Kvalitetskontrollens elementer og forløb

Revisionsvirksomheder og tilknyttede revisorer har pligt til at lade sig underkaste kvalitetskontrol.

  • Opdateret 7. juli 2022

Kvalitetskontrollen omfatter en vurdering af revisionsvirksomhedens interne organisation, herunder kvalitetsstyringssystem.

Derudover foretages en stikprøvevis gennemgang af udvalgte erklæringsopgaver for at vurdere, om revisor har anvendt revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem ved opgaveløsningen, herunder om der er den fornødne dokumentation, og om der er foretaget uafhængigheds-, væsentligheds- og risikovurderinger.

Samtidig kontrolleres det, om revisors erklæring er i overensstemmelse med dennes arbejdspapirer, lovgivningens krav, gældende revisionsstandarder mv.

Erhvervsstyrelsen udarbejder årligt retningslinjer, herunder arbejdsprogrammer, til gennemførelse af kvalitetskontrollen.

Som led i gennemførelsen af kvalitetskontrollen udføres kvalitetskontrolbesøg i revisionsvirksomheden.

I revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af interesse for offentligheden (PIE= public interest entities), udføres kvalitetskontrolbesøg af kvalitetskontrollanter, der er ansat i Erhvervsstyrelsen.

I øvrige revisionsvirksomheder udføres kvalitetskontrolbesøg af eksterne kvalitetskontrollanter, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Guide til det gode kontrolforløb

Guiden skal medvirke til at sikre et godt forløb og en god dialog mellem kvalitetskontrollanten og de kontrollerede ved gennemførelse af kvalitetskontrollen

Spørgsmål til Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol

Revisorforordningen og revisorloven fastsætter regler for kvalitetskontrollen af revisionsvirksomheder og de til virksomheden tilknyttede revisorer.

Kvalitetskontrollen udføres henhold til reglerne i revisorforordningens art. 26, revisorlovens §§ 29, 34-35 b samt bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder.

Erhvervsstyrelsen har derudover udarbejdet retningslinjer, herunder arbejdsprogrammer, der er anvendes ved gennemførelsen af kvalitetskontrollen.

Erhvervsstyrelsen tilrettelægger kvalitetskontrollen på grundlag af en risikoanalyse. PIE revisionsvirksomheder og ikke-PIE revisionsvirksomheder, der reviderer mellemstore og store virksomheder, skal dog kvalitetskontrollers inden for en angiven tidsperiode uanset risiko.

PIE revisionsvirksomheder, der reviderer C25, large og mid cap virksomheder, underlægges kvalitetskontrol hvert år.

PIE revisionsvirksomheder, der reviderer store PIE virksomheder underlægges kvalitetskontrol mindst hvert tredje år.

PIE revisionsvirksomheder, der reviderer små og mellemstore PIE virksomheder, samt ikke-PIE revisionsvirksomheder, der reviderer mellemstore og store virksomheder underlægges kvalitetskontrol mindst hvert sjette år.

Ikke PIE revisionsvirksomheder, der udelukkende afgiver erklæringer med sikkerhed for små virksomheder, udtages til kvalitetskontrol på baggrund af en risikoanalyse.

C25 er et indeks over de 25 mest handlede og let omsættelige aktier på børsen – målt i aktiernes markedsværdi. Dvs. at det er de største og mest værdifulde selskaber i Danmark, der indgår i indekset.

Large og mid cap – selskaber med mellemstor og stor markedsværdi målt i den totale aktuelle kursværdi af alle udestående aktier.

En revisionsvirksomhed, der underkastes kvalitetskontrol, skal give Erhvervsstyrelsen og kvalitetskontrollanten adgang til at foretage de undersøgelser, der findes nødvendige, og skal sørge for, at Erhvervsstyrelsen og kvalitetskontrollanten får de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendig for at gennemføre kvalitetskontrollen.

Erhvervsstyrelsen kan forlange de oplysninger fra kvalitetskontrollanten og den kontrollerede, der er nødvendige, for at styrelsen kan tage stilling til, om der foreligger fejl, mangler eller forbedringspunkter hos den kontrollerede.

Revisorer tilknyttet revisionsvirksomheden har tilsvarende forpligtelser over for Erhvervsstyrelsen og kvalitetskontrollanten.