilbuddet for samhusning at indarbejde de i afgørelsen nævnte priser for de angivne accessoriske delelementer og tjenester, som ikke er LRAIC-regulerede og reguleres efter historiske omkostningers metode i overensstemmelse med de respektive markedsafgørelser.

Afgørelse af 2. juni 2009 om begrænsninger på 392 teknikhuse som følge af degradering

IT- og Telestyrelsen har den 2. juni 2009 truffet afgørelse i henhold til telelovens § 65. Afgørelsen vedrører TDC's kobberlinjer, som kan blive udsat for degradering i de 392 teknikhuse, som ikke er omfattet af TDC's Cable Management Plan og derved ikke er underlagt et krav om spectral shaping og etablering af beskyttelseszoner. IT- og Telestyrelsen finder det rimeligt, at TDC i den konkrete samtrafikaftale indfører en kompensationsordning for de linjer, der bliver udsat for degradering.

Afgørelse af 15. april 2009 efter telelovens § 76 om TDC's overholdelse af gennemsigtigheds- og ikke-diskriminationsforpligtelsen på engrosmarkedet for mobilaccess (marked 15)

IT- og Telestyrelsen har den 15. april 2009 truffet afgørelse i en sag indbragt af BiBoB, der anmodede styrelsen om, at pålægge TDC at udarbejde ikke-diskriminerende, gennemskuelige og objektive kriterier, der skulle indarbejdes i de offentliggjorte aftaler om markedsføringstilskud, som TDC måtte indgå med sine samarbejdspartnere. Alternativt anmodede BiBoB om, at TDC pålagdes at ophøre med at tildele markedsføringstilskud til gensælgere. IT- og Telestyrelsen konkluderer i afgørelsen, at TDC ikke på det foreliggende grundlag diskriminerer BiBoB ved tildelingen af markedsføringstilskud, ligesom styrelsen ikke finder grundlag for at fastslå, at TDC i denne sag har handlet i strid med reglerne i 2000-teleloven omkring gennemsigtighed".

Afgørelse af 19. februar 2009 vedrørende TDC's standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 12)

Ved afgørelsen har IT- og Telestyrelsen pålagt TDC at fjerne de vilkår i de fremsendte standardtilbud, som forpligter TDC til alene at yde kompensation til en operatør, i det omfang det samlede antal af kompensationsberettigende BSA-forbindelser pr. kvartal overstiger 10 % af det samlede leverede og fejlrettede BSA-forbindelser pr. kvartal.

Derudover er TDC ved afgørelsen pålagt løbende at regulere størrelsen på selskabets kompensationsforpligtelse, således at kompensationsbeløbet til enhver tid står i rimeligt forhold til de omkostninger, som en operatør vil have ved køb af en BSA-oprettelse uden teknikerbesøg.

Afgørelse af 16. september 2009 vedrørende TDC A/S' standardtilbud om hhv. fast operatørvalg og gensalg fastnet

IT- og Telestyrelsen har den 16. september 2009 truffet afgørelse over for TDC A/S vedrørende selskabets standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg af 13. januar 2009 og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet af 26. januar 2009, 13. februar 2009 og 25. juni 2009

Derudover er TDC ved afgørelsen pålagt løbende at regulere størrelsen på selskabets kompensationsforpligtelse, således at kompensationsbeløbet til enhver tid står i rimeligt forhold til de omkostninger, som en operatør vil have ved køb af en BSA-oprettelse uden teknikerbesøg.

Afgørelse af 19. februar 2009 vedrørende TDC's standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 12).
IT- og Telestyrelsen har ved afgørelsen pålagt TDC A/S i standardtilbuddet om fast operatørvalg at:

 • Indsætte en bestemmelse, således at operatøren er berettiget til kompensation, såfremt udførelsen af en FO-ordre ikke er foretaget senest på den i standardtilbuddets punkt 4.2 angivne frist.

IT- og Telestyrelsen har ved afgørelsen pålagt TDC A/S i standardtilbuddet om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet at:

 • Ændre standardtilbuddets punkt 5, 4. og 12. afsnit, samt punkt 6.1, 1. afsnit, således at det fremgår, at gensalg også omfatter engroskøb af de nævnte tjenester med henblik på videresalg til engroskunder.
 • Ændre standardtilbuddet, således at der i standardtilbuddet eller bilagene hertil indskrives typiske fejlretningstider for produkter vedrørende gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet.

Afrunding af sag vedrørende TDC's standardtilbud på marked 9 for hhv. Fullrate og A+ Telecom

Vedrørende TDC's standardtilbud med bilag af 1. september 2009 for hhv. Fullrate og A+ Telecom på marked 9

Afrunding af sag vedrørende TDC's standardtilbud af 1. september 2009 på marked 9 for hhv. Fullrate og A+ telecom

IT- og Telestyrelsen modtog den 3. september 2009 standardtilbud med bilag fra TDC A/S's koncernforbundne selskaber Fullrate og A+ Telecom på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 9).

I henhold til telelovens § 72, stk. 3, sendte IT- og Telestyrelsen standardtilbuddene i høring hos de interesserede parter i branchen.

Branchen tilkendegav i forbindelse med høringen over de indsendte standardtilbud, at der ikke var behov for, at TDC indsendte separate standardtilbud for selskaberne Fullrate og A+ Telecom, idet TDC's forpligtelser allerede er indeholdt i TDC's gældende standardtilbud.

TDC har fredag den 12. februar 2010 indsendt et revideret standardtilbud. Det af TDC's indsendte standardtilbud omhandler koncernens samlede aktiviteter på engrosmarkedet for fastnetterminering, hvorfor IT- og Telestyrelsen på nuværende tidspunkt ikke vil foretage sig yderligere i relation til ovennævnte problemstilling.

Da TDC's standardtilbud indeholder nye vilkår, vil det blive sendt i høring i branchen. Høringen vil blive lagt på styrelsen hjemmeside.

Fullrate: Standardtilbuddene med bilag af 1. september 2009

A+ Telecom: Standardtilbuddene med bilag af 1. september 2009

Afrundingsbrev af 15. juli 2009 vedrørende TDC's standardtilbud på marked 11, herunder relaterede høringssvar fra branchen

IT- og Telestyrelsen har den 15. juli 2009 sendt et afrundingsbrev til TDC vedrørende selskabets reviderede standardtilbud af 7. maj 2009 på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11)

Afrundingsbrev af 4. februar 2010 vedrørende TDC's standardtilbud samt bilag 1e om eBSA af 22. december 2009

IT- og Telestyrelsen har den 4. februar 2010 sendt et afrundingsbrev til TDC vedrørende selskabets reviderede standardtilbud om eBSA samt nyt bilag 1e Produktspecifikation for eBSA Enkanals Qos af 22. december 2009 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

IT- og Telestyrelsen har den 8. januar 2010 foretaget en branchehøring over TDC's opdaterede standardtilbud om eBSA af 22. december 2009 samt et nyt bilag 1e, Produktspecifikation for eBSA Enkanals Qos, af 22. december 2009 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12).

