Fravalg af revision af årsregnskabet

For de allermindste virksomheder er fravalg af revision af årsregnskabet en mulighed. Læs om, hvorvidt det gælder din virksomhed, og hvordan du gør.

 • Opdateret 11. april 2023

Små virksomheder kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Virksomheder, som i to regnskabsår i træk på balancetidspunktet overskrider en balancesum på 50 mio. kr., kan dog ikke fravælge revision. Dette er uanset om virksomheden opfylder de øvrige størrelsesgrænser for fravalg af revision.  (Dette gælder for regnskabsår, som begynder den 1. januar 2023 eller senere).

En virksomhed bliver revisionspligtig allerede fra det andet år, hvor virksomheden overskrider størrelsesgrænserne. 

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

For holdingvirksomheder gælder der særlige regler ved opgørelsen af størrelsesgrænserne i forbindelse med fravalg af revision. Se mere i afsnittet "Fravalg af revision i holdingsvirksomheder".

For virksomheder i særlige risikobrancher, gælder også særlige regler for fravalg af revision. Disse regler gælder for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere. Se mere i afsnittet "Fravalg af revision i klassificerede risikobrancher".

Fravalg af revision kan kun ske på en ordinær generalforsamling med fremadrettet virkning.

Ved opgørelsen af, om virksomheden overskrider størrelsesgrænsen for nettoomsætning på 8 mio. kr., skal virksomheden i visse tilfælde medregne finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed. Disse indtægter skal medregnes, hvis de mindst svarer til virksomhedens nettoomsætning – som den er defineret i årsregnskabslovens bilag 1, C, nr. 13.

Virksomheder, der har finansielle indtægter og/eller indtægter fra investeringsvirksomhed, der til sammen mindst svarer til nettoomsætningen, skal anvende summen af nettoomsætningen og de finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed, i stedet for blot nettoomsætningen ved opgørelsen af, om virksomhedens nettoomsætning overstiger 8 mio. kr. Det fremgår af årsregnskabslovens § 7, stk. 4, sammenholdt med årsregnskabslovens § 135, stk. 4.

BEMÆRK: Virksomheden skal være opmærksom på, at de finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed, ikke skal indgå og præsenteres som en del af virksomhedens nettoomsætning i årsregnskabet. Indtægterne skal præsenteres som finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed i årsregnskabet og skal kun sammenlægges med nettoomsætningen ved beregning af, om virksomheden overskrider størrelsesgrænsen på 8 mio. kr. for fravalg af revision.

Eksempler på finansielle indtægter og indtægter fra investeringsvirksomhed, der skal medregnes efter årsregnskabslovens § 7, stk. 4:

 • Renteindtægter. Renteudgifter må ikke modregnes.
 • Positive resultater fra kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder, kapitalinteresse og joint ventures, der måles efter indre værdis metode – kun positive resultater skal medregnes. Negative resultater må ikke modregnes.
 • Udbytter fra kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder, kapitalinteresser og joint ventures, hvis disse måles til kostpris.
 • Gevinster ved salg af dattervirksomheder og associerede virksomheder.
 • Gevinster ved salg af investeringsejendomme – men ikke domicilejendomme.
 • Positive værdireguleringer af investeringsejendomme, opgjort pr. ejendom. Negative værdireguleringer må ikke modregnes.
 • Positive valutakursreguleringer der indregnes i resultatopgørelsen, opgjort som forskellen mellem kursen ved regnskabsårets begyndelse og regnskabsårets slutning.
 • Kursgevinster på værdipapirer, opgjort pr. værdipapir som forskellen mellem kursen ved regnskabsårets begyndelse og regnskabsårets slutning.
 • Andre udbytteindtægter.
 • Gevinster ved salg af værdipapirer. Vær opmærksom på, at tab ved salg af værdipapirer ikke må modregnes i gevinster.

De finansielle indtægter og indtægter fra  investeringsvirksomhed skal opgøres brutto. Der må ikke ske modregning af finansielle udgifter og negative resultater fra investeringsvirksomhed.

