Tilsynsafgørelser

Herunder afgørelser vedrørende standardtilbud 2015 til 2019

  • Opdateret 24. marts 2022

Erhvervsstyrelsens tilsynsafgørelser omfatter afgørelser om fastsættelse af konkrete priser og vilkår om netadgang eller samtrafik mellem teleselskaber. Tilsynsafgørelserne omfatter også styrelsens tilsyn med om et dominerende teleselskab overholder de forpligtelser, som selskabet er pålagt i medfør af styrelsens markedsafgørelser på et konkret delmarked. Et delmarked kan fx være engrosmarkedet for netværksinfrastruktur eller bredbåndstilslutninger.

Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at et teleselskab ikke har overholdt sine forpligtelser i medfør af teleloven, kan styrelsen pålægge konkrete tiltag til at bringe den manglende overholdelse til ophør.

Tilsyn med priser for TDC’s netadgangsprodukter dokumenterede efter historiske omkostnings metode (HO-metoden)

Erhvervsstyrelsen har foretaget et større tilsyn med priser for TDC’s netadgangsprodukter dokumenterede efter historiske omkostnings metode (HO-metoden). Tilsynet er fokuseret på de 10 mest omsættende tjenester, da det er en tidskrævende proces at foretage kontrollen. Tilsynet har ikke givet anledning bemærkninger.

Brev (afrunding) vedrørende Erhvervsstyrelsens tilsyn med TDC A/S’ samlede aftalekompleks/standardtilbud på engrosbredbåndsmarkederne (marked 3a og marked 3b)

Erhvervsstyrelsen har ved brev af 29. marts 2019 til TDC afrundet et større tilsyn, som styrelsen har ført siden november 2017 med TDC’s samlede aftalekompleks/standardtilbud på engrosbredbåndsmarkederne. Tilsynet har omfattet en grundig gennemgang af vilkårene i de standardtilbud, som TDC i henhold til Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser af 17. august 2017 har været forpligtet til at udarbejde og offentliggøre på hhv. engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b).

Erhvervsstyrelsens standardtilbudstilsyn har haft til formål at sikre, at TDC tilbyder alternative teleselskaber netadgangsvilkår, der lever op til forpligtelserne i styrelsens markedsafgørelser på de to nævnte engrosbredbåndsmarkeder, og har som led heri omfattet flere høringer af branchen over de omhandlede standardtilbud samt løbende dialog og korrespondancer med TDC.

I Erhvervsstyrelsens brev af 29. marts 2019 meddeles TDC, at styrelsens standardtilbudsgennemgang ikke for nuværende har givet styrelsen anledning til at foretage sig yderligere i forhold til TDC, idet det bl.a. bemærkes, at det er styrelsens vurdering, at TDC har taget Erhvervsstyrelsens observationer og henstillinger til efterretning.

Erhvervsstyrelsens afgørelser o. lign. vedrørende overholdelsen af de forpligtelser, som er pålagt i medfør af styrelsens markedsafgørelser på et konkret delmarked, herunder styrelsens tilsyn med standardtilbud

Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s

Erhvervsstyrelsen har den 23. marts 2018 truffet afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s. Afgørelsen fastslår, at TDC har iværksat en prisklemme i strid med selskabets priskontrolforpligtelse på henholdsvis engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) af 17. august 2017. 

Erhvervsstyrelsens afgørelser o. lign. vedrørende overholdelsen af de forpligtelser, som er pålagt i medfør af styrelsens markedsafgørelser på et konkret delmarked, herunder styrelsens tilsyn med standardtilbud

Henvendelse vedrørende samhusning og betaling for adgang til TDC’s telefoncentraler

Kviknet rettede den 10. maj 2017 henvendelse til Erhvervsstyrelsen angående betaling for adgang til de af TDC’s telefoncentraler, hvor Kviknet gør brug af samhusning. Kviknet har udstyr stående på en hyldeplads på centralerne, men har ikke brug for løbende fysisk adgang hertil, idet selskabet har indgået aftale med en underleverandør, der i forvejen har samhusning med TDC på centralerne, og som varetager al  fysisk arbejde og vedligehold af udstyret.

