Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Fravalg af revision

Du kan her læse mere om, hvorvidt din virksomhed kan fravælge revision, og hvordan du gennemfører fravalg af revision.

Små virksomheder har siden 2006 kunnet fravælge revision af årsrapporten. Denne mulighed er blevet benyttet af flere virksomheder, men erfaringerne har vist, at en række virksomheder og deres kapitalejere, ledelse eller tilknyttede revisorer ikke er helt klar over, hvordan fravalget gennemføres.

Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision. Årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Betingelser for at fravælge revision

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

Fravalg af revision i holdingvirksomheder

Holdingvirksomheder defineres som virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder og udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis den besidder 20 % eller mere af stemmerettighederne i en anden virksomhed.

Små holdingvirksomheder har mulighed for at fravælge revision, hvis holdingvirksomheden og de virksomheder, den udøver betydelig indflydelse over, tilsammen i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Størrelserne på balancesum, nettoomsætning og antal ansatte beregnes som summen af balancesummerne, nettoomsætningerne og antal ansatte i virksomheden selv, og i alle de virksomheder, den besidder kapitalandele i og udøver betydelig indflydelse over.

Ved opgørelsen af, om en holdingvirksomhed opfylder størrelsesgrænserne for fravalg af revision, kan der anvendes en af de to metoder, som følger af årsregnskabslovens § 110. stk. 2 og 3.

§ 110, stk. 2, beregningsmetode: Balancesum, omsætning m.v. fra associerede virksomheder indregnes 100 pct. uanset ejerandel, men interne transaktioner m.v. elimineres. Der foretages fuld eliminering ved transaktioner med associerede virksomheder.

§ 110, stk. 3, beregningsmetode: Beregningsmetode ligesom § 110, stk. 2, dog uden eliminering af interne transaktioner. Ved anvendelse af denne mulighed forhøjes beløbsgrænserne for balancesum og omsætning med 20 pct.

Fravalg af revision ved stiftelse af virksomhed

Fravalg af revision kræver, at

 1. det fremgår af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsrapport ikke skal revideres,
 2. virksomhedens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor.

Fravalget af revisionen registreres automatisk ved anmeldelse om stiftelse af virksomheden hos Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder, der fravælger revision ved stiftelsen skal dog være opmærksomme på, at den første årsrapport vil blive underlagt revisionspligt, hvis virksomheden overskrider to af de tre ovennævnte grænsestørrelser ved udløbet af det første regnskabsår.

En virksomhed, der gør brug af lempelsen af revisionspligten, kan godt skrive noget om revisor i vedtægterne. Hvis man vælger at gøre dette, er det vigtigt at være opmærksom på, at det er et grundlæggende krav, at vedtægterne er klare. En tredjemand må ved at læse vedtægterne ikke være i tvivl om, hvad der gælder for virksomheden. En bestemmelse om, at virksomhedens årsregnskab kan være revideret, må således ikke fremgå af vedtægterne.

Fravalg efter det første og efterfølgende regnskabsår

Fravalg af revision kræver, at

 1. fravalg af revision er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling,
 2. virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor,
 3. det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten i dét år, hvor der træffes beslutning om at fravælge revision for de kommende år, at det er besluttet at fravælge revision
 4. ledelsen erklærer i ledelsespåtegningen til årsrapporten for indeværende regnskabsår, at betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt.

Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, skal oplysningerne, jf. punkt 3 og 4, gives i ledelsesberetningen.

Virksomheden skal anmelde fravalget af revisor og indsende de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. Generalforsamlingsprotokollatet skal vedlægges sammen med de ændrede vedtægter.

Fortsættelse af fravalg af revision

Virksomhedens ledelse skal hvert år i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt. Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, skal oplysningerne gives i ledelsesberetningen.

Før 1. januar 2013 var det også et krav, at ledelsen i tilknytning til ledelsespåtegningen hvert år oplyste såfremt der var truffet beslutningen om fravalg af revision for det kommende regnskabsår. Dette krav er bortfaldet.

Nu er det tilstrækkeligt, at oplysningen om fravalg af revision af årsregnskabet for de kommende år kun gives i det årsregnskab, som fremlægges og godkendes på dén ordinære generalforsamling, hvor der træffes beslutning om fravalg af revision af kommende årsregnskaber. Denne oplysning gives ligeledes i ledelsespåtegningen, alternativt ledelsesberetningen, hvis årsrapporten ikke indeholder en ledelsespåtegning.

Hvis virksomheden på balancedagen og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, skal virksomhedens årsrapport for det pågældende regnskabsår revideres.

Særlige undtagelser til muligheden for at fravælge revision

I virksomheder, hvor virksomheden selv, en tilknyttet virksomhed eller den som har bestemmende indflydelse over virksomheden, har accepteret et bødeforlæg eller som led i en straffesag er blevet dømt for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen, kan i en periode på tre år ikke fravælge revision.

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at pålægge en virksomhed at blive revideret, hvis der i forbindelse med en undersøgelse af årsrapporten konstateres væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen.

Kun statsautoriserede og registrerede revisorer må afgive erklæringer på årsrapporter

Det er kun statsautoriserede og registrerede revisorer, der må afgive erklæringer på årsrapporter, i form af erklæringer om revision, revision efter en særlig erklæringsstandard, review eller assistance med regnskabsmæssig opstilling.

Det betyder samtidig, at andre personer ikke må afgive sådanne erklæringer på årsrapporter.

Der er dog intet til hinder for, at andre end statsautoriserede og registrerede revisorer assisterer virksomheder med opstilling af årsregnskabet eller udfører andet arbejde i forbindelse hermed så længe det ikke resulterer i, at årsrapporten forsynes med en erklæring fra den person, der har udført assistancen.

Anvendelse af erklæringsstandarden

Læs her om spørgsmål og svar vedrørende anvendelse af erklæringsstandarden.