Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Offentlig information

Her kan du læse, hvilke oplysninger om kontohavere og handler med CO2-kvoter, der er offentligt tilgængelige, og hvor du finder oplysningerne. 

Alle parter til FN’s Kyotoprotokol skal offentliggøre ikke-fortrolig information om alle de konti, der er i deres registre. Det gælder både for Danmark og EU, som også er part til FN’s Kyotoprotokol. I bilag til beslutning 13/CMP.1 af parterne til Kyotoprotokollen kan du læse, hvilken information de nationale Kyotoprotokol-registre skal offentliggøre. 

Her finder du offentligt tilgængelig information

Du kan finde offentlig information om kontohavere og transaktioner i EU’s CO2-kvoteregister via EU's Transaktionslog (EUTL) og EU’s miljøagentur (EEA).

EUTL er en log, der blandt andet gemmer data om transaktioner mellem konti i EU’s CO2-kvoteregister.

EEA har data om EU's kvotehandelssystem (EU ETS). Her kan du finde aggregeret data om emissioner og kvotetildelinger på lande- og sektorniveau samt på årsbasis.

Information om konti i Det Danske Kyoto-register offentliggøres på CO2-kvoteregisteret under Offentlige rapporter samt længere nede på denne side.

Kontohavere

De oplysninger om kontohavere, der er offentligt tilgængelige, er:

 • kontohavers navn, CVR-nummer, samt adresse
 • for driftsledere og luftfartøjsoperatører offentliggøres endvidere navn og adresse på produktionsenhed, type af aktivitet, tilladelsesnummer og compliance status
 • oplysninger om antallet af allokerede kvoter, verificerede emissioner og returnerede kvoter.

Vær opmærksom på, at offentliggørelse af kontaktinformation kræver samtykke fra kontohavere.

Transaktioner

Information om transaktioner er offentligt tilgængelige, men tidligst tre år efter, at en transaktion har fundet sted. Ifølge bilag XIV i EU’s registerforordning 389/2013 publicerer EUTL’en oplysninger om transaktioner, som er afsluttede senest den 30. april i et givet år, den 1. maj tre år efter.

Følgende oplysninger om transaktioner er offentligt tilgængelige:

 • kontohavers navn og kontoidentifikator for den overførende konto og den erhvervende konto
 • kvoter eller kyoto-enheder, der indgår i transaktionen
 • transaktionsidentifikationskode
 • dato og tidspunkt for transaktionens afslutning
 • type af transaktion

Fortrolige oplysninger

Af EU’s registerforordnings artikel 110 fremgår det, at følgende oplysninger, som indgår i EUTL’en, EU’s CO2-kvoteregister og andre Kyotoprotokol-registre, som udgangspunkt betragtes som fortrolige:

 • beholdningen på alle konti
 • alle foretagne transaktioner
 • den entydige enhedsidentifikationskode for kvoterne og den entydige numeriske værdi af enhedsserienummeret på kyoto-enheder, som indgår i beholdningen eller påvirkes af en transaktion

Kvotepriser

Du kan se priser på CO2-kvoter på markedsplatforme på nettet.

Priser på CO2-handler aftales mellem de involverede kontohavere og er ikke offentligt tilgængelig information. Erhvervsstyrelsen kender derfor ikke priserne på handlerne.

Oplysninger om konti i Det Danske Kyoto-register

I nedenstående filer finder du ikke-fortrolig information om konti i Det Danske Kyoto-register. Det gælder blandt andet kontonavn og kontotype. Oplysningerne om kontohavere og konti i Det Danske Kyoto-register opdateres løbende. 

Oplysninger om kontohavere i Det Danske Kyoto-register:

(sidst opdateret 28. november 2018)

Oplysninger om konti i Det Danske Kyoto-register:

(sidst opdateret 28. november 2018)

Årlige afrapporteringer til FN

Den danske stat skal årligt sende en rapport til FN om beholdninger og bevægelser af kvoter og kyoto-enheder på konti i Det Danske Kyoto-register.

Du kan se tidligere års afrapporteringer på CO2-kvoteregisteret under Offentlige rapporter og her:

 

Den danske stat skulle i 2015 også levere en rapport til FN for den første forpligtelsesperiode (2008 – 2012) under Kyotoprotokollen.

Rapportering af 2008-2012-perioden til FN (pr 19-11-2015):

 

Oversigt over hvilke kontotyper, der indeholder hvilke enheder:

DriftslederbeholdningskontiEUA, CER, ERU
LuftfartsoperatørbeholdningskontiEUA, AEUA, CER, ERU
Personbeholdnings- og handelskonti i EU-registeretEUA, AEUA, CER, ERU
Personbeholdningskonti i Kyoto-registeretCER, ERU, RMU
Nationale beholdningskonti EU-registeretEUA, AEUA, CER, ERU
Nationale beholdningskonti Kyoto-registeretCER, ERU, RMU, tCER, lCER