Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Persondata og offentlig information

I forbindelse med driften af EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er Erhvervsstyrelsen forpligtiget til at offentliggøre, dele og indhendte en række informationer.

Krav vedrørende behandling af persondata og fortrolige oplysninger

Erhvervsstyrelsen følger de krav, der stilles i EU-Kommissionens registerforordning 389/2013 vedrørende offentliggørelse af fortrolige oplysninger. Offentligt tilgængelige oplysninger om konti og transaktioner fremgår af registerforordningens bilag XIV.

Af forordningens artikel 107 fremgår:

Behandling af oplysninger og personoplysninger

1. Den centrale admini­strator og medlems­staterne sikrer, at EU-registret, EUTL’en og andre KP-registre alene lagrer og behandler oplysninger vedrørende konti, kontohavere og kontorepræsentanter, jf. tabel III-I i bilag III, tabel VI-I og VI-II i bilag VI, tabel VII-I i bilag VII og tabel VIII-I i bilag VIII.

2. Der må ikke registreres særlige kategorier af oplysninger som defineret i artikel 8 i direktiv 95/46/EF og artikel 10 i forordning (EF) nr. 45/2001 i EU-registret og EUTL’en eller andre KP-registre. (Det drejer sig om personoplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold og oplysninger om helbredsforhold og seksuelle forhold.)

3. Den centrale admini­strator og medlems­staterne sikrer, at personoplysninger kun overføres til ITL’en i forbindelse med transaktioner, der overfører Kyoto-enheder.

De oplysninger om kontohaver, der er offentligt tilgængelige er: Kontohavers navn, CVR nummer, samt adresse. For driftsledere og luftfartøjsoperatører offentliggøres endvidere navn på produktionsenhed, type af aktivitet, tilladelsesnummer og compliance status, samt adresse. Herudover offentliggøres oplysninger om antallet af allokerede kvoter og verificerede emissioner.

Af forordningens artikel 110 fremgår:

Fortrolighed

1. Oplysninger, herunder oplysninger om beholdningen på alle konti, alle foretagne transaktioner, den entydige enhedsidentifikationskode for kvoterne og den entydige numeriske værdi af enhedsserienummeret på Kyoto-enheder, som indgår i beholdningen eller påvirkes af en transaktion, som indgår i EUTL’en, EU-registret og ethvert andet KP-register, betragtes som fortrolige, dog ikke hvor andet er fastlagt i EU-lovgivningen eller i bestemmelser i national lovgivning, som forfølger et lovligt mål, som er foreneligt med denne forordning, og er rimelige i forhold til målet.

2. Den centrale admini­strator eller nationale admini­strator kan videregive data, der opbevares i EU-registret og EUTL’en til følgende enheder:

 • En medlems­stats retshåndhævende myndigheder og skattemyndigheder
 • Europa-Kommissionens Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
 • Den Europæiske Revisionsret
 • Eurojust
 • De kompetente myndigheder, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF (markedsmisbrug/insider handel) og artikel 37, stk. 1, i direktiv 2005/60/EF om markeder i finansielle instrumenter. I Danmark er den kompetente myndighed Finanstilsynet.
 • Kompetente nationale tilsynsmyndigheder. I Danmark gælder det SKAT, Finanstilsynet og bagmandspolitiet, samt andre tilsynsmyndigheder under Erhvervsstyrelsen.
 • Medlemsstaternes nationale administratorer og de kompetente myndigheder omhandlet i artikel 18 i direktiv 2003/87/EF. I Danmark er den kompetente myndighed Energistyrelsen.

3. Data kan videregives til enhederne nævnt i stk. 2 efter disses anmodning til den centrale admini­strator eller til en national admini­strator, forudsat at sådanne anmodninger er berettigede, og dataene tjener til efterforskning, afsløring, retsforfølgning, skatteforvaltning eller -inddrivelse, revision og finansielt tilsyn med svig med kvoter eller Kyoto-enheder, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller andre former for alvorlig lovovertrædelse, markedsmanipulation ved hjælp af konti i EU-registret eller KP-registre, eller overtrædelser af EU-retten eller national ret, hvormed et velfungerende EU ETS sikres.

4. En enhed, der modtager data i overensstemmelse med stk. 3, sikrer, at de pågældende data kun anvendes til de formål anført i anmodningen, jf. stk. 3, og ikke forsætligt eller uforsætligt gøres tilgængelige for personer, der ikke berøres af det påtænkte formål med anvendelsen af dataene. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at de pågældende organer gør dataene tilgængelige for andre organer nævnt i stk. 2, hvis dette er påkrævet af hensyn til formålene anført i anmodningen, jf. stk. 3.

5. Den centrale admini­strator kan efter anmodning give adgang til transaktionsdata, som ikke giver mulighed for direkte at identificere bestemte personer til enhederne nævnt i stk. 2 med henblik på at efterforske mistænkelige transaktionsmønstre. Organer med denne adgang kan anmelde mistænkelige transaktionsmønstre til andre organer nævnt i stk. 2.

