Hvidvask

Kolding Erhvervsservice ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kolding Erhvervsservice ApS

  • 23. november 2020
  • Kolding Erhvervsservice ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 23. november 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Kolding Erhvervsservice ApS, CVR-nr. 30817222.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at Kolding Erhvervsservice ApS ikke havde udarbejdet en risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde materialet, således at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde indhentet og kontrolleret en reel ejers identitetsoplysninger.