Brint i EU's industripolitik: Brintalliancen, matchmaking og IPCEI-partnerskaber

Arbejder din virksomhed eller forskningsinstitution med Power-to-X og har fokus på brint – hvad enten det er indenfor produktion, distribution eller anvendelse – så skal du læse med her. Du kan indgå i matchmaking og indgå i nye partnerskaber i EU med fokus på skalering af et brintmarked i EU.

 • Opdateret 6. maj 2021

Europa-Kommissionen lancerede den 8. juli 2020 en europæisk brintstrategi og Den Europæiske Alliance for Ren Brint (European Clean Hydrogen Alliance). Alliancen sætter rammen for, at private og offentlige interessenter kan drøfte, hvordan relevante aktører i EU kan fremme et europæisk marked for vedvarende brint gennem investeringer, og drøfte hvilke regulatoriske og øvrige flaskehalse, der kan være forbundet med arbejdet. Indsatsen er fra Kommissionens side tænkt som et led i EU’s omstilling til en klimaneutral økonomi.

Danmark blev d. 16. september 2020 indmeldt i brintalliancen for at fremme anvendelsen af vedvarende brint samt sikre de rette rammevilkår, som kan understøtte danske styrkepositioner og sikre et åbent og velfungerende europæisk marked for vedvarende brint.

Ansøgningsrunden er nu lukket for ansøgninger

Erhvervsstyrelsen er ved at vurdere de i alt 10 indkommende ansøgninger.

Baggrund

Regeringen har besluttet, at Danmark skal deltage i et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse for brint.

Erhvervsstyrelsen udvælger på baggrund af ansøgningsrunden hvilke projekter, der skal indgå som de danske projekter i den fælleseuropæiske statsstøtteanmeldelse om etablering af et IPCEI på brint med forbehold for dets realisering på europæisk plan og Kommissionens godkendelse heraf, herunder den danske deltagelse. 

Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse offentliggjort en ”indkaldelse af ansøgninger”, med rammer for den danske udvælgelsesproces og de konkrete krav til ansøgningerne, som du kan finde nedenfor.

Den 19. marts 2021 afholdte Erhvervsstyrelsen ligeledes et informationsmøde om den nationale udvælgelsesproces og krav til ansøgningerne.

Ordningen er hjemlet i lov om erhvervsfremme i bekendtgørelse om støtte til vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse.

Generelle informationer

Støtte kan søges af den eller de juridiske personer, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregistrer, og som er ansvarlige for projektets gennemførelse og økonomi.

I tilfælde af, at et projekt involverer flere parter, bedes disse parter gå sammen i en fælles ansøgning, hvori der angives en hovedansøger, der formelt indgiver ansøgningen og som er projektets kontaktperson.

Ansøgningsfrist er den 7. april 2021 kl. 12.00.

Ansøgningen indsendes til IMC@erst.dk med emnefelt ”Ansøgning om deltagelse i et IPCEI for brint”.

Forventet proces og tidsplan

Vi forventer at melde resultatet af ansøgningsrunden ud, inden den officielle matchmaking starter den 25. maj 2021. Læs mere om matchmaking under ”Matchmaking og fælleseuropæiske brintprojekter”

Ansøgningsmateriale

Ansøgningen skal udarbejdes på det af Erhvervsstyrelsen udarbejdede ansøgningsskema og budgetskema. Det samlede ansøgningsmateriale skal indeholde oplysninger om ansøger, projektbeskrivelse, budget/finansiering mv. Der henvises til ansøgningsskemaet. Der henvises til ansøgningsskemaet og budgetskemaet.

Find ansøgningsskema og budgetskema nedenfor samt de tre annekser, der omtales i ansøgningsskemaet.

Ansøgningen sker ved at udfylde og indsende ansøgningsskema og budgetskema. Der kan dog herudover henvises til mere uddybende bilag.

Ansøgningsmaterialet kan udfyldes på dansk eller engelsk bortset fra resumé/summary i ansøgningsskemaet, som skal udfyldes på begge sprog.

Ansøgningsmateriale

The Danish call for expression of interest in participating in European hydrogen projects and matchmaking closed on January 30th 2021. The Danish Business authority, in cooperation with the Danish Energy Agency, has selected projects and actors to participate in European matchmaking on hydrogen.

Below you find a list of project- and compentence profiles from the selected actors.

Danish project- and compentence profiles

For at afdække danske virksomheder og forskningsinstitutioners interesse i at indgå i større fælleseuropæiske projekter inden for brint og brintteknologi, har Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen fra den 10. december 2020 til den 30. januar 2021 inviteret virksomheder og forskningsinstitutioner til at tilkendegive deres interesse i at indgå i europæiske projekter, herunder europæisk matchmaking arrangeret af medlemsstater.

Aktørernes interessetilkendegivelser afspejlede en bred dansk repræsentation af interesser, der var bredt geografisk fordelt i hele Danmark og dækkede hele værdikæden for brint fra opstrøms- til nedstrømsaktiviteter. Ud fra interessetilkendegivelserne har Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Energistyrelsen givet 23 aktører tilsagn om deltagelse i matchmaking.

