Behandling af personoplysninger i forbindelse med CO2-kvoteregisteret

Læs vores privatlivspolitik i forbindelse med CO2-kvoteregisteret

 • Opdateret 22. juni 2021

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Erhvervsstyrelsen har sammen med EU-Kommissionen delt dataansvar for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Kontaktoplysninger til CO2-kvoteregisteret, Erhvervsstyrelsen:

CO2-kvoteregisteret
Erhvervsstyrelsen
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
CVR-nr.: 10150817
Telefon: 7220 0038
Mail: co2register@erst.dk

Kontaktoplysninger til EU-Kommissionen:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Klima
200 Rue de la Loi
B - 1040 Bruxelles
Mail: clima-registry-request@ec.europa.eu

Kommissionens databeskyttelsesansvarlige: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse: edps@edps.europa.eu

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dpo@em.dk
 • På telefon: 33 92 33 50
 • Ved brev: Erhvervsministeriet, Att. Databeskyttelsesrådgiveren, Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Administration og kontrol af EU's CO2-Kvoteordning og Det Danske Kyotoregister.
  • EU’s CO2-kvoteregister og EU’s Transaktions Log (EUTL) er oprettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i EU (EU ETS), beslutning nr. 406 / 2009 / EF om medlemsstaternes indsats for at reducere deres drivhusgasemissioner for at opfylde Fællesskabets forpligtelser til reduktion af drivhusgasemissioner frem til 2020 og ved forordning (EU) nr. 525/2013 af Europa-Parlamentet og Rådet af 21. maj 2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og for indberetning af anden information på nationalt plan og EU-plan, der er relevant for klimaændringer. EU’s CO2-kvoteregister og EUTL’en sikrer en nøjagtig bogføring af alle emissionsgodtgørelser udstedt under EU ETS. De holder styr på ejerskabet af kvoter i elektroniske konti, som administreres af medlemsstaternes nationale administratorer (udover medlemsstater i EU, er de tre stater fra EFTA-EØS også inkluderet). EU-registerets og EUTL's funktion er reguleret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2013, som ændret og suppleret med forordning 2019/1122. EU ETS er et elektronisk system som administreres af medlemslandene og hostes af EU-kommissionen.
  • Det Danske Kyotoregister er etableret til at føre regnskab med den danske stats klimaforpligtelser i forhold til Kyoto-protokollen. I beslutning 13/CMP.1 under Kyoto-protokollen er det vedtaget, at alle aftaleparter til Kyoto-protokollen skal etablere et nationalt register, som fører regnskab med udstedelse, beholdning, overførsel, køb, annullering og tilbagetrækning af landekvoter og CO2-kreditter. Den danske stats konti under Kyoto-protokollen bliver administreret i Det Danske Kyotoregister, som er koblet sammen med de andre medlemslandes Kyoto-registre. Her kan der udveksles landekvoter og CO2-kreditter mellem de forskellige nationale registre.

Formålet med Erhvervsstyrelsens behandling af personoplysninger er administration og kontrol af EU's CO2-Kvoteordning og Det Danske Kyotoregister.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger følger af:

 • EU's registerforordning 389/2013 og forordning 2019/1122.
 • Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter, LBK nr. 62 af 19/01/2021.
 • Bekendtgørelse nr. 1637 af 18/11/2020 om EU’s CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register.

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger vedrørende anmelder, kontohaver, kontorepræsentanter og kontohavers ledelse og reelle ejere (hvis kontohaver er juridisk person). Det kan dreje sig om følgende kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, fødselsdato- og sted, e-mail- og bopælsadresse, telefonnummer, IP-adresser, anvendte programmer og tilgået infrastrukturressourcer (log over server).
 • Fortrolige oplysninger, herunder pasnummer/ID-kortnummer og udløbsdato samt straffeattest/straffedomme.
 • Tekniske oplysninger. Oplysningerne opbevares udelukkende i en database og i systemlogfiler, der deles af EUTL og EU-registret. Systemlogfilerne oprettes med henblik på at registrere elementer, der sporer handlinger i systemet. Disse elementer kan omfatte navn, bruger-ID, den logiske adresse (IP-adressen) eller et tidsstempel, der angiver begyndelsen eller afslutningen på en handling. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

De modtagere, vi kan videregive eller overlade dine personoplysninger til, er følgende:

 • Energistyrelsen, Statens Arkiver, EU-Kommissionen.
 • Der kan i særlige tilfælde i forbindelse med berettigede anmodninger videregives oplysninger til andre danske myndigheder eller myndigheder i andre EU-lande/EØS-lande. Det drejer sig for eksempel om Skatteforvaltningen, SØIK, EUROPOL, Domstole, Finanstilsynet, Financial Investigation Units i andre EU-Medlemsstater i forbindelse med efterforskning eller retsforfølgelse.
 • I tilfælde af manglende overholdelse af levering af dokumenter for eksempel i forbindelse med Erhvervsstyrelsens periodiske dokumentationstjek af kontohavere, herunder kontorepræsentanter, kan personoplysninger blive videregivet til myndigheder i andre EU-/EØS-Medlemsstater.
 • Herudover kan kontorepræsentanter på samme konto se navn og kontaktoplysninger på andre kontorepræsentanter og kontohaver i den specifikke konto i kvoteregisteret. 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

De modtagere uden for EU og EØS, vi kan overføre dine personoplysninger til, er følgende:

 • FN's Climate Change Committee

Vi kan oplyse, at de er omfattet af regler for sikker databehandling i FN's Kyotoaftale.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

De personoplysninger, som vi indsamler, registrerer og behandler, indhenter vi fra dig, kontohaver, og fra andre myndigheder.

Vi kan indhente oplysninger fra CVR, CPR, Rigspolitiet, Skatteforvaltningen, EU’s finansielle sanktionsliste samt krydstjekke oplysninger med Transparency International og Financial Action 

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger CO2-kvoteregistret 10 år efter du ikke længere er tilknyttet en konto eller efter lukning af kontoen i CO2-kvoteregistret, som defineret i Registerforordningen 389/2013, artikler 108-110 i forhold til Kyoto-registeret og Registerforordning 2019/1122 artikler 77-80 i forhold til EU’s CO2-kvoteregister.
 • Reglerne medfører, at persondata i CO2-kvoteregistret gemmes i fem år efter en konto lukkes eller tilknytningen til en konto opfører. Det samme gælder for personoplysninger i nationale registrer. Persondata kan dog opbevares i op til 10 år i overensstemmelse med forældelsesfrister for alvorlig økonomisk kriminalitet. Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at forlænge opbevaringen af persondata i maksimum 10 år. Begrænsningen i opbevaring af persondata gælder også for sager, der afleveres til Statens Arkiver hver 5. år efter Arkivlovens regler.
 • Straffeattester, som indsendes efter 1. januar 2021, gemmes ikke efter endt sagsbehandling.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender profilering for at foretage en risikovurdering med henblik på analyser af handler.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.