Stiftelse og registrering af selskaber

Anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) og partnerselskaber (P/S) kaldes samlet for kapitalselskaber og er omfattet af selskabsloven.

 • Opdateret 17. oktober 2022

Overordnede krav til selskaber

 • Et selskab kan have én eller flere ejere, som er den eller de personer eller virksomheder, som har anparterne eller aktierne i selskabet
 • Selskaberne er selvstændige juridiske enheder, og ejerne hæfter ikke personligt for selskabets forpligtelser, men begrænset til indskudskapitalen.
 • Et selskab kræver indskud fra ejerne (minimumskapital mellem 40.000 - 400.000 kr.).
 • Et selskab skal føre regnskab og årligt indberette sin årsrapport digitalt
 • Selskaberne skal følge selskabsloven, herunder bl.a. føre ejerbog over samtlige ejere og panthavere, der har pant i anparter/aktier, og registrere ejerforhold.
 • Ledelsen i et A/S og et P/S skal bestå af både en direktion og en bestyrelse eller et tilsynsråd. I et ApS er kun direktionen obligatorisk.

Stiftelse og registrering af selskaber

Et selskab stiftes ved at underskrive et stiftelsesdokument samt vedtage selskabets vedtægter.

Registreringen af stiftelsen skal ske i Erhvervsstyrelsens system inden for 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Ellers kan registrering ikke finde sted.

Lovgrundlag

Kapitalindskuddet i selskaber kan ske i form af kontanter eller andre værdier end kontanter - såkaldt apportindskud.

En enkeltmandsvirksomhed kan fx også indskydes som apportindskud ved stiftelsen af et selskab (A/S, ApS og P/S).

Enkeltmandsvirksomheder, der indskydes i et selskab, må ikke være under rekonstruktion eller konkurs.

Kravene til selskabskapital er som følger:

 • ApS: Indskuddet skal være på mindst 40.000 kr.
 • A/S: Indskuddet skal være på mindst 400.000 kr.
 • P/S: Indskuddet skal være på mindst 400.000 kr.

Stifteren er den eller de personer, der skriver under på stiftelsesdokumentet. Stiftere af et selskab har ikke pligt til at indskyde kapital og kan enten være fysiske eller juridiske personer. Desuden må stiftere af et selskab ikke være under konkurs og rekonstruktion.

Fysiske personer skal være myndige og må ikke være under værgemål på stiftelsestidspunktet.

Juridiske personer vil fx være interessentskaber, selskaber (IVS, ApS, A/S, P/S), foreninger eller erhvervsdrivende fonde. En enkeltmandsvirksomhed kan ikke være stifter, da den ikke er en juridisk person.

Juridiske personer må som stiftere heller ikke være:

 • Under stiftelse
 • Under tvangsopløsning

Juridiske personer kan som stiftere godt være:

 • Et selskab under likvidation
 • Den danske stat eller en kommune

Når du skal registrere selskabet, skal du mindst oplyse følgende:

 • Navn og eventuelle binavne på selskabet. Selskabsformen (anpartsselskab, aktieselskab henholdsvis partnerselskab eller forkortelserne ApS, A/S eller P/S) skal fremgå af navn og binavne. Fx Virksomhed Aps. Binavn: Virksomhed København ApS. Et selskab kan gratis registrere op til 5 binavne, som fx kan benyttes til at placere selskabet geografisk eller til at brande selskabet til en bestemt målgruppe. Fx Aarhus ApS. Binavn: Anpartsselskabet Murer. For nærmere information om hvilke krav der yderligere stilles til selskabers navne se Erhvervsstyrelsens vejledning
 • Selskabets branche og/eller bibranche
 • Selskabets adresse og øvrige kontaktoplysninger. Herunder hjemstedskommune samt navne på stiftere, direktører, bestyrelsesmedlemmer eller tilsynsrådsmedlemmer og eventuel revisor. Hvis personerne har CPR-nummer eller CVR-nummer, skal disse oplyses. For udenlandske personer, der ikke har CPR-nummer, skal pasnummer eller nummer fra identitetskort, der kan bruges til indrejse i et Schengen-land, oplyses. Kopi af pas eller identitetskort vedhæftes registreringen. Derudover skal udenlandske personer, der ikke har CPR-nummer, oplyse deres fødselsdato, statsborgerskab ved fødsel samt køn.
 • Stiftelsesdato, som skal være identisk med datoen på stiftelsesdokumentet
 • Selskabets formål
 • Selskabets tegningsregel, der beskriver hvem i ledelsen, der kan skrive under på selskabets vegne og dermed indgå forpligtende aftaler for selskabet i situationer, der ligger udenfor selskabets daglige drift.
 • Selskabskapitalen - dvs. den indskudte kapital, indskudsmetoden samt kurs. Derudover skal der angives om selskabet har kapitalklasser.
 • Ejerforhold – Legale og reelle ejere skal registreres.
 • Regnskabsår, herunder første regnskabsår. Derudover skal det angive om revision fravælges, hvis selskabet efter årsregnskabslovens regler kan fravælge revision.
 • Navn på revisor, medmindre selskabet har fravalgt revision. Læs om fravalg af revision

Når du registrerer selskabet i ’Start virksomhed’ på Virk, skal du vedhæfte:

 • Stiftelsesdokument inkl. vedtægter. Hvis vedtægterne ikke er en del af stiftelsesdokumentet, skal de vedhæftes separat. Vedtægterne skal være dateret med samme dato som stiftelsesdokumentet. Desuden skal stifteren eller stifterne underskrive stiftelsesdokumentet. Det er det underskrevne stiftelsesdokument, der skal indsendes ved anmeldelse af stiftelsen, for at stiftelsen er gyldig.   
 • Dokumentation for kapital. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen, kan følgende fremgangsmåder anvendes i selvbetjeningsløsningen:
  • En bank bekræfter, at kapitalen er indbetalt på selskabets bankkonto.
  • En advokat bekræfter, at kapitalen er indbetalt på selskabets bankkonto, en klientkonto eller foreligger som kontant kassebeholdning.
  • En revisor bekræfter, at kapitalen er indbetalt på selskabets bankkonto, eller at kapitalen findes som kassebeholdning.

Du kan invitere din revisor, advokat eller bank til at godkende kapital ved at indtaste deres e-mail under ’Godkend kapital i virksomhedsregistrering’ i ’Start Virksomhed’ på Virk.

Hvis indbetalingen af selskabskapitalen sker i andre værdier end kontanter, skal der tilknyttes en vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance til registreringen.

Erhvervsstyrelsens vejledning

Folketinget har vedtaget at udfase virksomhedsformen iværksætterselskab (IVS). Det betyder, at det ikke længere er muligt at stifte nye iværksætterselskaber.