Hvad er matchmaking?

Matchmaking er en proces, hvor virksomheder og forskningsinstitutioner på tværs af EU-lande kan mødes for at etablere samarbejdsrelationer, der spiller ind i etableringen af større fælleseuropæiske projekter.

Det bemærkes at det også er muligt at etablere partnerskaber med andre europæiske virksomheder i Brintalliancen (se længere nede).

Forventet proces og tidsplan

Den officielle matchmaking vil som udgangspunkt foregår gennem platformen B2Match, hvor virksomheder kan lave en profil for deres projekt og finde mulige projektpartnere i andre medlemslande. Alle deltagere i matchmaking vil også blive bedt om at udfylde såkaldte ”project factsheets”, som Kommissionen og medlemsstater vil bruge til organiseringen af den kommende proces for et IPCEI.

Platformen vil være åbne for både direkte og indirekte partnere i et IPCEI.

Derudover vil der blive afholdt ”Challenge Sessions” for direkte partnere i et IPCEI, som vil drøfte, hvordan projekterne bidrager til at løse fælles udfordringer og efterlever IPCEI-retningslinjerne.

Tidslinje:

 • Maj 2021: udfyldelse af factsheets på Kommissionens hjemmeside
 • 25. maj 2021: kick-off event for matchmaking på B2Match-platformen
 • 8.-10. Juni 2021: Challenge Sessions

Matchmaking er en ny proces i EU, som udvikler sig løbende, hvorfor processen og tidsplanen kan ændre sig.

Hvordan udvalgte Erhvervsstyrelsen projekter til matchmaking?

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Energistyrelsen vurderet de indsendte projektbeskrivelser ud fra tre udvælgelseskriterier, som havde fokus på:

 1. Bidrag til den grønne omstilling, herunder fokus på vedvarende brint. 
 2. Teknologisk nyhedsværdi (enten i form af et nyt produkt eller i form af forskning af innovativ karakter – begge med fokus på at understøtte værdikæden for vedvarende brint).
 3. Sammenhænge til andre dele af den europæiske værdikæde for brint.

Se kompetence- og projektbeskrivelser fra de udvalgte aktører under fanen "Danish hydrogen projects for European matchmaking".

Brintalliancen har til formål at eksekvere på målsætningerne i brintstrategien. Overordnet set arbejder alliancen derfor mod et europæisk marked for brint for at understøtte EU's mål om at blive klimaneutral i 2050. For at igangsætte skaleringen af hele værdikæden for brint i EU skal alliancen samle alle relevante aktører lige fra virksomheder og forskere til medlemsstater og EU-institutioner for at etablere projekter på tværs af værdikæden for brint.

I Brintalliancen vil der også drøftes investeringsmuligheder såsom private midler, EU-midler og andre offentlige midler.

Brintalliancen er bygget op omkring to overordnede spor af relevans for virksomheder:

 1. Hydrogen Forum udgør det samlede forum for alle medlemmer, herunder virksomheder, forskningsinstitutioner, medlemsstater, interesseorganisationer m.v. Dette forum vil finde sted mindst en gang årligt og skal sikre samarbejde på tværs af interessenter og EU-institutioner i brintalliancen
 2. Seks tematiske CEO round tables vil være ansvarlige for at drive og etablere en projektpipeline, indenfor de enkelte spor, for at sikre de nødvendige investeringer for at nå målene i EU's Brintstrategi og for Brintalliancen. Derudover skal de også identificere barrierer for skaleringen af brint i EU samt komme med anbefalinger til prioriteter inden for forskning og lovgivning. De 6 temaer er:
  • brintproduktion;
  • brint transmission og distribution;
  • brint og brintbaserede produkter i industrielle applikationer;
  • brint og brintbaserede produkter i mobilitet;
  • brint og brintbaserede produkter i energisektoren;
  • brint og brintbaserede produkter til boligapplikationer.

Alle interesserede medlemsstater og virksomheder kan deltage i alliancen, der bl.a. vil fokusere på hele brintværdikæden (udvikling, produktion, distribution, anvendelse, mobilitet, energisektoren, beboelsesanvendelse). Det er gratis at være medlem af alliancen, og det kræver kun, at man underskriver alliancens erklæring.

Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen opfordrer alle relevante danske aktører til at orientere sig i alliancens arbejde og melde sig ind, hvis de har et ønske om at påvirke udviklingen af det europæiske brintmarked.

Ved deltagelse i alliancen har man mulighed for at mødes med interessenter på tværs af EU, som beskæftiger sig med brint. Det er en mulighed for at udveksle ideer, indgå nye partnerskaber, udarbejde projekter og finde finansieringskilder samt bidrage til politiske prioriteringen inden for brint. Derudover har man også mulighed for at deltage i arrangementer såsom Hydrogen Forum.

Spørgsmål og svar

Kontakt