Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Revisortilsynet

Kvalitetskontrol

Revisionsvirksomheder og de heri tilknyttede revisorer har pligt til at lade sig underkaste kvalitetskontrol.

Kvalitetskontrollen omfatter en vurdering af revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem, samt om revisionsvirksomhederne lever op til revisorlovens krav om uafhængighed og kvalitet, når der afgives erklæringer med sikkerhed.

I revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, jf. § 1 a, stk. 1, nr. 3 i revisorloven, udføres kvalitetskontrolbesøg af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen. I øvrige revisionsvirksomheder udføres kvalitetskontrolbesøg af eksterne kvalitetskontrollanter, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

De nærmere regler i forbindelse med kvalitetskontrollen er fastsat i bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder.

Erhvervsstyrelsen udarbejder en årlig redegørelse over den udførte kvalitetskontrol, og udsteder ligeledes retningslinjer til gennemførelse af kvalitetskontrollen.

Som afslutning på kvalitetskontrollen modtaget revisionsvirksomheden en rapport fra Erhvervsstyrelsen. Rapporten indeholder Erhvervsstyrelsens væsentligste konklusioner fra kvalitetskontrollen. Såfremt der i forbindelse med kvalitetskontrollen er identificeret forbedringspunkter, indeholder rapporten henstillinger til, at revisionsvirksomheden følger op på disse forbedringspunkter. Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at der er grundlag for at iværksætte en undersøgelse i medfør af revisorlovens § 37, indeholder rapporten oplysning om, at kvalitetsstyringssystemet underlægges en nærmere undersøgelse. Tilsvarende gælder, hvis en eller flere erklæringsopgaver er eller vil blive underlagt en nærmere undersøgelse.

På grundlag af den gennemførte kvalitetskontrol tager Erhvervsstyrelsen stilling til, om kvalitetskontrollen giver anledning til

  1. afslutning af kvalitetskontrollen uden yderligere opfølgning, eller

  2. en opfølgende kvalitetskontrol, der skal afklare, om der er fulgt op på henstillinger i forbindelse med kvalitetskontrollen.

Erhvervsstyrelsen kan henstille at den kontrollerede revisionsvirksomhed udarbejder en handlingsplan, der danner grundlaget for den følgende kvalitetskontrol. Handlingsplanen skal indsendes til og godkendes af Erhvervsstyrelsen.

Guide om det gode kontrolforløb

Guiden skal medvirke til at sikre et godt forløb og en god dialog mellem kvalitetskontrollanten og de kontrollerede ved gennemførelse af kvalitetskontrollen.