Aftaler omfattet af investeringsscreeningsloven

Hvordan finder jeg ud af om en påtænkt aftale er omfattet af investeringsscreeningsloven? 

 • Opdateret 10. februar 2022

Når du skal vurdere, om en særlig økonomiske aftale som du påtænker at indgå, er omfattet af investeringsscreeningsloven, og om den kræver tilladelse eller du kan nøjes med en anmeldelse og aftalen ikke er omfattet af undtagelserne beskrevet under Joint ventures, leverandøraftaler og drifts- eller serviceaftalerne kan det anbefales at du opdeler vurderingen i nogle få enkle trin. Det giver dig sikkerhed for, at du ikke kommer til at overse forhold, som kan være vigtige for, at du overholder alle krav i investeringsscreeningsloven. 

Joint Venture

En aftale om samarbejde vedrørende forsknings- og udviklingsaktiviteter. Joint ventures(samarbejdsaftaler) om andre forhold end forskning- og udvikling er ikke omfattet af loven. Forskning omfatter både grundforskning og mere anvendelsesorienteret forskning, og udvikling omfatter både produktudvikling og andre former for udviklingsaktiviteter som udvikling af ny teknologi, af nye produktionsmetoder og af nye former for processtyring. 

Leverandøraftale

En aftale om at levere råvarer, produkter, anlæg eller halvfabrikata og komponenter, herunder software. Aftaler om levering af andre ydelser som fx produkter til forbrugere eller til videresalg til forbrugere, herunder legetøj og forbrugerprodukter til brug i hjemmet, er ikke omfattet af loven.

Drifts- eller serviceaftale

En aftale om at varetage drift eller vedligeholdelse af bygninger, anlæg, installationer eller systemer eller aftale om at stille sådanne bygninger, anlæg, installationer eller systemer til rådighed. Anlæg kan fx være produktionsanlæg som maskiner, industrirobotter, fryseanlæg m.v., installationer kan fx være enheder til strøm- og energiforsyning, og systemer kan fx være lokalnet og andre kommunikationsløsninger i en virksomhed.

Loven omfatter kun aftaler mellem nærmere angivne udenlandske investorer og danske investeringsmål. I forhold til særlige økonomiske aftaler skal du navnlig være opmærksom på:

 • At aftaler med virksomheder fra et andet EU-land er undtaget fra krav om tilladelse forudsat at virksomheden ikke er kontrolleret af virksomheder eller personer fra et tredjeland.
 • At også aftaler med en dansk virksomhed kan være omfattet af krav om tilladelse hvis virksomheder eller personer udenfor Danmark har kontrol med eller betydelig indflydelse i den danske virksomhed.
 • At aftaler med offentlige myndigheder og organer samt forskningsinstitutioner også kan være omfattet af loven.

De nærmere regler om særlige økonomiske aftaler i anvendelsesbekendtgørelsen indeholder tre generelle undtagelser. Hvis den aftale du påtænker at indgå er omfattet af en af disse undtagelser er den undtaget fra loven, dvs. såvel krav om tilladelse som mulighed for anmeldelse. Der vil heller ikke være mulighed for at myndighederne efterfølgende kan undersøge eller gribe ind overfor en sådan aftale. 

De tre undtagelser er:

 • Aftaler mellem koncernforbundne virksomheder
 • Aftaler som i al væsentlighed følger godkendte standardaftaler
 • Aftaler med nystiftede virksomheder som er omfattet af bagatelgrænsen.

Aftaler mellem koncernforbundne virksomheder

Aftaler som er indgået mellem koncernforbundne virksomheder, jf. definitionen i den internationale regnskabsstandard IFRS 10 med senere ændringer. er ikke omfattet af loven. IFRS 10 svarer i vidt omfang til § 7, stk. 2 og 3, i den danske selskabslov, men omfatter også andre virksomhedstyper end kapitalselskaber. Undtagelsen gælder også ved eventuelle efterfølgende ændringer i sådanne aftaler.

Aftaler som i al væsentlighed følger af godkendte standarder 

Aftaler som er indgået i overensstemmelse med almindeligt anvendte standardaftaler er ikke omfattet af loven. Erhvervsstyrelsen offentliggør en oversigt over sådanne standardaftaler, som kan ses her. Anvendelsesbekendtgørelsens § 15 indeholder således en undtagelsesmulighed, således at joint ventures, leverandør-, drifts- og serviceaftaler, som i væsentlighed er indgået i overensstemmelse med almindeligt anvendte standardaftaler, ikke anses for særlige økonomiske aftaler efter §§ 12-14. Særlige økonomiske aftaler i form af standardaftaler er dermed undtaget fra investeringsscreening.

