Vejledning om

Notifikationer under World Trade Organization’s Technical Barriers to Trade-aftale

Når I planlægger at indføre en national produktregel af teknisk karakter eller en overensstemmelsesvurderingsprocedure, der kan have indflydelse på den internationale handel med produkter (dvs. handel uden for EU/EØS-området), kan I som myndighed være forpligtede til at notificere efter World Trade Organization’s (WTO) Technical Barriers to Trade-aftale (TBT-aftalen). 

 • Version
 • Seneste opdatering 13. januar 2022

1
Kapitel
Indledning

Danmark er forpligtet til at underrette (notificere) WTO under udarbejdelsen af:

 1. Nationale produktregler af teknisk karakter 
 2. Procedurer til at vurdere overensstemmelsen med produktregler

Det er således den ressortansvarlige myndigheds ansvar at notificere sine regeludkast og tage højde for eventuelle bemærkninger til notifikationen inden reglerne udstedes.

For at forpligtelsen finder anvendelse, skal produktreglerne eller proceduren have indflydelse på den internationale handel med produkter (dvs. handel uden for EU/EØS-området). I praksis sker notifikation til WTO samtidig med, at udkastet notificeres efter EU’s informationsprocedure, da de to forpligtelser ofte går hånd i hånd.

Dansk Standard (DS) er nationalt kontaktpunkt for TBT-aftalen, og offentliggør titlerne på samtlige notifikationer på deres hjemmeside.

1.1. SPS-aftalen

WTO’s SPS-aftale vedrører anvendelsen af sundhedsmæssige og plantesundhedsmæssige foranstaltninger og notificeres inden deres vedtagelse, når de kan få indflydelse på den internationale samhandel.

Det er den enkelte myndighed selv, der er ansvarlig for at notificere i henhold til SPS-aftalen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er ansvarlig myndighed for SPS-aftalen. For yderligere information henvises til ministeriets hjemmeside.

2
Kapitel
Notifikationspligten ifølge Technical Barriers to Trade (TBT)-aftalen

WTO’s TBT-aftale indeholder en lignende notifikationsprocedure som den, der eksisterer under direktiv 2015/1535 (EU) om EU’s notifikationsprocedure. I stor udstrækning modsvarer bestemmelserne i TBT-aftalen principperne på vareområdet i EU (artikel 34 TEUF).

WTO’s notifikationsprocedure indebærer, at myndigheder i WTO-medlemsstaterne skal notificere udkast til tekniske forskrifter og procedurer til at vurdere overensstemmelsen med tekniske forskrifter til WTO’s sekretariat. Det medfører, at myndigheder i EU ved udarbejdelse af nationale tekniske forskrifter skal notificere til WTO’s sekretariat parallelt med EU’s informationsprocedure.

2.1. Hvilke regler skal notificeres under TBT-aftalen?

Udkast til nationale tekniske forskrifter skal notificeres til WTO, når følgende betingelser er opfyldt (se artikel 2.9 og 5.4 i TBT-aftalen). Dette er medmindre forskriften omfattes af aftalen om, sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger (SPS), som indeholder en parallel notifikationsforpligtelse (se afsnit 2). Det er muligt, at visse forskrifter i et udkast omfattes af TBT-aftalen, imens andre omfattes af SPS-aftalen.

Følgende betingelser skal være opfyldt: 

 • Der foreligger et udkast til en teknisk forskrift eller en procedure til at vurdere overensstemmelsen med en teknisk forskrift.
 • De tekniske forskrifter modsvarer ikke en relevant international standard eller der eksisterer ikke en relevant international standard herfor; og
 • De tekniske forskrifter kan have væsentlig indflydelse på den internationale handel (handel uden for EU/EØS- området) med de berørte produkter, forskriften vedrører.

Væsentlig indflydelse på international handel bedømmes af TBT-komitéen ud fra følgende kriterier: i) værdien eller andre importhensyn for den berørte eksporterende og/eller importerende medlemsstat, uanset at medlemsstaten berøres individuelt eller kollektivt. ii) konsekvenser for den potentielle vækst, som en sådan import kan generere, samt iii) hvis det er vanskeligt for producenter i andre medlemsstater at rette sig efter de foreslåede tekniske forskrifter. Videre omfattes konsekvenser, der har væsentlig positiv eller negativ indvirkning på handelen.

