Udenlandske investeringer

Investeringsscreening i Danmark sker efter en todelt model, der består af et sektorspecifik tilladelseskrav og en tværgående frivillig anmeldelsesmulighed. 

 • Opdateret 29. november 2021

Tilladelse til eller anmeldelse af visse udenlandske direkte investeringer i Danmark

Under reglerne om det sektorspecifikke tilladelseskrav skal du som udenlandsk investor indhente en forudgående tilladelse hos Erhvervsstyrelsen, hvis investeringen er inden for særligt følsomme sektorer og du opnår mindst 10 pct. af ejerandele og stemmerettigheder eller tilsvarende kontrol ved andre midler.

Derimod er det under reglerne om anmeldelse frivilligt for dig at anmelde investeringer, hvor du opnår mindst 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettigheder eller tilsvarende kontrol ved andre midler, og investeringen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. 

Udenlandske direkte investeringer

Investeringsscreeningsloven omfatter udenlandske direkte investeringer i Danmark. Ved udenlandske direkte investeringer forstås erhvervelse af kontrol eller betydelig indflydelse i en virksomhed eller enhed hjemmehørende i Danmark ved direkte eller indirekte besiddelse af eller kontrol over ejerandele eller stemmerettigheder i virksomheden eller tilsvarende kontrol ved andre midler, herunder køb af aktiver og langfristede lån. Udenlandske direkte investeringer omfatter også investeringer ved stiftelse af ny virksomhed i Danmark i en særligt følsom sektor, hvor der opnås tilsvarende kontrol eller betydelig indflydelse. 

Den kontrol eller indflydelse, der opnås med investeringen, kan være både direkte og indirekte, dvs. kontrollen kan udøves gennem andre virksomheder og gennem flere lande, såkaldte ejerkæder.

Loven omfatter ikke alene erhvervelse af ejerandele eller stemmerettigheder i en virksomhed eller enhed, men også hvis der opnås tilsvarende kontrol ved andre midler. Dvs. hvis der på anden måde end ved erhvervelse af stemmerettigheder opnås tilsvarende kontrol eller betydelig indflydelse, fx ved aftalebaseret kontrol og indflydelse, ved køb af aktiver i den danske virksomhed eller ved langfristede lån.

Der vil være tale om tilsvarende kontrol ved andre midler, hvis den udenlandske investor direkte eller indirekte får kontrol eller betydelig indflydelse på den danske virksomhed eller enhed ved:

 1. Råderet over stemmerettigheder i kraft af aftaler med andre investorer, svarende til mindst 10 pct. af kapitalandelen eller stemmerettighederne
 2. Beføjelse til at træffe væsentlige beslutninger om ledelsesmæssige, drifts- finansielle og udviklingsmæssige forhold efter en vedtægt eller aftale, eller ved lange og uopsigelige låneaftaler
 3. Ret til at udpege eller afsætte bestyrelsesmedlemmer 
 4. Erhvervelse af alle eller en væsentlig del af aktiverne i den danske virksomhed/enhed
 5. Kontrol over alle eller en væsentlig del af aktiverne som følge af lange og uopsigelige lejeaftaler 
 6. Eksistensen og virkningen af potentielle stemmerettigheder herunder tegningsretter og købsoptioner på kapitalandele skal tages i betragtning ved vurderingen af, om den udenlandske investor opnår tilsvarende kontrol ved andre midler

Tilladelse til udenlandske direkte investeringer i Danmark inden for særligt følsomme sektorer

Du skal som udenlandsk investor søge om tilladelse hos Erhvervsstyrelsen, hvis du påtænker direkte eller indirekte at erhverve mindst 10 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed eller enhed hjemmehørende i Danmark, og den danske virksomhed eller enhed hører under de særligt følsomme sektorer i forhold til den nationale sikkerhed eller offentlige orden. 

