Greenfield investeringer

Investeringer og aftaler ved stiftelse af nye virksomheder inden for særligt følsomme sektorer screenes for sikkerhedstrusler på linje med andre investeringer.

 • Opdateret 7. juli 2022

Du skal være opmærksom på, at investeringsscreeningsloven ikke alene omfatter udenlandske direkte investeringer og særlige økonomiske aftaler med bestående danske virksomheder og andre enheder, men også ved stiftelse af nye virksomheder (såkaldte Greenfield-investeringer). 

 • Hvis du er omfattet af loven som udenlandsk investor, og du påtænker at investere i stiftelsen af en ny virksomhed eller indgår en særlig økonomisk aftale med en sådan virksomhed, kræver det som udgangspunkt en tilladelse, hvis der er tale om en virksomhed inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet, og kravene til erhvervelse af kontrol eller betydelig indflydelse er opfyldt.

Hvis virksomheden derimod ikke er inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet, så er investeringen eller aftalen ikke omfattet af loven og dermed heller ikke af lovens anvendelsesområde. Greenfield-investeringer uden for særligt følsomme sektorer og aktiviteter falder således helt uden for investeringsscreeningsloven.

En udenlandsk direkte investering i en nystiftet virksomhed omfatter både tegning af selskabskapital, aftale om tilførsel af egenkapital til virksomheden og langfristede lån til virksomheden.

Der er dog fastsat en undtagelse i form af en bagatelgrænse, som beskrives nærmere nedenfor.

Undtagelse fra krav om tilladelse til investering eller aftale ved nystiftet virksomhed

Selvom en investering eller aftale ved stiftelse af en ny virksomhed inden for en særligt følsom sektor eller aktivitet som udgangspunkt kræver tilladelse, så kan en sådan investering eller aftale være undtaget fra krav om tilladelse efter den såkaldte bagatel-regel.

 • Hvis den udenlandske investors kapitaltilførsel til den nye virksomhed ikke samlet overstiger 75 mio. DKK i op til tre regnskabsår fra stiftelsen, og hvis den nystiftede virksomhed ikke er et dattervirksomhed af en udenlandsk investor, kræver investeringen ikke tilladelse. Efter samme betingelser kræver særlige økonomiske aftaler med den nystiftede virksomhed heller ikke tilladelse, dvs. hvis aftalens økonomiske værdi ikke overstiger 75 mio. DKK. Ved kapitaltilførsel forstås tilførsel af såvel egenkapital som langfristet uopsigelig lånefinansiering.

Undtagelsen gælder ikke alene på stiftelsestidspunktet, men i op til tre regnskabsår fra stiftelsen, forudsat at den samlede kapitaltilførsel ikke overstiger 75 mio. DKK. Derfor kan du investere fx 10 mio.kr. ved stiftelsen, 20 mio.kr. efter det første regnskabsår, og 45 mio.kr. i det tredje regnskabsår uden at skulle ansøge om tilladelse til nogle af disse investeringer. Tilsvarende kan du indgå flere særlige økonomiske aftaler med virksomheden i de første tre regnskabsår efter stiftelsen, så længe den samlede værdi af aftalerne ikke overstiger 75 mio. DKK. Hvis du både investerer i en nystiftet virksomhed og indgår aftaler med virksomheden skal den samlede værdi af investering og aftale ligge under 75 mio. DKK for at undtagelsen gælder.

Undtagelsen gælder dog ikke, hvis den nystiftede virksomhed er et datterselskab af en udenlandsk investor. Eksisterende udenlandske virksomheder kan således ikke anvende undtagelsen til at etablere en dattervirksomhed i Danmark uden at skulle ansøge om tilladelse hertil, uanset om kapitaltilførslen ikke overstiger 75 mio.kr.

Investeringer omfattet af undtagelsen

Undtagelsen omfatter udenlandske direkte investeringer i form af kapitaltilførsel, dvs. hvis den udenlandske investor tegner en andel af selskabskapitalen eller ved aftale herom tilfører den nystiftede virksomhed egenkapital. Langfristede og uopsigelige lån er også omfattet af undtagelsen. Hvis den udenlandske investor samtidig tegner selskabskapital, tilfører egenkapital og yder et langfristet lån til den nystiftede virksomhed vil dette også være omfattet af undtagelsen, hvis det samlede beløb af disse dispositioner ligger under 75 mio.kr.

Undtagelsen ved flere udenlandske investorer

Hvis flere udenlandske investorer medvirker ved stiftelsen af en ny virksomhed, så gælder bagatelgrænsen for den samlede udenlandske investering. Hvis to udenlandske investorer fx begge investerer i den nystiftede virksomhed kan de begge gøre det uden tilladelse, hvis deres respektive investering samlet ikke overstiger bagatelgrænsen. Hvis en udenlandsk investor investerer 75 mio.kr., og en anden udenlandsk investor derefter investerer yderligere 75 mio.kr., skal den anden investor søge om tilladelse hertil, forudsat at den danske virksomhed er inden for de særligt følsomme sektorer og aktiviteter. Det påhviler den udenlandske investor at indhente oplysning fra den danske virksomhed, hvorvidt omfanget af udenlandske investeringer overstiger 75 mio.kr.