Branchen har ikke haft nogle bemærkninger til det opdaterede standardtilbud om eBSA samt bilag 1e på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning. 

IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke grundlag for at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt i relation til ovennævnte.

Afslutningsbrev af 30. oktober 2009 vedrørende nyt prisbilag af 5. januar 2009 om priser og gebyrer til standardtilbud om adgang til bredbåndskapacitet over TDC's kobber-abonnentlinier (ATM og Ethernet) (marked 12)

IT- og Telestyrelsen har den 30. oktober 2009 sendt et afslutningsbrev til TDC vedrørende manglende selvstændig prissætning af opsætning af KAP i TDC's prisbilag af 5. januar 2009 til selskabets standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12).

Afgørelse af 19. februar 2009 vedrørende TDC's standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 12)

Ved afgørelsen har IT- og Telestyrelsen pålagt TDC at fjerne de vilkår i de fremsendte standardtilbud, som forpligter TDC til alene at yde kompensation til en operatør, i det omfang det samlede antal af kompensationsberettigende BSA-forbindelser pr. kvartal overstiger 10 % af det samlede leverede og fejlrettede BSA-forbindelser pr. kvartal.

Derudover er TDC ved afgørelsen pålagt løbende at regulere størrelsen på selskabets kompensationsforpligtelse, således at kompensationsbeløbet til enhver tid står i rimeligt forhold til de omkostninger, som en operatør vil have ved køb af en BSA-oprettelse uden teknikerbesøg.

Afrundingsbrev af 21. december 2009 vedrørende standardtilbud af 5.november 2009

IT- og Telestyrelsen har afsluttet sit tilsyn med TDC's standardtilbud af 5. november 2009

TDC's standardtilbud af 5. november 2009 er udarbejdet efter TDC's nye aftalemodel.

IT- og Telestyrelsen rejste i forbindelse med kontrollen følgende punkter:

 • Manglende betaling
 • rykker- og inkasso procedurer
 • ændring af aftalen

TDC har under sagens behandling i IT- og Telestyrelsen rettet ind i overensstemmelse med styrelsens anmodninger og indsendt et opdateret standardtilbud af 17. december 2009.

IT- og Telestyrelsen har på den baggrund ikke fundet grundlag for at foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt i relation til standardtilbuddet.

Afgørelse af 3. juni 2009 vedrørende TDC's standardtilbud om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13)

IT- og Telestyrelsen har ved afgørelsen pålagt TDC at ændre bestemmelsen i punkt 4.2 i bilag 1 om leveringsbetingelser således, at den maksimale leveringstid for prognosticerede forbindelser med en kapacitet på mindre end eller lig med 2 Mbit/s, som ikke kræver anlægsarbejde, fastsættes til 20 arbejdsdage regnet fra tidspunktet for TDC's modtagelse af operatørens bestilling.

Branchehøringer samt høringssvar/indlæg i relation til marked 13

IT- og Telestyrelsens afgørelse af 2. september 2009 over Hi3G's standardtilbud af 19. juni 2008 på marked 16

IT- og Telestyrelsen har den 2. september 2009 truffet afgørelse over for Hi3G vedrørende selskabets standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS's mobilnet (marked 16)

Hi3G er ved IT- og Telestyrelsens afgørelse af 2. september 2009 blevet pålagt i selskabets standardtilbud at:

 • Fjerne punkt 7 og bilag B3 vedrørende implementering og ændring af nummerplan.
 • Indføre en bods-/kompensationsbestemmelse, som skal sikre modparten et tilstrækkeligt alternativ til ophævelse af aftalen, og som skal kunne tjene til at fremme den samtrafikudbydende parts incitament til at overholde en samtrafikaftale og således sikre, at denne udbyder i overensstemmelse med afgørelsen redeligt, rimeligt og rettidigt opfylder de forpligtelser, som udbyderne er pålagt i medfør af markedsafgørelsen.
 • Indskrive typiske fejlretningstider for produkter, der vedrører terminering af trafik i Hi3G's mobilnet.

IT- og Telestyrelsens afgørelse af 16. september 2009 vedrørende TDC's standardtilbud af 11. maj 2009 på marked 16

IT- og Telestyrelsen har den 16. september 2009 truffet afgørelse over for TDC vedrørende selskabets standardtilbud af 11. maj 2009 på engrosmarkedet for mobilterminering (marked 16)

IT- og Telestyrelsen har ved afgørelsen pålagt TDC A/S i standardtilbuddet om udveksling af trafik mobil mellem udbydere af telenet og teletjenester at:

 • tilrette standardtilbuddets pkt. 6.1. (Tilbudte samtrafiktjenester), således at det ikke af pkt. 6.1.A fremgår, at terminering af trafik fra andre net kræver aftale med TDC.
 • ændre standardtilbuddets pkt. 6.3. (Bestilling, afbestilling, oprettelse og drift), således at der heri henvises til standardtilbuddets bilag B og C for så vidt angår leveringstid samt priser for oprettelse og drift af samtrafikpunkter.
 • tilrette standardtilbuddets pkt. 6.6., 3. afsnit (Sikkerhed for samtrafiktjeneste), således at pkt. 6.6., 3. afsnit udgår af standardtilbuddet.
 • tilrette standardtilbuddets pkt. 8. (Afbrydelser, forstyrrelser m.v.), således at det gøres klart, at TDC alene kan afbryde samtrafik, såfremt afbrydelsen af samtrafik sker med begrundelse i de hensyn, der er opregnet i telelovens § 50 eller regler udstedt i medfør heraf.
 • afstemme vilkårene i standardtilbuddets pkt. 16.1.1. (Ophævelse ved mangler) og pkt. 16.2.1. (Ophævelse ved forsinkelse mv.), således at en bodsbestemmelse ved mangler og forsinkelse indarbejdes i standardtilbuddet.
 • tilrette standardtilbuddets pkt. 16.4.2 (Ansvarsbegrænsninger), således at det præciseres, at TDC kun kan fraskrive sig ansvar ved afbrydelse af samtrafik, såfremt afbrydelsen af samtrafik sker med begrundelse i de hensyn, der er opregnet i telelovens § 50 eller regler udstedt i medfør heraf.