Der gælder også krav om tilladelse, hvis du i stedet for erhvervelse af ejerandelene eller stemmerettigheder erhverver kontrol i den danske virksomhed ved andre midler, der svarer til mindst 10 pct. af ejerandelene eller stemmerettigheder. Du kan læse nærmere om kontrol ved andre midler i afsnittet Udenlandske direkte investeringen ovenfor. 

Krav om tilladelse gælder også hvis du som udenlandsk investor investerer i etablering af en ny dansk virksomhed, dvs. såkaldte Greenfield investeringer. Kravet gælder, hvis den danske virksomheds forretningsområde hører under de særligt følsomme sektorer, og hvis du som udenlandske investor ved stiftelsen erhverver mindst 10 pct. af stemmerettighederne eller kapitalandelene eller opnår tilsvarende kontrol ved andre midler. Der gælder dog særlige undtagelser ved nystiftede virksomheder.

Har du tidligere har fået tilladelse til en investering, skal du igen søge om tilladelse til efterfølgende erhvervelser, der medfører, at din ejerandel eller stemmerettighederne i den danske virksomhed vil udgøre henholdsvis 20 pct.,1/3, 50 pct. 2/3 eller 100 pct. efter erhvervelsen.

Udenlandske investorer omfattet af tilladelseskrav til udenlandske direkte investeringer

Tilladelseskravet til udenlandske direkte investeringer inden for særligt følsomme områder gælder for følgende udenlandske investorer:

 • Udenlandske statsborgere
 • Virksomheder, der ikke er hjemmehørende i Danmark. Loven finder også anvendelse, hvis den udenlandske virksomhed har et fast driftssted i Danmark.
 • Virksomheder hjemmehørende i Danmark, der er en dattervirksomhed eller en filial af en virksomhed udenfor Danmark
 • Virksomheder hjemmehørende i Danmark, hvis en udenlandsk statsborger eller en virksomhed uden for Danmark har kontrol eller betydelig indflydelse på denne.
 • Nationale myndigheder og statslige organer i lande uden for EU og EFTA, herunder offentlige institutioner og statsejede investeringsfonde
 • Ideelle foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde og lignende juridiske personer uden EU og EFTA

Ved virksomheder forstås alle erhvervsdrivende virksomheder uanset organisationsform. 

Ved hjemmehørende forstås det sted, hvor virksomheden er registeret eller har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Investeringsscreeningsloven finder ikke anvendelse på Grønland og Færøerne. Dog er investeringer, der foretages af virksomheder hjemmehørende i Grønland eller på Færøerne, omfattet af tilladelseskravet, hvis udenlandske statsborgere eller virksomheder fra tredjelande har kontrol med eller betydelig indflydelse med virksomheden

Særligt følsomme områder

Kravet om tilladelse til udenlandske direkte investeringer gælder kun, hvis den danske virksomhed, du investerer i, befinder sig inden for de sektorer og aktiviteter, der er særligt følsomme i forhold til at kunne true den nationale sikkerhed eller offentlig orden. Hvis ikke dette er tilfældet, må du overveje, om investeringen i stedet skal anmeldes hos Erhvervsstyrelsen efter reglerne om den frivillige anmeldelsesmulighed. 

De særligt følsomme sektorer og aktiviteter er overordnet afgrænset til følgende:

 • Virksomheder inden for forsvarssektoren
 • Virksomheder inden for it-sikkerhedsfunktioner eller behandling af klassificerede oplysninger
 • Virksomheder, der producerer dual-use produkter
 • Virksomheder inden for anden kritisk teknologi end nævnt i 1-3
 • Virksomheder og offentlige myndigheder og institutioner indenfor kritisk infrastruktur

Danske virksomheder og enheder omfattet af tilladelseskravet til udenlandske direkte investeringer

Tilladelseskravet inden for de særligt følsomme områder omfatter udenlandske direkte investeringer i følgende virksomheder og enheder i Danmark:

 • Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark uanset organisationsform
 • Offentlige myndigheder og institutioner inden for kritisk infrastruktur, som udgør en af de særligt følsomme sektorer. 