En virksomhed ejer kapitalandele i flere dattervirksomheder. Kapitalandelene indregnes og måles efter indre værdis metode. Hvis dattervirksomhed X har overskud og dattervirksomhed Y har underskud, er det alene overskuddet fra dattervirksomhed X, der skal medtages, på trods af at resultaterne fra de to dattervirksomheder er præsenteret netto i resultatopgørelsen.

Positive finansielle indtægter, herunder positive værdireguleringer på fx værdipapirer, skal opgøres aktiv for aktiv. Hvis en virksomhed fx har et værdipapirdepot med en række forskellige aktier, skal de positive værdireguleringer opgøres aktie for aktie og kun de aktier, der har en positiv værdiregulering, skal medregnes. Der må således ikke ske modregning af en negativ værdiregulering på én aktie med en positiv værdiregulering på en anden aktie, selv om det er inden for samme depot. 

Enkelte aktiver, f.eks. børsnoterede aktier, kan i visse virksomheder blive reguleret til dagsværdi dagligt, månedligt eller årligt. Her er det årets nettoregulering som skal indgå i beregningen. Det er således uden betydning, hvor tit aktiverne dagsværdireguleres.

Valutakursreguleringer kan opgøres samlet for hele året som en nettoopgørelse.

Eksempel 1

Opgørelse af størrelsesgrænse mio. kr.
Virksomhedens nettoomsætning 4
Andre indtægter:  
Indtægter fra investeringsvirksomhed 3
Finansielle indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 4
Sum af andre indtægter 7
Nettoomsætning ved opgørelse af størrelsesgrænsen for fravalg af revision 11

Virksomheden i eksempel 1 skal tillægge summen af Indtægter fra investeringsvirksomhed og Finansielle indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder ved beregningen af nettoomsætning, idet ”andre indtægter” (7 mio. kr.) i eksempel 1 mindst svarer til nettoomsætningen (4 mio. kr.).

Eksempel 2

Opgørelse af størrelsesgrænse mio. kr.
Virksomhedens nettoomsætning 7
Andre indtægter:  
Indtægter fra investeringsvirksomhed 2
Finansielle indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder 3
Sum af andre indtægter 5
Nettoomsætning ved opgørelse af størrelsesgrænsen for fravalg af revision 7

Virksomheden i eksempel 2 skal ikke tillægge summen af Indtægter fra investeringsvirksomhed og Finansielle indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder ved beregningen af nettoomsætning, idet ”andre indtægter” (5 mio. kr.) i eksempel 2 ikke mindst svarer til nettoomsætningen (7 mio. kr.).

Eksempel 3 – Fravalg af revision i holdingvirksomheder

Virksomhed X besidder kapitalandele i dattervirksomheden Y. Det forudsættes, at der ikke har været samhandel eller udlån mellem virksomhed X og Y.  

Opgørelse af størrelsesgrænse Virksomhed X
mio. kr.
 
Virksomhed Y
mio. kr.
 
Koncern
mio. kr.
 
Nettoomsætning 3 3 6
Finansielle indtægter 4 1 5
Nettoomsætning ved opgørelse af størrelsesgrænsen for fravalg af revision 7 3 6

Virksomhed X i eksempel 3 skal ikke tillægge Finansielle indtægter ved beregningen af koncernens nettoomsætning ved opgørelse af størrelsesgrænsen for fravalg af revision. Det skyldes, at vurderingen skal foretages på koncernniveau. På koncernniveau udgør de finansielle indtægter 5 mio. kr., og indtægterne svarer dermed ikke mindst til nettoomsætningen, som udgør 6 mio. kr.
I eksemplet er grænsen for nettoomsætningen for fravalg af revision således ikke overskredet, og X kan derfor fravælge revision. 
Samme forhold gør sig gældende, såfremt der er tale om en associeret virksomhed, idet associerede virksomheder skal tillægges 100 procent uanset ejerandelen.   

Der henvises til afsnit ”Fravalg af revision i holdingvirksomheder” for yderligere herom.