IT- og Telestyrelsens afgørelse af 15. oktober 2009 vedrørende Barablu's standardtilbud af 2. juli 2009 på marked 16

IT- og Telestyrelsen har den 15. oktober 2009 truffet afgørelse over for Barablu vedrørende selskabets standardtilbud af 2. juli 2009 på engrosmarkedet for terminering i Barablu Mobile Limiteds mobilnet (marked 16)

Barablu er ved IT- og Telestyrelsens afgørelse pålagt i standardtilbuddet på marked 16 at:

 • indføre en kompensationsbestemmelse, som skal sikre modparten et tilstrækkeligt alternativ til ophævelse af aftalen, og som skal kunne tjene til at fremme den samtrafikudbydende parts incitament til at overholde en samtrafikaftale og således sikre, at denne udbyder i overensstemmelse med afgørelsen redeligt, rimeligt og rettidigt opfylder de forpligtelser, som udbyderen er pålagt i medfør af markedsafgørelsen.
 • ændre bestemmelserne i punkt 18 vedrørende "Governing law and jurisdiction" og punkt 19.5 og 19.6 vedrørende "Dispute resolution" således, at der i stedet for engelsk ret og værneting henvises til brugen af dansk lovgivning og værneting.
 • ændre bestemmelsen i punkt 5.6 vedrørende "Charges and payment" således, at der i stedet for betaling af morarente i form af "4% per annum above LIBOR" henvises til reglerne om morarente i den danske rentelov.
 • justere termineringsprisen i "Annex 1, Schedule 3" til 0,74 DKK således, at denne bringes i overensstemmelse med IT- og Telestyrelsens "Bedste Praksis" afgørelse af 29. september 2008.
 • indskrive typiske reparationstider i Annex 3 til standardtilbuddet for de tilfælde, hvor der er tale om netværksfejl, som påvirker modparten.

Afrunding af sag vedrørende TDC's standardtilbud af 1. oktober 2009 om samhusning

IT- og Telestyrelsen har den 2. februar 2010 lukket sagen vedrørende TDC's standardtilbud af 1. oktober 2009 om samhusning

IT- og Telestyrelsen modtog den 1. oktober 2009 TDC's nye standardtilbud med bilag om samhusning.

Standardtilbuddet blev sendt i branchehøring den 7. oktober 2009 med frist den 4. november 2009. Branchen har ikke haft bemærkninger til det omhandlede standardtilbud.

IT- og Telestyrelsen har gennemgået standardtilbuddet og har på nuværende tidspunkt ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere i sagen.

Afrundingsbrev af 11. september 2009 vedrørende TDC's standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning på marked 8

IT- og Telestyrelsen har den 11. september 2009 sendt et afrundingsbrev til TDC i sagen vedrørende selskabets standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8)

Afgørelse af 6. juli 2009 om høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter

IT- og Telestyrelsen har den 6. juli 2009 truffet afgørelse vedrørende TDC's priser for 30A. og 60A-strømydelser i en klagesag indbragt af Cybercity.

IT- og Telestyrelsen påbyder herved TDC i standardtilbuddet for samhusning at indarbejde de i afgørelsen nævnte priser for de angivne accessoriske delelementer og tjenester, som ikke er LRAIC-regulerede og reguleres efter historiske omkostningers metode i overensstemmelse med de respektive markedsafgørelser.

Afgørelse af 29. juni 2009 vedrørende standardtilbud af 26. januar 2009

IT- og Telestyrelsen har den 29. juni 2009 truffet afgørelse vedrørende TDC's standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8), engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11), engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12) og engrosmarkedet for.

Høringssvar fra branchen i relation til TDC's standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning

Afgørelse af 19. juni 2009 om opfølgning på undersøgelse af TDC's forretningsgange for visse samtrafikprodukter

IT- og Telestyrelsen har den 19. juni 2009 truffet afgørelse over for TDC

Afgørelse om TDC's forretningsgange for visse samtrafikprodukter

IT- og Telestyrelsen har over for TDC truffet afgørelse om, at det forhold, at bredbåndsudbydere, der aftager engrosbredbåndsprodukter af TDC, ikke kan gennemføre en flytning af en bredbåndsforbindelse via et web-baseret interface, er i strid med den pligt om ikke-diskrimination, som TDC er pålagt. Det skyldes, at TDC's detailforretning selv kan gennemføre sådanne flytninger via et it-system.

Baggrunden for IT- og Telestyrelsens afgørelse er en undersøgelse, som Teknologisk Institut har gennemført for styrelsen. Undersøgelsen har fokus på TDC's forretningsgange for bestilling, levering m.v. af samtrafikprodukterne rå kobber og bit-stream-access (BSA), som begge bruges til levering af bredbånd.

På baggrund af undersøgelsen har IT- og Telestyrelsen endvidere pålagt TDC at ændre de standardaftaler, som selskabet skal tilbyde dets engroskunder, på to punkter.

Endelig har IT- og Telestyrelsen fundet grundlag for at anmode TDC om fremadrettet at give styrelsen oplysninger om selskabets leveringstider for de i undersøgelsen omhandlede samtrafikprodukter. Formålet hermed er at kunne vurdere, om der er forskelle i de leveringstider, som andre bredbåndsudbydere oplever i forhold til de leveringstider, der gælder for TDC selv.

Allerede inden undersøgelsen blev afsluttet, har TDC desuden ændret sine forretningsgange på tre (andre) områder til fordel for selskabets engroskunder.

Samlet set har undersøgelsen således sat stort fokus på TDC's forretningsgange og ført til flere forbedringer.

Tilsynsafgørelser truffet i 2008, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud vedrørende samtrafikaftaler

Afgørelse efter telelovens § 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem TDC og Hi3G

IT- og Telestyrelsen har den 11. november 2008 truffet afgørelse i en sag, hvor TDC og Hi3G har anmodet IT- og Telestyrelsen om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem TDC og HI3G. IT- og Telestyrelsen fastslår i afgørelsen, at TDC's og HI3G's anmodning om ikke at offentliggøre priser og vilkår i samtrafikaftalen mellem TDC og Hi3G ikke kan imødekommes , jf. 2000-telelovens § 63, stk. 3.

Afgørelse efter telelovens § 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og Bibob

IT- og Telestyrelsen har den 10. november 2008 truffet afgørelse i en sag, hvor Sonofon A/S har anmodet IT- og Telestyrelsen om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og Bibob A/S. IT- og Telestyrelsen fastslår i afgørelsen, at Sonofons anmodning om ikke at offentliggøre priser i samtrafikaftalen mellem Sonofon og Bibob ikke kan imødekommes , jf. 2000-telelovens § 63, stk. 3.