Kviknet anmodede Erhvervsstyrelsen om at tage stilling til, hvorvidt Kviknet som operatør skal betale for certificeret adgang til samtlige centraler, hvor selskabet har udstyr stående, uagtet at al fysisk arbejde varetages af  en underleverandør, som har egen aftale med TDC, herunder også aftale om adgang til TDC's centraler.

Kviknet uddybede imidlertid efterfølgende, at selskabet helst ønsker at afvande trafik fra TDC via en POI2-port, der kobles direkte på en fibertrunk hos underleverandøren, idet denne løsning vil medføre, at Kviknet sparer udgiften til unødig samhusning og adgang til den enkelte central. TDC har i forbindelse med Erhvervsstyrelsens behandling af sagen oplyst, at den løsning med en POI2-port koblet direkte på underleverandørens fibertrunk, som Kviknet efterspørger, pr. 12. juni 2017 er blevet tilgængelig, samt at Kviknet er blevet informeret om dette.

Da Kviknets ønske om af få leveret en POI2-port direkte på underleverandørens fibertrunk er blevet tilgængelig, er Kviknets forespørgsel om opkrævning af betaling for certificeret adgang ikke længere relevant. TDC har imidlertid præciseret, at TDC vil undlade at opkræve betaling for certificeret adgang i de tilfælde, hvor det skulle blive aktuelt for en operatør at bestille en hyldeplads, fordi TDC mod forventning ikke kan levere en fibertrunk, der forbinder et POI for operatøren til tredjeparts samhusning. TDC’s løsning indebærer ikke en mulighed for generelt at fravælge betaling for adgang til samhusning.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af TDC’s løsning samt oplysningerne om ikke at ville opkræve betaling for certificeret adgang i de tilfælde, hvor TDC mod forventning ikke kan levere den nævnte løsning, ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere i sagen. Styrelsen har den 26. juni 2017 orienteret sagens parter herom.

Behandling af høringssvar fra Gigabit vedrørende opsætning af indvendig splidseboks

Erhvervsstyrelsen sendte den 24. oktober 2016 TDC’s opdaterede Rammeaftaletillæg for installationsydelser i høring. Efterfølgende har Gigabit den 3. november i et høringssvar blandt andet anført, at prisen for opsætning af indvendig splidseboks efter selskabets mening er urimelig høj.

Styrelsen har haft en dialog med TDC og har i den forbindelse fået nærmere oplysninger vedrørende blandt andet de arbejdsprocesser, som er aktuelle ved TDC’s behandling – i det tidligere DONG-område – af det pågældende tillægsprodukt.

På baggrund af TDC’s bemærkninger har Erhvervsstyrelsen ikke for nærværende fundet anledning til at foretage sig yderligere i sagen, hvilket styrelsen den 8. juni 2017 orienterede sagens parter om.

Behandling af en klage fra Gigabit ApS vedrørende TDC A/S’ opkrævning af gebyr for besigtigelse af ejendom i forbindelse med levering af en fiberforbindelse

Gigabit anmodede den 13. februar 2017 Erhvervsstyrelsen om at behandle en klage over et gebyr på 2.600 kr. plus ukendt ekstra omkostninger, som selskabet efter det oplyste ville blive opkrævet af TDC, for besigtigelse af en ejendom i forbindelse med TDC’s levering af en fiberforbindelse og under henvisning til, at fiberforbindelsen ikke var til en privat, men til en erhvervskunde, samt til en større bygning. Ifølge Gigabit var der tale om fiber til en adresse omfattet af TDC’s stikledningsforpligtelse, hvorfor TDC alene måtte være berettiget til at opkræve i henhold til den af Erhvervsstyrelsen fastsatte prisregulering.

TDC har ved e-mail af 6. marts 2017 kommenteret sagen over for Erhvervsstyrelsen. Heraf fremgår det, at den pågældende adresse ved en fejl var optaget på TDC’s whitelist over FttH-adresser med allerede etableret fiber og kap-stik på adressen, hvilket var årsagen til, at TDC havde accepteret ordren. Da fejlen efterfølgende blev opdaget, stod TDC ved sin bekræftelse, men oplyste imidlertid fejlagtigt over for Gigabit, at etableringen af en ny stikledning ville kræve en betalbar besigtigelse. Dette har TDC ved sin e-mail af 6. marts 2017 korrigeret og oplyst ikke at ville fakturere for.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af TDC’s bemærkninger ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere i sagen, hvilket styrelsen den 7. marts 2017 orienterede sagens parter om.

