Hvidvask

Nemli & Partnere Revisionsanpartsselskab

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Nemli & Partnere Revisionsanpartsselskab

  • 12. maj 2019
  • Nemli & Partnere Revisionsanpartsselskab
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 13. maj 2019 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Nemli & Partnere Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 37547271.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Nemli & Partnere Revisionsanpartsselskab ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller på tidspunktet for kontrolbesøget. Virksomheden har efter kontrolbesøget bragt overtrædelsen til ophør, hvorfor virksomheden modtog en påtale for disse forhold.

Virksomheden blev påbudt at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden i ét tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur, samt ikke indhentet og kontrolleret de reelle ejeres identitetsoplysninger, og i ét tilfælde ikke havde vurderet og indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, herunder midlernes oprindelse.

Erhvervsstyrelsen konstaterede desuden, at Nemli & Partnere Revisionsanpartsselskab, havde udbudt tjenesteydelser omfattet af hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18, uden at være registreret i Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.

Erhvervsstyrelsen har endvidere besluttet at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om Nemli & Partnere Revisionsanpartsselskab, har overtrådt hvidvasklovens § 58, stk. 1.

Virksomheden modtog den 19. juni 2019 et bødeforelæg på 5.000 kr. for overtrædelse af hvidvasklovens § 58, stk. 1, som efterfølgende er blevet vedtaget.