Brexit: Handel med Storbritannien

EU og Storbritannien er blevet enige om en samlet aftale om det fremtidige forhold. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2021. Virksomheder skal derfor indstille sig på de nye handelsvilkår, der er fastsat i aftalen.  

  • Opdateret 28. september 2021

Den 24. december 2020 blev den britiske regering og EU’s chefforhandler enige om en samlet aftale om det fremtidige forhold. Aftalen trådte i kraft den 1. januar 2021.

Aftalen om det fremtidige forhold omfatter først og fremmest en bred aftale om handelssamarbejde, der blandt andet omfatter vare- og tjenesteydelseshandel, fair konkurrence og bæredygtighed, investeringsbeskyttelse, digital handel, kapitalbevægelser, intellektuelle ejendomsrettigheder, offentlige indkøb, mobilitet af personer, transport, energisamarbejde samt en fiskeriaftale.

Med aftalen er no deal-scenariet og de værste konsekvenser afværget, men virksomheder skal være opmærksom på, at visse aspekter stadig vil ændre sig, og at aftalen ikke kan afbøde alle de negative konsekvenser.

Handler din virksomhed med Storbritannien eller har værdikæder, hvor britiske virksomheder indgår, så læs her, hvad du skal være særlig opmærksom på i forhold til tjenesteydelser og digitale tjenesteydelser. 

Du kan desuden finde yderligere information om Brexit på Virksomhedsguiden, som opdateres løbende.

Gå til 'Brexit på Virksomhedsguiden'

Aftalen mellem EU og Storbritannien omfatter handel med tjenesteydelser. Aftalens kapitel om tjenesteydelser ligger overordnet inden for rammerne af EU’s seneste færdigforhandlede frihandelsaftaler med fx Japan og Canada. Generelt set vil vilkårene derfor basere sig på vilkårene med disse lande, hvor der er sammenlignelige handelsaftaler på plads.

Aftalen sikrer en vis åbenhed i markedet for tjenesteydelser. Dette ligger dog langt fra niveauet i EU’s indre marked, hvor handel med tjenesteydelser blandt andet faciliteres ved fri bevægelighed samt automatisk anerkendelse af kvalifikationer. Derfor vil der indtræde nye regler og procedurer med det samme aftalen træder i kraft, som din virksomhed bør være forberedt på.   

Markedsadgang

Udgangspunktet for aftalen er, at en bestemt tjenesteydelsessektor er åben. Denne markedsadgang indebærer, at både Storbritannien og EU fraskriver sig retten til at opretholde eller indføre diskriminerende krav over for en udenlandsk tjenesteudbyder. Dog har parterne stadig ret til at regulere sit marked, så længe det ikke er diskriminerende. Det betyder, at din virksomhed, hvis du leverer tjenesteydelsers i Storbritannien, er underlagt samme vilkår som britiske tjenesteudbydere. 

Hvis du eksporterer tjenesteydelser til Storbritannien, skal du derfor være opmærksom på, at din virksomheds eksport er underlagt britisk lovgivning. Det anbefales derfor, at du løbende holder dig orienteret omkring, hvorvidt de britiske regler inden for dit område ændres efter den 1. januar 2021, og om leveringen af din tjenesteydelse kræver licens eller tilladelse i Storbritannien. I tvivlstilfælde kan du henvende dig til det nuværende britiske kontaktpunkt. På den britiske hjemmeside kan du desuden også se, om der inden for dit område kræves for eksempel licenser eller tilladelser.

Forpligtelserne for markedsadgang i aftalen er gældende, medmindre parterne har foretaget reservationer i aftalen, hvilket vil sige, at EU eller Storbritannien har fastlagt særskilte krav inden for en bestemt tjenesteydelsessektor. Sådanne krav kan fx bestå i, at en tjenesteyder skal være etableret for at udføre den pågældende tjeneste og er dermed diskriminerende over for en udenlandsk tjenesteyder. Disse reservationer er fastlagt i bilag i selve aftalen. Du kan finde bilagene med de forskellige reservationer i aftalen på side 530 ”Annex Servin 1 – Existing measures” samt på side 644 ”Annex Servin 2 – Future measures”. 

Midlertidig personbevægelse

Du skal være opmærksom på, at den 1. januar 2021 ophører den frie bevægelighed for personer mellem Storbritannien og EU, hvilket betyder, at blandt andet udstationering af medarbejdere og forretningsrejser ikke kan gennemføres lige så gnidningsfrit som hidtil, hvor Storbritannien var en del af EU’s indre marked.