Erhvervsstyrelsens afgørelser o. lign. vedrørende overholdelsen af de forpligtelser, som er pålagt i medfør af styrelsens markedsafgørelser på et konkret delmarked, herunder styrelsens tilsyn med standardtilbud

Afgørelse af 14. december 2016 om TDC’s proces: Migrering med tilbagekoblingsmulighed

Telia har den 7. marts 2016 klaget til Erhvervsstyrelsen over en proces, som TDC har anvendt til at overflytte en detailkundes ca. 3400 individuelle bredbåndsforbindelser fra Telia til TDC.  

Selve processen - migrering med tilbagekoblingsmulighed - indebærer, at såfremt den enkelte overflytning af en bredbåndsforbindelse fejler, og dermed ikke kan aktiveres, så tilbagekobles forbindelsen til den afgivende udbyders udstyr, således at den oprindelige forbindelse genetableres. 

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af Telias klage konkluderet, at TDC har tilsidesat markedsafgørelserne af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) på følgende punkter: TDC har tilsidesat selskabets netadgangsforpligtelse ved ikke at sikre Telias accept til at anvende den pågældende proces samt ved ikke at have sikret Telia tilstrækkelige oplysninger om tidspunktet for, hvornår TDC ville overflytte de enkelte individuelle bredbåndsforbindelser til TDC’s eget udstyr. Derudover har TDC tilsidesat selskabets transparensforpligtelse ved ikke over for selskabets engroskunder, fra det tidspunkt TDC selv tog processen i anvendelse, at have oplyst om muligheden herfor.

Afkortning af konkurrencefremmende innovationsperiode (KIP)

Erhvervsstyrelsen modtog den 17. oktober 2016 en anmodning fra TDC A/S om afkortning af den konkurrencefremmende innovationsperiode i relation til selskabets lanceringsplan for levering af nye hurtige hastigheder på fiber-BSA-produktet.

Erhvervsstyrelsen har den 27. oktober 2016 godkendt anmodningen fra TDC om afkortning af den konkurrencefremmende innovationsperiode og i den forbindelse sendt følgende svar til TDC:

"...Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der i det konkrete tilfælde er grundlag for en forkortelse af den konkurrencefremmende innovationsperiode, hvorfor styrelsen kan godkende, at TDC fra mandag den 27. februar 2017 kan afsætte de hurtigere fiber-BSA-hastigheder såvel eksternt som internt.

Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at branchen – der har været hørt i relation til TDC’s anliggende – ikke har haft nogle indvendinger imod den konkrete forkortelse af perioden. Styrelsen har derudover lagt vægt på dels det forhold, at TDC allerede i marts måned 2016 offentliggjorde selskabets plan om at udvide hastighedsporteføljen på fiber-BSA (om end denne efterfølgende måtte sættes i bero), dels hensynet til TDC om at undgå en unødig forsinkelse af selskabets lancering.”
 

Afgørelse af 4. maj 2016 om prissætning af Hipers anmodning om samhusning til brug for netadgang til fysisk fiber

Erhvervsstyrelsen har taget stilling til en anmodning fra Hiper A/S om prisen for et samhusningsprodukt til brug for netadgang til fysisk fiber i TDC’s net. Erhvervsstyrelsen har på baggrund af sagsoplysningen fundet anledning til at nedsætte den pris, som TDC må opkræve for samhusningsproduktet.

Selve samhusningsproduktet er fremkommet i dialog mellem Hiper og TDC, og produktet kan anvendes i TDC’s teknikhuse og teknikskabe. Produktet indebærer, at der opsættes en ekstra ODF-boks ved TDC’s ODF, og udstyret placeres således i TDC’s område på samhusningslokaliteten. Løsningen giver Hiper mulighed for at udveksle trafik mellem slutkunderne og et geografisk mere centralt placeret sted, hvor Hipers aktive fiberudstyr er placeret.