Tekniske forskrifter kan være krav til varens karakteristika, herunder betegnelse og emballage, mærkning og etikettering, brugsegenskaber, prøvning og prøvningsmetoder, og krav, der vedrører produktets livscyklus efter markedsføring. De tekniske forskrifter skal være af generel karakter, dvs. f.eks. udformes i en lov eller et cirkulære. 

Læs mere i Erhvervsstyrelsens vejledning om EU’s informationsprocedure, afsnit 4

En overensstemmelsesvurderingsprocedure kan være enhver procedure til direkte eller indirekte at vurdere, om de relevante krav i tekniske forskrifter eller standarder er opfyldt.

En international standard er et dokument fra et anerkendt organ, som fastsætter ikke-obligatoriske regler og retningslinjer, som finder anvendelse på produkter, produktion af produkter eller andre relaterede processer. F.eks. en standard fra International Organization for Standardization (ISO).

2.2. Hvad er konsekvenserne ved ikke at notificere?

Konsekvenserne af manglende notifikation under TBT-aftalen er ikke, at reglerne er ugyldige – som det ses i relation til EU’s notifikationsprocedure. Derimod kan den ikke-notificerende stat blive indkaldt for den såkaldte WTO-TBTkomité for at forsvare, at notifikation ikke har fundet sted. Da Europa-Kommissionen har kompetence på området for international handel, er det Europa-Kommissionen, der repræsenterer EU’s medlemsstater i komitéen, herunder hvis der er bemærkninger til en notifikation fra øvrige medlemmer. Sagen kan fortsætte i WTO’s tvistbilæggelsessystem. 

2.3. Notifikation under TBT-aftalen

Når et udkast til en forskrift opfylder betingelserne under både EU’s informationsprocedure ifølge direktiv (EU) 2015/1535 og WTO’s notifikationsprocedure ifølge TBT-aftalen, skal udkastet til foranstaltning notificeres under både EU’s og WTO’s notifikationsprocedurer. Notifikation under TBT-aftalen sker parallelt med notifikation under direktiv 2015/1535. (Myndigheden markerer i EU-notifikationsskemaet, at notifikationen også er TBT-relevant).

Notifikationer under TBT-aftalen sker ved, at den notificerende myndighed selv udfylder en webformular i WTO TBT Notification Submission System (NSS). Se kapitel 3 med vejledning trin-for-trin.

Yderligere information om TBT-aftalen

3
Kapitel
Procedure for notifikation

Når et udkast til en forskrift opfylder betingelserne under både EU’s informationsprocedure ifølge direktiv (EU) 2015/1535 og WTO’s notifikationsprocedure ifølge TBT-aftalen, skal udkastet til foranstaltning notificeres under både EU’s og WTO’s notifikationsprocedurer. Notifikation under TBT-aftalen sker parallelt med notifikation under direktiv 2015/1535. (Myndigheden markerer i EU-notifikationsskemaet, at notifikationen også er TBT-relevant).

Notifikationer under TBT-aftalen sker ved, at den notificerende myndighed selv udfylder en webformular i WTO TBT Notification Submission System (NSS). Se kapitel 4 med vejledning trin-for-trin.

3.1. Sådan notificerer du

Erhvervsstyrelsen er central dansk myndighed for notifikationer under TBT-aftalen, og giver relevante myndighedspersoner adgang til NSS. Notifikationsformularen kan tilgås på WTO’s hjemmeside.

Få adgang til ePing

3.2. Oprettelse af ny notifikation

Når du er tildelt adgang, og du er logget ind på siden, finder du notifikations-siden, "submit notifications" under fanen ”Admin panel”. Da kun ERST endeligt kan sende notifikationen, skal du kontakte os, når du har udfyldt blanketten. Herefter går vi ind og sender notifikationen på jeres vegne.

På dashboardet ser du en oversigt over de danske notifikationer. For at oprette en ny notifikation skal du klikke ud for overskriften "Regular notifications" på det hvide "+"-tegn i den blå boks.

