Bogføring

Bogføringsloven opstiller de generelle krav til bogføring. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til loven.

  • Opdateret 6. juli 2022

Ny bogføringslov

Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en ny bogføringslov, der træder i kraft 1. juli 2022. Loven pålægger en stor del af de danske virksomheder at bogføre digitalt.

Hvornår og om kravet om digital bogføring træder i kraft for den enkelte virksomhed, afhænger af virksomhedsform og omsætning.

Læs mere om den nye bogføringslov

Nedenstående omhandler den eksisterende bogføringslov, der gælder indtil den 1. juli 2022.

Bogføringsloven stiller krav om, at virksomheden skal tilrettelægge og udføre bogføringen i overensstemmelse med god bogføringsskik under hensyntagen til virksomhedens art og omfang. Løbende og nøjagtige registreringer af alle relevante transaktioner i virksomheden skal også foretages.

Opbevaring af bogføringsmateriale

Virksomhedens ledelse har ansvaret for at opbevare virksomhedens bogføringsmateriale på betryggende vis i fem år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Regnskabsmaterialet skal som udgangspunkt opbevares her i landet, men kan under visse forudsætninger helt eller delvist opbevares i udlandet, hvis materialet fortsat uden vanskeligheder kan gøres tilgængeligt her i landet.

For hvem gælder bogføringsloven?

Ifølge bogføringslovens § 1 gælder den for alle erhvervsdrivende virksomheder, der er etableret i Danmark og for erhvervsaktiviteter, der udøves i Danmark af virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet (fx filialer).

Derudover gælder loven for virksomheder, der er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark samt virksomheder, der modtager tilskud fra den danske stat eller EU, og som i den forbindelse er forpligtede til at afgive regnskabsoplysninger.

Overtrædelser af bogføringsloven

Hvis revisor har afgivet erklæring om revision eller afgivet en erklæring efter Erhvervsstyrelsens erklæringsstandarder for små virksomheder (udvidet gennemgang) i årsrapporten, skal revisor give oplysninger om eventuelle overtrædelser af bogføringsloven.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til bogføringsloven. Formålet med bogføringsvejledningen er at yde vejledning til forståelse af bogføringsloven, der trådte i kraft den 1. juli 1999 med virkning for bogføringspligtiges regnskabsår, der begyndte den 1. juli 1999 eller senere.

Vejledningen behandler endvidere mange af de detailbestemmelser, der fandtes i den tidligere bogføringsbekendtgørelse af 1990.

Som opfølgning på lov nr. 55 af 27. januar 2015 om ændring af bogføringsloven har Erhvervsstyrelsen udarbejdet et supplement til bogføringsvejledningen af 1999.

Supplementet beskriver ændringerne til reglerne om elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale (§ 12), herunder hvilke formater, der kan anerkendes ved elektronisk opbevaring og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale (§ 15).

Den erstatter gældende bogføringsvejlednings kapitel 7 og 9, for så vidt angår elektronisk opbevaring af regnskabsmateriale og offentlige myndigheders adgang til regnskabsmateriale.

Supplementet oversat til engelsk

Supplement til bogføringsvejledningen af 1999 er oversat til engelsk. Den engelsksprogede version er en uofficiel oversættelse - kun den danske version er at anse for juridisk gyldig.