Processen for et tilsynsbesøg

Få overblik over processen, når man som virksomhed er blevet udtaget til et tilsynsbesøg efter hvidvaskloven.

  • Opdateret 7. juli 2022

Generel information om tilsynsbesøg

Her kan du finde nærmere information og danne dig et overblik over processen ved et tilsynsbesøg.

Sagsbehandlingen har flere skridt, som kort er beskrevet. Derudover kan du finde information om, hvad du kan forvente på et tilsynsbesøg. Nedenfor er skitseret et overblik over processen, når man som virksomhed er blevet udtaget til et tilsynsbesøg efter hvidvaskloven.

Tilsynsbesøg
Erhvervsstyrelsen fører et risikobaseret tilsyn med en række ikke finansielle virksomheder. Virksomhederne udvælges således på et risikobaseret grundlag.
Tilsynsobjektet skal varsles om, at Erhvervsstyrelsen kommer på tilsynsbesøg.
Dette sker som udgangspunkt 4 uger før selve tilsynet. I varslingsbrevet til virksomheden vil fremgå, hvem fra Erhvervsstyrelsen, der deltager, ligesom der vil være et forventet tidsestimat for tilsynsbesøget.
Erhvervsstyrelsen anmoder i varslingsbrevet virksomheden om at indsende en redegørelse for virksomhedens erhvervsmæssige aktiviteter, en kundeliste og virksomhedens risikovurdering efter hvidvasklovens § 7, samt skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller efter hvidvasklovens § 8, forud for tilsynsbesøget.
Der kan forekomme situationer, hvor man ikke modtager et varslingsbrev, da Erhvervsstyrelsen har bemyndigelse til at gå på uvarslet tilsynsbesøg.
Formålet med besøget er at gennemgå virksomhedens kendskab til og overholdelse af hvidvaskloven, ligesom der vil ske vejledning om hvidvasklovens regler. Der vil også blive udtaget et antal kundesager til gennemgang.
Erhvervsstyrelsen sender et udkast til afgørelse til virksomheden, så virksomheden kan kontrollere, om alle faktuelle oplysninger er korrekte, ligesom virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger.
Virksomheden modtager Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse i sin e-Boks.
En afgørelse indeholder en sagsfremstilling og de eventuelle reaktioner i form af påtaler og/eller påbud, som virksomheden får. Der vil derudover være henvisning til retsgrundlaget samt nærmere information om offentliggørelse og klagevejledning. 
Virksomheden modtager den endelige afgørelse i sin e-Boks.
    Erhvervsstyrelsen er som udgangspunkt forpligtet til at offentliggøre afgørelser.

    Lovgrundlag