Publikation

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Flere store danske virksomheder opstiller måltal og politikker for kønsfordeling i ledelsen, viser Erhvervsstyrelsens undersøgelse af virksomhedernes redegørelser for regnskabsåret 2017.

  • 14. december 2018

Undersøgelsen viser en positiv udvikling, hvad angår efterlevelsen af lovkravet om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn:

  • Flere virksomheder har opnået en ligelig fordeling i øverste ledelseslag
  • Flere virksomheder opstiller måltal for den øverste ledelse
  • Flere virksomheder udarbejder politikker for den øvrige ledelse, der er understøttet af konkrete tiltag

Undersøgelsen er udarbejdet af Deloitte for Erhvervsstyrelsen og omfatter en stikprøve på 160 virksomheders afrapporteringer om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen for regnskabsåret 2017.

Regler om kønsfordeling i ledelsen

I 2012 blev der indført regler om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen i de største danske virksomheder.

Reglerne forpligter de største danske virksomheder til at opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i deres øverste ledelsesorgan samt udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer.

Virksomhederne skal årligt redegøre for deres måltal og politikker i ledelsesberetningen i årsrapporten. Erhvervsstyrelsen foretager en årlig evaluering af virksomhedernes redegørelse for deres måltal og politikker.