Aftalen indeholder ikke fri bevægelighed, men derimod bestemmelser om midlertidig personbevægelse, hvor der med aftalen er tale om en mindre udbygning af WTO’s regler, der giver en vis adgang til midlertidig levering af tjenesteydelser, fx i forhold til selvstændigt erhvervsdrivende og koncerninternt udstationerede. 

Grundlæggende betyder det, at Storbritanniens regler vil gælde ikke blot for den pågældende tjenesteydelse, men også for betingelserne for indrejse, ophold og arbejde samt arbejdsrettigheder. 

Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Aftalen indeholder en ramme for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der dog adskiller sig fra det indre marked, hvor udgangspunktet er automatisk anerkendelse i EU. I stedet indeholder aftalen en ramme for, hvordan EU og Storbritannien på sigt kan forhandle fagspecifikke aftaler på plads om gensidig anerkendelse af kvalifikationer, sådan som der også indgår i aftalen med Canada. Herudover har udtrædelsesaftalen sikret, at de personer, der allerede havde fået anerkendt deres kvalifikationer inden udgangen den 1. januar 2021, stadigvæk får anerkendt deres kvalifikationer.

Du kan læse om de britiske krav til adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og autorisation på Centret for erhvervsmæssig anerkendelse i Storbritannien. Du kan også kontakte centret, hvis du har spørgsmål.

Etablering i Storbritannien

Hvis du har etableret en filial eller planlægger at etablere en filial i Storbritannien i forbindelse med udførelsen af din tjenesteydelse, skal du være opmærksom på, at filialen vil være underlagt britisk lovgivning, og at der derfor kan opstå ændringer efter den 1. januar 2021. 

Det anbefales, at din virksomhed holder sig orienteret om ændrede regler i Storbritannien på den britiske regerings hjemmeside.

Mere information

Vi anbefaler, at du tjekker  de britiske krav til tjenesteydere. Det kan du eksempelvis gøre på den britiske regerings hjemmeside.

Er du i tvivl om regler for levering af tjenesteydelser i Storbritannien, kan du kontakte det britiske kontaktpunkt. Selvom Storbritannien efter den 1. januar 2021 ikke er forpligtet til at opretholde kontaktpunktet, er det forventningen, at de vil bevare det.

Derudover kan du desuden læse mere generel information om handel med tjenesteydelser i forhold til tredjelande på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Efter den 1. januar 2021 vil Storbritannien ikke længere være omfattet af EU-lovgivning om digitale tjenesteydelser eller udveksling af data, herunder personoplysninger. 

I tråd med EU’s nyere frihandelsaftaler indeholder aftalen om det fremtidige forhold dog en række bestemmelser om digital handel. Konkret indeholder aftalen bestemmelser om bl.a. elektroniske tillids- og godkendelsestjenester som fx elektroniske signaturer, forbud mod told på elektroniske transmissioner, forbud mod krav om godkendelse udelukkende på baggrund af at tjenesten leveres elektronisk, samarbejde vedrørende regulatoriske spørgsmål med hensyn til digital handel og digital forbrugerbeskyttelse. 

Formålet med aftalens bestemmelser inden for digital handel er at facilitere elektronisk handel, at adressere ubegrundede barrierer for elektronisk handel og at sikre et åbent, sikkert og tillidsvækkende onlinemiljø for virksomheder og forbrugere. 

Hvis du eksporterer digitale tjenesteydelser til Storbritannien, skal du være opmærksom på, at din virksomheds eksport er underlagt britisk lovgivning. Din virksomhed skal derfor være opmærksom på, om de britiske regler inden for dit område ændres efter den 1. januar 2021. Det anbefales derfor, at du løbende orienterer dig om relevante britiske krav til tjenesteydere, og i tvivlstilfælde retter henvendelse til det nuværende britiske kontaktpunkt. 

Udveksling af oplysninger

Aftalen adresserer også grænseoverskridende datastrømme, herunder forbud mod datalokaliseringskrav. Aftalen tager dog på samme tid højde for, at parterne skal kunne beskytte personoplysninger og privatlivets fred.

Personoplysninger

Storbritannien har foreløbigt fået status som et sikkert tredjeland i forhold til overførslen af personoplysninger. Det betyder, at virksomheder som udgangspunkt kan overføre personoplysninger til Storbritannien på samme vilkår som til EU/EØS-lande. Dette gælder fra den 1. juli 2021 og fire år frem, hvorefter Storbritanniens status skal genvurderes. EU Kommissionen kan i løbet af perioden ophæve eller suspendere denne status, hvis Storbritannien sænker beskyttelsesniveauet. I sådanne tilfælde vil overførslen af personoplysninger kræve yderligere tiltag fra virksomhedernes side, der sikrer beskyttelsen af disse oplysninger.

Vejledning