Sådan defineres regnskabsåret

Hvis den danske virksomhed er regnskabspligtig, kan første regnskabsår efter stiftelsen vare op til 18 måneder.  Det beregnes dog stadig i forhold til undtagelsen som ét regnskabsår, hvortil så kommer to efter følgende regnskabsår af 12 måneders varigheder. Kalendermæssigt kan undtagelsesperioden således strække sig op til 42 måneder fra stiftelsen. Såfremt den danske virksomhed ikke er regnskabspligtig, regnes de tre år som de tre kalenderår efter stiftelsesåret.

Kontrol og reaktioner

Bliver Erhvervsstyrelsen bekendt med, at en udenlandsk investor har stiftet en ny virksomhed uden tilladelse efter investeringsscreeningsloven kan styrelsen kræve oplysninger om, hvorvidt betingelserne for at anvende undtagelsesbestemmelsen for investeringer og aftaler ved stiftelse af nye virksomheder er opfyldt. Hvis styrelsen ikke modtager de krævede oplysninger, eller modtager oplysninger som ikke dokumenterer at betingelserne er opfyldt, kan styrelsen give påbud om at der inden en nærmere angivet frist skal indsendes ansøgning om tilladelse til investeringen eller aftalen, eller påbud om at investeringen eller aftalen skal afvikles. 

Spørgsmål og svar

Tilladelseskravet til særlige økonomiske aftaler inden for særligt følsomme områder gælder for følgende udenlandske investorer:

 • Udenlandske statsborgere med undtagelse af statsborgere fra EU- og EFTA-lande
 • Virksomheder, der er hjemmehørende udenfor EU- eller EFTA-lande
 • Virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark og andre EU- eller EFTA, hvis virksomheden er kontrolleret af personer eller virksomheder fra lande udenfor EU- eller EFTA.
 • Nationale myndigheder og statslige organer uden for EU- og EFTA, herunder offentlige institutioner og statsejede investeringsfonde. 
 • Ideelle foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde og lignende juridiske personer uden EU og EFTA

Ved virksomheder forstås alle erhvervsdrivende virksomheder uanset organisationsform. 

Ved hjemmehørende forstås det sted, hvor virksomheden er registeret eller har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Investeringsscreeningsloven finder ikke anvendelse på Grønland og Færøerne. Dog er særlige økonomiske aftaler, der foretages af virksomheder hjemmehørende i Grønland eller på Færøerne, omfattet, hvis udenlandske statsborgere eller virksomheder fra tredjelande har kontrol med eller betydelig indflydelse med virksomheden

Tilladelseskravet til udenlandske direkte investeringer inden for særligt følsomme områder gælder for følgende udenlandske investorer:

 • Udenlandske statsborgere
 • Virksomheder, der ikke er hjemmehørende i Danmark. Loven finder også anvendelse, hvis den udenlandske virksomhed har et fast driftssted i Danmark.
 • Virksomheder hjemmehørende i Danmark, der er en dattervirksomhed eller en filial af en virksomhed udenfor Danmark
 • Virksomheder hjemmehørende i Danmark, hvis en udenlandsk statsborger eller en virksomhed udenfor Danmark har kontrol eller betydelig indflydelse på denne.
 • Nationale myndigheder og statslige organer i lande uden for EU og EFTA, herunder offentlige institutioner og statsejede investeringsfonde
 • Ideelle foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde og lignende juridiske personer uden EU og EFTA

Ved virksomheder forstås alle erhvervsdrivende virksomheder uanset organisationsform

Ved hjemmehørende forstås det sted, hvor virksomheden er registeret eller har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Investeringsscreeningsloven finder ikke anvendelse på Grønland og Færøerne. Dog er investeringer, der foretages af virksomheder hjemmehørende i Grønland eller på Færøerne, omfattet af tilladelseskravet, hvis udenlandske statsborgere eller virksomheder fra tredjelande har kontrol med eller betydelig indflydelse med virksomheden.

Lovgrundlag

Krav om tilladelse til direkte udenlandske investeringer og særlige økonomiske aftaler ved stiftelse af nye virksomheder: investeringsscreeningslovens § 5, stk. 5, og § 7, stk. 1. 

Undtagelse fra krav om tilladelse til investeringer ved stiftelse af ny virksomhed: anvendelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 1.

Undtagelse fra krav om tilladelse til særlige økonomiske aftaler ved stiftelse af nye virksomheder: anvendelsesbekendtgørelsens § 17.

Kontrol og reaktioner: anvendelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 2, og investeringsscreeningslovens § 31.