Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Persondata

I forbindelse med driften af EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er Erhvervsstyrelsen forpligtiget til at offentliggøre, dele og indhente en række informationer.

Krav vedrørende behandling af persondata og fortrolige oplysninger

Erhvervsstyrelsen følger de krav, ser står i EU's Registerforordning 389/2013 vedrørende behandling af personoplysninger og offentliggørelse af fortrolige oplysninger.

I Europa-Parlamentets og Rådets Databeskyttelsesforordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Persondataforordningen), art. 5 fastsættes det, at behandlingen af persondata skal være nødvendigt og fastsat i EU-retten eller ved lov. Registerforordningen og Bekendtgørelse nr. 1636/2017 lister krav til dokumenter og oplysninger, som skal indsendes for at oprette en konto i EU’s kvoteregister eller for at blive godkendt som kontorepræsentant.

Kategorier af personoplysninger

Erhvervsstyrelsen indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger vedrørende anmelder, kontohaver, kontorepræsentanter og kontohavers ledelse og reelle ejere (hvis kontohaver er juridisk person). Det kan dreje sig om følgende kategorier af personoplysninger:

  • Almindelige personoplysninger som oplysninger om navn, fødselsdato, fødselssted, CPR-nummer, pasnummer/ID-kortnummer, herunder udløbsdato samt udstedelsesland, e-mailadresse, bopælsadresse og telefonnummer
  • Straffeattest

Til overvågning af sikkerhed bliver der også opbevaret log over bruger-ID, IP-adresser, tidspunkt for login og logud, anvendte programmer og tilgået infrastrukturressourcer (log over server). Derudover bliver bankoplysninger for visse kontohavere også indsamlet, behandlet og opbevaret.

De personoplysninger, som Erhvervsstyrelsen indsamler, registrerer og behandler, indhenter vi fra kontohaver, kontorepræsentanter og fra andre myndigheder.

Vi kan indhente oplysninger fra CVR, CPR, Rigspolitiet, Skatteforvaltningen, EU’s finansielle sanktionsliste samt krydstjekke oplysninger med Transparency International og Financial Action Task Force.

Du kan finde yderligere information i EU-kommissionens databeskyttelseserklæring for brugere af EU's CO2-kvoteregister, som du finder her: http://ec.europa.eu/clima/sites/registry/privacy_da.htm

Formål med og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Formålet med Erhvervsstyrelsens behandling af personoplysninger er administration og kontrol af EU's CO2-Kvoteordning og Det Danske Kyotoregister.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:

  • EU's registerforordning 389/2013 art. 8, stk. 1 og 5,
  • Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter nr. 1095 af 23/12 2012 §§21-22
  • Bekendtgørelse nr. 1636 af 13/12 2017.

Vedrørende behandling af oplysninger og personoplysninger fremgår følgende af Registerforordningens artikel 107:

1. Den centrale admini­strator og medlems­staterne sikrer, at EU-registret, EU's Transaktions Log (EUTL) og andre Kyoto Protokol-registre (KP-registre) alene lagrer og behandler oplysninger vedrørende konti, kontohavere og kontorepræsentanter, jf. tabel III-I i bilag III, tabel VI-I og VI-II i bilag VI, tabel VII-I i bilag VII og tabel VIII-I i bilag VIII.

2. Der må ikke registreres særlige kategorier af oplysninger som defineret i artikel 8 i direktiv 95/46/EF og artikel 10 i forordning (EF) nr. 45/2001 i EU-registret og EUTL’en eller andre KP-registre (det drejer sig om personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsforhold og seksuelle forhold.)

3. Den centrale admini­strator og medlems­staterne sikrer, at personoplysninger kun overføres til FN's Internationale Transaktions Log (ITL) i forbindelse med transaktioner, der overfører Kyoto-enheder.

Dataansvarlig

Erhvervsstyrelsen har sammen med EU-Kommissionen delt dataansvar for behandlingen af personoplysninger.