Afgørelse efter telelovens § 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB

IT- og Telestyrelsen har den 10. november 2008 truffet afgørelse i en sag, hvor Sonofon A/S har anmodet IT- og Telestyrelsen om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Mobil A/S. IT- og Telestyrelsen fastslår i afgørelsen, at Sonofons anmodning om ikke at offentliggøre priser i samtrafikaftalen mellem Sonofon og CBB ikke kan imødekommes , jf. 2000-telelovens § 63, stk. 3.

Afgørelse i relation til Cybercitys klage om diskrimination i forbindelse med TDC's samlerabat

Afgørelse af 7. november 2008 vedrørende Cybercitys klage om diskrimination i forbindelse med TDC's samlerabat. Klagen indeholdt to separate klagepunkter: Dels over TDC A/S (TDC) fortsatte anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens1 § 64, og dels over diskrimination i forbindelse med TDC s samlerabat i strid med den ikkediskriminationsforpligtelse, som TDC er pålagt på flere engrosmarkeder, jf. telelovens § 51b. Klagen afvises på baggrund af den af TDC implementerede løsningsmodel.

Bilag til afgørelse om Cybercitys klage om diskrimination i forbindelse med TDC's samlerabat

Bilag til at afgørelse af 7. november 2008, indeholdende den samlede sagsfremstilling.

Afgørelse efter telelovens § 65 om multipleksering af kredsløb i forbindelse med transmissioner

IT- og Telestyrelsen har den 2. oktober 2008 truffet afgørelse om en anmodning fra Telia om at ændre en mellem Telia og TDC indgået individuel aftale. Styrelsen har truffet afgørelse om, at Telias anmodning om adgang til samtrafikproduktet multipleksering efter løsning 2 af terminerende segmenter af faste kredsløb, hvorved udbyderen beder TDC om at foretage multiplekseringen, således at udbyderen kun skal håndtere STM-1 kredsløb, er rimelig i henhold til kriterierne herfor i telelovens § 65, stk. 1. Prisen for multipleksering efter løsning 2 skal følge den derpå lagte forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Idet der ikke i øjeblikket er fastsat en pris herfor i IT- og Telestyrelsens årlige afgørelser efter denne metode, skal prisen reguleres efter historiske omkostningers metode.

Afgørelse efter telelovens § 76 om klage fra Cybercity over TDC's påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 truffet afgørelse om en klage fra Cybercity over TDC's påbegyndelse af anvendelse af tillægspriser for standardydelser. Styrelsen har truffet afgørelse om, at TDC har været berettiget til at indføre en særskilt betaling for fejlretning med et serviceniveau, der indebærer, at TDC påbegynder dette indenfor 12 arbejdstimer fra modtagelsen af fejlmeldingen, således som dette tidligere har været indeholdt i Cybercitys aftaler.

Afgørelse af 11. juli 2008 om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere termineringstakster

IT- og Telestyrelsen har den 11. juli 2008 truffet afgørelse om en klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere termineringstakster. Styrelsen har truffet afgørelse om, at der ikke er grundlag for at statuere, at TDC diskriminerede Telia, da TDC forhøjede prisen for terminering af transiterede opkald gennem TDC's fastnet. Styrelsen har derimod fundet, at TDC diskriminerede Telia, da TDC forhøjede prisen for at terminere opkald direkte i TDC's mobilnet.

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens § 64

IT- og Telestyrelsen har den 2. juli 2008 truffet afgørelse, hvor styrelsen afviser Cybercitys anbringende om, at TDC i det konkrete tilfælde har overtrådt telelovens § 64, idet IT- og Telestyrelsen ikke finder det godtgjort, at TDC har overført oplysninger fra TDC's engrosafdeling til TDC Privat (nuværende TDC Detail). I spørgsmålet om mulig anvendelse af vildledende markedsføringsmateriale har IT- og Telestyrelsen i medfør af forvaltningslovens § 7, stk. 2 videregivet denne del af sagen til Forbrugerombudsmanden den 23. marts 2007.

Afgørelse om endelige vilkår for Cybercitys adgang til samtrafikprodukterne rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik hos TDC

IT- og Telestyrelsen har den 1. juli 2008 truffet afgørelse som opfølgning på en mæglingssag mellem TDC og Cybercity vedrørende parternes aftale om rå kobber, delt rå kobber og udveksling af trafik.

Det lykkedes ikke parterne at opnå enighed under mæglingen, og Cybercity anmodede på den baggrund IT- og Telestyrelsen om at fastsætte endelige vilkår for parternes aftaler om samtrafik på det pågældende område. IT- og Telestyrelsen har i afgørelsen vurderet en lang række punkter i parternes aftale. Det vedrører bl.a. fejlretningsprocedure, værneting ved tvister og indskrivelse af varslingsfrister for fremskudte indkoblingspunkter.

Afgørelse efter telelovens § 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter

IT- og Telestyrelsen har den 21. maj 2008 efter anmodning fra Cybercity truffet afgørelse om, hvorvidt TDC's prisstruktur for så vidt angår strømforsyning og kabelfordeler i forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter er rimelig efter telelovens § 65. IT- og Telestyrelsen har med afgørelsen i medfør af TDC's samhusningsforpligtelse pålagt TDC at give adgang til strøm, som forsyner det fremskudte indkoblingspunkt til en pris baseret på den priskontrolsforpligtelse TDC er pålagt. Samtidig har styrelsen pålagt TDC, i medfør af forpligtelsen om at give adgang til delstrækninger af rå kobber og delt rå kobber, at give adgang til kabelfordeleren til en pris baseret på den pålagte priskontrolsforpligtelse. Da priserne for strømforsyning og kabelfordeler endnu ikke er fastsat som en del af LRAIC-modellen, reguleres priserne efter historiske omkostningers metode. Desuden fastslår IT- og Telestyrelsen i afgørelsen et generelt princip om, at fremskudte indkoblingspunkter som udgangspunkt også er dækket af TDC's forpligtelse til at give adgang til samhusning.

Afgørelse efter telelovens § 76 vedrørende TDC A/S' markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder

IT- og Telestyrelsen har den 20. maj 2008 truffet afgørelse om, at TDC A/S har overtrådt telelovens § 64. Eftersom overtrædelse af telelovens § 64 kan straffes med bøde, har IT- og Telestyrelsen samtidig med afgørelsen indgivet anmeldelse af forholdet til Politidirektøren i København.

