Brint i EU's industripolitik: Brintalliancen, matchmaking og IPCEI-partnerskaber

Arbejder din virksomhed eller forskningsinstitution med Power-to-X og har fokus på brint – hvad enten det er indenfor produktion, distribution eller anvendelse – så skal du læse med her. Du kan indgå i matchmaking og indgå i nye partnerskaber i EU med fokus på skalering af et brintmarked i EU.

 • Opdateret 4. januar 2023

Europa-Kommissionen lancerede den 8. juli 2020 en europæisk brintstrategi og Den Europæiske Alliance for Ren Brint (European Clean Hydrogen Alliance). Alliancen sætter rammen for, at private og offentlige interessenter kan drøfte, hvordan relevante aktører i EU kan fremme et europæisk marked for vedvarende brint gennem investeringer, og drøfte hvilke regulatoriske og øvrige flaskehalse, der kan være forbundet med arbejdet. Indsatsen er fra Kommissionens side tænkt som et led i EU’s omstilling til en klimaneutral økonomi.

Danmark blev d. 16. september 2020 indmeldt i brintalliancen for at fremme anvendelsen af vedvarende brint samt sikre de rette rammevilkår, som kan understøtte danske styrkepositioner og sikre et åbent og velfungerende europæisk marked for vedvarende brint.

Brintalliancen har til formål at eksekvere på målsætningerne i brintstrategien. Overordnet set arbejder alliancen derfor mod et europæisk marked for brint for at understøtte EU's mål om at blive klimaneutral i 2050. For at igangsætte skaleringen af hele værdikæden for brint i EU skal alliancen samle alle relevante aktører lige fra virksomheder og forskere til medlemsstater og EU-institutioner for at etablere projekter på tværs af værdikæden for brint.

I Brintalliancen vil der også drøftes investeringsmuligheder såsom private midler, EU-midler og andre offentlige midler.

Brintalliancen er bygget op omkring to overordnede spor af relevans for virksomheder:

 1. Hydrogen Forum udgør det samlede forum for alle medlemmer, herunder virksomheder, forskningsinstitutioner, medlemsstater, interesseorganisationer m.v. Dette forum vil finde sted mindst en gang årligt og skal sikre samarbejde på tværs af interessenter og EU-institutioner i brintalliancen
 2. Seks tematiske CEO round tables vil være ansvarlige for at drive og etablere en projektpipeline, indenfor de enkelte spor, for at sikre de nødvendige investeringer for at nå målene i EU's Brintstrategi og for Brintalliancen. Derudover skal de også identificere barrierer for skaleringen af brint i EU samt komme med anbefalinger til prioriteter inden for forskning og lovgivning. De 6 temaer er:
  • brintproduktion;
  • brint transmission og distribution;
  • brint og brintbaserede produkter i industrielle applikationer;
  • brint og brintbaserede produkter i mobilitet;
  • brint og brintbaserede produkter i energisektoren;
  • brint og brintbaserede produkter til boligapplikationer.

Alle interesserede medlemsstater og virksomheder kan deltage i alliancen, der bl.a. vil fokusere på hele brintværdikæden (udvikling, produktion, distribution, anvendelse, mobilitet, energisektoren, beboelsesanvendelse). Det er gratis at være medlem af alliancen, og det kræver kun, at man underskriver alliancens erklæring.

Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen opfordrer alle relevante danske aktører til at orientere sig i alliancens arbejde og melde sig ind, hvis de har et ønske om at påvirke udviklingen af det europæiske brintmarked.

Ved deltagelse i alliancen har man mulighed for at mødes med interessenter på tværs af EU, som beskæftiger sig med brint. Det er en mulighed for at udveksle ideer, indgå nye partnerskaber, udarbejde projekter og finde finansieringskilder samt bidrage til politiske prioriteringen inden for brint. Derudover har man også mulighed for at deltage i arrangementer såsom Hydrogen Forum.

Regeringen har besluttet, at Danmark skal deltage i et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse for brint og har afsat i alt 850 mio. kr. til Danmarks deltagelse.

Erhvervsstyrelsen afsluttede den 7. april 2021 en ansøgningsrunde for deltagelse i et Important Project of Common European Interest (IPCEI). 

Erhvervsstyrelsen vurderede de i alt 10 indkommende ansøgninger og inviterede på den baggrund 6 projekter til at deltage i et europæisk matchmakingforløb mhp. at finde partnere i andre EU-lande for at etablere et fælles projekt om brint.

Deltagelse i den europæisk matchmaking indebar, at projekterne indgik i aktiviteter arrangeret af Europa-Kommissionen og medlemslandene. Aktiviteterne skulle henholdsvis afklare, om projekterne passede ind i det overordnede fokus for IPCEI’et på brint samt afdække sammenhænge med de øvrige deltagende projekter og aktører fra andre lande.

På baggrund af matchmakingforløbet og opdateret ansøgningsmateriale har Erhvervsstyrelsen endeligt udvalgt følgende to projekter, der søges realiseret under IPCEI på brint og som det er ambitionen at udmønte de afsatte midler til:

 • Green Fuels for Denmark, repræsenteret af Ørsted
 • HySynergy 2.0, repræsenteret af Everfuel

Danmark indgav den 31. august 2021 de udvalgte to projekter til Europa-Kommissionen i en samlet prænotifikation sammen med en lang række projekter fra andre europæiske lande. Projekterne er derefter blevet vurderet af Europa-Kommissionen i forhold til, om de lever op til IPCEI-retningslinjerne og dermed kan modtage statsstøtte. Europa-Kommissionen afsluttede vurderingerne af disse to projekter i hhv. juli og september 2022, hvor der blev givet godkendelse af at der gives statsstøtte til begge projekter. 

Den danske regering ved Erhvervsstyrelsen har på den baggrund færdiggjort den nationale proces og gav i december 2022 endeligt tilsagn om støtte til de to projekter. 

Du kan læse en kort beskrivelse af de to danske projekter her:

HySynergy 2.0

Projektet HySynergy 2.0 er ledet af Everfuel Europe A/S og omhandler realiseringen af et elektrolyseanlæg. Projektet indebærer produktion af grøn diesel baseret på genanvendelse af CO2-intensive materialer. Projektet udgør den første af tre faser i en ambition om at realisere 300 MW elektrolysekapacitet.

Green Fuels For Denmark

Projektet Green Fuels For Denmark er ledet af Ørsted Hydrogen Green Fuels A/S og skal at realisere et elektrolyseanlæg og et CO2-fangstanlæg til produktion af bæredygtige kulstofbaseret brændsler med henblik på forbrug af vedvarende brint indenfor tung transport, herunder skibs- og luftfart. Dette projekt udgør den første og anden af i alt fire faser i udviklingen af et produktionsanlæg, der vil kunne levere 1,3 GW elektrolysekapacitet med henblik på produktion af vedvarende brint, e-methanol og flybrændstof.

Ordningen er hjemlet i lov om erhvervsfremme i bekendtgørelse om støtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse.

Spørgsmål og svar

Kontakt