Hvidvask

Taleco ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Taleco ApS

  • 27. april 2020
  • Taleco ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 27. april 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Taleco ApS, CVR-nr. 39446235.

Erhvervsstyrelsen påbød Taleco ApS at opdatere sin risikovurdering, så den lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen påbød endvidere Taleco ApS at ligeledes opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Taleco ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.