Whistleblowerordning på revisorområdet

Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen

 • Opdateret 22. november 2023

Her kan du indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen, hvor en overtrædelse af denne lovgivning er begået af en revisor, en revisionsvirksomhed, en virksomhed af interesse for offentligheden eller et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden.

Kontaktoplysninger til whistleblowerordningen 

Hvis du har spørgsmål om procedurerne for indberetning kan du kontakte Pernille Dalby Nielsen, tlf. 3529 1310 eller Allan Vestergaard, tlf. 3529 1425.

Læs mere om mulighederne nedenfor i afsnittet ”Hvordan kan du whistleblowe”.

Du kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen, der mener er begået af:

 • en statsautoriseret eller registreret revisor, 
 • en godkendt revisionsvirksomhed, 
 • en virksomhed af interesse for offentligheden eller 
 • et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden. 

En virksomhed af interesse for offentligheden er en børsnoteret virksomhed, et pengeinstitut, et forsikringsselskab eller et realkreditinstitut. 

Du kan ikke indberette overtrædelser af anden lovgivning end revisorlovgivningen til Erhvervsstyrelsens indberetningsordning på revisorområdet. 

Du kan bruge ordningen til at indberette oplysninger om overtrædelse af revisorlovgivningen, som du er kommet i besiddelse af gennem dit nuværende eller tidligere arbejde - eksempelvis som ansat, samarbejdspartner eller lignende arbejdsrelaterede aktiviteter.

Følgende persongrupper kan indberette til den eksterne whistleblowerordning på revisorområdet:

 • Arbejdstagere.
 • Selvstændigt erhvervsdrivende, f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende, som samarbejder med den arbejdsplads, der whistleblowes om.
 • Aktionærer og medlemmer af direktionen, bestyrelsen, tilsynsrådet eller tilsvarende ledelsesorgan i en virksomhed.
 • Frivillige.
 • Lønnede eller ulønnede praktikanter
 • Personer, som arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører. Denne persongruppe omfatter ansatte i en virksomhed, som en arbejdsplads har indgået i et kontraktforhold med. Persongruppen omfatter endvidere ansatte i en virksomhed, som er leverandører eller underleverandører af varer eller tjenesteydelser til en arbejdsplads.
 • Tidligere ansatte.
 • Ansøgere, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen eller andre prækontraktuelle forhandlinger. Denne persongruppe omfatter både personer, som på et senere tidspunkt ansættes af arbejdspladsen, og personer som ikke opnår ansættelse. 

Er du ikke omfattet af en af de nævnte persongrupper, kan du ikke foretage indberetning til whistleblowerordningen på revisorområdet. Det betyder f.eks., at du ikke kan indberette oplysninger om forhold, som du har fået kendskab til som ekstern regnskabsbruger. Du kan i stedet tage kontakt til Erhvervsstyrelsen via hovedpostkassen: [email protected]

Hvem der kan indberette oplysninger til whistleblowerordningen, er fastsat i lov om beskyttelse af whistleblowere. Det vil derfor ikke være muligt for whistleblowerordningen på revisorområdet at fravige kravene til, hvilke personer der kan indberette oplysninger til ordningen.

Du kan indberette en overtrædelse af revisorlovgivningen efter Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning ved

 • Skriftlig indberetning ved benyttelse af linket "Gå til indberetning" nedenfor
 • Indberetning via e-mail: [email protected] 
 • Mundtlig indberetning ved at benytte telefon: 2162 8997. Den videre kommunikation med dig vil ske via telefonsystemet. Denne løsning forudsætter, at du oplyser kontaktinformation til os, når du indberetter, så du kan godkende vores resume af indberetningen, før vi igangsætter behandlingen af din indberetning. Hvis du vil være anonym, kan du anvende den skriftlige indberetningsløsning via linket ”Gå til indberetning” nedenfor.
 • At anmode om et møde.

Hvordan bliver din indberetning behandlet?

Den eksterne whistleblowerordning i Erhvervsstyrelsen foretager en indledende vurdering af din indberetning med henblik på at fastslå, om indberetningen er omfattet af lovens anvendelsesområde, og om du opfylder betingelserne for at whistleblowe.

Hvis din indberetning er omfattet af lovens anvendelsesområde, iværksætter vi en nærmere undersøgelse i henhold til revisorlovens § 37 på baggrund af dine oplysninger. En sådan undersøgelse kan f.eks. medføre, at revisor, revisionsvirksomheden, virksomheden af interesse for offentligheden eller et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden indbringes for Revisornævnet.

Det kan ske, at din indberetning vurderes at omhandle forhold, som er mindre alvorlige overtrædelser. Ved denne vurdering vil indgå, i hvilket omfang forseelsen kan antages at have eller kunne få betydning for pågældende revisionskundes forhold eller en tredjemands beslutningstagen om f.eks. ydelse af kredit eller indgåelse af forretningsmellemværende. Mindre alvorlige overtrædelser vil typisk være sager, som Erhvervsstyrelsen vurderer, kun vil medføre en bøde på op til ca. 25.000 kr. ved Revisornævnet. Vurderer Erhvervsstyrelsen en sag som mindre alvorlig og derfor, afslutter undersøgelsen, vil du blive orienteret herom. Du har ikke mulighed for at påklage styrelsens beslutning herom. 

Hvem behandler min indberetning?

Erhvervsstyrelsens særlige whistleblowerenhed behandler din indberetning. De medarbejdere, som behandler indberetninger, er specielt udpeget til at arbejde med indberetninger og er underlagt en særlig tavshedspligt med hensyn til oplysninger i indberetningerne.