Afgørelse vedr. håndteringsvarsel i forbindelse med varsling af prisændringer

IT- og Telestyrelsen har den 21. februar 2008 truffet afgørelse i en sag om indførelse af et håndteringsvarsel i Tele2's aftale med TDC om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. IT- og Telestyrelsen fandt det rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at ændre parternes aftale af 12. juli 2005 om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet, således at der indføjes et vilkår i form af et håndteringsvarsel, som indebærer, at TDC i henhold til parternes aftale, uden ugrundet ophold skal varsle Tele2, som aftager fastnettjenester på gensalgsvilkår, individuelt og direkte ved e-mail, når TDC har truffet beslutning om ændring af detailpriserne.

Afgørelse vedr. klage over TDC's diskrimination af Tele2 ved varsling af slutbrugerpriser

IT- og Telestyrelsen har den 21. februar 2008 truffet afgørelse i en sag på baggrund af en klage fra Tele2 over TDC Totalløsningers diskriminering af Tele2 i forbindelse varslede prisændringer på fastnetabonnementer. IT- og Telestyrelsen fandt, at TDC havde handlet i strid med ikke-diskriminationsforpligtelsen pålagt på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8), jf. telelovens § 51b. Beslutningen om ændrede fastnetabonnementspriser på detailniveau var således ikke blevet meddelt Tele2, der i kraft af en samtrafikaftale med TDC aftager gensalgsproduktet fastnetabonnementer, samtidig og på samme vilkår, som beslutningen herom blev udmeldt internt i TDC.

Afgørelse efter telelovens § 76 vedr. Telenor Danmark Holding A/S' forpligtelser efter opkøb af Tele2

IT- og Telestyrelsen udstedte den 4. februar 2008 påbud om overholdelse af pålagte forpligtelser overfor Telenor Danmark Holding A/S. Afgørelsen påbyder Telenorkoncernen at overholde de forpligtelser, der blev pålagt i markedsafgørelsen af 24. januar 2006 på marked 16 overfor Telenor (Sonofon). Afgørelsen indskærper blandt andet at forpligtelserne pålagt Telenor også gælder Tele2 og derfor skal overholde samme forpligtelser som Sonofon på engrosmarkedet for terminering af trafik i Sonofons mobilnet.

Afgørelse af 20. februar 2008 om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med Telelovens § 64

Afgørelsen er relateret til fortolkningen af telelovens § 64 og påbyder TDC at ophøre med at anvende de oplysninger der tidligere er videregivet fra TDC Branchesalg til TDC Retail i strid med telelovens § 64.

Klage fra Telenor vedrørende TDC's fortsatte anvendelse af ulovligt udvekslede oplysninger

IT- og Telestyrelsen har den 16. december 2008 truffet afgørelse på baggrund af en klage fra Telenor A/S. Klagen omhandlede TDC's fortsatte anvendelse af ulovligt udvekslede oplysninger i forbindelse med anvendelsen af en samlerabat (dobbeltdækningsproblematikken), herunder diskrimination, udsendelse af opsigelsesbreve vedrørende samlerabat til de af TDC s kunder, samt TDC's opsigelse af samlerabat gennem dagspressen. For så vidt angik spørgsmålet om diskrimination, så traf IT- og Telestyrelsen afgørelse herom den 7. november 2008. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der ikke er grundlag for, at styrelsen foretager sig yderligere i anledning af klager indbragt af Telenor i relation til den såkaldte dobbeltdækningsproblematik, da spørgsmålet behandles ved de danske domstole.

Klage fra telenor vedrørende TDC's fortsatte anvendelse af ulovligt udvekslede oplysninger

IT- og Telestyrelsen har den 16. december 2008 truffet afgørelse på baggrund af en klage fra Telia A/S. Klagen omhandlede TDC's fortsatte anvendelse af ulovligt udvekslede oplysninger i forbindelse med anvendelsen af en samlerabat (dobbeltdækningsproblematikken), samt udsendelsen af opsigelsesbreve vedrørende samlerabat til TDC's kunder. IT- og Telestyrelsen har lagt vægt på, at Telia ved IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar 2008 har fået, hvad der må sidestilles med "fuldt ud medhold" i denne del af Telias klage, og styrelsen har endvidere lagt vægt på, at den omtvistede anvendelse af oplysninger er ophørt. IT- og Telestyrelsen foretager sig derfor ikke yderligere for så vidt angår spørgsmålet om den fortsatte anvendelse af ulovligt udvekslede oplysninger. For så vidt angår spørgsmålet om opsigelsesbrevet så finder IT- og Telestyrelsen ikke anledning til at foretage sig yderligere i relation til denne del af Telias klage, da spørgsmålet behandles ved de danske domstole.

Afgørelse af 19. december 2008 vedrørende TDC's standardtilbud om fast operatørvalg og standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på marked 8IT- og Telestyrelsen har den 19. december 2008 truffet afgørelse vedrørende TDC's standardtilbud af 21. juni 2006 om fast operatørvalg og standardtilbud af 12. september 2007 om gensalg af tjenester m.v. på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8)

IT- og Telestyrelsen har den 19. december 2008 truffet afgørelse vedrørende TDC's standardtilbud af 21. juni 2006 om fast operatørvalg og standardtilbud af 12. september 2007 om gensalg af tjenester m.v. på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8)

Med afgørelsen har IT- og Telestyrelsen pålagt TDC at ændre standardtilbuddet på 10 punkter. Herudover har TDC i forbindelse med behandlingen af standardtilbud tilkendegivet, at selskabet - i overensstemmelse med IT- og Telestyrelsens anvisninger - vil ændre standardtilbuddene på en række punkter. IT- og Telestyrelsen har derfor ikke fundet det påkrævet at træffe afgørelse på disse punkter.

Afgørelse vedrørende standardtilbud af 18. februar 2006 om udveksling af trafik mellem udbydere af telenet og teletjenester på engrosmarkedet for fastnetterminering (Marked 9)

IT- og Telestyrelsen har den 14. juli 2008 truffet afgørelse vedrørende standardtilbud af 18. februar 2006 om udveksling af trafik mellem udbydere af telenet og teletjenester på engrosmarkedet for fastnetterminering (Marked 9) for så vidt angår spørgsmålet om TDC alene kan gives mulighed for ensidigt at ændre i regulatorisk fastsatte priser samt i tekniske specifikationer, hvor ændringen er uden betydning for den rette funktion og virkemåde af de aftalte produkter.

Afgørelse af 11. november 2008 vedrørende TDC's standardtilbud om rå kobber og delt rå kobber på marked 11

IT- og Telestyrelsen har den 11. november 2008 truffet afgørelse vedrørende TDC's standardtilbud om rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11).