Undtagelser for tilladelseskravet

Udenlandske direkte investeringer, der vedrører interne transaktioner inden for en koncern, er i visse situationer undtaget fra tilladelseskravet, selvom disse i øvrigt opfylder betingelserne for tilladelse. Det samme gælder kreditorforfølgning.

Koncernforbundne transaktioner

 • En modervirksomhed udgør sammen med en eller flere dattervirksomheder en koncern. Ændringer i kontrollen over ejerandele eller stemmerettigheder eller tilsvarende kontrol ved andre midler inden for koncernen er kun omfattet af investeringsscreeningslovens krav om tilladelse, hvis der med ændringerne sker en forøgelse af den udenlandske investors kontrol eller betydelige indflydelse i den danske virksomhed eller enhed, der overstiger de fastsatte grænseværdier for erhvervelser på hhv. 10, 20 pct, 1/3, 50 pct. 2/3 eller 100 pct. efter erhvervelsen.

Kreditorforfølgning

 • Etablering af pant eller anden sikkerhedsstillelse for lån eller andre forpligtelser i den danske virksomhed eller enhed i form af ejerandele, stemmerettigheder eller aktiver udgør ikke en udenlandsk direkte investering og er dermed undtaget af investeringsscreeningsloven. Dette er kun tilfældet, hvis pantsætningen/sikkerhedsstillelsen ikke er ledsaget af særlige vilkår om kontrol eller betydelig indflydelse på virksomheden ledelse.
 • Erhvervelse der sker som led i kreditorforfølgning, dvs. hvor den udenlandske långiver overtager pantsatte ejerandele, stemmerettigheder eller aktiver, anses heller ikke for en udenlandsk direkte investering og er derfor også undtaget af investeringsscreeningsloven, men når den udenlandske långiver afhænder de pantsatte ejerandele eller aktiver til tredjepart, vil dette anses for en udenlandsk direkte investering, der falder ind under lovens anvendelsesområde.

Frivillig anmeldelse af udenlandske direkte investeringer

Hvis den udenlandske direkte investering ikke er omfattet af tilladelseskrav, der alene gælder inden for de særligt følsomme sektorer og aktiviteter, bør du overveje, om det i stedet er relevant at anmelde investeringen.

Du kan anmelde en påtænkt eller allerede gennemført udenlandsk investering til Erhvervsstyrelsen, hvis investeringen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden, og du med investeringen direkte eller indirekte opnår besiddelse af eller kontrol over mindst 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed hjemmehørende i Danmark, eller hvis du opnår kontrol ved andre midler. 

Se nærmere om kontrol ved andre midler under afsnittet Udenlandske direkte investeringer ovenfor.

Anmeldelsesmuligheden gælder ikke ved stiftelse af ny virksomhed, da investeringer forbundet med stiftelse af virksomheder alene vedrører virksomheder inden for de særligt følsomme områder.

Anmeldelsesmuligheden finder anvendelse både ved en samlet investering på mindst 25 pct., og hvis en eksisterende ejerandel eller andel af stemmerettigheder forøges, så den samlede andel kommer til at udgøre mindst 25 pct. ved erhvervelsen. 

Hvilke udenlandske investorer er omfattet af anmeldelse?

Reglerne om anmeldelse omfatter følgende udenlandske investorer:

 • Udenlandske statsborgere med undtagelse af statsborgere fra EU- og EFTA-lande
 • Virksomheder, der er hjemmehørende udenfor EU- eller EFTA-lande
 • Virksomheder, der er hjemmehørende i Danmark og andre EU- eller EFTA, hvis virksomheden er kontrolleret af personer eller virksomheder fra lande udenfor EU- eller EFTA.
 • Nationale myndigheder og statslige organer udenfor EU- og EFTA, herunder offentlige institutioner og statsejede investeringsfonde. 

