Kvalitetskontrollanter

Erhvervsstyrelsen godkender de revisorer, der for en 5-årig periode kan udføre kvalitetskontrol. Disse benævnes kvalitetskontrollanter.

  • Opdateret 4. oktober 2021

Revisorer, der godkendes som kvalitetskontrollanter, udfører kvalitetskontrolbesøg af ikke-PIE revisionsvirksomheder (revisionsvirksomheder, som ikke reviderer virksomheder af interesse for offentligheden, jf. § 1 a, stk. 1, nr. 3, i revisorloven).

Erhvervsstyrelsen fastsætter antallet af kvalitetskontrollanter og annoncerer efter behov på hjemmesiden.

Kvalitetskontrollanter skal have tilstrækkelig faglig uddannelse og relevant erfaring inden for revision og regnskabsaflæggelse og have fornødent kendskab til kvalitetskontrol.

Erhvervsstyrelsen søger eksterne kvalitetskontrollanter til at udføre kvalitetskontrolbesøg hos revisionsvirksomheder

Det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder har primært til formål at højne kvaliteten af revisors arbejde, således at brugerne kan have tillid til de erklæringer med sikkerhed, som revisor afgiver. Erhvervsstyrelsen søger eksterne kvalitetskontrollanter til at udføre kvalitetskontrolbesøg hos revisionsvirksomheder, der afgiver erklæringer over for virksomheder, der ikke er defineret som virksomheder af interesse for offentligheden.

Om opgaven

En kvalitetskontrol omfatter en vurdering af revisionsvirksomhedens interne organisation, herunder kvalitetsstyringssystem. Derudover foretages en stikprøvevis gennemgang af udvalgte erklæringsopgaver for at vurdere, om revisor har anvendt kvalitetsstyringssystemet ved opgaveløsningen, og om erklæringsarbejdet er udført i overensstemmelse med revisorlovgivningen herunder gældende standarder.

Kvalitetskontrollen gennemføres i henhold til revisorloven, bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder samt Erhvervsstyrelsens retningslinjer for kvalitetskontrol med tilhørende bilag. Retningslinjerne kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk. Retningslinjerne indeholder desuden nærmere information om at være kvalitetskontrollant.

Som ekstern kvalitetskontrollant skal du bistå Erhvervsstyrelsen med at udføre kvalitetskontrolbesøg hos de revisionsvirksomheder, der afgiver erklæringer over for virksomheder, der ikke er defineret som virksomheder af interesse for offentligheden (ikke-PIE revisionsvirksomheder). Kvalitetskontrolbesøg udføres primært i efteråret, og du skal kunne påtage dig kvalitetskontrolbesøg hos 3-5 revisionsvirksomheder hvert år. Derudover vil det være muligt at byde ind på ad hoc kontrolopgaver i forbindelse med Erhvervsstyrelsens temabaserede kvalitetskontroller.

Vil du vide mere, så kontakt Christel Thousing på telefon 35 29 14 28.

Om dig

Du er godkendt revisor og er tilknyttet en revisionsvirksomhed. Du beskæftiger dig med erklæringsarbejde, herunder særligt med revision af årsregnskaber, og har afgivet erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år. Det er en fordel, hvis du har erfaring med kvalitetsstyring i en revisionsvirksomhed. Du opfylder efteruddannelseskravet, og du er kendetegnet ved din høje faglighed. Da en god dialog er et væsentligt element i et kvalitetskontrolbesøg, er det vigtigt, at dialog falder dig naturligt. 

Om os

Erhvervsstyrelsens tilsyn omfatter ordinær kvalitetskontrol, temabaseret kvalitetskontrol og undersøgelser. I vores tilsyn har vi fokus på at påse, om revisionsvirksomheder har en intern organisation, herunder et kvalitetsstyringssystem til at sikre kvaliteten, integriteten og grundigheden ved udførelse af en erklæringsopgave, samt om revisor udfører sit arbejde i overensstemmelse med god revisorskik, herunder om revisor har grebet opgaven an med professionel adfærd og har udvist professionel skepsis.

Interesseret?

Lyder opgaven som noget for dig? Så udfyld vedlagte ansøgningsskema med bilag og send til kvalitetskontrol@erst.dk. Din ansøgning med bilag skal være modtaget senest den 10. november 2021. Vi forventer at afholde samtaler med relevante ansøgere hos Erhvervsstyrelsen i København eller digitalt i uge 47 og 48.

Ansøgning

Ved gennemgang af ansøgninger om godkendelse som kvalitetskontrollant vurderes det i første omgang, om den pågældende ansøger opfylder de betingelser, som fremgår af § 47 i bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder:

  1. Ansøger er tilknyttet en revisionsvirksomhed, der er registreret i Erhvervsstyrelsens register over godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
  2. Ansøger er ikke indenfor de seneste fem år ved Revisornævnet meddelt en advarsel, strafbortfald, ikendt en bøde, midlertidigt forbud, betinget eller ubetinget rettighedsfrakendelse, som styrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant
  3. Ansøger er ikke optaget i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser, som Erhvervsstyrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kontrollant
  4. Ansøger har ikke en verserende sag ved Revisornævnet, som styrelsen vurderer, har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant
  5. Ansøger er ikke tilknyttet en revisionsvirksomhed, som i forbindelse med den senest afsluttede kvalitetskontrol af styrelsen er blevet pålagt en opfølgende kvalitetskontrol, som styrelsen vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant
  6. Ansøger har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 2, i mindst tre år inden for de seneste fem år
  7. Ansøger kan påtage sig årligt at udføre kvalitetskontrol af et antal revisionsvirksomheder fastsat af Erhvervsstyrelsen
  8. Ansøger har gennemgået og indberettet den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens § 4 og regler udstedt i medfør heraf

Hvilket EAN-nummer påføres?

EAN-nr.: 5798000024069

Myndighed: Erhvervsstyrelsen

Feltet 'Referencetekst'?

Her anføres den kontrollerede virksomheds CVR-nr. til identifikation af fakturaen.

Feltet skal altid udfyldes.

Yderligere betaling i forbindelse med evt. yderligere kontrolarbejde?

Kun for egentligt kontrolarbejde. Ikke som følge af egne fejl og mangler.

Hvorfor skal E-faktura være så præcist udformet?

For at Erhvervsstyrelsen kan opkræve betalingen korrekt. Dermed undgås (i mange tilfælde) indsendelse og redegørelse for bilag.

Kan jeg benytte mit eget systems E-faktura?

Hvis det kan følge Erhvervsstyrelsens retningslinjer for betaling (især specificeringen af udgifterne). Du er velkommen til at ringe, hvis du er i tvivl.

Feltet 'Fakturanummer'?

Brug dit eget eller skriv et vilkårligt tal. Erhvervsstyrelsen bruger indtil videre ikke dette felt til noget, men feltet skal udfyldes.

Hvad med de andre felter i Virk.dk's E-faktura?

Leveringsdato: Dato for indsendelse af rapportering til Erhvervsstyrelsen

Ordre- og rekvisitionsnr.: Anvendes ikke indtil videre

Kontostreng: Anvendes ikke indtil videre.

Kan jeg opkræve flere kontrolopgaver på én regning?

Nej, Erhvervsstyrelsen skal have separate E-faktura for hver kontrolopgave - en faktura for hver indgået aftale

Hvor lang betalingsfrist skal Erhvervsstyrelsen have?

Erhvervsstyrelsen skal normalt have mindst 30 dage.