6. Europol får permanent læseadgang til lagrede data i EU-registret og EUTL’en med henblik på at udføre sine opgaver i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2009/371/RIA (EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37). Europol holder Kommissionen underrettet om dens brug af data.

7. De nationale admini­stratorer giver på sikker måde alle andre nationale admini­stratorer og den centrale admini­strator adgang til navn og identitet på personer, som de har afvist at åbne en konto for, jf. artikel 22, stk. 2, litra a), b) og c), eller som de har afvist at udnævne som en bemyndiget repræsentant eller yderligere bemyndiget repræsentant, jf. artikel 24, stk. 5, litra a) og b), samt navn og identitet på kontohaveren, den bemyndigede repræsentant eller den yderligere bemyndigede repræsentant for konti, hvortil adgangen er suspenderet, jf. artikel 34, eller lukkede konti, jf. artikel 33. De nationale admini­stratorer underretter de pågældende personer.

8. De nationale admini­stratorer kan beslutte at anmelde alle transaktioner, der involverer et større antal enheder end et antal fastsat af den nationale admini­strator til de nationale retshåndhævende myndigheder og skattemyndigheder og at anmelde konti, der er involveret i et antal transaktioner inden for et tidsrum, som ligger over et antal, som er fastsat af den nationale admini­strator.

9. EUTL’en, EU-registret og andre KP-registre må ikke afkræve kontohavere oplysninger om priserne på kvoter eller Kyoto-enheder.

10. Den udpegede auktionstilsynsførende, jf. artikel 24 i forordning (EU) nr. 1031/2010, har adgang til alle oplysninger vedrørende auktionsleveringskontoen i EU-registret.

Oplysninger om persondata, som Erhvervsstyrelsen kan indhente

CO2-Kvoteregisteret kan indhente oplysninger fra CVR, CPR, jf. Bekendtgørelse nr. 1204 af 14/10/2013 af lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen, §4, Bekendtgørelse nr. 646 af 02/06/2017 af lov om Det Centrale Personregister, kapitel 8. og fra andre offentlige tilgængelige databaser/registre.

Erhvervsstyrelsens behandling af data skal overholde krav i persondataloven og databeskyttelsesforordningen.

Offentlige tilgængelige oplysninger

Du kan finde offentlig information via EU's Transaktionslog, EUTL og EU’s miljøagentur. Vær opmærksom på, at offentliggørelse af kontaktinformation kræver samtykke fra kontohavere i henhold til EU-reguleringen. Derfor er alle informationer ikke offentligt tilgængelig.

Vedrørende offentlig tilgængelig information om transaktioner, beholdninger og totalmængder via EUTL gælder det, at denne information ikke er offentligt tilgængelig før år x+3, hvor x er året for transaktionen.

Tilbagetrækningskonti i Det Danske Kyoto-register:

 • DK-300-4-0-72 (CP0 – 2005-7)
 • DK-300-4-0-72 (CP1 – 2008-12)
 • DK-300-5017465-1-68 (CP1 – 2008-12)

Annulleringskonti i Det Danske Kyoto-register:

Net source cancelation (type 1):

 • DK-210-3973-1-46 (CP1 – 2008-12)
 • DK-210-5017460-1-30 (CP1 – 2008-12)

Non compliance cancellation (type2):

 • DK-220-5017461-1-32 (CP1 – 2008-12)

Voluntary cancellation (type 3):

 • DK-230-502-1-52 (CP0 – 2005-7)
 • DK-230-502-1-52 (CP1 – 2008-12)
 • DK-230-5017462-1-34 (CP1 – 2008-12)

Surplus cancellation (type 4):

 • DK-240-5017463-1-36 (CP1 – 2008-12)

Obligatory cancellation (type 5):

 • DK-250-5017464-1-38 (CP1 – 2008-12)

Oplysninger om kontohavere:

(sidst opdateret 28. marts 2018)
 

Oplysninger om konti:

(sidst opdateret 28. marts 2018)

Oversigt over hvilke kontotyper, der indeholder hvilke enheder:

Driftslederbeholdningskonti: EUA, CER, ERU

Luftfartsoperatørbeholdningskonti: EUA, AEUA, CER, ERU

Personbeholdnings- og handelskonti i EU-registeret: EUA, AEUA, CER, ERU,

Personbeholdningskonti i Kyoto-registeret: CER, ERU, RMU

Nationale beholdningskonti EU-registeret: EUA, AEUA, CER, ERU

Nationale beholdningskonti Kyoto-registeret:, CER, ERU, RMU, tCER, lCER

Årlige afrapporteringer til FN

Den danske stat skal årligt sende en rapport til FN. Du kan se tidligere års afrapporteringer her:

Rapportering af 2008-2012-perioden til FN (pr 19-11-2015)