Hvidvask

A.S. EJENDOMSMÆGLER A/S

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende A.S. EJENDOMSMÆGLER A/S

  • 31. august 2020
  • A.S. EJENDOMSMÆGLER A/S
  • Ejendomsmæglere

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 31. august 2020 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende A.S. EJENDOMSMÆGLER A/S, CVR-nr. 37936332.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at A.S. EJENDOMSMÆGLER A/S, ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover A.S. EJENDOMSMÆGLER A/S at opdatere sine skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog ligeledes en påtale for ikke rettidigt at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at kontrollere en virksomhedskundes reelle ejers identitetsoplysninger og i et tilfælde ligeledes ikke havde gennemført rimelige foranstaltninger for at klarlægge en virksomhedskundes ejer- og kontrolstruktur.

Virksomheden modtog herudover en påtale for ikke tilstrækkeligt at have iagttaget hvidvasklovens opbevaringspligt, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af kundesager kunne konstatere, at virksomheden i to tilfælde ikke havde opbevaret tilstrækkelige oplysninger, som var blevet indhentet som led i virksomhedens kundekendskabsprocedurer.