Godkendelse af revisorer

Erhvervsstyrelsen administrerer revisorloven med tilhørende bekendtgørelser og står for godkendelse og registrering af revisorer.

 • Opdateret 6. september 2023

Erhvervsstyrelsen kan godkende en person som statsautoriseret revisor, hvis vedkommende

 • har bopæl her i landet, i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med,
 • er myndig og ikke er under værgemål eller samværgemål,
 • ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,
 • har bestået en særlig eksamen, jf. regler udstedt i medfør af revisorlovens § 33,
 • i mindst 3 år efter det fyldte 18. år navnlig har deltaget i udførelse af opgaver, der vedrører revision af årsregnskaber, koncernregnskaber eller tilsvarende regnskabsrapporteringer, og
 • er forsikret mod økonomiske krav, som måtte blive rejst i forbindelse med udførelsen af opgaver efter § 1, stk. 2 og 3.

Derudover skal pågældende have bestået eksamen for statsautoriseret revisor (revisoreksamen).

Erhvervsstyrelsen kan nægte godkendelse

 • under de i straffelovens § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder
 • hvis den pågældende har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den pågældende ikke vil kunne varetage opgaven som offentlighedens tillidsrepræsentant på forsvarlig måde, eller
 • hvis den pågældende har en forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Betegnelsen 'statsautoriseret revisor'  eller sammensætninger hermed må kun benyttes af en person, der er godkendt som statsautoriseret revisor.

Betegnelsen 'registreret revisor' eller sammensætninger hermed må kun benyttes af en person, der er godkendt som registreret revisor.

Betegnelsen 'godkendt revisor' eller sammensætninger hermed må kun benyttes af en person, der er godkendt som revisor efter revisorlovens § 3 og § 10, stk. 1.

Virk selvbetjening

Ansøg om godkendelse under "Revisorregistrering" på Virk

En revisor kan deponere sin godkendelse i Erhvervsstyrelsen, hvis revisoren for en periode ikke ønsker at gøre brug af den.

Deponering forudsætter, at godkendelsen ikke er bortfaldet efter revisorlovens § 7, frataget efter § 8 eller frakendt efter § 44, stk. 4, eller straffelovens § 79.

En person, der ikke længere er godkendt som statsautoriseret eller registreret revisor, må ikke benytte betegnelsen »statsautoriseret revisor«, »registreret revisor« eller »godkendt revisor« eller sammensætninger eller forkortelser heraf.

Ønsker en revisor med deponeret godkendelse at oplyse om sin uddannelse, kan betegnelsen »revisor, cand. merc. aud.« anvendes, hvis vedkommende har denne uddannelse.

Godkendelsen som revisor bortfalder, hvis revisor ikke længere opfylder betingelserne for at være godkendt revisor, eksempelvis hvis revisor ikke har den lovpligtige forsikring.

Er en godkendelse som revisor bortfaldet slettes personen af det offentlige register over godkendte revisorer, og vedkommende må herefter ikke benytte godkendelsesbeviset og den faglige betegnelse.

Erhvervsstyrelsen kan fratage en revisor godkendelsen, hvis revisor har en forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. og derover.

Erhvervsstyrelsen kan endvidere fratage en revisor godkendelsen, hvis revisor nægter at lade sig undergive reglerne om kvalitetskontrol, eller revisor ikke opfylder kravene om efteruddannelse.

Er en godkendelse som revisor frataget slettes personen af det offentlige register over godkendte revisorer, og vedkommende må herefter ikke benytte godkendelsesbeviset og den faglige betegnelse.

Revisornævnet kan frakende en revisor godkendelsen, hvis revisor har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget forsømmelse i udøvelsen af opgaver efter revisorlovgivningen, og de udviste forhold giver grund til at antage, at den pågældende ikke i fremtiden vil udøve opgaver efter revisorloven på forsvarlig måde.

Er en godkendelse som revisor frakendt slettes personen af det offentlige register over godkendte revisorer, og vedkommende må herefter ikke benytte godkendelsesbeviset og den faglige betegnelse.

Revisornævnet kan - som det mindre - betinget frakende en revisor godkendelsen for en periode. En betinget frakendelse medfører ikke indskrænkninger i den pågældendes muligheder for erhvervsudøvelse.

Revisornævnet kan under behandlingen af en sag, hvor en revisor påstås frakendt sin godkendelse, midlertidigt frakende den pågældende godkendelsen, hvis nævnet skønner, at der er en begrundet mistanke om, at betingelserne for ubetinget frakendelse er opfyldt, og hvis der er overhængende fare for, at revisoren under sagens behandling groft eller oftere gentaget vil overtræde sine pligter som revisor. 