Med afgørelsen har IT- og Telestyrelsen pålagt TDC at give online adgang til oplysning om, hvorvidt der findes ledig rå kobber og delt rå kobber i forhold til en given slutkunde eller given lokalitet, inden ordreafgivelse. TDC har i forbindelse med behandlingen af standardtilbud tilkendegivet, at selskabet - i overensstemmelse med IT- og Telestyrelsens anvisninger - vil ændre standardtilbuddene på en række punkter. Dette drejer sig bl.a. om vilkår vedr. afvisning, definitioner, leveringstider, TDC's direkte kontakt til operatørens slutkunder samt ophævelse. IT- og Telestyrelsen har derfor ikke fundet det påkrævet at træffe afgørelse på disse punkter. IT- og Telestyrelsen har udskilt et enkelt aftalepunkt vedrørende kvalitet på rå kobber produkterne til særskilt behandling.

Afgørelse af 17. april 2008 vedrørende TDC's standardtilbud om transmissionsydelser på marked 13

IT- og Telestyrelsen har den 17. april 2008 truffet afgørelse vedrørende TDC's standardtilbud om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13). Med afgørelsen har IT- og Telestyrelsen pålagt TDC at ændre standardtilbuddet på to punkter. Det ene vedrører omfanget af de produkter, der er omfattet af standardtilbuddet. Det andet vedrører standardtilbuddets bestemmelser om TDC's adgang til at ophæve en aftale om samtrafik som følge af den samtrafikkøbende udbyders misligholdelse.

Tilsynsafgørelser truffet i 2007, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud.

Afgørelse af 7. december 2007 efter telelovens § 65 om online adgang til oversigt over EN-numre (kredsløb), der berøres af teknikhuse med DSLAM-udstyr

IT- og Telestyrelsen har den 7. december 2007 truffet afgørelse i en sag, hvor Cybercity har anmodet om, at IT- og Telestyrelsen fastsætter vilkår i selskabets rå kobber-aftaler med TDC om, at TDC skal give Cybercity online adgang til løbende opdateret oversigt over EN-numre (kredsløb), der berøres af TDC's teknikhuse, der indeholder DSLAM-udstyr. IT- og Telestyrelsen har truffet afgørelse om, at styrelsen ikke kan imødekomme Cybercitys anmodning om at fastsætte det af Cybercity ønskede , idet et sådant vilkår ikke er rimeligt, jf. telelovens § 65, stk. 2. IT- og Telestyrelsens har ved sin afgørelse blandt andet lagt vægt på, at Cybercity på anden vis har adgang til oplysninger over EN-numre, der berøres af TDC's teknikhuse med DSLAM-udstyr, og at TDC ikke i dag har udviklet et system, der giver mulighed for den online adgang til oplysninger, som Cybercity ønsker. Afgørelsen er truffet i medfør af telelovens 65, stk. 1 og 2, og styrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11).

Afgørelse af 13. november 2007 vedr. fastsættelse af vilkår i Tele2's og TDC's aftale om rå kobber

IT- og Telestyrelsen har den 13. november 2007 truffet afgørelse som opfølgning på en mægling mellem TDC og Tele2. Parterne kunne ikke komme til enighed ved mæglingen, og Tele2 bad derfor IT- og Telestyrelsen om at fastsætte vilkår for samtrafik. ITST har i afgørelsen taget stilling til en lang række aftalepunkter i parternes aftale. Det vedrører bl.a. - en præcisering af TDC's muligheder for at foretage ændringer i aftalen uden genforhandling - lempeligere krav om prognoser, som skal leveres til TDC - krav om, at TDC etablerer online adgang for konkurrerende udbydere til at se, om der er ledigt rå kobber - krav om kortere leveringstider for rå kobber (Gør-det-selv) - krav om, at der etableres en bodsbestemmelse i aftalen - så TDC skal betale kompensation ved forsinket og mangelfuld levering.

Afgørelse af 7. november 2007 om TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion

IT- og Telestyrelsen har den 7. november 2007 truffet afgørelse i en sag, hvor TDC har afvist bestillinger på etablering af rå kobberforbindelser, som senere er genbestilt og bekræftet at kunne etableres som BSA uden samproduktion. IT- og Telestyrelsen har i medfør af telelovens § 76, stk. 1, truffet afgørelse om, at TDC har handlet i strid med ikke-diskriminationsforpligtelsen i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 om engrosmarkedet for ubundet adgang (marked 11) ved at have implementeret og fulgt forskellige leveranceprocesser for hhv. rå kobber og BSA uden samproduktion med og uden teknikerbesøg, hvilket har kunnet føre til, at der er blevet etableret forbindelser baseret på BSA uden samproduktion, som ikke har kunnet etableres som rå kobber-forbindelser, og dermed til konkurrencemæssige fordele for udbydere af bredbåndstjenester via BSA-platformen. TDC har oplyst, at selskabet med virkning fra 17. september 2007 har foretaget en tilretning og ensartning af leveranceprocesserne, og at de forskelle i leveranceprocesserne, der er redegjort for ovenfor, således har været elimineret siden nævnte dato. TDC har yderligere oplyst, at afvisningskriterierne for hhv. rå kobber og BSA uden samproduktion fra den nævnte dato er ens bortset fra forskelle, der er knyttet til produkternes natur. Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC's overtrædelse af ikke-diskriminationsforpligtelsen som nævnt ovenfor er bragt til ophør

Afgørelse vedr. adgang til løbende opdateret oversigt over ledig dark fiberkapacitet

IT- og Telestyrelsen har den 9. oktober 2007 truffet afgørelse i en sag, hvor Cybercity A/S har anmodet IT- og Telestyrelsen om at vurdere rimeligheden i Cybercitys anmodning om adgang til en løbende opdateret oversigt over ledig dark fiberkapacitet i relation til Cybercitys ønske om indgåelse af samtrafikaftale med TDC om ubestykket lyslederinfrastruktur (dark fiber). IT- og Telestyrelsen har endvidere foretaget en vurdering af, om det vil være rimeligt at pålægge TDC at stille en oversigt over nedgravet fiberkapacitet til rådighed for Cybercity. IT- og Telestyrelsens har afgjort, at Cybercitys anmodning om adgang til en løbende opdateret oversigt over ledig ubestykket fiber eller en oversigt over nedgravet fiberkapacitet ikke er rimelig i henhold til telelovgivningens regler herom. Afgørelsen er truffet i medfør af telelovens § 65.

