Notifikationer ved nye regler

Danske myndigheder har pligt til at notificere Europa-Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande om nye nationale regler for varer og tjenesteydelser. En notifikation kan ske efter tre forskellige procedurer - (EU) 2015/1535, WTO eller direktiv 2006/123/EF.

 • Opdateret 23. juni 2020

En notifikation er en underretning af Europa-Kommissionen eller WTO samt de øvrige EU/EØS-lande om ny national lovgivning. EU/EØS-landene er forpligtede til at notificere om nye nationale særregler for varer eller tjenesteydelser, eller en kombination af disse.

Formålet med notifikationer er at øge gennemsigtigheden på det indre marked og undgå, at nye nationale regler kommer til at udgøre ubegrundede handelshindringer.

En notifikation kan ske efter tre forskellige procedurer:

 1. EU’s notifikationsprocedure for varer (EU) 2015/1535
 2. WTO's notifikationsprocedure for varer
 3. EU’s notifikationsprocedure for tjenesteydelser (direktiv 2006/123/EF)

Relevante blanketter og vejledninger

Når I som myndighed planlægger at indføre en national produktregel af teknisk karakter, fx regler om indhold, emballering, mærkning eller prøvningsmetode, er I forpligtede til at notificere Europa-Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande i henhold til Servicedirektivet.

Notifikationen giver Europa-Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande mulighed for at gøre indsigelser mod reglen, før den indføres.  

Når regeludkastet er notificeret, begynder en høringsperiode (også kaldet en stand-still-periode) på minimum tre måneder med henblik på eventuelle indsigelser eller bemærkninger. Husk at tænke ”stand-still-perioden” ind i jeres planlægning af ny produktlovgivning.

Alle notifikationer af nye regeludkast skal registreres i EU’s TRIS-database, hvilket sker via Erhvervsstyrelsen. Virksomheder og øvrige interessenter har mulighed for at kommentere på medlemsstaternes regeludkast i TRIS-databasen.

Sådan notificerer I

Vi anbefaler, at I læser Erhvervsstyrelsens vejledning til notifikationsprocedurer, der indeholder vigtig information, som er afgørende for at notificere korrekt.

Send følgende materiale til Erhvervsstyrelsen på e-mail notifikationer@erst.dk:

 • Notifikationsmeddelelsen (navngiv blanketten ’FICHE’)
 • Den fulde tekst til udkastet for en lov eller administrativ bestemmelse (navngiv word-dokumentet ’DRAFT’)
 • Hjemmelsgrundlaget for udstedelse af forskriften (navngiv pdf-dokumentet ’BASIC’)
 • Konsekvensvurdering udarbejdet i forbindelse med forberedelsen af det notificerede udkast (navngiv word-dokumentet ’IMPACT’).

Hvis formålet med udkastet er at begrænse markedsføringen eller anvendelsen af et kemisk produkt, skal I også sende oplysninger om produktet, om erstatningsprodukter samt en risikovurdering (Læs mere i vejledningen)

Reaktioner på en notifikation

Har I bemærkninger til andre myndigheders notifikation, eller skal I svare på andres bemærkninger til jeres notifikation, skal I udfylde og sende Europakommissionens reaktionsskema.

Stand-still-periode

Når Erhvervsstyrelsen har registreret notifikationen i TRIS-databasen, begynder stand-still-perioden på minimum 3 måneder. Som myndighed er I selv ansvarlige for retmæssig notifikation.

Relevante blanketter og vejledning

Når I planlægger at indføre en national produktregel af teknisk karakter eller en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der kan have indflydelse på den internationale handel med produkter (dvs. handel uden for EU/EØS-området), er I som myndighed forpligtede til at notificere efter WTO’s TBT-aftale. I kan læse mere i Annex 1 til TBT-aftalen.

Sådan notificerer I

Send følgende materiale til Erhvervsstyrelsen på e-mail: notifikationer@erst.dk og til Dansk Standard på dansk.standard@ds.dk:

 1. Udfyldt WTO’s notifikationsprocedure-skema på engelsk
 2. Udfyldt blanket for notifikationsmeddelelse 2015/1535/EU
 3. Regeludkastet (jeres endelige udkast)
 4. Evt. hovedlov eller bemyndigelsesbestemmelse samt konsekvensvurdering.

Dansk Standard er nationalt kontaktpunkt for TBT-aftalen. Har I spørgsmål om tekster, så skriv til dansk.standard@ds.dk.

Sådan notificerer I

For at notificere nye krav til servicevirksomheder eller tjenesteydere skal I udfylde én af de to nedenstående formularer, afhængig af, hvilken type krav I gennemfører.

Som myndighed er I selv ansvarlige for retmæssig notifikation.

Bemærk at krav til tjenesteydere, der er etableret i et andet EU/EØS-land, udelukkende kan begrundes i hensynet til offentlig orden, offentlig sikkerhed, folkesundhed og/eller miljøbeskyttelse.

Relevante blanketter og vejledning

Når I som myndighed indfører nye krav til servicevirksomheder eller tjenesteydere, fx regler om autorisation, certificering eller virksomhedens form, er I forpligtede til at notificere Europa-Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande i henhold til servicedirektivet.

Notifikationsproceduren for tjenesteydelser adskiller sig fra proceduren på vareområdet på den måde, at notifikationen ikke er til hinder for, at reglerne kan vedtages og håndhæves. I er dermed ikke forpligtede til at notificere i udkastform, og der er ingen såkaldt 'stand-still-periode'.

Den danske kvikskranke 'Business in Denmark' indeholder tilladelsesordninger for omkring 200 erhverv, som fx landmålere og advokater.

I forbindelse med udarbejdelsen af nye eller ændrede regler skal I som myndighed undersøge, om jeres regler bør fremgå af den danske kvikskrankes hjemmeside og sikre, at kvikskrankens tilladelsesordninger er opdaterede i overensstemmelse med jeres regelændringer.

Send en mail til businessindenmark@erst.dk

Kontakt os

I er velkomne til at kontakte Erhvervsstyrelsen for vejledning i forbindelse med en notifikation. Send en mail til notifikationer@erst.dk

Behandlingstiden for at få vejledning er fem arbejdsdage fra det tidspunkt, vi modtager en komplet sag fra jer.