Brexit: Handel med Storbritannien

Forlader Storbritannien EU uden en aftale, vil Storbritannien fra udtrædelsesdatoen samtidig træde ud af EU’s indre marked. Det kan få betydning for dig, hvis din virksomhed handler med Storbritannien.

 

  • Opdateret 1. oktober 2019

Hvis Storbritannien træder ud af EU’s indre marked, vil de ikke længere være underlagt de fælles EU-regler, der gør, at varer og tjenesteydelser frit kan handles mellem Storbritannien og Danmark. Derved får begge parter lettere ved at opstille handelsbarrierer over for hinanden.

Handler din virksomhed med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår, så læs her, hvad du skal være særlig opmærksom på.

Efter Brexit kan Storbritannien indføre egne produkt- og varemærkningskrav frem for de krav, der følger af de fælles EU-regler.

Om Storbritannien vil indføre unikke produkt- og/eller varemærkningskrav efter Brexit er stadig uvist. Men handler din virksomhed med Storbritannien, anbefaler vi, at du undersøger om de almene og specifikke EU-produktkrav, såsom CE-mærkning, vil være gældende i Storbritannien efter Brexit.

Du kan finde information om nuværende nationale produktkrav på det britiske marked hos:

Fremover kan det blive nødvendigt at kontakte de ansvarlige britiske myndigheder for afklaring af produktkrav, der tidligere var omfattet af fælles EU-regler.

Vær opmærksom ved længerevarende kontrakter

Muligheden, for at Storbritannien vil indføre egne produkt- og varemærkningskrav, betyder samtidig, at de eksisterende EU-overensstemmelseserklæringer kan være utilstrækkelige i forhold til at få adgang til det britiske marked efter Brexit. For at håndtere usikkerheden om Storbritanniens udtræden af det harmoniserede vareområde med fælles EU-produktkrav, bør danske virksomheder være særlig opmærksomme på længerevarende kontrakter, der løber til efter Brexit - herunder navnlig kontrakter vedrørende stærkt regulerede varer.

Markedsovervågning

Storbritannien vil ikke være omfattet af EU's markedsovervågningsregime. Det betyder, at danske virksomheder, der eksporterer til Storbritannien risikerer at blive mødt med nye krav eller andre risikovurderinger, end de hidtil har været vant til på det britiske marked. Selvom forventningen er, at Storbritannien vil bevare et ambitiøst markedsovervågningsregime bygget op om de eksisterende regler og praksisser, anbefaler vi, at du løbende orienterer dig om eventuelle ændringer på de britiske markedsovervågningsmyndigheders hjemmesider.

Gensidig anerkendelse

Storbritannien vil efter Brexit ikke være omfattet af princippet om gensidig anerkendelse. Princippet sikrer, at varer, der ikke er underlagt fælles EU-regler, men som er lovligt markedsført i et medlemsland, som udgangspunkt også skal kunne markedsføres i et andet medlemsland. Det betyder, at danske virksomheder ikke længere kan forlade sig på danske eller andre EU-produktkrav, når de vil markedsføre deres produkt på det britiske marked. Det kan derfor blive nødvendigt at tilpasse produkter til specifikke britiske produkt- og varemærkningskrav, når du vil markedsføre dine produkter på det britiske marked.

Produktkontaktpunkt

Med Brexit er Storbritannien ikke forpligtiget til at opretholde produktkontaktpunktet, der informerer om de nationale særregler på det britiske marked. Det er imidlertid forventningen, at Storbritannien vil bevare de eksisterende kontaktpunkter. Men de britiske kontaktpunkter vil ikke være omfattet af EU’s krav til sagsbehandlingstid eller til den information, der stilles til rådighed. Derfor kan det på sigt blive sværere at få et samlet overblik over de nationale krav i Storbritannien.

Import af varer fra Storbritannien

Efter Brexit skal du som importør være opmærksom på, at du bliver ansvarlig for varers sikkerhed og kvalitet, samt at varerne er i overensstemmelse med nationale regler og EU-regler.