Reglerne om anmeldelse omfatter dermed ikke som udgangspunkt udenlandske investorer, hvis disse er statsborgere fra EU- og EFTA- lande eller virksomheder, der er hjemmehørende i EU eller EFTA. Det er kun i de tilfælde, hvor den EU- eller EFTA-baserede virksomhed er under kontrol eller betydelig indflydelse af et tredjeland uden for EU og EFTA, og denne kontrol svarer til mindst 25 pct. af ejerandelene eller stemmerettigheder, at reglerne om anmeldelse gælder.

Spørgsmål og svar

Reglerne om anmeldelse omfatter: 

 • Alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark uanset organisationsform

Alle udenlandske direkte investeringer, der opfylder betingelser herfor, dvs. i forhold til omfattede udenlandske investorer, og hvis investeringen er over tærskelværdien på mindst 25 procent, vil kunne anmeldes, hvis du vurderer, at investeringen vil kunne udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden i Danmark.

Det kan i praksis være vanskeligt at vurdere, om en investering kan udgøre en sikkerhedsmæssig trussel. 

Du kan altid rette henvendelse til Erhvervsstyrelsens team udenlandske investeringer og sikkerhed, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør anmelde en investering.

Erhvervsstyrelsen vil kunne yde generel vejledning på området, herunder kunne vejlede om konkrete investeringer, der klart falder uden for reglerne om anmeldelse. 

Det vil bl.a. være relevant at se på de afgørelseskriterier, som Erhvervsstyrelsen efter investeringsscreeningsloven bl.a. skal lægge til grund, når myndighederne skal vurdere, om en investering kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlig orden, fx om en udenlandsk investor direkte eller indirekte kontrolleres af en udenlandsk regering, udenlandske statslige organer eller udenlandske væbnede styrker gennem for eksempel ejerforhold eller betydelig finansiering.

Planlagte og allerede gennemførte investeringer vil kunne anmeldes

Det er muligt at anmelde både investeringer, der allerede er gennemførte, og planlagte investeringer. Hvis investeringen allerede er gennemført, har Erhvervsstyrelsen dog en mulighed for i op til 5 år fra investeringens gennemførelse at iværksætte en nærmere undersøgelse, hvis investeringen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. 

Hvis du ikke ansøger om tilladelse til en udenlandsk direkte investering, som er omfattet af krav om tilladelse, er den pågældende investering ulovlig.

Erhvervsstyrelsen kan efter investeringsscreeningsloven gennemføre en nærmere undersøgelse, hvis der i strid med loven er foretaget en investering uden tilladelse.

Viser det sig, at investeringen er foretaget uden tilladelse, kan styrelsen enten give påbud om, at overtrædelsen skal bringes til ophør, dvs. at der inden for en nærmere angivet frist skal søges om tilladelse, eller give påbud om at investeringen skal afvikles inden for en nærmere angivet frist. 

Såfremt et påbud om afvikling af investeringen ikke efterleves inden for den angivne frist, kan Erhvervsstyrelsen offentliggøre dette og informere andre EU-medlemsstater herom. Erhvervsstyrelsen kan endvidere ophæve den udenlandske investors stemmeret, der er knyttet til ejerandelene i den danske virksomhed. 

Hvis du ikke har pligt til at ansøge om tilladelse, men den påtænkte investering i stedet er omfattet af reglerne om anmeldelse, så har du ikke pligt til at anmelde investeringen og opnå en godkendelse af denne. Hvis du vælger ikke at anmelde en investering, kan Erhvervsstyrelsen i op til 5 år fra investeringens gennemførelse iværksætte en nærmere undersøgelse, hvis investeringen kan udgøre en trussel mod den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Hvis styrelsen efter en sådan undersøgelse vurderer at investeringen er i strid med loven, så kan styrelsen give påbud om afvikling af investeringen inden for en nærmere angivet frist. Efterleves dette påbud ikke, kan Erhvervsstyrelsen ophæve den udenlandske investors stemmeret.

Erhvervsstyrelsen kan desuden offentliggøre, at den har iværksat en undersøgelse af, om en udenlandsk direkte investering er foretaget i strid med loven, ligesom styrelsen kan offentliggøre resultatet.