Brint i EU's industripolitik: Brintalliancen, matchmaking og IPCEI-partnerskaber

Arbejder din virksomhed eller forskningsinstitution med Power-to-X og har fokus på brint – hvad enten det er indenfor produktion, distribution eller anvendelse – så skal du læse med her. Du kan indgå i matchmaking og indgå i nye partnerskaber i EU med fokus på skalering af et brintmarked i EU.

 • Opdateret 31. august 2021

Europa-Kommissionen lancerede den 8. juli 2020 en europæisk brintstrategi og Den Europæiske Alliance for Ren Brint (European Clean Hydrogen Alliance). Alliancen sætter rammen for, at private og offentlige interessenter kan drøfte, hvordan relevante aktører i EU kan fremme et europæisk marked for vedvarende brint gennem investeringer, og drøfte hvilke regulatoriske og øvrige flaskehalse, der kan være forbundet med arbejdet. Indsatsen er fra Kommissionens side tænkt som et led i EU’s omstilling til en klimaneutral økonomi.

Danmark blev d. 16. september 2020 indmeldt i brintalliancen for at fremme anvendelsen af vedvarende brint samt sikre de rette rammevilkår, som kan understøtte danske styrkepositioner og sikre et åbent og velfungerende europæisk marked for vedvarende brint.

Regeringen har besluttet, at Danmark skal deltage i et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse for brint og har afsat i alt 850 mio. kr. til Danmarks deltagelse.

Erhvervsstyrelsen afsluttede den 7. april 2021 en ansøgningsrunde for deltagelse i et Important Project of Common European Interest (IPCEI). Læs mere om denne i indkaldelsen nedenfor.

Erhvervsstyrelsen vurderede de i alt 10 indkommende ansøgninger og inviterede på den baggrund 6 projekter til at deltage i et europæisk matchmakingforløb mhp. at finde partnere i andre EU-lande for at etablere et fælles projekt om brint.

Deltagelse i den europæisk matchmaking indebar, at projekterne indgik i aktiviteter arrangeret af Europa-Kommissionen og medlemslandene. Aktiviteterne skulle henholdsvis afklare, om projekterne passede ind i det overordnede fokus for IPCEI’et på brint samt afdække sammenhænge med de øvrige deltagende projekter og aktører fra andre lande.

På baggrund af matchmakingforløbet og opdateret ansøgningsmateriale har Erhvervsstyrelsen endeligt udvalgt følgende to projekter, der søges realiseret under IPCEI på brint og som det er ambitionen at udmønte de op mod 850 mio. kr. til.

 • Green Fuels for Denmark, repræsenteret af Ørsted
 • HySynergy 2.0, repræsenteret af Everfuel

Den videre proces indebærer, at Europa-Kommissionen skal vurdere, om det fælleseuropæiske projekt lever op til IPCEI-retningslinjerne og dermed kan modtage statsstøtte. Dette indebærer at Kommissionen skal vurdere projektet i sin helhed, samt vurdere hvert enkelt delprojekts bidrag. Danmark har den 31. august 2021 meldt de udvalgte to projekter ind til Europa-Kommissionen i en samlet prænotifikation med projekter fra 17 andre lande. Europa-Kommissionen skal nu indledningsvis vurdere projekterne forud for den endelige notifikation og godkendelse, der forventes at finde sted i 2022.

Du kan læse en kort beskrivelse af de to danske projekter her:

HySynergy 2.0

Projektet HySynergy 2.0 er ledet af Everfuel Europe A/S og omhandler realiseringen af et elektrolyseanlæg. Projektet indebærer produktion af grøn diesel baseret på genanvendelse af CO2-intensive materialer. Projektet udgør den første af tre faser i en ambition om at realisere 300 MW elektrolysekapacitet.

Green Fuels For Denmark

Projektet Green Fuels For Denmark er ledet af Ørsted Hydrogen Green Fuels A/S og skal at realisere et elektrolyseanlæg og et CO2-fangstanlæg til produktion af bæredygtige kulstofbaseret brændsler med henblik på forbrug af vedvarende brint indenfor tung transport, herunder skibs- og luftfart. Dette projekt udgør den første og anden af i alt fire faser i udviklingen af et produktionsanlæg, der vil kunne levere 1,3 GW elektrolysekapacitet med henblik på produktion af vedvarende brint, e-methanol og flybrændstof.

Ordningen er hjemlet i lov om erhvervsfremme i bekendtgørelse om støtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse.

The Danish call for expression of interest in participating in European hydrogen projects and matchmaking closed on January 30th 2021. The Danish Business authority, in cooperation with the Danish Energy Agency, has selected projects and actors to participate in European matchmaking on hydrogen.

Below you find a list of project- and compentence profiles from the selected actors.

Danish project- and compentence profiles

For at afdække danske virksomheder og forskningsinstitutioners interesse i at indgå i større fælleseuropæiske projekter inden for brint og brintteknologi, har Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen fra den 10. december 2020 til den 30. januar 2021 inviteret virksomheder og forskningsinstitutioner til at tilkendegive deres interesse i at indgå i europæiske projekter, herunder europæisk matchmaking arrangeret af medlemsstater.