Holdingvirksomheder defineres som virksomheder, der besidder kapitalandele i andre virksomheder og udøver betydelig indflydelse over en eller flere af disse virksomheders driftsmæssige eller finansielle ledelse. En virksomhed formodes at udøve betydelig indflydelse, hvis den besidder 20 % eller mere af stemmerettighederne i en anden virksomhed.

Små holdingvirksomheder har mulighed for at fravælge revision, hvis holdingvirksomheden og de virksomheder, den udøver betydelig indflydelse over, tilsammen i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af følgende tre størrelser på balancedagen:

 • en balancesum på 4 mio. kr.
 • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
 • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Når det skal vurderes om holdingvirksomheden overholder størrelsesgrænserne for henholdsvis balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede, sker det ved sammenlægning af virksomhedens egen balancesum, nettoomsætning og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede og balancesummen, nettoomsætningen og gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i alle de andre virksomheder, hvori virksomheden besidder kapitalandele i, og som virksomheden udøver betydelig indflydelse over.

Ved opgørelsen af, om en holdingvirksomhed opfylder størrelsesgrænserne for fravalg af revision, kan der anvendes en af de to metoder, som følger af årsregnskabslovens § 110. stk. 2 og 3.

 • § 110, stk. 2, beregningsmetode: Balancesum, omsætning m.v. fra associerede virksomheder indregnes 100 pct. uanset ejerandel, men interne transaktioner m.v. elimineres. Der foretages fuld eliminering ved transaktioner med associerede virksomheder.
 • § 110, stk. 3, beregningsmetode: Beregningsmetode ligesom § 110, stk. 2, dog uden eliminering af interne transaktioner. Ved anvendelse af denne mulighed forhøjes beløbsgrænserne for balancesum og omsætning med 20 pct.

Disse regler gælder for regnskabsår, som begynder 1. januar 2023 eller senere.

Virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse B og som tilhører en klassificeret risikobranche, jf. nedenstående, skal lade sit årsregnskab forsyne med en erklæring fra en uafhængig revisor om assistance med opstilling af årsregnskabet eller med en revisorerklæring med sikkerhed, hvis virksomheden i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet overskrider en nettoomsætning på 5 mio. kr.

Klassificerede risikobrancher udgør følgende: 

 1. Vejgodstransport branchekode 494100
 2. Flytteforretninger branchekode 494200
 3. Restauranter branchekode 561010
 4. Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. branchekode 561020
 5. Event catering branchekode 562100
 6. Anden restaurationsvirksomhed branchekode 562900
 7. Caféer, værtshuse, diskoteker mv. branchekode 563000
 8. Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser branchekode 631100
 9. Webportaler branchekode 631200
 10. Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser branchekode 451110
 11. Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser branchekode 451120

Fravalg af revision i forbindelse med stiftelsen er betinget af, at

 1. det fremgår af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsregnskab ikke skal revideres,
 2. virksomhedens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor.

Virksomheder, der fravælger revision ved stiftelsen skal dog være opmærksomme på, at virksomheden vil blive underlagt revisionspligt allerede fra første regnskabsår, hvis virksomheden overskrider to af de tre ovennævnte grænsestørrelser ved udløbet af det første regnskabsår.

Yderligere gælder det for virksomheder der er stiftet 1. januar 2023 eller senere, at disse vil blive underlagt revisionspligt allerede fra første regnskabsår, hvis virksomhedens balancesum overskrider 50 mio. kr. på balancetidspunktet eller hvis virksomheden tilhører en klassificeret risikobranche og har en nettoomsætning på over 5 mio. kr. i første regnskabsår.

En virksomhed, der har fravalgt revision skal sørge for, at det fremgår klart af virksomhedens vedtægter, om virksomhedens årsregnskaber revideres. En tredjemand må ved at læse vedtægterne ikke være i tvivl om, hvad der gælder for virksomheden. Vedtægterne må fx ikke indeholde en bestemmelse om, at virksomhedens årsregnskab kan være revideret.

