Hvidvask

Revia ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revia ApS.

  • 2. december 2019
  • Revia ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 2. december 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Revia ApS, CVR-nr. 38295799.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Revia ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover Revia ApS at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, så de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog herudover en påtale for ikke tilstrækkeligt at have iagttaget hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde opbevaret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.

Erhvervsstyrelsen konstaterede desuden, at Revia ApS havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om Revia ApS, har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.