Hvis du har oplevet et sikkerhedsbrud i data fra Kvoteregisteret, skal du altid kontakte CO2-kvoteregisteret i Erhvervsstyrelsen, så vi kan stoppe sikkerhedsbruddet:

Kontaktoplysninger til CO2-kvoteregisteret:

CO2-kvoteregisteret

Erhvervsstyrelsen

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

CVR-nr.: 10150817

Telefon: 7220 0038 (udenfor Erhvervsstyrelsens normale åbningstid kan du i tilfælde af sikkerhedsbrud og andre kritiske tilfælde ringe på 3529 1862 mandag til torsdag mellem kl. 16 og 21, fredag mellem kl. 15 og 21, og i weekender og på helligdage mellem kl. 10 og 18)

Mail: co2register@erst.dk

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i henholdsvis 5 og 15 år efter lukning af en konto. Det gælder både for fysiske personer, som har en konto i CO2-kvoteregisteret eller som er kontorepræsentant på en konto i CO2-kvoteregisteret. Registerforordningen 389/2013 Artikel 108 stk. 1 fastsætter, at data i CO2-kvoteregisteret gemmes i fem år efter lukning af en konto i EU-registeret, mens de gemmes i 15 år efter lukning af en konto i Det Danske Kyotoregister. Personoplysninger bliver behandlet og opbevaret i sikrede IT-systemer med begrænset adgang.

Du kan finde yderligere information i EU-kommissionens databeskyttelseserklæring for brugere af EU's CO2-kvoteregister, som du finder her: http://ec.europa.eu/clima/sites/registry/privacy_da.htm

Lov om offentlighed i forvaltning § 15, medfører, at alle dokumenter, som modtages af en offentlig myndighed, skal journaliseres, hvis dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen.

Dokumentation journaliseres ved modtagelsen og afleveres til Statens Arkiver hver 5. år efter Arkivlovens regler.

Hvem modtager personoplysninger

De modtagere, CO2-kvoteregisteret kan videregive eller overlade personoplysninger til, er følgende:

  • Kontorepræsentanter, der er tilknyttet den konto/de konti, sagen drejer sig om, kontohaver og kontohavers digitale postkasse samt den person, der har indsendt personoplysninger.
  • Energistyrelsen, Skatteforvaltningen, SØIK, EUROPOL, Den Europæiske revisionsret, Eurojust, Nationale tilsynsmyndigheder, efterforskningsenheder for økonomisk kriminalitet i andre lande, EU-Kommissionen og Statens Arkiver.Der kan i særlige tilfælde i forbindelse med retsanmodninger videregives oplysninger til danske domstole eller domstole i andre EU-lande/EØS-lande. 
  • I tilfælde af manglende overholdelse af levering af dokumenter for eksempel i forbindelse med Erhvervsstyrelsens periodiske dokumentationstjek af kontohavere og kontorepræsentanter, kan personoplysninger blive videregivet til nationale administratorer af CO2-Kvoteregisteret i andre EU-/EØS-Medlemsstater og til EU-Kommissionen. 
  • Uden for EU og EØS kan vi overføre personoplysninger til FN's Klimakomite, som er omfattet af regler for sikker databehandling under FN's Kyotoaftale.

Data kan videregives til enhederne efter disses anmodning til den centrale admini­strator eller til en national admini­strator, forudsat at sådanne anmodninger er berettigede, og dataene tjener til efterforskning, afsløring, retsforfølgning, skatteforvaltning eller -inddrivelse, revision og finansielt tilsyn med svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig lovovertrædelse, markedsmanipulation ved hjælp af konti i EU-registret eller KP-registre, eller overtrædelser af EU-retten eller national ret, hvormed et velfungerende EU ETS sikres. Det følger af Registerforordningens artikel 110, stk. 3.

En enhed, der modtager data i overensstemmelse med ovenstående skal sikre, at de pågældende data kun anvendes til de formål anført i anmodningen, og ikke forsætligt eller uforsætligt gøres tilgængelige for personer, der ikke berøres af det påtænkte formål med anvendelsen af dataene. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at de pågældende organer gør dataene tilgængelige for andre organer, hvis dette er påkrævet af hensyn til formålene anført i anmodningen, jf. Registerforordningens artikel 110, stk. 4.