Aktørernes interessetilkendegivelser afspejlede en bred dansk repræsentation af interesser, der var bredt geografisk fordelt i hele Danmark og dækkede hele værdikæden for brint fra opstrøms- til nedstrømsaktiviteter. Ud fra interessetilkendegivelserne har Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Energistyrelsen givet 23 aktører tilsagn om deltagelse i matchmaking.

Hvad er matchmaking?

Matchmaking er en proces, hvor virksomheder og forskningsinstitutioner på tværs af EU-lande kan mødes for at etablere samarbejdsrelationer, der spiller ind i etableringen af større fælleseuropæiske projekter.

Det bemærkes at det også er muligt at etablere partnerskaber med andre europæiske virksomheder i Brintalliancen (se længere nede).

Forventet proces og tidsplan

Den officielle matchmaking vil som udgangspunkt foregår gennem platformen B2Match, hvor virksomheder kan lave en profil for deres projekt og finde mulige projektpartnere i andre medlemslande. Alle deltagere i matchmaking vil også blive bedt om at udfylde såkaldte ”project factsheets”, som Kommissionen og medlemsstater vil bruge til organiseringen af den kommende proces for et IPCEI.

Platformen vil være åbne for både direkte og indirekte partnere i et IPCEI.

Derudover vil der blive afholdt ”Challenge Sessions” for direkte partnere i et IPCEI, som vil drøfte, hvordan projekterne bidrager til at løse fælles udfordringer og efterlever IPCEI-retningslinjerne.

Tidslinje:

 • Senest 31. maj 2021: udfyldelse af factsheets på Kommissionens hjemmeside
 • 8. juni 2021: kick-off event for matchmaking på B2Match-platformen
 • 22.-24. juni 2021: Challenge Sessions

 

Matchmaking er en ny proces i EU, som udvikler sig løbende, hvorfor processen og tidsplanen kan ændre sig.

Hvordan udvalgte Erhvervsstyrelsen projekter til matchmaking?

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Energistyrelsen vurderet de indsendte projektbeskrivelser ud fra tre udvælgelseskriterier, som havde fokus på:

 1. Bidrag til den grønne omstilling, herunder fokus på vedvarende brint. 
 2. Teknologisk nyhedsværdi (enten i form af et nyt produkt eller i form af forskning af innovativ karakter – begge med fokus på at understøtte værdikæden for vedvarende brint).
 3. Sammenhænge til andre dele af den europæiske værdikæde for brint.

Se kompetence- og projektbeskrivelser fra de udvalgte aktører under fanen "Danish hydrogen projects for European matchmaking".

Brintalliancen har til formål at eksekvere på målsætningerne i brintstrategien. Overordnet set arbejder alliancen derfor mod et europæisk marked for brint for at understøtte EU's mål om at blive klimaneutral i 2050. For at igangsætte skaleringen af hele værdikæden for brint i EU skal alliancen samle alle relevante aktører lige fra virksomheder og forskere til medlemsstater og EU-institutioner for at etablere projekter på tværs af værdikæden for brint.

I Brintalliancen vil der også drøftes investeringsmuligheder såsom private midler, EU-midler og andre offentlige midler.

Brintalliancen er bygget op omkring to overordnede spor af relevans for virksomheder:

 1. Hydrogen Forum udgør det samlede forum for alle medlemmer, herunder virksomheder, forskningsinstitutioner, medlemsstater, interesseorganisationer m.v. Dette forum vil finde sted mindst en gang årligt og skal sikre samarbejde på tværs af interessenter og EU-institutioner i brintalliancen
 2. Seks tematiske CEO round tables vil være ansvarlige for at drive og etablere en projektpipeline, indenfor de enkelte spor, for at sikre de nødvendige investeringer for at nå målene i EU's Brintstrategi og for Brintalliancen. Derudover skal de også identificere barrierer for skaleringen af brint i EU samt komme med anbefalinger til prioriteter inden for forskning og lovgivning. De 6 temaer er:
  • brintproduktion;
  • brint transmission og distribution;
  • brint og brintbaserede produkter i industrielle applikationer;
  • brint og brintbaserede produkter i mobilitet;
  • brint og brintbaserede produkter i energisektoren;
  • brint og brintbaserede produkter til boligapplikationer.

Alle interesserede medlemsstater og virksomheder kan deltage i alliancen, der bl.a. vil fokusere på hele brintværdikæden (udvikling, produktion, distribution, anvendelse, mobilitet, energisektoren, beboelsesanvendelse). Det er gratis at være medlem af alliancen, og det kræver kun, at man underskriver alliancens erklæring.

Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen opfordrer alle relevante danske aktører til at orientere sig i alliancens arbejde og melde sig ind, hvis de har et ønske om at påvirke udviklingen af det europæiske brintmarked.

Ved deltagelse i alliancen har man mulighed for at mødes med interessenter på tværs af EU, som beskæftiger sig med brint. Det er en mulighed for at udveksle ideer, indgå nye partnerskaber, udarbejde projekter og finde finansieringskilder samt bidrage til politiske prioriteringen inden for brint. Derudover har man også mulighed for at deltage i arrangementer såsom Hydrogen Forum.

Spørgsmål og svar

Kontakt