Som udgangspunkt vil britiske virksomheder fortsat skulle overholde EU’s produktkrav, når de via deres markedsføring eksempelvis retter deres virksomhed mod EU’s indre marked. Men vær opmærksom, hvis du importerer varer fra Storbritannien hos en britisk virksomhed, der ikke har målrettet sin virksomhed mod EU.

Indfører Storbritannien andre produktkrav efter Brexit, er det muligt, at britiske selskaber målrettet det nationale marked i Storbritannien vil følge britiske produktkrav snarere end EU-produktkrav. Ved eksport fra sådanne virksomheder er det derfor vigtigt at sikre, at importerede varer overholder de gældende regler. I den sammenhæng kan der derfor opstå behov for at tilpasse produkterne til reglerne.

Britiske autorisationer mv., der anvendes til at demonstrere efterlevelse af gældende regler, risikerer at skulle overføres eller genudstedes af tilsvarende organer i EU for at sikre, at varen fortsat kan sælges i EU.

Anvender din virksomhed bemyndigede repræsentanter bosiddende i Storbritannien, vil de ikke blive anerkendt som bemyndigede repræsentanter i EU, hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale. Ønsker din virksomhed fortsat at eksportere til EU, bør du derfor sikre, at udpegede bemyndigede repræsentanter er etableret i EU.

Efter Brexit vil Storbritannien ikke længere være omfattet af EU-lovgivningen om tjenesteydelser.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale, vil samhandlen foregå under Verdenshandelsorganisationens (WTO's) regler. De regler adskiller sig markant fra EU-reglerne på en række områder.

WTO's sektorspecifikke regler

Med WTO's regler er udgangspunktet for adgangen til det britiske marked hverken etableringsfrihed eller fri bevægelighed for tjenester, som det er med indre markedsreglerne. Det betyder, at danske og europæiske virksomheder kun kan opnå adgang til det britiske marked i en bestemt sektor, hvis Storbritannien har forpligtet sig til det under WTO’s regler. Omvendt for britiske virksomheder, der ønsker markedsadgang til EU, er det kun muligt, hvis EU har forpligtet sig til at give adgang under WTO’s regler.

Desuden må WTO-medlemmer gerne gøre forskel på behandlingen af nationale og udenlandske virksomheder, medmindre man som WTO-medlem har indgået en specifik forpligtelse i en sektor.

Forpligtelserne fremgår under én liste for hvert WTO-medlem. Den britiske markedsadgang for tjenesteydelser fra tredjelande kendes endnu ikke med sikkerhed, da Storbritannien indtil videre er omfattet af EU's fælles forpligtelser i WTO. Efter Brexit skal Storbritannien indgå selvstændige forpligtelser. Hvis Storbritannien vælger at videreføre samme niveau som EU, kan du få en fornemmelse af den kommende markedsadgang ved at læse EU's forpligtelser vedrørende markedsadgang for tredjelande.

Ændrede regler og krav

Virksomheder kan også efter Brexit opleve ændringer med hensyn til regler og krav, såsom godkendelse, standarder, kvalifikationer mv. I dag begrænser EU-reglerne, hvilke krav myndigheder kan stille til virksomheder, der udbyder tjenester: Eksempelvis kan myndigheder ikke stille samme krav til de tjenesteydere, der midlertidigt og lejlighedsvist leverer tjenester i en anden medlemsstat, som til de, der ønsker at etablere sig fast.

Denne begrænsning af krav og forenkling af administrative procedurer bortfalder, hvis Storbritannien træder ud af EU. Da WTO-reglerne hverken beskæftiger sig med indførelsen af regulering eller harmonisering af regulering, vil både EU og Storbritannien få større mulighed for at fastsætte krav over for hinanden.

Hvis du har etableret en filial eller planlægger at etablere en filial i Storbritannien i forbindelse med udførelsen af din tjenesteydelse, skal du være opmærksom på, at filialen vil være underlagt britisk lovgivning, og at der derfor kan opstå ændringer efter Brexit.