Afrundingsbrev af 22. januar 2016

Erhvervsstyrelsen har afsluttet behandlingen af en klagesag fra teleselskabet Kviknet.dk om netadgang til TDC’s kobbernet. Sagen drejede sig om, at TDC (Fullrate) - for et mindre udsnit af Fullrates detailkunder – har opretholdt et underliggende engrosprodukt i syv dage, efter at opsigelsesperioden for slutkunden var udløbet.

TDC har i brev af 5. januar 2016, som opfølgning på et udkast til afgørelse fra Erhvervsstyrelsen, oplyst, at TDC har valgt at ophøre med den pågældende praksis, således at linjen frigives samtidig med udløbet af slutkundens opsigelsesperiode. Erhvervsstyrelsen har som følge heraf valgt at lukke sagen.

Afgørelse af 5. oktober 2015 om TDC’s prissætning af en rå fiberaccesforbindelse

SE/Stofa har klaget til Erhvervsstyrelsen over TDC’s prissætning for køb af rå fiberpar til en slutkunde. TDC har oplyst, at prisen for køb af et fiberpar til samme slutkunde via TDC’s fibernet er at sidestille med prisen for to fiberaccesforbindelser. SE/Stofas klage vedrører derfor, hvorvidt TDC er berettiget til at opkræve betaling for to fiberaccesforbindelser, når SE/Stofa som engroskunde ønsker at købe et fiberpar til samme slutkunde.

Erhvervsstyrelsen træffer i sagen afgørelse om, at TDC maksimalt må opkræve den gældende LRAIC-pris for rå fiber, når en engroskunde køber ét rå fiberpar til samme slutkunde af TDC.

Afslutning på Erhvervsstyrelsens undersøgelse af TDC's leveranceprocesser for engrosprodukter på kobbernettet

Erhvervsstyrelsen iværksatte i slutningen af 2012 en undersøgelse af forholdene for levering af engrosprodukter til TDC selv og til selskabets eksterne engroskunder. Formålet var som udgangspunkt at belyse, om der er forskel på de processer, der knytter sig til henholdsvis leveranceforholdene for de eksterne engroskunder og TDC Detail, når de aftager produkter på TDC's kobberplatform. Undersøgelsen blev udvidet til også at afklare, i hvilket omfang TDC stiller tilstrækkelige og korrekte oplysninger til rådighed i bestillingssystemerne.

Erhvervsstyrelsen har til brug for undersøgelsen været i dialog med TDC, Telenor og Telia.

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af dialogen med branchen analyseret en række konkrete forhold i relation til TDC's leveranceprocesser. Analyserne, som fremgår af Erhvervsstyrelsens undersøgelse, har været i høring hos TDC, Telia og Telenor. Styrelsen følger op på selskabernes høringssvar i de undersøgelser af engrosbredbåndsmarkederne, som styrelsen har igangsat.

Relevant materiale:

Afrundingsbrev af 11. maj 2015 vedrørende engrosproduktet Shared Fiber Access

Erhvervsstyrelsen har nu gennemført tilsynet med TDC's standardtilbud vedrørende TDC's produkt Shared Fiber Access, som henhører til engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5).

Standardtilbuddet blev sendt i branchehøring den 18. februar 2015. Der indkom høringssvar fra Dansk Energi og SE/Stofa, der havde bemærkninger til produktbeskrivelsen for Shared Fiber Access, bilag 1e.

Dansk Energi, SE/Stofa og TDC's bemærkninger er opsummeret i afrundingsbrevet, hvor der tillige er redegjort for Erhvervsstyrelsens vurdering.

Afgørelse af 25. marts 2015 vedrørende prisen for TDC's gebyr "NP SP Håndteringsgebyr"

Teleklagenævnet har den 5. februar 2015 truffet afgørelse om at hjemvise Erhvervsstyrelsens afgørelse af 30. september 2014 vedrørende prisen på TDC's gebyr "NP SP Håndteringsgebyr" til fornyet behandling.

Erhvervsstyrelsen finder i nærværende afgørelse ikke grundlag for at tilsidesætte TDC's omkostningsdokumentation af 30. juni 2014 over de afholdte omkostninger i forbindelse med gebyret "NP SP Håndteringsgebyr".

Denne afgørelse erstatter Erhvervsstyrelsens afgørelse af 30. september 2014 om prisen på TDC's gebyr "NP SP Håndteringsgebyr".