Her finder du notifikationsformularen (se skærmbilledet nedenfor), og du kan påbegynde indtastningen af notifikationen. Formularen skal udfyldes på engelsk. Klik på knappen ”expand/collapse” for at se hele formularen.

3.3. Opfølgning på notifikationen

Når Erhvervsstyrelsen har fået besked om, at der ligger en notifikation i NSS, efterser styrelsen, at notifikationen er udfyldt korrekt og oversender notifikationen til WTO’s sekretariat. Notifikationen vil nu fremgå som ”Submitted” på dashboardet, og Erhvervsstyrelsen kvitterer herfor ved at sende en udskrift af notifikationen til den notificerende myndighed.

WTO-sekretariatet godkender og udsteder notifikationen inden for ca. 2 dage. Myndigheden opfordres til at tjekke, om udstedelsen sker behørigt. I så fald vil notifikationen fremgå som ”Issued” på dashboardet, når den er offentliggjort på WTO’s hjemmeside. Hvis sekretariatet afviser notifikationen, vil den fremgå som ”draft”, hvorefter der igen kan foretages ændringer.

Når regeludkastet er notificeret, starter en periode på minimum 60 dage, hvor de øvrige WTO-medlemsstater kan komme med bemærkninger til de notificerede regler. I denne periode må reglerne ikke vedtages (se artikel 2.9.2, 5.6.2 og 7.2 i TBT-aftalen).

3.4. Hasteprocedure

I særlige hastetilfælde kan regler vedtages, men der skal stadig notificeres efter hasteproceduren, og der er stadig pligt til at tage evt. bemærkninger i betragtning (se artikel 2.10 og 5.7 i TBT-aftalen).

4
Kapitel
Sådan udfyldes notifikationsblanketten trin-for-trin

Visning af brugerfladen på notifikationsformularen til TBT-aftalen

4.1. Notifying Member

Her er angivet den medlemsstat, der har forfattet meddelelsen. Feltet er for-udfyldt med DENMARK og kan ikke ændres.

4.1.1 Internal ID

Her angives notifikationsnummeret fra EU-notifikationen. Hvis notifikation sker til EU og WTO samtidig, så EU-notifikationen endnu ikke har et nummer, efterlades feltet tomt. Erhvervsstyrelsen udfylder i så fald feltet ved ekspeditionen.

4.2. Agency Responsible

Her angives i det ”første” felt kontaktoplysninger på den notificerende myndighed, som er ansvarlig for notifikationen.

Eksempel den notificerende myndighed, som er ansvarlig for notifikationen

The Danish Environmental Protection Agency
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C
Phone: +45 72 54 40 00
E-mail: [email protected]

Det ”andet” felt udfyldes med Erhvervsstyrelsens kontaktoplysninger, da Erhvervsstyrelsen er central dansk myndighed for notifikationer under TBT-aftalen.

Eksempel på central dansk myndighed for notifikationer under TBT-aftalen

Danish Business Authority
Langelinie Allé 17
DK-2100 Copenhagen O
Denmark
Phone: +45 35 29 10 00
E-mail: [email protected]

4.3. Notified under Article 2.9.2 [ ], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], OTHER

Her afkrydses de(n) bestemmelse(r) i TBT-aftalen, der notificeres efter.

[Det kan både være bestemmelser om tekniske forskrifter og bestemmelser om procedurer for overensstemmelsesvurdering.]

Tjek de vigtigste bestemmelser i TBT-aftalen:

 • 2.9.2: Notifikation af udkast til tekniske forskrift(er) på forslags-stadiet
 • 2.10.1: Straks-notifikation efter vedtagelse af tekniske forskrift(er) i en hastesag
 • 5.6.2: Notifikation af udkast til procedure for overensstemmelsesvurdering på forslags-stadiet
 • 5.7.1: Straks-notifikation efter vedtagelse af procedure for overensstemmelsesvurdering i en hastesag

4.4. Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff heading. ICS numbers may be provided in addition, where applicable):

Her kan angives i fritekst, hvilke produkter, som berøres af notifikationen.

Samtidig angives, hvor muligt, produkternes WTO-harmoniserede kategorier, dvs. HS (Harmonized System) eller CCCN (Customs Cooperation Council Nomenclature). Dertil kan kategorien i international standardisering angives, dvs. ICS (International Classification for Standards). Koderne findes i en drop-down-menu i formularen.

