Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Konkurrencetilsyn

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, at den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet overholdes.

Konkurrenceforholdene på telemarkedet reguleres primært ved konkrete afgørelser, som Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af markedsundersøgelser. Reguleringen kaldes sektorspecifik konkurrenceregulering.

Erhvervsstyrelsen fører af egen drift tilsyn med, om teleselskaberne overholder reglerne i telelovgivningen, herunder styrelsens markedsafgørelser. I den forbindelse fører Erhvervsstyrelsen tilsyn med de standardtilbud, som udbydere med en stærk markedsposition er pålagt at udarbejde i henhold til de markedsafgørelser, styrelsen træffer.

Et teleselskab, der har forhandlet om nedadgang eller samtrafik, men ikke har kunnet nå til enighed med modparten, kan anmode Erhvervsstyrelsen om at afgøre tvisten, for så vidt angår vilkår og priser for parternes netadgang og samtrafik.

Tilsynsafgørelser

Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at et teleselskab ikke har overholdt sine forpligtelser i medfør af teleloven, kan styrelsen pålægge konkrete tiltage til at bringe den manglende overholdelse til ophør. Erhvervsstyrelsen kan i tvister mellem teleselskaber også fastsætte konkrete priser og vilkår for den omhandlede netadgang eller samtrafik.

Afgørelser fra 2003 og frem er offentliggjort på hjemmesiden jf. telelovens § 72.

TDC's standardtilbud

P.t. er alene TDC pålagt at udarbejde standardtilbud. Som led i tilsynet kan Erhvervsstyrelsen beslutte at sende standardtilbud i høring i telebranchen.