Hvidvask

Effektivt Regnskab ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Effektivt Regnskab ApS

  • 15. juli 2022
  • Effektivt Regnskab ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt tilsynsbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 15. juli 2022 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende Effektivt Regnskab ApS, CVR-nr. 36956577.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en tilstrækkelig risikovurdering eller tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller, hvorfor virksomheden blev påbudt at opdatere materialet således, at det lever op til kravene i hvidvaskloven.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde sikret forretningsgange til at afgøre, om en kunde er en politisk eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, hvorfor virksomheden blev påbudt at udarbejde forretningsgange herfor.

Virksomheden modtog endvidere et påbud for ikke have foretaget kontrol af, om kunderne er politiske eksponerede personer (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.

Virksomheden modtog påbud for ikke at have gennemført tilstrækkelige kundekendskabs-procedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen af en kundesag kunne konstatere, at virksomheden ikke havde kontrolleret kundens identitetsoplysninger. Virksomheden modtog ligeledes påbud for ikke at have klarlagt kundens ejer- og kontrolstruktur. Endvidere modtog virksomheden en påtale for ikke at have kontrolleret virksomhedskundens reelle ejeres identitetsoplysninger rettidigt.

Virksomheden modtog herudover et påbud for ikke at have vurderet, og hvor relevant, indhentet oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed.

Virksomheden modtog et påbud for ikke at have foretaget en risikovurdering af det enkelte kundeforhold.

Erhvervsstyrelsen har derfor besluttet at anmode National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) om at indlede en politimæssig efterforskning af, om Effektivt Regnskab ApS, CVR-nr. 36956577, har overtrådt hvidvasklovens § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 10, stk. 1, jf. § 18, stk. 1, § 11, stk. 1, § 11, stk. 3, 1., 3. og 4. pkt. og § 18.