Sagsbehandlingsproces for ansøgninger og anmeldelser

Investeringsscreening i Danmark sker via en faseopdeling, der sikrer at ukomplicerede sager hurtigt bliver afgjort.

 • Opdateret 13. februar 2024

Den faseopdelte sagsbehandling indebærer, at der stilles færre oplysnings- og dokumentationskrav på ansøgningstidspunktet.

Som udgangspunkt vil mindre komplicerede sager kunne afgøres i en fase 1 sagsbehandling.

Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er behov for at foretage yderligere undersøgelser for at afdække, om transaktionen potentielt kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlig orden, vil Erhvervsstyrelsen skulle åbne en supplerende sagsbehandlingsfase (fase 2). Hvis fase 2 åbnes, vil Erhvervsstyrelsen meddele dette til ansøgeren, og ansøgeren vil modtage en række uddybende spørgsmål og blive bedt om at indsende yderligere dokumenter i form af aftaledokumenter samt EU-notifikationsskema, hvis der er tale om en udenlandsk direkte investering, der skal notificeres under EU’s fælles investeringsscreeningsmekanisme. 

Sagsbehandlingsproces

 • Ansøger indsender ansøgning på dansk via Virk eller på engelsk via BusinessinDenmark.
 • Såfremt Erhvervsstyrelsen ikke vurderer at ansøgningen er fuldstændigt oplyst, indhentes de manglende oplysninger fra ansøger. 
 • Når Erhvervsstyrelsen vurderer ansøgningen for fuldstændig, meddeles det ansøger og Erhvervsstyrelsen påbegynder Fase 1-screeningen af sagen.
 • Tidsfristen for screening under fase 1 er 45 kalenderdage regnet fra det tidspunkt hvor Erhvervsstyrelsen har meddelt ansøger, at ansøgningen er fuldt oplyst.
 • Som del af screeningen vil Erhvervsstyrelsen blandt andet indhente vurderinger fra andre relevante myndigheder, herunder de danske efterretningstjenester.
 • På baggrund af screeningen træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse i sagen. Fase 1 kan afsluttes med en tilladelse, godkendelse, annullering eller meddelelse om, at sagen overgår til fase 2-screening.

Ansøgnings-/anmeldelsesskema for investeringer og særlige økonomiske aftaler

 • Erhvervsstyrelsen meddeler ansøger at sagen overgår til fase 2-screening
 • Erhvervsstyrelsen anmoder ansøger om supplerende oplysninger til brug for screeningen i fase 2.  
 • Tidsfristen for screening under fase 2 er 125 kalenderdage regnet fra det tidspunkt hvor Erhvervsstyrelsen har meddelt ansøger, at Fase 2-ansøgningen er fuldt oplyst.
 • Såfremt sagen kræver EU-høring, vil Erhvervsstyrelsen her sende sagen i EU-høring. Læs mere om EU-høring ifm. investeringsscreening under 'Samarbejde med europæiske myndigheder om screeninger af udenlandske investeringer'.
 • På baggrund af screeningen træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse i sagen. Hvis der skal forhandles vilkår, der fastsættes vilkår eller der gives afslag på investeringen, vil Erhvervsstyrelsen i den forbindelse partshøre de relevante parter. 

Oplysninger til brug for Erhvervsstyrelsens screening af udenlandske investeringer, aftaler og offentlige kontrakter

Erhvervsstyrelsen kan kræve alle oplysninger fra ansøger eller anmelder, som er nødvendige for at vurdere, om den udenlandske direkte investering, særlige økonomiske aftale eller offentlige kontrakt kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark. Hvis de krævede oplysninger ikke udleveres til Erhvervsstyrelsen kan styrelsen meddele ansøger eller anmelder, at ansøgningen eller anmeldelsen ikke kan behandles på det foreliggende grundlag. 

Informationer vedr. den udenlandske investor

I beskrivelsen af den udenlandske investor, er der behov for oplysninger om alle virksomheder, der ejer eller indirekte ejer mindst 10 % af de samlede aggregerede ejerandelene hos målvirksomheden efter investeringens gennemførsel. Virksomheder der ved andre midler end ejerandele opnår kontrol med målvirksomheden efter investeringens gennemførsel skal ligeledes angives i diagrammet. Angiv ligeledes gerne andelen af målvirksomheden, der ejes af entiteter, der hver især besidder under 10 % af det samlede ejerskab af målvirksomheden. 

Angiv i diagrammet desuden, hvordan den danske målvirksomhed integreres i investorens virksomhedsstruktur efter investeringen.  Dette gøres ved at angive, hvor den danske målvirksomhed er tiltænkt at skulle indgå i den direkte investors virksomhedsstruktur efter investeringens gennemførsel. Målvirksomhedens underliggende virksomheder skal ligeledes fremgå af diagrammet.  

