Vejledning om

Notifikationer under Servicedirektivet (direktiv 2006/123/EF)

Når I som myndighed indfører nye krav til servicevirksomheder eller tjenesteydere, fx regler om autorisation, certificering eller virksomhedens form, kan I være forpligtede til at notificere Europa-Kommissionen og de øvrige EU/EØS-lande i henhold til servicedirektivet.

Notifikationsproceduren for tjenesteydelser adskiller sig fra proceduren på vareområdet på den måde, at notifikationen ikke er til hinder for, at reglerne kan vedtages og håndhæves. I er dermed ikke forpligtede til at notificere i udkastform, og der er ingen såkaldt 'stand-still-periode'

 • Version
 • Seneste opdatering 12. januar 2022

1
Kapitel
Notifikationer i henhold til servicedirektivet

I henhold til servicedirektivet 2006/123/EF skal danske myndigheder notificere visse typer af nye love og administrative bestemmelser, der er omfattet af servicedirektivet. Notifikationsproceduren for tjenesteydelser adskiller sig fra proceduren på vareområdet på den måde, at notifikationen ikke er til hinder for, at reglerne kan vedtages og håndhæves. I er dermed ikke forpligtede til at notificere i udkastform, og der er ingen såkaldt 'stand-still-periode'.

Som myndighed er I selv ansvarlige for retmæssig notifikation. Bemærk at krav til tjenesteydere, der er etableret i et andet EU/EØS-land, udelukkende kan begrundes i hensynet til offentlig orden, offentlig sikkerhed, folkesundhed og/eller miljøbeskyttelse.

Som udgangspunkt er alle tjenesteydelser omfattet af servicedirektivet, hvis de udføres mod betaling. Relevante undtagelser er dog § 1, stk. 2, og 3, samt § 12, i Lov om tjenesteydelser i det indre marked. I tilfælde af konflikt med anden fællesskabslovgivning, har denne forrang i forhold til servicedirektivet.

Servicedirektivets bestemmelser om indrapportering er gennemført ved bekendtgørelse nr. 1361 af 15. december 2009 om pligt til indrapportering af krav til Europa-Kommissionen.

1.1. Forpligtelsen kan også være relevant for din kommune eller region

Pligten til at oplyse Europa-Kommissionen om nye regler om tjenesteydelser, tjenesteydere og tjenestemodtagere som fastsat i Bekendtgørelse nr. 1361 af 15, december 2009 kan også gælde for kommuner eller regioner.

Det er den kompetente myndigheds ansvar – herunder den enkelte kommune eller region – at sikre, at evt. regler (herunder administrative regler) fastsat på kommunalt eller regionalt niveau stemmer overens med servicedirektivet.

I langt de fleste tilfælde vil krav eller tilladelsesordninger, der specifikt regulerer en serviceaktivitet være fastsat i nationale love eller bekendtgørelser. Men hvis I som kommunal eller regional myndighed vedtager krav og tilladelsesordninger, der falder under servicedirektivet, som ikke er direkte hjemlet i national lov eller bekendtgørelse, eller hvis I nærmere specificerer en generel hjemmel fra national lov eller bekendtgørelse, skal reglen notificeres til Europa-Kommissionen. 

2
Kapitel
Hvad skal notificeres?

For områder omfattet af servicedirektivet (se ovenfor) skal følgende typer af nye love og administrative bestemmelser notificeres:

A. Bestemte typer af krav, der regulerer servicevirksomheders adgang til at etablere sig i Danmark (jf. BEK nr. 1361 af 15. december 2009 § 2):

 1. Krav om kvantitative eller territoriale begrænsninger, navnlig i form af begrænsninger fastsat på grundlag af befolkningstallet eller af hensyn til geografisk minimumsafstand mellem tjenesteyderne.
 2. Krav om at tjenesteyderen skal drive sin virksomhed i en særlig form.
 3. Krav vedrørende besiddelsen af et selskabs kapital.
 4. Krav der forbeholder bestemte tjenesteydere adgangen til den pågældende servicevirksomhed på grund af virksomhedens særlige karakter, dog bortset fra kravene vedrørende spørgsmål omfattet af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer eller kravene i andre fællesskabsinstrumenter.
 5. Krav om forbud mod at have flere forretningssteder i Danmark.
 6. Krav om et minimumsantal af ansatte.
 7. Krav om minimums- og/eller maksimumpriser, som tjenesteyderen skal overholde.
 8. Krav om at tjenesteyderen sammen med sin egen tjenesteydelse skal udføre bestemte andre tjenesteydelser.