Det er styrelsens opfattelse, at standardaftaler efter § 15 alene vedrører aftaler, der som udgangspunkt opfylder kriterierne for at udgøre en særlig økonomisk aftale, men hvor aftalen samtidig indeholder nødvendige garantier for, at den ikke kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden.

Skabelonen for aftalen vil desuden skulle have et fast, standardiseret indhold, således, at den vil kunne anvendes flere gange eller til flere formål, for at der efter styrelsens vurdering er tale om en standardaftale. Desuden må den enkelte aftale ikke indeholde fravigelser fra standardaftalen, bortset fra de muligheder, der er for at fastsætte særlige vilkår inden for rammerne af standardaftalen.

Myndigheder eller andre aktører, der vurderer, at de i forbindelse med fx udbud gør brug af standardiserede aftaler, kan kontakte Erhvervsstyrelsen med henblik på en vurdering af, om disse kan være omfattet af undtagelsen som standardaftaler.

Aftaler med nystiftede virksomheder

Aftaler med nystiftede virksomheder er ikke omfattet af loven, hvis investeringen i den nystiftede virksomhed ligger under anvendelsesbekendtgørelsens bagatelgrænse på 75 mio.kr. inden for de første tre regnskabsår. Dette indebærer, at så længe investeringen i den pågældende virksomhed ikke overstiger 75 mio.kr. i de første tre regnskabsår efter stiftelsen er påtænkte aftaler med virksomheden ikke omfattet af loven. Hvis derimod investeringen fx allerede efter første regnskabsår efter stiftelsen overstiger 75 mio.kr. vil undtagelsen ikke længere kunne anvendes. Man skal endvidere være opmærksom på, at undtagelsen for nystiftede virksomheder ikke kan anvendes, hvis eksisterende udenlandske virksomheder etablere et datterselskab her i landet. For at være sikker på om en aftale med en nystiftet virksomhed er undtaget eller omfattet af loven vil det derfor være nødvendigt at indhente nærmere oplysninger om omfanget af den udenlandske investering. 

Investeringsscreeningsloven omfatter alene særlige økonomiske aftaler, der giver den udenlandske aftalepart (den udenlandske investor) kontrol eller betydelig indflydelse over den danske virksomhed eller enhed. Når du skal vurdere om dette er tilfældet, er første led en vurdering af aftalens omfang. Hvis den påtænkte aftale omfatter alle aktiviteterne i den danske virksomhed eller enhed er betingelsen utvivlsomt opfyldt. Hvis aftalen derimod kun omfatter en del af aktiviteterne, kræves det, at det er en væsentlig del. Der er her tale om en skønsmæssig vurdering, hvori kan indgå både kvantitative og kvalitative elementer. Hvis aftalen omfatter mere end halvdelen af aktiviteterne fx målt i forhold til den samlede omsætning i virksomheden vil der være tale om kontrol eller betydelig indflydelse. Selvom aftalen omfatter mindre end halvdelen af aktiviteterne kan den dog efter en konkret vurdering give kontrol eller betydelig indflydelse, hvis den fx er væsentlig i forhold til virksomhedens fremtidige udvikling, eller væsentlig i forhold til at opretholde driften af virksomheden. 

Selvom en påtænkt særlig økonomisk aftale omfatter alle eller en væsentlig del af aktiviteterne i en dansk virksomhed eller enhed anses den dog ikke for at give kontrol eller betydelig indflydelse medmindre der foreligger nogle nærmere angivne konkrete forhold. Disse forhold varierer alt efter om der er tale om et joint venture, en leverandøraftale eller en drifts- eller serviceaftale.

Joint ventures giver kontrol eller betydelig indflydelse når:

 • Den udenlandske investor får ret til at træffe beslutning om gennemførelse af de omfattede forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Den udenlandske investor tillægges en vetoret i forhold til beslutninger om gennemførelse af de omfattede forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Den udenlandske investor er sikret samme indflydelse som den danske virksomhed i forhold til beslutninger om forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Den udenlandske investor kan beslutte at udvide et joint venture til andre områder end oprindelig aftalt
 • Den udenlandske investor er på forhånd sikret rettighederne til udnyttelse af resultaterne af forsknings- og udviklingsaktiviteterne

Leverandøraftaler giver kontrol eller betydelig indflydelse når der ikke er tale om en enkeltstående levering, levering af anlæg dog undtaget herfra og:

 • Leverandøraftalen indeholder bestemmelser eller vilkår om, at den er indgået for en længere periode end 24 måneder, eller er uopsigelig i en længere periode end 12 måneder, herunder hvis aftaler uden tidsbegrænsning er uopsigelige i en længere periode end 12 måneder. 
 • Aftalen indeholder bestemmelser eller vilkår, som giver den udenlandske investor ret til at træffe beslutninger om anvendelsen af de omfattede råvarer, produkter, anlæg eller halvfabrikata og komponenter, herunder software, eller uovervåget adgang til de omfattede bygninger, anlæg, installationer eller systemer i en virksomhed eller enhed.
 • Den udenlandske leverandør kun med betydelig risiko for virksomhedens fortsatte drift eller gennemførelse af forretningskritiske udviklingsprojekter kan erstattes med en anden leverandør.