Fravalg af revision kræver, at

 1. beslutningen om fravalg af revision er vedtaget på virksomhedens ordinære generalforsamling,
 2. virksomhedens vedtægter ændres, så de ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor,
 3. det oplyses i ledelsespåtegningen til årsrapporten i dét år, hvor generalforsamlingen træffer beslutning om at fravælge revision for de kommende år, at det er besluttet at fravælge revision og
 4. ledelsen erklærer i ledelsespåtegningen til årsrapporten for indeværende regnskabsår, at betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt.

Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, skal oplysningerne, jf. punkt 3 og 4, gives i ledelsesberetningen.

Virksomheden skal senest 2 uger efter beslutning om fravalget af revision anmelde fravalget af revisor og indsende de tilrettede vedtægter til Erhvervsstyrelsen. Generalforsamlingsprotokollatet skal vedlægges sammen med de ændrede vedtægter.

Virksomhedens ledelse skal hvert år i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt betingelserne for at kunne fravælge revision for indeværende regnskabsår er opfyldt. Indeholder virksomhedens årsrapport ikke en ledelsespåtegning, skal oplysningerne gives i ledelsesberetningen.

Hvis virksomheden på balancedagen og foregående års balancedag overskrider to af de tre størrelsesgrænser, skal virksomhedens årsregnskab for det pågældende regnskabsår revideres.

En virksomhed kan ikke fravælge revision i en periode på tre år, hvis virksomheden selv, en tilknyttet virksomhed eller den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, har accepteret et bødeforlæg eller er blevet dømt for overtrædelse af selskabs-, regnskabs- eller skatte- og afgiftslovgivningen som led i en straffesag.

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at pålægge en virksomhed at dens årsregnskab revideres, hvis styrelsen i forbindelse med en undersøgelse af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen.

For regnskabsår som begynder 1. januar 2023 eller senere gælder følgende:

En virksomhed kan ikke fravælge revision, hvis virksomheden selv, en tilknyttet virksomhed eller den, som har bestemmende indflydelse over virksomheden, har accepteret et bødeforlæg eller er blevet dømt for overtrædelse af selskabs-, regnskabs-, hvidvask eller skatte- og afgiftslovgivningen. Virksomheden kan ikke fravælge revision for det regnskabsår, hvori den endelige dom er afsagt eller det endelige bødeforelæg er vedtaget, og for de 2 efterfølgende regnskabsår.

Har en person, der indtræder som ledelsesmedlem i en virksomhed, inden for de seneste 2 år forud for sin indtræden været pålagt konkurskarantæne efter konkurslovens regler, kan virksomheden ikke undlade at lade sit årsregnskab revidere fra og med det regnskabsår, hvori ledelsesmedlemmet indtræder, og til og med det regnskabsår, der har balancedag senest 2 år efter udløbet af ledelsesmedlemmets konkurskarantæne. Udtræder ledelsesmedlemmet af virksomheden inden for en af Erhvervsstyrelsen fastsat frist, kan virksomheden dog godt undlade at lade sit årsregnskab revidere, såfremt virksomheden i øvrigt opfylder betingelserne for fravalg af revision. 

Yderligere kan Erhvervsstyrelsen træffe afgørelse om, at et årsregnskab skal revideres for det indeværende og de to følgende regnskabsår, hvis styrelsen ved en kontrol af årsrapporten har konstateret væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabslovgivningen eller regnskabslovgivningen eller ved en kontrol efter bogføringsloven har konstateret væsentlige fejl eller mangler i virksomhedens bogføring. 

Det er kun statsautoriserede og registrerede revisorer, der må afgive erklæringer på årsrapporter, i form af erklæringer om revision, revision efter en særlig erklæringsstandard (udvidet gennemgang), review eller assistance med regnskabsmæssig opstilling.

Det betyder samtidig, at andre personer ikke må afgive sådanne erklæringer på årsrapporter.

Der er dog intet til hinder for, at andre end statsautoriserede og registrerede revisorer assisterer virksomheder med opstilling af årsregnskabet eller andet arbejde i den forbindelse, så længe det ikke resulterer i, at årsrapporten forsynes med en erklæring fra den person, der har udført assistancen.