Kønsfordeling i ledelsen i de største virksomheder

Erhvervsstyrelsen evaluerer måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og følger udviklingen i kønsfordelingen.

  • Opdateret 20. april 2023

I december 2012 blev der indført regler i selskabsloven og årsregnskabsloven om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder, jf. blandt andet selskabslovens § 139 c og årsregnskabslovens § 99 b.
 
Det betyder, at de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i deres øverste ledelsesorgan.
 
Virksomhederne omfattet af lovkravene skal også udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Formålet er at skabe reel fremgang i antallet af kvinder i virksomhedernes ledelse.
 
Erhvervsstyrelsen følger udviklingen i kønsfordelingen i virksomheders øverste ledelse i form af statistikrapporter baseret på udtræk fra selskabsregistreret.

Med reglerne om måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, er de største danske virksomheder forpligtet til:

  • at opstille måltal for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan og til
  • at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer

Herudover er virksomhederne blevet forpligtet til at redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning.

Virksomhederne skal endvidere redegøre for den udarbejdede politik.

Erhvervsstyrelsen foretager en årlig evaluering af virksomhedernes afrapporteringer, dette gøres ved at gennemgå årsrapporter for de virksomheder, som er omfattet af lovkravene.

Rapporter om den kønsmæssige sammensætning

Rapport om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen for regnskabsåret 2016 indgår i 'Evaluering af lov om måltal og politikker' ndenfor

Erhvervsstyrelsen følger udviklingen i kønsfordelingen i virksomheders øverste ledelse.
 
Herunder kan du finde statistikrapporter baseret på udtræk fra selskabsregistreret og relevante undersøgelser om kønsfordelingen i danske virksomheder.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af opgørelsen i 2018 blev Erhvervsstyrelsen opmærksom på, at en række finansielle ikke-børsnoterede virksomheder ikke har indgået i opgørelsen, selv om virksomhederne er omfattet af lovkravet.
 
Erhvervsstyrelsen blev endvidere opmærksom på, at i et mindre antal af de omfattede virksomheder er det øverste ledelsesorgan ikke en bestyrelse men et tilsynsråd eller en direktion, og at disse virksomheder tillige ikke har indgået i opgørelsen.
 
Erhvervsstyrelsen besluttede på den baggrund at ændre opgørelsesmetoden, og styrelsen har derfor i samarbejde med Finanstilsynet fremskaffet de nødvendige data, så alle virksomheder, der er omfattet af kravet, nu indgår i opgørelsen.
 
Den nye opgørelsesmetode reflekteres nu i opgørelserne tilbage til 2016.
 
I lyset heraf er de tidligere opgørelser fra 2016 og 2017 fjernet fra hjemmesiden.

Undersøgelser af kønsfordelingen

Evaluering

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i december 2017 en evaluering af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder.

Læs evalueringen af regler om måltal for kvinder i virksomheders ledelser