Eksamen for revisorer

Indstilling til skriftlige og mundtlige eksamener skal ske hos FSR – danske revisorer, der står for afholdelse af de forskellige prøver for revisorer.

  • Opdateret 18. januar 2024

Der er følgende eksaminer:

  • Revisoreksamen
  • Egnethedsprøve
  • Særlig prøve for personer, som har været uden godkendelse i en årrække

For at kunne indstille sig til den skriftlige prøve ved revisoreksamen kræves på tidspunktet for fristen for tilmelding (1. juni)

  • at revisorkandidateksamen (cand.merc.aud.) er bestået, eller
  • at en anden kandidateksamen er bestået, og at kravene i eksamensbekendtgørelsens § 5, stk. 1 og 2, er opfyldt, og
  • deltagelse i mindst 3 år efter det fyldte 18. år i udførelse af opgaver, der navnlig vedrører de områder, som hører under statsautoriserede revisorers virkefelt, jf. revisorlovens § 1, stk. 2 og 3, under tilsyn af en godkendt revisor i en godkendt revisionsvirksomhed, og således at mindst et år er foregået efter, at kandidatuddannelsen er bestået, og mindst to år har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen.

Kravet om at mindst et år af den praktiske erfaring er foregået efter, at kandidatuddannelsen er bestået, og mindst to år har ligget inden for de seneste tre år forud for fristen for tilmelding til revisoreksamen anses tillige for opfyldt, hvor den tilmeldte senest ved afholdelsen af den skriftlige prøve dokumenterer, at deltagelsen er opnået inden prøvens afholdelse.

Erhvervsstyrelsen kan undtage fra kravet til den praktiske erfaring. Styrelsen kan alene dispensere for op til et år vedrørende erfaring opnået hos en virksomhed, der ikke er en godkendt revisionsvirksomhed. Anmodning om dispensation skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 1. maj i det pågældende år, via Dispensationsblanketten.

En registreret revisor kan tilmelde sig revisoreksamen. 

Personer, der i udlandet har ret til at udføre lovpligtig revision, og som godtgør at have gennemført en uddannelse i udlandet, der kan sidestilles med de uddannelseskrav, der stilles i Danmark, kan indstille sig til egnethedsprøve.


For at kunne indstille sig til egnethedsprøve skal ansøgeren dokumentere, at den pågældende er godkendt til aflæggelse af egnethedsprøve af Erhvervsstyrelsen.

Egnethedsprøven er mundtlig. Egnethedsprøve afholdes samtidigt med de mundtlige revisoreksaminer. Ved tilmelding til prøven kan ansøgere oplyse, at prøven ønskes aflagt på engelsk.

Når Erhvervsstyrelsens godkendelse foreligger, ansøges om indstilling til egnethedsprøve hos FSR – danske revisorer.

Søg om Erhvervsstyrelsens godkendelse af indstilling til prøven

Gå til blanket til ansøgning her

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen om godkendelse af indstilling til egnethedsprøven, kan du sende dem til Erhvervsstyrelsen på

[email protected]

Har du været uden godkendelse som revisor i mere end 3 år, kan en særlig prøve erstatte manglende efteruddannelse med henblik på generhvervelse af godkendelsen. Den særlige prøve er mundtlig og afholdes efter behov.

For at kunne indstille sig til den særlige prøve skal ansøgeren dokumentere, at deponering, bortfald eller fratagelse af godkendelsen har haft en varighed på mere end tre år. Ved frakendelse af godkendelsen gælder, at frakendelsestiden skal være udløbet på prøvetidspunktet.

Det er FSR – danske revisorer, der afholder prøven.

 
FristEmneHvem skal ansøgesEksamens-bekendtgørelsen
1. martsMundtlig revisoreksamen max. 7 år efter bestået skriftlig (1. halvår)Eksamensudvalget§ 8, stk. 3, 2. pkt.
1. aprilTilmelding mundtlig revisoreksamen 1. halvårFSR - danske revisorer§ 6, stk. 4
1. aprilTilmelding egnethedsprøve 1. halvårFSR – danske revisorer§ 10, stk. 3, 1. pkt.
15. aprilFramelding mundtlig revisoreksamenFSR - danske revisorer§ 6, stk. 5, 2. pkt.
1. majDispensation vedrørende krav til praktisk erfaringErhvervsstyrelsen, dispensationsblanketten§ 3, stk. 3, 3. pkt.
1. juniTilmelding skriftlig revisoreksamenFSR - danske revisorer§ 6, stk. 3, 1. pkt.
juli/aug: 7 kalenderdage før eksaminationFramelding skriftlig revisoreksamenFSR - danske revisorer§ 6, stk. 5, 1. pkt.
1. septemberMundtlig revisoreksamen max 7 år efter bestået skriftlig (2. halvår)Eksamensudvalget§ 8, stk. 3
1. septemberDispensation vedrørende krav til praktisk erfaring (dispensation til prøven med tilmelding 1. oktober)Erhvervsstyrelsen, dispensationsblanketten§ 3, stk. 3 jf nye eksamensbekg, der træder i kraft 1. juli 2024
1. oktoberTilmelding mundtlig revisoreksamen 2. halvårFSR - danske revisorer§ 6, stk. 4
1. oktoberTilmelding egnethedsprøve 2. halvårFSR - danske revisorer§ 10, stk. 3, 1. pkt.
1. oktoberTilmelding til årets 2. skriftlig revisoreksamenFSR - danske revisorer§ 6, stk. 3 jf nye eksamensbekg, der træder i kraft 1. juli 2024
15. oktoberFramelding mundtlig revisoreksamen (2. halvår)FSR - danske revisorer§ 5, stk. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virk selvbetjening

For at tilgå Dispensationsblanketten skal du bruge privat MitID. 

Retningslinjer