B. Tilladelsesordninger eller krav, der regulerer tjenesteydere fra andre EU/EØS landes adgang til midlertidigt at levere tjenesteydelser i DK (jf. BEK nr. 1361 af 15. december 2009 § 4).

Andre typer af ordninger eller krav skal ikke notificeres.

3
Kapitel
Procedurer for notifikation

Der findes forskellige procedurer for notifikationer i henhold til servicedirektivet alt efter, hvilken type af ordning/krav, som skal notificeres:

3.1. Type A

Type A krav notificeres ved at udfylde notifikationsformularen for regulering af tjenesteydere (kun etablerede).

Type A krav notificeres hvis:

 • Hvis kravet kun skal gælde for tjenesteydere etableret i Danmark, henstilles der til at dette skrives eksplicit i lovgivningen.
 • Hvis kravet også skal gælde for tjenesteydere etableret i et andet EU/EØS land, når disse midlertidigt leverer ydelser i Danmark, skal notifikationsformular B benyttes i stedet for formular A.

For type A krav skal man i notifikationen begrunde, at kravet er ikke-diskriminerende, proportionelt og begrundet i et tvingende alment hensyn.

Begrebet tvingende almene hensyn dækker over ikke-økonomiske mål, som udviklet af EU Domstolens praksis vedrørende Lissabontraktatens artikel 49 og 56.

Et ikke-økonomisk mål er eksempelvis offentlig orden, offentlig sikkerhed, offentlig sundhed, socialpolitiske mål, forbrugerbeskyttelse, miljøbeskyttelse, dyrevelfærd, by- og landplanlægning, kulturpolitiske målsætninger, beskyttelse af den nationalhistoriske og kunstneriske år.

3.2. Type B

Type B krav notificeres ved at udfylde notifikationsformularen for regulering af tjenesteydere (både etablerede og midlertidige tjenesteydere fra andre EU-lande).

For type B krav skal man i notifikationen begrunde, at kravet er ikke-diskriminerende, proportionelt og begrundet i et af følgende almene hensyn: Offentlig orden, offentlig sikkerhed, folkesundhed og/eller miljøbeskyttelse.

3.3. Indsendelse af den relevante notifikationsformular 

Den relevante notifikationsformular sendes sammen med en kopi af retsakten med den meddelte ordning eller krav til Erhvervsstyrelsen via linket i boksen. Notifikationen skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest ved retsaktens ikrafttræden.

Indsend den relevante notifikationsformular

Styrelsen formidler notifikationen videre til Europa-Kommissionen og de andre EU/EØS lande via Informationssystemet for det Indre Marked, hvor alle meddelte krav oprettes i en database. Styrelsen orienterer myndigheden, når ordningen/reglen er notificeret og i tilfælde af kommentarer til det meddelte krav.

Ved indrapportering af type A krav har Europa-Kommissionen inden for en periode på 3 måneder efter indrapporteringen mulighed for at undersøge de nye kravs forenelighed med fællesskabsretten og vedtage – såfremt det er hensigtsmæssigt – en beslutning, hvori de anmoder medlemsstaten om ikke at vedtage bestemmelserne eller om at ophæve dem. Andre medlemsstater har ligeledes mulighed for at kommentere på de nye eller ændrede krav.

Denne proces forhindrer dog ikke medlemsstaten i at vedtage og håndhæve loven eller den administrative bestemmelse.

4
Kapitel
Overlap med andre notifikationer

I det tilfælde hvor en lov eller administrativ bestemmelse ikke kun angår servicevirksomheder, men også varer eller informationssamfundstjenesteydelser, kan notifikationen også ske efter informationsproceduren (direktiv 2015/1535), så loven eller den administrative bestemmelse kun skal indrapporteres én gang. Vær her opmærksom på, at der i henhold til dette direktiv skal notificeres allerede på et forberedende stadium, hvor det stadig er muligt at foretage væsentlige ændringer udkast.

Det skal dog bemærkes, at det kun er type A krav ang. servicevirksomheders adgang til at etablere sig i Danmark, der kan notificeres efter informationsproceduren. Type B krav ang. andre EU/EØS tjenesteyderes midlertidige adgang til at levere tjenesteydelser i Danmark kan ikke notificeres via Informationsproceduren. (se nærmere om skellet i Kapitel 3 i Erhvervsstyrelsens Vejledning om EU’s Informationsprocedure for varer og digitale tjenester (direktiv (EU) 2015/1535).