Drifts- eller serviceaftaler giver kontrol eller betydelig indflydelse når der ikke er tale om en enkeltstående ydelse og:

 • Drifts- og serviceaftalen indeholder bestemmelser eller vilkår om, at den er indgået for en længere periode end 24 måneder, eller er uopsigelig i en længere periode end 12 måneder, herunder hvis aftaler uden tidsbegrænsning er uopsigelige i en længere periode end 12 måneder.
 • Aftalen indeholder bestemmelser eller vilkår som giver den udenlandske investor kontrol over anvendelsen af eller uovervåget adgang til de omfattede bygninger, anlæg, installationer eller systemer i en virksomhed eller enhed. 

Den udenlandske leverandør kun med betydelig risiko for virksomhedens fortsatte drift eller for gennemførelse af forretningskritiske udviklingsprojekter kan erstattes med en anden leverandør. 

Når du har gennemgået trin 1-5 ved du, om den påtænkte aftale vil være omfattet af investeringsscreeningsloven. Du mangler imidlertid at finde ud af, om du skal ansøge om tilladelse, inden du kan indgå aftalen, eller om aftalen alene er omfattet af den frivillige anmeldelsesordning. Du kan læse mere om forskellen mellem krav om tilladelse og mulighed for anmeldelse nedenfor.

Hvis den påtænkte aftale ikke angår en særligt følsom sektor eller aktivitet kan den i stedet være omfattet af den frivillige anmeldelsesordning efter investeringsscreeningsloven. Du kan læse nærmere om denne ordning nedenfor. 

Den frivillige anmeldelsesordning efter investeringsscreeningsloven

Manglende ansøgning om tilladelse til eller anmeldelse af en aftale som er omfattet af loven

Hvis du ikke ansøger om tilladelse til at indgå en særlig økonomisk aftale som er omfattet af krav om tilladelse er den pågældende aftale ulovlig. Erhvervsstyrelsen kan efter investeringsscreeningsloven gennemføre en nærmere undersøgelse hvis der i strid med loven er indgået en aftale uden tilladelse. Viser det sig at der er tale om en aftale som i strid med loven er indgået uden tilladelse, kan styrelsen enten give påbud om at overtrædelsen skal bringes til ophør, dvs. at der inden for en nærmere angivet frist skal søges om tilladelse, eller give påbud om at aftalen skal afvikles inden for en nærmere angivet frist. Såfremt et påbud om afvikling af aftalen ikke efterleves inden for den angivne frist er aftalen uden gyldighed mellem parterne.

Kontrol med aftaler omfattet af anmeldelsesordningen

Hvis du ikke har pligt til at ansøge om tilladelse, men den påtænkte aftale i stedet er omfattet af lovens anmeldelsesordning, så har du ikke pligt til at anmelde aftalen og opnå en godkendelse af denne. Hvis du vælger ikke at anmelde en sådan aftale, kan Erhvervsstyrelsen i op til 5 år fra aftalens indgåelse iværksætte en nærmere undersøgelse, hvis aftalen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Hvis styrelsen efter en sådan undersøgelse vurderer at aftalen er i strid med loven, så kan styrelsen give påbud om afvikling af aftalen inden for en nærmere angivet frist, og efterleves dette påbud ikke medfører det også her at aftalen er uden gyldighed mellem parterne.

Erhvervsstyrelsen kan offentliggøre, at den har iværksat en undersøgelse af om en særlige økonomisk aftale er indgået i strid med loven, ligesom styrelsen kan offentliggøre resultatet af kontrollen. Hvis en udenlandsk investor endvidere undlader at efterleve et påbud om at afvikle en aftale, der er indgået i strid med loven, kan Erhvervsstyrelsen endvidere informere EU-Kommissionen og andre EU-medlemslande herom efter EU-samarbejdsmekanismen om screening af udenlandske direkte investeringer.

Vejledning vedrørende påtænkte aftaler og investeringsscreeningslovens omfang 

Erhvervsstyrelsen vejleder om den generelle forståelse af investeringsscreeningsloven og de nærmere regler fastsat ved bekendtgørelse. Der er mulighed for at få foretaget en præ-screening. 

Hvis du har behov for nærmere rådgivning om, hvorvidt en påtænkt særlig økonomisk aftale vil være omfattet af lov eller bekendtgørelser, og konsekvenserne heraf såfremt dette er tilfældet, kan Erhvervsstyrelsen anbefale, at du søger ekstern rådgivning.