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Efter Brexit vil Storbritannien ikke længere være bundet af EU-reglerne om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. Det kan gøre det vanskeligere at få anerkendt de kvalifikationer, du som selvstændig eller en medarbejder i din virksomhed har opnået i Danmark.

Vær derfor opmærksom på, at det kan blive vanskeligere for din virksomhed at levere tjenester inden for lovregulerede erhverv til Storbritannien efter Brexit.

Du kan læse om de britiske krav til adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation på Centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien. Du kan også kontakte centret, hvis du har spørgsmål.

Vær også opmærksom på, at Brexit kan gøre det vanskeligere at udstationere danske medarbejdere i Storbritannien, fordi Storbritannien ikke længere vil være omfattet af arbejdskraftens frie bevægelighed. Det kan betyde, at fremtidige udstationerede medarbejdere ikke kan arbejde i Storbritannien uden en opholdstilladelse eller en arbejdstilladelse. Der kan formentlig være forskel på bevægeligheden inden for forskellige kategorier af tjenesteydere afhængig af forpligtelser og sektorer omfattet under WTO.

Mere information

Vi anbefaler, at du tjekker op på de britiske krav til tjenesteydere. Det kan du eksempelvis gøre på den britiske regerings hjemmeside.

Er du i tvivl om regler for levering af tjenesteydelser i Storbritannien, kan du kontakte det britiske kontaktpunkt. Selvom Storbritannien efter Brexit ikke er forpligtet til at opretholde kontaktpunktet, er det forventningen, at de vil bevare det.

Efter Brexit vil Storbritannien ikke længere være omfattet af EU-lovgivningen om tjenesteydelser eller udveksling af data, herunder personoplysninger.

Hvis Storbritannien forlader EU uden en udtrædelsesaftale, vil samhandlen med Storbritannien om digitale tjenesteydelser foregå under Verdenshandelsorganisationens (WTO's) regler.

WTO-reglerne omfatter ikke generelle forpligtelser og rettigheder for digital handel, i modsætning til EU hvor en fælles ramme for udveksling af digitale tjenester er indført. Selvom EU-reglerne ikke harmoniserer reglerne for digital handel, fastsætter de alligevel en række minimumsforpligtelser i forbindelse med forbrugerrettigheder, ansvarsfritagelse og nedtagning af ulovligt indhold, markedsføring mv., som udgør en overordnet ramme for reglerne på området.

Udveksling af oplysninger

Ved udveksling af oplysninger på tværs af grænserne har EU indført fælles europæiske rammer. En af disse rettigheder er den frie bevægelighed for ikke-personoplysninger, der betyder, at virksomheder har ret til at overføre og anvende disse oplysninger på tværs af EU. Lignende rettighed for frie datastrømme findes ikke i WTO-regi.

Personoplysninger

Når det kommer til personoplysninger, kan de ikke længere automatisk overføres til Storbritannien, uden at Europa-Kommissionen har vurderet, at Storbritannien er et sikkert tredjeland og derved beskytter disse personoplysninger tilstrækkeligt.

Indtil en sådan afgørelse kommer, er virksomheder, der opererer som dataeksportører, ansvarlige for at sikre, at personoplysninger beskyttes tilstrækkeligt, og at de dermed må udveksles med virksomheder og organisationer i Storbritannien.

Virksomheder kan eksempelvis sikre beskyttelsen af personoplysninger i Storbritannien ved at indgå en kontrakt med deres britiske leverandør. Det kan derfor kræve aktiv handling, hvis virksomheder vil sikre, at udvekslingen af personoplysninger kan fortsætte. Det er især vigtigt, hvis der er tale om digitale ydelser, såsom software, kommunikation og lønadministration, der er afgørende for virksomhedens daglige drift.

Vejledning

Indhold om Brexit er vejledende

Det er endnu usikkert, hvordan Storbritannien vil forlade EU, og hvad rammerne for det fremtidige samarbejde vil være.

Indholdssiderne om Brexit beskriver, hvad konsekvenserne vil være, hvis det ikke lykkes at nå frem til en aftale, der sikrer en ordnet britisk udtræden af EU.

Er din virksomhed rustet til Brexit?