Kvalitetskontrollanter

Erhvervsstyrelsen godkender de revisorer, der for en 5-årig periode kan udføre kvalitetskontrol. Disse benævnes kvalitetskontrollanter.

  • Opdateret 29. marts 2022

Revisorer, der godkendes som kvalitetskontrollanter, udfører kvalitetskontrolbesøg af ikke-PIE revisionsvirksomheder (revisionsvirksomheder, som ikke reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, jf. § 1 a, stk. 1, nr. 3, i revisorloven).

Erhvervsstyrelsen fastsætter antallet af kvalitetskontrollanter og annoncerer efter behov på hjemmesiden.

Kvalitetskontrollanter skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til kvalitetskontrol.

Ved gennemgang af ansøgninger om godkendelse som kvalitetskontrollant vurderes det i første omgang, om den pågældende ansøger opfylder de betingelser, som fremgår af § 47 i bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder:

  1. Ansøger er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
  2. Ansøger er ikke indenfor de seneste fem år ved Revisornævnet meddelt en advarsel, strafbortfald, ikendt en bøde, midlertidigt forbud, betinget eller ubetinget rettighedsfrakendelse, som styrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant
  3. Ansøger er ikke optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Erhvervsstyrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant
  4. Ansøger har ikke en verserende sag ved Revisornævnet, som styrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant
  5. Ansøger er ikke tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i forbindelse med den senest afsluttede kvalitetskontrol af styrelsen er blevet pålagt en opfølgende kvalitetskontrol, som styrelsen vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant
  6. Ansøger har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år
  7. Ansøger kan påtage sig årligt at udføre kvalitetskontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Erhvervsstyrelsen
  8. Ansøger har gennemgået og indberettet den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens § 4 og regler udstedt i medfør heraf

Hvilket EAN-nummer påføres?

EAN-nr.: 5798000024069

Myndighed: Erhvervsstyrelsen

Feltet 'Referencetekst'?

Her anføres den kontrollerede virksomheds CVR-nr. til identifikation af fakturaen.

Feltet skal altid udfyldes.

Yderligere betaling i forbindelse med evt. yderligere kontrolarbejde?

Kun for egentligt kontrolarbejde. Ikke som følge af egne fejl og mangler.

Hvorfor skal E-faktura være så præcist udformet?

For at Erhvervsstyrelsen kan opkræve betalingen korrekt. Dermed undgås (i mange tilfælde) indsendelse og redegørelse for bilag.

Kan jeg benytte mit eget systems E-faktura?

Hvis det kan følge Erhvervsstyrelsens retningslinjer for betaling (især specificeringen af udgifterne). Du er velkommen til at ringe, hvis du er i tvivl.

Feltet 'Fakturanummer'?

Brug dit eget eller skriv et vilkårligt tal. Erhvervsstyrelsen bruger indtil videre ikke dette felt til noget, men feltet skal udfyldes.

Hvad med de andre felter i Virk.dk's E-faktura?

Leveringsdato: Dato for indsendelse af rapportering til Erhvervsstyrelsen

Ordre- og rekvisitionsnr.: Anvendes ikke indtil videre

Kontostreng: Anvendes ikke indtil videre.

Kan jeg opkræve flere kontrolopgaver på én regning?

Nej, Erhvervsstyrelsen skal have separate E-faktura for hver kontrolopgave - en faktura for hver indgået aftale

Hvor lang betalingsfrist skal Erhvervsstyrelsen have?

Erhvervsstyrelsen skal normalt have mindst 30 dage.