Domstolene kan desuden frakende en revisor godkendelsen.

Har en revisor gjort sig skyldig i grov eller oftere gentaget forsømmelse ved udførelsen af revision eller udøvelse af funktioner i en revisionsvirksomhed, kan Revisornævnet nedlægge forbud mod, at vedkommende i op til 3 år kan udføre eller udøve en eller flere af følgende aktiviteter:

 • Udføre eller kontrollere udførelsen af en revision
 • Udøve funktioner i en revisionsvirksomhed
 • Udøve funktioner i en virksomhed af interesse for offentligheden

Ønsker du at genoptage din godkendelse, skal du ansøge Erhvervsstyrelsen herom. Du skal samtidigt sørge for, at du har den påkrævede ansvarsforsikring og garantistillelse.

Det er et krav, at du har gennemført den lovpligtige efteruddannelse i den periode, hvor du ikke har haft din godkendelse.

Har du ikke deltaget i efteruddannelse, der opfylder kravene i kapitel 5 i bekendtgørelse nr. 856 af 21. august 2019 om obligatorisk efteruddannelse af godkendte revisorer, skal du aflægge en særlig prøve, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 67 af 19. januar 2021 om eksamener m.v. for godkendte revisorer.

Erhvervsstyrelsen kan godkende en person som statsautoriseret revisor, hvis den pågældende i udlandet har ret til at udføre lovpligtig revision og godtgør at have gennemført en uddannelse, der kan sidestilles med de uddannelseskrav, der stilles i Danmark. Udenlandske revisortitler, der ikke giver ret til udførelse af lovpligtig revision, kan ikke opnå gensidig anerkendelse.

For ansøgere, der i et andet EU/EØS-land har opnået ret til at udøve lovpligtig revision, foretager Erhvervsstyrelsen en undersøgelse hos de kompetente myndigheder i hjemlandet. Undersøgelsen har til formål at dokumentere, at en ansøger har ubetinget og ubegrænset ret til at udføre lovpligtig revision.

For ansøgere, der har opnået ret til at udøve lovpligtig revision i et tredjeland (dvs. et land uden for EU / EØS), skal det dokumenteres, at den pågældende har ret til at foretage lovpligtig revision og har gennemført en teoretisk og praktisk uddannelse samt aflagt en eksamen, der kan ligestilles med uddannelsen efter revisorlovens § 3. Den teoretiske del af uddannelsen vurderes af Styrelsen for International Uddannelse - den såkaldte ækvivalensvurdering – på baggrund af en anmodning fra Erhvervsstyrelsen. Hvis en ansøgers uddannelse ikke opfylder kravene fuldt ud, kan der ikke opnås gensidig anerkendelse.

Egnethedsprøve

Ansøgere fra såvel EU/EØS-lande som tredjelande skal inden tilmelding til egnethedsprøve godkendes af Erhvervsstyrelsen til at aflægge prøven.

Søg om Erhvervsstyrelsens godkendelse af indstilling til prøven

Gå til blanket til ansøgning her

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen om godkendelse af indstilling til egnethedsprøven, kan du sende dem til Erhvervsstyrelsen på

[email protected]

Ved egnethedsprøven vurderes det, om den pågældende har opnået det fornødne kendskab til de særlige danske lovregler og praksis til at kunne udøve revision her i landet på samme vilkår, som gælder for personer med danske erhvervsmæssige kvalifikationer. Egnethedsprøven er mundtlig og foregår på dansk.

Består ansøgeren egnethedsprøven, kan den pågældende godkendes som statsautoriseret revisor. Godkendelse forudsætter, at kravene til forsikring, gæld til det offentlige m.m. er opfyldt

Klage over revisor

Revisornævnet behandler klager over revisorer og revisionsvirksomheder, der tilsidesætter de pligter, der følger af revisorhvervet ved udførelse af erklæringsopgaver.

Klager over revisors vederlag og kollegiale sager kan ikke indbringes for Revisornævnet. Desuden kan Revisornævnet afvise klager fra personer, der ikke har en retlig interesse i det forhold, klagen angår.

Erhvervsstyrelsen kan indbringe såvel revisorer som revisionsvirksomheder for Revisornævnet, hvis der konstateres fejl og mangler hos revisionsvirksomheden henholdsvis i forbindelse med en undersøgelse eller i forbindelse med udførelsen af kvalitetskontrollen.

Revisornævnet
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Klage over Erhvervsstyrelsens afgørelser

Erhvervsankenævnet
Nævnenes hus
Toldboden 2
8800 Viborg.