Brint i EU's industripolitik: Brintalliancen, matchmaking og IPCEI-partnerskaber

Arbejder din virksomhed eller forskningsinstitution med Power-to-X og har fokus på brint – hvad enten det er indenfor produktion, distribution eller anvendelse – så skal du læse med her. Du kan indgå i matchmaking og indgå i nye partnerskaber i EU med fokus på skalering af et brintmarked i EU.

 • Opdateret 26. januar 2021

Europa-Kommissionen lancerede den 8. juli 2020 en europæisk brintstrategi og Den Europæiske Alliance for Ren Brint (European Clean Hydrogen Alliance). Alliancen sætter rammen for, at private og offentlige interessenter kan drøfte, hvordan relevante aktører i EU kan fremme et europæisk marked for vedvarende brint gennem investeringer, og drøfte hvilke regulatoriske og øvrige flaskehalse, der kan være forbundet med arbejdet. Indsatsen er fra Kommissionens side tænkt som et led i EU’s omstilling til en klimaneutral økonomi.

Danmark blev d. 16. september 2020 indmeldt i brintalliancen for at fremme anvendelsen af vedvarende brint samt sikre de rette rammevilkår, som kan understøtte danske styrkepositioner og sikre et åbent og velfungerende europæisk marked for vedvarende brint.

Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen ønsker at afdække danske virksomheder og forskningsinstitutioners interesse i at indgå i større fælleseuropæiske projekter inden for brint og brintteknologi.  Derfor inviterer Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen virksomheder og forskningsinstitutioner til at tilkendegiver deres interesse ved at udfylde en ansøgning.

Ansøgere vil derefter kunne udvælges til særlig matchmaking med andre udvalgte europæiske brintvirksomheder og projektkonsortier.

Hvordan indsender jeg min interesse og hvad er processen?

1. Du skal besvare et spørgeskema i pdf, der indeholder spørgsmål til dit projekt og dine interesser inden for brint og brintteknologi. Du skal besvare spørgsmålene så godt som muligt, og i et klart og forståeligt sprog. Alle tekstfelter er begrænset til 4000 tegn.

Det bemærkes, at de indsendte interessetilkendegivelser er underlagt offentlighedslovens regler om aktindsigt.

2. Når alle felter er udfyldt i spørgeskemaet, skal du indsende det på mail til imc@erst.dk inden d. 30. januar kl. 23.59 2021.

3. I mailen kan du også tilkendegive om du har interesse i at deltage i et online informationsarrangement d. 12. januar kl. 13.00-14.00. Du kan ligeledes tilmelde dig arrangementet særskilt ved at skrive til samme mailadresse (IMC@erst.dk)

4. Du vil modtage en invitation til informationsarrangementet forud for arrangementet. I løbet af februar vil du modtage yderligere information, herunder hvorvidt du kan deltage i matchmaking.

Hvad er matchmaking og hvorfor er der udvælgelseskriterier i spørgeskemaet?

Du skal i spørgeskemaet besvare, hvordan dit projekt relaterer sig til tre udvælgelseskriterier, som har betydning for Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsens udvælgelse af aktører til matchmaking med fokus på større fælleseuropæiske projekter.

Udvælgelseskriterierne har fokus på:

 1. Bidrag til den grønne omstilling, herunder fokus på vedvarende brint. Dit projekt skal være relateret til udnyttelse af vedvarende energikilder. 
 2. Teknologisk nyhedsværdi (enten i form af et nyt produkt eller i form af forskning af innovativ karakter – begge med fokus på at understøtte værdikæden for vedvarende brint).
 3. Sammenhænge til andre dele af den europæiske værdikæde for brint.

Matchmaking er en proces, hvor virksomheder og forskningsinstitutioner kan mødes for at etablere samarbejdsrelationer, der spiller ind i etableringen af større fælleseuropæiske projekter.

Brintalliancen har til formål at eksekvere på målsætningerne i brintstrategien. Overordnet set arbejder alliancen derfor mod et europæisk marked for brint for at understøtte EU's mål om at blive klimaneutral i 2050. For at igangsætte skaleringen af hele værdikæden for brint i EU skal alliancen samle alle relevante aktører lige fra virksomheder og forskere til medlemsstater og EU-institutioner for at etablere projekter på tværs af værdikæden for brint.

I Brintalliancen vil der også drøftes investeringsmuligheder såsom private midler, EU-midler og andre offentlige midler.

Brintalliancen er bygget op omkring to overordnede spor af relevans for virksomheder:

 1. Hydrogen Forum udgør det samlede forum for alle medlemmer, herunder virksomheder, forskningsinstitutioner, medlemsstater, interesseorganisationer m.v. Dette forum vil finde sted mindst en gang årligt og skal sikre samarbejde på tværs af interessenter og EU-institutioner i brintalliancen
 2. Seks tematiske CEO round tables vil være ansvarlige for at drive og etablere en projektpipeline, indenfor de enkelte spor, for at sikre de nødvendige investeringer for at nå målene i EU's Brintstrategi og for Brintalliancen. Derudover skal de også identificere barrierer for skaleringen af brint i EU samt komme med anbefalinger til prioriteter inden for forskning og lovgivning. De 6 temaer er:
  • brintproduktion;
  • brint transmission og distribution;
  • brint og brintbaserede produkter i industrielle applikationer;
  • brint og brintbaserede produkter i mobilitet;
  • brint og brintbaserede produkter i energisektoren;
  • brint og brintbaserede produkter til boligapplikationer.

Alle interesserede medlemsstater og virksomheder kan deltage i alliancen, der bl.a. vil fokusere på hele brintværdikæden (udvikling, produktion, distribution, anvendelse, mobilitet, energisektoren, beboelsesanvendelse). Det er gratis at være medlem af alliancen, og det kræver kun, at man underskriver alliancens erklæring.

Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen opfordrer alle relevante danske aktører til at orientere sig i alliancens arbejde og melde sig ind, hvis de har et ønske om at påvirke udviklingen af det europæiske brintmarked.

Ved deltagelse i alliancen har man mulighed for at mødes med interessenter på tværs af EU, som beskæftiger sig med brint. Det er en mulighed for at udveksle ideer, indgå nye partnerskaber, udarbejde projekter og finde finansieringskilder samt bidrage til politiske prioriteringen inden for brint. Derudover har man også mulighed for at deltage i arrangementer såsom Hydrogen Forum.

Spørgsmål og svar

Kontakt