Hvidvask

BELLINGE REGNSKABSSERVICE ApS

Vurdering om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BELLINGE REGNSKABSSERVICE ApS

  • 27. september 2021
  • BELLINGE REGNSKABSSERVICE ApS
  • Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer

Resumé

På baggrund af et afholdt kontrolbesøg traf Erhvervsstyrelsen den 27. september
2021 afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven vedrørende BELLINGE
REGNSKABSSERVICE ApS, CVR-nr. 35050825.

Erhvervsstyrelsen konstaterede, at virksomheden ikke havde udarbejdet en
risikovurdering, hvorfor virksomheden blev påbudt at identificere og vurdere risikoen
for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Erhvervsstyrelsen påbød herudover virksomheden at opdatere sine skriftlige politikker,
forretningsgange og kontroller, således at de lever op til kravene i hvidvaskloven.

Virksomheden modtog påbud om at kontrollere, hvorvidt kunden er en politisk
eksponeret person (PEP), nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk
eksponeret person.

Virksomheden modtog desuden en påtale for ikke at have gennemført tilstrækkelige
kundekendskabsprocedurer, idet Erhvervsstyrelsen i forbindelse med gennemgangen
af nogle kundesager kunne konstatere, at virksomheden ikke rettidigt havde indhentet
og kontrolleret nogle virksomhedskunders reelle ejeres identitetsoplysninger.

Virksomheden modtog videre en påtale for i en kundesag ikke at have opbevaret
oplysninger indhentet i forbindelse med opfyldelse af kravene om
kundekendskabsprocedurer, herunder identitets- og kontroloplysninger og kopi af
foreviste legitimationsdokumenter.

Endelig modtog virksomheden en påtale for at have udbudt tjenesteydelser til
virksomheder, jf. hvidvasklovens § 1, stk. 1, nr. 18 uden at have været optaget i
Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask.