Publikation

Kønsfordelingen i de største danske virksomheders bestyrelse pr. 15. august 2019

Erhvervsstyrelsen har foretaget en opgørelse over andelen af kvinder i bestyrelser i de danske virksomheder, der er underlagt lovkravet om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

  • 3. december 2019

Regler om måltal og politikker: Hvem er omfattet?

Selskabsloven og årsregnskabsloven

Lovkravet om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn omfatter virksomheder, der udarbejder årsrapport efter reglerne for store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder, der udarbejder årsrapport efter regnskabsklasse D.

Den finansielle lovgivning

Reglerne om måltal og politikker i den finansielle lovgivning omfatter finansielle børsnoterede virksomheder og virksomheder, som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår.

Lov om ligestilling af kvinder og mænd

Der er regler om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner og virksomheder. Loven hører under ligestillingsafdelingen under minister for ligestilling. Statslige aktieselskaber er dog i udgangspunktet reguleret i selskabsloven, hvorfor de er omfattet af opgørelsen.