Kønsfordeling i ledelsen i de største virksomheder

Erhvervsstyrelsen evaluerer måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og følger udviklingen i kønsfordelingen.

  • Opdateret 15. august 2019

I december 2012 blev der indført regler i selskabsloven og årsregnskabsloven om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder, jf. selskabslovens § 139 a og årsregnskabslovens § 99 b.

Det betyder, at de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i deres øverste ledelsesorgan.

Virksomhederne omfattet af lovkravene skal også udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Formålet er at skabe reel fremgang i antallet af kvinder i virksomhedernes ledelse.

Erhvervsstyrelsen foretager en årlig evaluering af virksomhedernes redegørelse for deres måltal og politik. Desuden følger Erhvervsstyrelsen udviklingen i kønsfordelingen i virksomheders øverste ledelse i form af statistikrapporter baseret på udtræk fra selskabsregistreret og relevante undersøgelser.

Med reglerne om måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, er de største danske virksomheder forpligtet til:

  • at opstille måltal for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øverste ledelsesorgan og til
  • at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer

Herudover er virksomhederne blevet forpligtet til at redegøre for status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning.

Virksomhederne skal endvidere redegøre for den udarbejdede politik.

Erhvervsstyrelsen foretager en årlig evaluering af virksomhedernes afrapporteringer, dette gøres ved at gennemgå årsrapporter for de virksomheder, som er omfattet af lovkravene.

Rapporter om den kønsmæssige sammensætning

Rapport om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen for regnskabsåret 2016 indgår i 'Evaluering af lov om måltal og politikker' ndenfor

Evaluering

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde i december 2017 en evaluering af regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder.

Læs evalueringen af regler om måltal for kvinder i virksomheders ledelser