Hvornår får jeg besked om, hvad der sker med min indberetning?

Du vil som udgangspunkt modtage en bekræftelse på modtagelsen af din indberetning inden for 7 dage, medmindre vi vurderer, at en bekræftelse f.eks. vil kunne bringe beskyttelsen af din identitet i fare.

Som udgangspunkt vil du senest 3 måneder efter, at du har modtaget bekræftelsen, modtage feedback på din indberetning. Feedback kan f.eks. bestå i oplysninger om, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænkes iværksat som opfølgning på din indberetning. 

Fristen på 3 måneder kan forlænges til 6 måneder, hvis der på grund af sagens konkrete omstændigheder er behov for en længerevarende undersøgelse. Du vil i så fald blive orienteret herom inden for 3 måneder, fra whistleblowerordningen har modtaget din indberetning.

Anonymitet og tavshedspligt

Du har mulighed for at indberette anonymt. Hvis du ønsker at være anonym, bør du bruge indberetningsportalen via linket ovenfor ”Gå til indberetning”, da det giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at fortsætte kommunikationen med dig, selvom du ønsker at være anonym. Det kan du læse mere om via linket ovenfor. 

Whistleblowerordningen må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om din identitet – eller oplysninger, der direkte eller indirekte kan afsløre din identitet – til andre uden dit samtykke. Dog vil whistleblowerordningen kunne videregive sådanne oplysninger om din identitet mv. uden dit samtykke til andre offentlige myndigheder, hvis det vurderes at være nødvendigt med henblik på at imødegå lovovertrædelser eller sikre berørte personers ret til et forsvar. Du vil som udgangspunkt blive underrettet forud for en sådan eventuel videregivelse.

Hvis du foretager en indberetning anonymt til whistleblowerordningen, kan det eventuelt begrænse Erhvervsstyrelsens muligheder for at undersøge de forhold, som du indberetter om.

Uanset om du foretager en indberetning via indberetningsportalen, telefon, e-mail eller et fysisk møde, vil din indberetning blive registreret i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. 

Beskyttelse af dig som whistleblower

Her kan du læse om, hvornår og hvordan du er beskyttet, hvis du benytter whistleblowerordningen.

Hvornår er jeg beskyttet?

Er du en af de personer, der kan anvende whistleblowerordningen – og indberetter du oplysninger, der er omfattet af ordningen – er du som udgangspunkt beskyttet som whistleblower. 

For, at du vil være beskyttet som whistleblower, er det imidlertid et krav: 

 1. At du havde rimelig grund til at antage, at de oplysninger, som du indberetter om en overtrædelse, var korrekte på tidspunktet for din indberetning, dvs. at du var i god tro om oplysningernes rigtighed, og 
 2. At din gode tro forelå på tidspunktet for din indberetning. 

Indberetter du urigtige oplysninger, nyder du ikke beskyttelse efter whistleblowerloven. Du kan blive straffet efter straffeloven, hvis du bevidst indberetter urigtige oplysninger.

Hvordan er jeg beskyttet?

Du vil som whistleblower ikke kunne ifalde ansvar for at tilegne dig de oplysninger, som du indberetter om, medmindre den måde, du har tilegnet dig oplysningerne på, er strafbar. Det vil det eksempelvis være, hvis du har skaffet oplysningerne ved indbrud, tvang, trusler, hacking, ulovlig optagelse, aflytning af andre eller lignende. Du må derfor f.eks. ikke skaffe dig adgang til oplysninger ved at bryde ind i lokaler eller lignende, idet indbrud i sig selv er strafbart. 

Du vil som whistleblower, der i god tro indberetter oplysninger til whistleblowerordningen, ikke kunne ifalde ansvar for at bryde en lovbestemt tavshedspligt i forbindelse med de oplysninger, som du indberetter, hvis du havde rimelig grund til at antage, at indberetningen afslørede et forhold, som nævnt under ”Hvad kan du whistleblowe om?”.

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier – herunder trussel om repressalier eller forsøg på repressalier – hvis du foretager en indberetning til en intern eller ekstern whistleblowerordning. Du må heller ikke hindres eller forsøges hindret i at foretage en indberetning.

Kort sagt betyder det, at f.eks. din arbejdsplads ikke må straffe dig på nogen måde, hvis du foretager en indberetning i god tro om oplysningernes rigtighed.

Hvis din arbejdsplads alligevel udsætter dig for repressalier i forbindelse med en indberetning, har du krav på godtgørelse for følgerne af repressalierne, hvis du kan bevise, at du har foretaget en indberetning i overensstemmelse med loven. Det er herefter op til den, der har udsat dig for repressalier, at bevise, at indberetningen ikke havde noget med repressalierne at gøre. 

Erhvervsstyrelsens eksterne whistleblowerordning i kan ikke hjælpe dig med spørgsmål om godtgørelse – det skal afgøres af domstolene.

Andre ordninger

Er du ansat i en virksomhed med mere end 50 ansatte, har din arbejdsgiver pligt til at oprette en intern whistleblowerordning, hvortil du vil have mulighed for at foretage indberetning. 

For revisionsvirksomheder gælder der en særlig pligt til at etablere en whistleblowerordning, når blot der er tilknyttet mere end én revisor til virksomheden. Undtaget herfra er dog revisionsvirksomheder, der beskæftiger sig med andre opgaver end revision af regnskaber. 

Indberetning til en intern whistleblowerordning vil særligt være aktuel, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt internt i din virksomhed, og hvor du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.