Konkurrencetilsyn

Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med, at den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet overholdes.

Konkurrenceforholdene på telemarkedet reguleres primært ved konkrete afgørelser, som Erhvervsstyrelsen træffer på baggrund af markedsundersøgelser. Reguleringen kaldes sektorspecifik konkurrenceregulering.

Erhvervsstyrelsen fører af egen drift tilsyn med, om teleselskaberne overholder reglerne i telelovgivningen, herunder styrelsens markedsafgørelser. I den forbindelse fører Erhvervsstyrelsen tilsyn med de standardtilbud, som udbydere med en stærk markedsposition er pålagt at udarbejde i henhold til de markedsafgørelser, styrelsen træffer.

Et teleselskab, der har forhandlet om nedadgang eller samtrafik, men ikke har kunnet nå til enighed med modparten, kan anmode Erhvervsstyrelsen om at afgøre tvisten, for så vidt angår vilkår og priser for parternes netadgang og samtrafik.