Hvidvask

ReviThink ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ReviThink ApS

  • 19. november 2020
  • ReviThink ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé 

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg, traf Erhvervsstyrelsen den 19. november 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende ReviThink ApS, CVR-nr. 36957735.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at ReviThink ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Erhvervsstyrelsen påbød ligeledes ReviThink ApS at udarbejde skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller.

Erhvervsstyrelsen påbød ReviThink ApS at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en kundes reelle ejeres identitet.

ReviThink ApS modtog ligeledes en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgang af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt ved etableringen af et kundeforhold havde indhentet dokumentation for den juridiske person.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at ReviThink ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask, hvorfor virksomheden modtog en påtale for dette forhold.