Koderne er også offentligt tilgængelige på WTO’s hjemmeside. Drop-down-menuen findes ved klik på ”+ Search more fields” ud for felterne ”Products (HS codes)” og ”Products (ICS codes)”. Tryk på feltet for at åbne menuen.

Gå til TBT Notifications Search på WTO.org

4.5. Title, number of pages and language(s) of the notified document

Her angives udkastets fulde, officielle titel. Dernæst angives udkastets sideantal og sprog.

Hvis der findes en oversættelse eller et oversat resumé af udkastet, angives dette også.

Bemærk at oversættelse skal tilvejebringes på engelsk, fransk eller spansk, hvis et andet medlemsland anmoder om det. Hvis dokumentet er omfattende, er et resumé tilstrækkeligt.

4.6. Description of content

Her beskrives udkastets hovedindhold i klar og forståelig fritekst.

4.7. Objective and rationale, including the nature of urgent problems where applicable:

Her angives formål og rationale samt de legitime hensyn, udkastet er begrundet i.

Hvis en hasteprocedure benyttes, begrundes dette ligeledes i dette felt med legitime hensyn og rationale. F.eks. angives ”Protection of human health or safety; Quality requirements”.

Eksempler på de mest anvendte legitime hensyn under TBT-aftalen er:

 • Protection of human health or safety;
 • Prevention of deceptive practices and consumer protection;
 • Protection of the Environment;
 • Quality requirements.

4.8. Relevant documents

Her angives notifikationens dokumenter, inklusive udkastet og den lovtekst, udkastet eventuelt har hjemmel i eller henviser til (angiv f.eks. officiel reference). Hvis muligt angives det, hvor man kan finde den endelige tekst ved vedtagelse (f.eks. i Lovtidende).

Hvis muligt angives også en reference til relevante internationale standarder, f.eks. ”ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel – Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes – Coarse thread and fine pitch thread”.

Der kan også indsættes link til eller vedhæftes konsekvensvurdering vedrørende udkastet.

4.9. Proposed date of adoption: Proposed date of entry into force

Her angives den forventede vedtagelsesdato og den forventede ikrafttrædelsesdato.

4.10. Final date for comments

Her angives datoen for sidste frist for modtagelse af kommentarer.

Perioden for kommentarer skal vare mindst 60 dage. Man kan vælge at sætte kryds i feltet med 60 dage. Man kan f.eks. også vælge at angive den dato, som er afslutning på stand-still perioden for udkastet i henhold til EU’s notifikationsprocedure.

4.11. Text available from: National enquiry point [ ], or address, telephone and fax numbers, e-mail and website addresses, if available of the other body

Tryk på knappen ”Retrieve National Enquiry Point Information”, for at få kontaktoplysninger på det Danmarks Enquiry

Point i Danmark. Dansk Standard er National Enquiry Point i Danmark.

Herefter uploades udkastet og eventuelt andre relevante dokumenter under ”Attachments”.

Hvis muligt indsættes under ”URL Links to draft text” et link til en hjemmeside, hvorfra teksten kan downloades.

HUSK at gemme udkastet ved at klikke på den blå ”Safe Draft” knap øverst/nederst til venstre.

Gemte notifikationer kan genfindes under fanen ”Prepare Notification” og ”Regular Notifications (Drafts)”. Vil man ændre i et notifikationsudkast skal man klikke på den lille sorte pil ved siden af titlen på den notifikation, man ønsker at foretage ændringer i. Husk at gemme efterfølgende.

4.12. Validering og afslutning (Se afsnit 3.41 i WTO’s brugermanual)

Når formularen er udfyldt og gemt, skal notifikationen valideres og afsluttes. Dette gøres ved klik på "Save and complete". Herefter vil notifikationen fremgå på listen over ”completed notifications” på dashboardet.

Når notifikationen er afsluttet, sendes en mail til Erhvervsstyrelsen ([email protected]) om, at WTO-notifikationen ligger klar til godkendelse i ePing. Angiv også notifikationsnummeret fra EU-notifikationen.