Udkast til afgørelse af 27. september 2007 vedr. reguleret adgang til multicast og multikanal

Cybercity har den 10. november 2006 over for IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 65 anmodet om, at der gives reguleret adgang til BSA produkterne multicast og multikanal. IT- og Telestyrelsen har i udkast til afgørelse vedr. reguleret adgang til multikanal og multicast af 27. september 2007 vurderet, at BSA multikanal og multicast falder indenfor definitionen af BSA produktet, som er fastsat i styrelsens afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (M12). TDC har i selskabets høringssvar af 19. oktober 2007 vedr. reguleret adgang til BSA produkterne multikanal og multicast oplyst, at TDC agter at tage IT- og Telestyrelsens anvisninger fra afgørelsesudkastet til efterretning og tilbyde adgang til BSA produkterne multikanal og multicast på regulerede vilkår. IT- og Telestyrelsen har på baggrund heraf anmodet om, at TDC inden den 30. november 2007 indsender opdaterede bilag til standard tilbuddet på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (M12) med angivelse af BSA produkterne multikanal og multicast.

Afgørelse af 4. september 2007 vedr. anmodning om adgang til kabelkanaler

IT- og Telestyrelsen traf afgørelse om vedr. Cybercitys §65 anmodning om adgang til kabelkanaler. IT- og Telestyrelsen fandt ikke, at Cybercitys anmodning var rimelig.

Afgørelse af 22. august 2007 vedr. intern kabling (hjemvist sag)

IT- og Telestyrelsen fandt, at den rejste problematik vedrørende intern kabling ikke længere var relevant, idet der med tillægsafgørelserne var taget stilling til omfanget af adgangen til intern kabling.

Afgørelse af 23. juli 2007 om fastsættelse af foreløbige vilkår for Cybercitys adgang til BSA

IT- og Telestyrelsen traf afgørelse om fastsættelse af foreløbige vilkår for Cybercitys adgang til BSA. De foreløbige vilkår blev fastsat svarende til parternes tidligere, aftale, bortset fra ændret vilkår om prisregulering

Forhåndsbesked af 27. juli 2007 vedr. videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere til Cybercity

IT- og Telestyrelsens vurderede, at det ikke ville være i strid med telelovens § 64, at TDC udleverede en oversigt over antal og placering af logiske kabler samt antal anvendte, ledige og fejlramte forbindelser i et givent område til Cybercity.

Notat vedrørende pligt til at tilbyde samhusning i gadeskabe, teknikhuse 26. juni 2007

Samhusning i teknikhuse og gadeskabe mv.
 

Afgørelse af 11. juni 2007 vedr. omkostningsdokumentation 2005 for priser i TDC's standardtilbud

IT- og Telestyrelsen traf afgørelse vedr. priser i standardtilbud, og påbød TDC at ændre standardtilbuddene for rå kobber, delt rå kobber, BSA og samhusning med hensyn til priserne for en række accessoriske delelementer og tjenester, som ikke er LRAIC regulerede, og derfor reguleres efter historiske omkostningers metode.

Udtalelse af 9. marts 2007 vedr. varslingsprocedurer i forbindelse med TDCs netudbygning

IT- og Telestyrelsen udtalte vedr. varslingsprocedurer i forbindelse med TDCs netudbygning, at idet TDC har etableret varslingsprocedurer, som indebærer, at de øvrige udbydere varsles om TDCs etableringer af teknikhuse og gadeskabe eller lign. med hhv. 6 og 2 måneders varsel, finder IT- og Telestyrelsen ikke anledning til at pålægge TDC yderligere forpligtelser.

Afgørelse af 16. februar 2007 vedr. fjernelse af krydstaleforbehold

IT- og Telestyrelsens traf afgørelse vedr. § 65 anmodning fra Cybercity om vilkår for Cybercitys adgang til "delt rå kobber". Afgørelsen indebærer, at "delt rå kobber", som minimum skal kunne understøtte levering af bredbåndsforbindelser med en minimumskapacitet på 144 kbit/s.

Afgørelse af 31. januar 2007 vedr. annualisering af betaling for opsætning af KAP-stik

IT- og Telestyrelsen traf afgørelse vedr. § 65 anmodning fra Cybercity om hvorvidt der skal være mulighed for at betale for ydelsen "Opsætning af KAP-stik" som en løbende abonnementsbetaling. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC skal sikres, at omkostningerne ved opsætning af KAP-stik bliver dækket under det kundeforhold, der foranlediger opsætningen, og at dette bedst sikres ved, at TDC fortsat kan opkræve betalingen som en engangs oprettelsesafgift. IT- og Telestyrelsens behandling af Cybercitys anmodning, gav derfor ikke anledning til ændring af de nuværende forhold.

Notat vedrørende pligt til at tilbyde samhusning i gadeskabe, teknikhuse af 26. juni 2007

Afgørelse af 14. december 2007 vedrørende TDC's standardtilbud på marked 12

IT- og Telestyrelsen har den 14. december 2007 truffet afgørelse vedrørende TDCs standardtilbud af 14. august 2006 om Lokal adgang til bredbåndskapacitet over TDCs kobber-abonnentlinier, standard tilbud af 14. august 2006 om Adgang til Bredbåndskapacitet over TDCs kobber-abonnentlinier og standard tilbud af 14. august 2006 om ATM-transmission af BSA-trafik på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 12)

IT- og Telestyrelsen har den 14. december 2007 truffet afgørelse vedrørende TDCs standard tilbud på marked 12.

IT- og Telestyrelsen pålægger TDC forpligtelser i forbindelse med afgørelsen vedrørende standard tilbud af 14. august 2006 om produkter på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (M12).

IT- og Telestyrelsens afgørelse har virkning for fremtidige standard tilbud vedrørende samme samtrafikprodukter. Dette betyder, at de fastsatte vilkår skal fremgå af TDCs til enhver tid gældende standard tilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12).

Tilsynsafgørelser truffet i 2006, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud

Afgørelse af 22. december 2006 vedr. omkostningsdokumentation 2005 for priser i standardtilbud til TDC

Afgørelse af 21. december 2006 vedr. foreløbige vilkår for adgang til Cybercitys samtrafikprodukter og udveksling af trafik hos TDC til Cybercity 

Afgørelse af 8. november 2006 vedr. fastsættelse af gensalgspriser - marked 8 til TDC 

Afgørelse af 7. november 2006 om TDC's diskriminering af Tele2 i forbindelse med lanceringen af BSA uden samproduktion 

Afgørelse af 31. oktober 2006 vedr. prissætning af kundeoverdragelser til Tele2 og TDC Afgørelse af 10. oktober 2006 vedr. Cybercitys § 65 anmodning i forbindelse med VDSL2 

Afgørelse af 9. august 2006 vedr. påbud efter telelovens §76 til TDC 

Afgørelsen af 04. august 2006 vedr. klager fra selskaberne Tele2, Telia Danmark og Update Danmark A/S over TDC varslet afbrydelse af samtrafik til Telia Danmark 

Udtalelse af 7. februar 2006 vedr. fortolkning af vilkår ved afregning af TDC samtrafikydelser til Tele2 

Afgørelse af 14. juli 2006 vedr. bundtning af samtrafiktjenester 

Tilsynsafgørelser truffet i 2005, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud.

