Krav til afvikling af industrisamarbejde

Når udenlandske leverandører til Forsvaret indgår en kontrakt med Erhvervsstyrelsen om industrisamarbejde – også kaldet en Industrial Co-operation Contract (ICC) – skal de efterleve en række generelle krav, når de skal afvikle deres forpligtelse.

 • Opdateret 15. december 2022

For alle kontrakter om industrisamarbejde indgået mellem Erhvervsstyrelsen og udenlandske leverandører gælder, at den konkrete afvikling af forpligtelse til industrisamarbejde skal: 

 1. Vedrøre forsvarsmateriel og/eller forsvarstjenesteydelser, og
 2. falde inden for afviklingsområdet, som er defineret i kontraktens artikel 6. 

Erhvervsstyrelsen skal godkende, at afviklingen falder inden for kriterierne ovenfor.

Afviklingsområder for industrisamarbejde 

I forbindelse med den konkrete vurdering af behovet for en foranstaltning til understøttelse af en forsvarsindustriel effekt i Danmark udpeger Forsvarsministeriet områderne, inden for hvilke udvikling og opretholdelse af kompetencer i Danmark er nødvendigt. Det betyder, at såfremt der pålægges krav om industrisamarbejde, så skal den udenlandske leverandør afvikle sin forpligtelse inden for de udpegede afviklingsområder.

Afviklingsområdet vil fremgå af artikel 6 i kontrakten om industrisamarbejde mellem Erhvervsstyrelsen og leverandøren samt af Forsvarets udbud og anskaffelsesmaterialer.

For kontrakter om industrisamarbejde under 2021-retningslinjerne skal afviklingen finde sted inden for det genstandsfelt, som Forsvarsministeriet har udpeget i deres forudgående nødvendighedsvurdering. 

Genstandsfeltet identificerer, hvilke kompetencer det er vigtigt at udvikle eller opretholde i dansk forsvarsindustri for at understøtte de kritiske funktioner og livscyklusfaser, der er udpeget i relation til den konkrete anskaffelse af forsvarsmateriel eller -tjenesteydelse.

Genstandsfeltet fastsættes ud fra to kriterier:

 1. Inden for hvilke specifikke kritiske funktioner relateret til anskaffelsen er det nødvendigt at udvikle og opretholde kompetencer i Danmark?
 2. Inden for hvilke faser af anskaffelsens livscyklus er det nødvendigt at udvikle og opretholde kompetencer i Danmark?

For kontrakter om industrisamarbejde under 2014-retningslinjerne skal afviklingen finde sted inden for de strategiske teknologiområder, som Forsvarsministeriet har udpeget i vurderingen i forbindelse med den konkrete anskaffelse af forsvarsmateriel eller -tjenesteydelse. 

De otte strategiske teknologiområder er: 

 • Avanceret software, herunder cybersikkerhed 
 • Kommunikations- og kommandokontrolsystemer 
 • Overvågnings- og radarteknologi 
 • Operativ beskyttelse af personer og militære kapaciteter, fx materiel og kommunikation
 • Dele af køretøjsområdet med kritisk betydning for militære operationer
 • Dele af det maritime område med kritisk betydning for militære operationer 
 • Avanceret materialeteknologi og – behandling
 • Energi- og miljøoptimering i relation til operativ opgaveløsning
   

Den udenlandske leverandør kan begynde afviklingen, når kontrakten om industrisamarbejde er blevet aktiveret. 

Afviklingen af forpligtelsen til industrisamarbejde kan finde sted gennem direkte køb hos danske virksomheder (1:1 køb) eller gennem udviklingsprojekter med danske virksomheder. Her kan du læse om de specifikke krav for de to måder at afvikle industrisamarbejde på:

Kontakt Team Forsvarsindustri