Oplysninger om den danske målvirksomhed

I beskrivelsen af den danske målvirksomhed, skal det bl.a. beskrives, hvilke produkter/tjenester som målvirksomheden producerer og/eller leverer inden den påtænkte investerings gennemførsel. Dette gælder også eventuelle produkter og tjenester, der ikke vurderes at falde inden for de særligt følsomme sektorer.
 

Spørgsmål og svar

En sag er fuldt oplyst når spørgsmålene i ansøgningsskemaet og de relevante bilag er tilstrækkeligt oplyst. Ansøgningsskemaet indeholder en nærmere vejledning om udfyldning af de enkelte felter i ansøgningen. 

Ifm. meddelelse af at en sag overgår til Fase 2-screening vil Erhvervsstyrelsen bede om supplerende oplysninger. Hvilke supplerende oplysninger der vil blive efterspurgt, vil variere fra sag til sag, men det kan eksempelvis være:

 • supplerende oplysninger om den danske virksomheds aktiviteter
 • supplerende oplysninger om den udenlandske investor 
 • en udfyldt EU-notifikation, hvis den pågældende investering skal sendes i EU-høring

Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er behov for at foretage yderligere undersøgelser for at afdække, om transaktionen potentielt kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlig orden, vil Erhvervsstyrelsen skulle åbne en supplerende sagsbehandlingsfase.

Hvis det er muligt via mitigerende vilkår at afbøde en trussel mod national sikkerhed eller offentlig orden, vil Erhvervsstyrelsen med disse vilkår muliggøre gennemførsel af investeringen.

Hvis en udenlandsk investering, en særlig økonomisk aftale eller en deltager i et offentligt udbud får afslag, skyldes det at det vil udgøre en trussel mod dansk national sikkerhed eller offentlig orden og at denne trussel ikke kan afværges via mitigerende vilkår.

Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer at der er behov for at forhandle eller fastsætte vilkår eller hvis der gives afslag på en investering eller særlig økonomisk aftale, vil sagens parter i den forbindelse blive partshørt. 

Ansøgninger eller anmeldelser efter investeringsscreeningsloven kan tidligst indsendes til Erhvervsstyrelsen på det tidspunkt, hvor den udenlandske part (investor, tilbudsgiver mv.) kan udfylde ansøgningsblanketten på en fyldestgørende måde. Dvs. de afgivne oplysninger skal være så tilpas fyldestgørende, at styrelsen kan erklære ansøgningen for fuldstændig oplyst og påbegynde en fase 1-screening. For investeringer vil den udenlandske part ofte kunne give de påkrævede oplysninger på tidspunktet for underskrift af hensigtserklæring (Letter of intent). Det er Erhvervsstyrelsen, der vurderer, hvornår en konkret ansøgning er fuldstændig oplyst, og fase 1-screeningen dermed kan påbegyndes. Ansøger eller anmelder vil modtage en meddelelse herom fra Erhvervsstyrelsen. Såfremt der sker væsentlige ændringer i investeringen eller aftalen efter, at Erhvervsstyrelsen har erklæret ansøgningen for fuldstændig oplyst, kan det være nødvendigt at starte ansøgningsprocessen forfra.

Med indførelsen af den faseopdelte sagsbehandling per 1. juli 2023 stilles der nu færre oplysnings- og dokumentationskrav på selve ansøgningstidspunktet end tidligere. Det er bl.a. ikke længere et krav, at ansøgningen vedlægges en kopi af aftalen, en betinget aftale eller en hensigtserklæring på ansøgningstidspunktet.

Hvis styrelsen indleder en fase 2-screening af en ansøgning eller anmeldelse, kan styrelsen dog anmode om relevante aftaledokumenter i form af f.eks. en betinget aftale eller en hensigtserklæring.

Erhvervsstyrelsen kan desuden under alle omstændigheder altid under sagsbehandlingen kræve alle relevante oplysninger fra ansøger eller anmelder, der er nødvendige for at kunne vurdere, om den pågældende investering eller aftale kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Læs mere om oplysnings- og dokumentationskrav i kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 958 af 26. juni 2023 (procedurebekendtgørelsen).

 

Særligt om ansøgningstidspunktet ved udbud af energiøen i Nordsøen

Læs mere om ansøgningstidspunktet relateret til udbud af energiøen 

 

Særligt om ansøgningstidspunktet ved andre offentlige udbud

Læs mere om ansøgningstidspunktet relateret til offentlig udbudsproces 

 

 

Såfremt at der er et ekstraordinært behov herfor, kan ansøgninger om screening indsendes til ERST via andre kanaler end via virk.dk.