Afgørelse af 8. december 2005 vedr. anmodning om krydstale i eksisterende aftale til Cybercity 

Afgørelse af 8. december 2005 vedr. anmodning om krydstale i eksisterende aftale til TDC 

Afgørelse af 31. oktober 2005 vedr. vilkår i TDC's standardaftaler om rå kobber, delt kobber, transmission, samhusning samt gensalg til TDC 

Afgørelse af 31. oktober 2005 vedr. vilkår i TDC's standardaftaler om rå kobber, delt kobber, transmission, samhusning samt gensalg til TDC - bilag til afgørelsen

Afgørelse af 20. september 2005 vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber til Cybercity 

Afgørelse af 20. september 2005 vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber til TDC 

Tilkendegivelse af 23. maj 2005 vedr. tillægsaftale for GDS-variant på rå kobber til TDC 

Tilkendegivelse af 4. april 2005 vedr. standardtilbud på Bitstream Access til TDC 

Afgørelse af 28. januar 2005 vedr. tilsyn med overtrædelse af telelovens § 52 om ikke-diskrimination til TDC 

Afgørelse af 14. januar 2005 vedr. forhåndsbesked om regler for teknikhuse til Updata Danmark A/S

Afgørelse af 10. januar 2005 vedr. Gør-det-selv i forbindelse med etablering af delt rå kobberforbindelser til Cybercity 

Afgørelse af 10. januar 2005 vedr. Gør-det-selv i forbindelse med etablering af delt rå kobberforbindelser til TDC 

Afgørelse af januar 2005 vedr. forhåndsbesked efter telelovens §77 om adgang til TDC's tv-kabler til Westergaard & Alstrøm 

Tilsynsafgørelser truffet i 2004, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud.

Afgørelse af 12. november 2004 vedr. ændring af standardtilbud på Samhusning til TDC 

Afgørelse af 9. november 2004 vedr. ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC til Tele2

Afgørelse af 9. november 2004 vedr. ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC til TDC 

Afgørelse af 26. oktober 2004 vedr. klage over TDC's manglende imødekommelse af anmodning om ændring afsamhusningsaftale til GlobalConnect 

Afgørelse af 26. oktober 2004 vedr. klage over TDC's manglende imødekommelse af anmodning om ændring afsamhusningsaftale til TDC 

Afgørelse af november 2004 vedr. administrativ rå kobber til Cybercity 

Afgørelse af 18. oktober 2004 vedr. indførelse af håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC til TDC

Afgørelse af 19. oktober 2004 vedr. spørgsmål om IT- og Telestyrelsens kompetence til TDC 

Afgørelse af 30. juli 2004 vedr. Tele2's anmodning om bistand til ændring af standardaftale om gensalg af fastnet 

Afgørelse af 27. juli 2004 vedr. krydstale og fremskudte abonnementtrin til Cybercity 

Afgørelse af 16. juli 2004 vedr. fortolkning af begrebet aktivt udstyr i forbindelse med adgang til samhusning til Tele2 

Afgørelse af 29. juli 2004 vedr. fortolkning af relevante bestemmelser i forbindelse med adgang til samhusning for så vidt angår begrebet aktivt udstyr til Tele2 

Afgørelse af april 2004 vedr. udnyttelse af samhusning i forbindelse med levering af transmissionskapacitet til Telia 

Afgørelse af 20. september 2004 vedr. praktisering af standardaftale om samhusning til TDC 

Afgørelse af 21. januar 2004 vedr. anmodning om afvisning på adgang til VDSL til Cybercity 

Afgørelse af september 2004 vedr. udmøntning af LRAIC-afgørelse - oprettelse af delt rå kobber 

Afgørelse af 4. august 2004 vedr. opsigelse i standardtilbud til TDC 

Afgørelse af 20. juli 2004 vedr. anmodning om ændring af LRAIC-prisfastsættelsesmetoden til Cybercity 

Afgørelse af juli 2004 vedr. opsigelsesvarsler i standardtilbud til TDC 

Afgørelse af 11. juni 2004 vedr. praktisering af standardaftale om samhusning med hensyn til levering af intern kabling til TDC 

Afgørelse af 11. juni 2004 vedr. praktisering af standardaftale om samhusning med hensyn til levering af intern kabling til COLT, Cybercity, Global Connect, Orange, TeliaSonera, Tiscali og Update Infrastruktur 

Afgørelse af 11. juni 2004 vedr. praktisering af standardaftale om samhusning med hensyn til levering af intern kabling - bilag 

Afgørelse af 28. april 2004 vedr. praktisering af standardaftale om samhusning til TDC 

Udtalelse af april 2004 vedr. udmøntning af LRAIC-afgørelse - ledsaget adgang 

Afgørelse af 23. januar 2004 vedr. begrænsninger i IT- og Telestyrelsens kompetence i forbindelse med klage over diskrimination i forbindelse med TDC Mobils varsling af forhøjede termineringstakster til TeliaSonera 

Tilsynsafgørelser truffet i 2003, herunder afgørelser vedrørende standardtilbud.

Afgørelse af 27. januar 2003 vedr. vilkår om opsigelse af underliggende serviceaftale til rå kobber-aftale af 20.juni 2000 til Cybercity 

Afgørelse af 23. juli 2003 vedr. anmodning om TDC Kabel TV A/S' webspeed-produkt på gensalgsvilkår til Cybercity 

Afgørelse af 18. juni 2003 vedr. ekstra regninger fra TDC Tele Danmark ved bestilling og salg af transmisssionsydelser til Orange 

Afgørelse af 24. juli 2003 vedr. anmodning om IT- og Telestyrelsens vurdering vedr. koaksialkabelnettet til Cybercity 

Afgørelse af september 2003 vedr. dokumentation for priserne for ledsageordning- samhusning til TDC 

Afgørelse af 18. juli 2003 vedr. prissætning af tillægsydelser i forbindelse med oprettelse af delt rå kobber til TDC 

Udtalelse af 2. april 2003 vedr. mulig afvisning af overtagelse af rå kobber til TDC 

Udtalelse af 20. februar 2003 vedr. afvisning af overtagelse af slutbruger til Cybercity 

Afgørelse af 20. januar 2003 vedr. TDC's opfordring til branchen om tilbud på delt rå kobber uden teknikerbesøg til TDC

Afgørelse af 20. januar 2003 vedr. TDC's opfordring til branchen om tilbud på delt rå kobber uden teknikerbesøg til TDC - bilag (TDC's brev)