EU’s industrialliancer og matchmaking

Hvis din virksomhed eller forskningsinstitution beskæftiger sig med brint, råstoffer, lavemissionsindustri, mikroelektronik eller data og cloud kan deltagelse i Europa-Kommissionens industrialliancer og matchmaking forløb være noget for dig. Interessetilkendegivelse for deltagelse i matchmaking forløb offentliggøres også på siden.

  • Opdateret 30. juni 2021

Europa-Kommissionen offentliggjorde d. 10. marts 2020 sin strategi for EU’s industripolitik: En ny industristrategi for Europa. Strategien sigter mod at forbedre EU’s konkurrenceevne samt styrke omstillingen til en digital og klimaneutral økonomi.

På baggrund af industristrategien er Europa-Kommissionen ved at etablere en række industrialliancer inden for de europæiske værdikæder for henholdsvis brint, lavemissionsindustri, råstoffer, mikroelektronik samt industrielle data og cloud. I alliancerne vil EU’s medlemsstater sammen med industrien og øvrige relevante interessenter arbejde for at fremme investeringer i og forbedre rammevilkårene for de enkelte værdikæder. Alliancerne er som udgangspunkt åbne for alle interesserede virksomheder, forskningsinstitutioner m.v. og medlemslande.

Den Europæiske Alliance for Ren Brint (brintalliancen) har til formål at udvikle teknologier mm. indenfor værdikæder for power-to-x for at opbygge et europæisk brintmarked, der kan bidrage til den grønne omstilling i Europa. Dette inkluderer bl.a. teknologier inden for:

  • brintproduktion;
  • brint transmission og distribution;
  • brint og brintbaserede produkter i industrielle applikationer;
  • brint og brintbaserede produkter i mobilitet;
  • brint og brintbaserede produkter i energisektoren;
  • brint og brintbaserede produkter til boligapplikationer.

Den Europæiske Alliance for Kritiske Råstoffer (råstofalliancen) har til formål at sikre forsyningen af udvalgte kritiske råstoffer i EU ved at

  • opbygge værdikæder for udvinding, forarbejdning og anvendelse i EU,
  • øge genanvendelsen af kritiske råstoffer og
  • diversificere forsyningen fra tredjelande.

Europa-Kommissionen har i industristrategien fra marts 2020 annonceret, at der kommer en industriel alliance med fokus på at understøtte og omstille den energiintensive industri, såsom cement, stål og kemikalier, på vej til klimaneutralitet i Europa. Kommissionen kalder derfor alliancen "lavemissionsindustri" ("low carbon emission industry".

Erhvervsstyrelsen vil opdatere denne side, når alliancen er lanceret.

Europa-Kommissionen har i industristrategien fra marts 2020 annonceret, at der kommer en industriel alliance med fokus på mikrolelektronik, som skal sikre europæisk konkurrenceevne samt spille en rolle i at muliggøre den grønne og digitale omstilling i Europa.

Mikroelektronik som begreb dækker over halvlederkomponenter (semiconductor components), blandt andet processorer, der i dag indgår som komponent i næsten alt, lige fra biler til mobiltelefoner og mobilnetværk og styrer de smarte enheder og tjenester, vi bruger i dag.

Erhvervsstyrelsen vil opdatere denne side, når alliancen er lanceret.

Europa-Kommissionen har annonceret, at der vil blive etableret en industri alliance for data og cloud inden udgangen af 2020, som vil have til formål at styrke industriel datadeling og forbinde cloudkapaciteter i en europæisk "cloud federation". Alliancen vil blandt andet facilitere sikker adgang til at lagre og behandle data og udgøre en fælles ramme for anvendelse af, investeringer i og samarbejde om cloudinfrastrukturer i Europa.

Erhvervsstyrelsen vil opdatere denne side, når alliancen er lanceret.

Spørgsmål og svar

Kontakt